Toelichting bij COM(2009)632 - Standpunt EG tijdens de bijeenkomst van de ministerraad van de Energiegemeenschap (Zagreb, 18 december 2009)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Op 18 december 2009 vindt in Zagreb (Kroatië) een vergadering van de ministerraad van de Energiegemeenschap plaats. Om de Europese Gemeenschap in staat te stellen deel te nemen aan het besluitvormingsproces, dient het standpunt van de Europese Gemeenschap te worden bepaald overeenkomstig artikel 300 van het Verdrag en overeenkomstig de bepalingen van het Besluit van de Raad van 29 mei 2006 betreffende de sluiting van het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap door de Europese Gemeenschap.

Het voorstel voor een besluit van de Raad heeft betrekking op alle agendapunten waarover de ministerraad wellicht een beslissing zal nemen. De overige agendapunten worden eveneens ter informatie vermeld.

AGENDAPUNTEN WAAROVER WELLICHT EEN BESLISSING ZAL WORDEN GENOMEN

Met betrekking tot de agendapunten waarover wellicht een beslissing zal worden genomen, zal de Commissie het standpunt van de Gemeenschap vertolken als vastgesteld in de bijlage bij het voorstel voor een besluit van de Raad.

Administratieve aangelegenheden

De Commissie zal haar goedkeuring hechten aan het voorstel dat beoogt het aantal verplichte bijeenkomsten van de ministerraad terug te brengen tot één (in plaats van twee), met dien verstande dat indien de omstandigheden dit eisen eventueel buitengewone bijeenkomsten kunnen worden gehouden.

De Commissie zal haar goedkeuring hechten aan wijzigingen aan het Procedurebesluit tot vaststelling van de regels inzake aanwerving, arbeidsomstandigheden en geografisch evenwicht van het secretariaatspersoneel, die inhouden dat een redelijke termijn wordt bepaald voor de mogelijkheid verlofdagen over te dragen.

Toetreding van nieuwe overeenkomstsluitende partijen

Op 29 april 2009 zijn de onderhandelingen met de Republiek Moldavië met succes afgerond en op 7 oktober 2009 die met Oekraïne. De Commissie zal de toetreding van beide landen goedkeuren onder de in dit voorgestelde besluit uiteengezette voorwaarden.

Energie-efficiëntie

In juni 2009 hechtte de ministerraad zijn goedkeuring aan de aanbeveling van de task force Energie-efficiëntie en verzocht hij het secretariaat een besluit voor te bereiden voor de tenuitvoerlegging van drie stuks wetgeving, namelijk:

- Richtlijn 2006/32/EG betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten;

- Richtlijn 2002/91/EG betreffende de energieprestatie van gebouwen;

- Richtlijn 92/75/EEG betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-produktinformatie van huishoudelijke apparaten, alsmede een aantal uitvoeringsrichtlijnen.

De voorgestelde datum voor de tenuitvoerlegging is 31 december 2011.

De task force heeft het ontwerpbesluit herzien en goedgekeurd en op 24 september 2009 heeft de permanente groep op hoog niveau erin toegestemd het ontwerpbesluit in te dienen bij de ministerraad, die hierover een besluit moet nemen.

De Commissie zal het besluit van de ministerraad dat de tenuitvoerlegging beoogt van bovengenoemde richtlijnen in de Energiegemeenschap dan ook goedkeuren.

OVERIGE ELEMENTEN

Punten waarover niet gedebatteerd hoeft te worden

De Commissie zal de conclusies van de twee voorgaande bijeenkomsten van de permanente groep op hoog niveau goedkeuren en nota nemen van de volgende verslagen:

- verslag over de tenuitvoerlegging van het werkprogramma van de Energiegemeenschap;

- jaarverslag 2009 aan de parlementen overeenkomstig artikel 52 Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap;

- voorlopig verslag over de tenuitvoerlegging van de begroting voor 2009.

Hernieuwbare energiebronnen

De Commissie zal nota nemen van het verslag van het voorzitterschap van de task force Energie en de werkzaamheden verder ondersteunen teneinde een besluit voor te bereiden dat in 2010 moet worden genomen met het oog op de tenuitvoerlegging in de Energiegemeenschap van Richtlijn 2009/28/EG[1].

Continuïteit van de voorziening

De Commissie zal een gedachtenuitwisseling aansturen met betrekking tot de situatie op het gebied van de energievoorziening die verwacht wordt in de winter van 2009-2010. Zij zal nota nemen van de stand van zaken bij de tenuitvoerlegging van het Verdrag wat betreft de continuïteit van de voorziening en haar voorstel indienen voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake maatregelen om de continuïteit van de gaslevering te waarborgen en tot intrekking van Richtlijn 2004/67/EG.

Investeringen

De Commissie zal de bijgewerkte versie van de indicatieve lijst van prioritaire infrastructuurprojecten in de overeenkomstsluitende partijen goedkeuren en verdere betrokkenheid nastreven van de internationale financiële instellingen om deze projecten te ondersteunen.

Geschillenbeslechting

De Commissie zal nota nemen van de vooruitgang die is geboekt bij lopende zaken en de inspanningen van het secretariaat om via overleg tot oplossingen te komen verder steunen.

Bureau voor de coördinatie van veilingen

De Commissie zal een gedachtenuitwisseling aansturen over de vooruitgang die geboekt is en de vooruitzichten voor het opzetten van het Bureau voor de coördinatie van veilingen.

Activiteiten van de commissie voor regelgeving van de Energiegemeenschap

De Commissie zal nota nemen van het activiteitenverslag van de commissie voor regelgeving van de Energiegemeenschap en de prioriteiten voor 2010-2011.

Derde pakket interne markt

De Commissie zal pleiten voor een eerste gedachtewisseling over de tenuitvoerlegging van het derde pakket interne markt in de Energiegemeenschap.

Memorandum van overeenstemming over sociale aangelegenheden

Naast de voorgestelde agendapunten zal de Commissie de aandacht van de overeenkomstsluitende partijen vestigen op de vooruitgang die is geboekt bij de tenuitvoerlegging van het memorandum van overeenstemming over sociale aangelegenheden, waarbij met name verwezen wordt naar de conclusies van het tweede Sociale Forum dat op 13-14 oktober 2009 in Zagreb werd gehouden. De Commissie zal er tevens op wijzen dat van de overeenkomstsluitende partijen verwacht wordt dat zij het memorandum van overeenstemming over sociale vraagstukken ondertekenen en deelnemen aan de hiermee verband houdende activiteiten.