Toelichting bij COM(2007)583 - Financiële bijdragen van de lidstaten die aan het Europees Ontwikkelingsfonds bijdragen (3e tranche van 2007) - EU monitor

EU monitor
Maandag 6 juli 2020
kalender

Toelichting bij COM(2007)583 - Financiële bijdragen van de lidstaten die aan het Europees Ontwikkelingsfonds bijdragen (3e tranche van 2007)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Sinds de inwerkingtreding van het financieel reglement van het 9e EOF besluit de Raad, op voorstel van de Commissie, over elk van de drie door de lidstaten te betalen tranches voor de financiering van het EOF. De bijdragen voor de instrumenten van het 9e EOF die door de EIB (Europese Investeringsbank) worden beheerd, worden door de lidstaten rechtstreeks aan de Bank gestort. De bijdragen voor de overige instrumenten worden aan de Commissie gestort.

Overeenkomstig artikel 121 van het financieel reglement van het 9e EOF heeft de EIB de Commissie haar bijgewerkte ramingen meegedeeld met betrekking tot de vastleggingen en de betalingen voor de instrumenten die zij beheert.

Dit voorstel heeft betrekking op de derde tranche van de bijdragen van het begrotingsjaar 2007. Overeenkomstig artikel 38, lid 2, van het financieel reglement van het 9e EOF is het voor deze tranche vastgestelde tijdschema als volgt : (1) het voorstel wordt vóór 10 oktober door de Commissie ingediend; (2) de Raad neemt uiterlijk 21 kalenderdagen na de indiening van het voorstel door de Commissie een besluit over deze tranche; (3) de lidstaten betalen de uit hoofde van deze tranche verschuldigde bijdragen uiterlijk 21 kalenderdagen na de datum waarop zij van het besluit van de Raad in kennis werden gesteld.

Tot slot zij eraan herinnerd dat in artikel 40, lid 4, van het financieel reglement van het 9e EOF is bepaald dat, indien de te betalen bijdragentranches niet vóór de vastgestelde uiterste termijn zijn betaald, de betrokken lidstaat over het niet-betaalde bedrag rente is verschuldigd, overeenkomstig de in dit artikel vastgestelde voorwaarden.