Toelichting bij COM(2008)185 - Standpunt van de EG in het interimcomité EG-Bosnië en Herzegovina inzake het reglement van orde, met inbegrip van de opdracht en de structuur van de subcomités EG-Bosnië en Herzegovina

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

De Stabilisatie- en associatieovereenkomst (SAO) tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds, is op […] in […] ondertekend. Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de dag waarop de partijen elkaar ervan in kennis hebben gesteld dat hun ratificatieprocedures zijn afgerond.

Op dezelfde dag zal een Interimovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Bosnië en Herzegovina worden ondertekend om de bepalingen inzake handel en aanverwante zaken van de SAO zo snel mogelijk te kunnen toepassen. Deze Interimovereenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de dag waarop de partijen elkaar ervan in kennis hebben gesteld dat hun ratificatieprocedures zijn afgerond.

Op grond van artikel 40 van de Interimovereenkomst wordt een Interimcomité opgericht, dat zal toezien op de toepassing en de tenuitvoerlegging van de Interimovereenkomst. Overeenkomstig artikel 41 van de Interimovereenkomst stelt het Interimcomité zijn eigen reglement van orde vast. Met het oog op de goede werking van het Interimcomité zou dit reglement van orde tijdens de eerste vergaderingen moeten worden goedgekeurd.

In het voorgestelde reglement van orde worden de taken van het Interimcomité vastgesteld alsook de methoden die het zal moeten toepassen, in overeenstemming met de Interimovereenkomst, en wordt met name rekening gehouden met het feit dat het comité in het kader van de overeenkomst besluitvormingsbevoegdheden heeft gekregen. Op grond van het reglement van orde worden ook specifieke subcomités opgericht, zoals bepaald in artikel 43 van de Interimovereenkomst. De Commissie stelt voor de structuur van de subcomités te stroomlijnen, door het aantal subcomités te beperken tot vijf, waarmee de verschillende terreinen worden bestreken zoals beschreven in de bijlage bij deze toelichting. Onderwerpen uit de Stabilisatie- en associatieovereenkomst die niet in de Interimovereenkomst worden behandeld, worden tot de inwerkingtreding van de SAO verder besproken in het kader van het toezicht op het hervormingsproces (RPM)[1].

Het standpunt dat de Gemeenschap in het Interimcomité zal innemen inzake de goedkeuring van zijn reglement van orde wordt door de Raad op voorstel van de Commissie vastgesteld.

Derhalve wordt voorgesteld dat de Raad zijn goedkeuring hecht aan bijgaand voorstel.

Bijlage bij de toelichting

EG-BOSNIË EN HERZEGOVINA Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken STRUCTUUR VAN DE SUBCOMITÉS

Benaming Onderwerpen Artikel Interimov. (SAO)

Handel, industrie, douane, belastingen en samenwerking met andere kandidaat-lidstaten Vrij verkeer van goederen Art. 3 (Art. 18)

Industrieproducten Art. 4-8 (Art. 19-23)

Handelskwesties Art. 17-31 (Art. 32-46)

Belastingen Art. 20-

Oorsprongsregels Art. 27 (Art. 42), protocol

Wederzijdse bijstand in douanezaken Art. 39 (Art. 97), protocol

Samenwerking met andere kandidaat-lidstaten Art. 52 (Art. 17)

Landbouw en visserij Landbouwproducten in ruime zin Art. 9, 11, 14, 15, 18, 19 en 24 (Art. 24, 26, 29, 30, 33, 34 en 39)

Landbouwproducten in engere zin Art. 12, leden 1, 2, 3 en 4 (Art. 27, leden 1, 2, 3 en 4)

Visserijproducten Art. 13 (Art. 28)

Verwerkte landbouwproducten Art. 10 (Art. 25), protocol

Wijn en gedistilleerde dranken Art. 12, lid 5 (Art. 27, lid 5), protocol

Bescherming van geografische aanduidingen voor landbouw- en visserijproducten en voedingsmiddelen anders dan wijn en gedistilleerde dranken Art. 16 (Art. 31)

Interne markt en concurrentie Andere aangelegenheden in verband met Titel III van de Interimovereenkomst Art. 34 en 35 (Art. 67 en 69)

Mededinging Art. 36 en 37 (Art. 71 en 72)

Staatssteun aan de ijzer- en staalindustrie Art. 36, lid 8 (Art. 71, lid 8), protocol

Intellectuele, industriële en commerciële eigendom Art. 38 (Art. 73)

Economische en financiële vraagstukken en statistieken Kapitaalverkeer en betalingen Statistieken Art. 33, 36, lid 7, onder b) (Art. 60 en 71, lid 7, onder b))

Vervoer Transitoverkeer Art. 32 (Art. 59, lid 1) protocol 3, art. 3, onder a) en b) artikel 11, de leden 2, 3 en 5 artikel 19, de leden 1 en 2 artikel 21, lid 1 en lid 2, onder d)