Toelichting bij COM(2010)22 - Standpunt van de Unie in het interimcomité EU-Servië inzake het reglement van orde van het comité, met inbegrip van de taakomschrijving en de structuur van de subcomités EU-Servië

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Op 29 april 2008 is in Luxemburg de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, ondertekend. Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de datum waarop de partijen elkaar ervan in kennis stellen dat hun ratificatieprocedures zijn voltooid.

De op dezelfde dag ondertekende interimovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Servië, die de vervroegde inwerkingtreding van de handels- en handelsgerelateerde bepalingen van de stabilisatie- en associatieovereenkomst mogelijk moet maken, treedt op 1 februari 2010 in werking.

Bij artikel 42 van de interimovereenkomst wordt een interimcomité vastgesteld, dat op de tenuitvoerlegging van de overeenkomst zal toezien. Het comité dient overeenkomstig artikel 43 van de interimovereenkomst zijn reglement van orde vast te stellen. Voor de goede werking van het comité dient dit reglement van orde op de eerste bijeenkomst te worden aangenomen.

In het voorgestelde reglement van orde worden conform de interimovereenkomst de taken en procedures van het interimcomité vastgesteld en wordt verwezen naar de besluitvormingsbevoegdheden die bij de overeenkomst aan het comité zijn toegekend. Het reglement van orde voorziet ook in de oprichting van specifieke subcomités overeenkomstig artikel 45 van de interimovereenkomst. De Commissie stelt voor de structuur van de subcomités te vereenvoudigen door hun aantal te beperken tot vijf, waardoor de verschillende terreinen die in de bijlage bij deze toelichting zijn vermeld, zouden worden bestreken. Terreinen van de stabilisatie- en associatieovereenkomst die niet in de interimovereenkomst zijn opgenomen, zullen tot aan de inwerkingtreding van de stabilisatie- en associatieovereenkomst verder in het kader van de versterkte permanente dialoog[1] worden besproken.

Het standpunt van de Unie in het interimcomité inzake de goedkeuring van het reglement van orde van het interimcomité wordt door de Raad op voorstel van de Commissie vastgesteld.

Derhalve wordt voorgesteld dat de Raad bijgaand voorstel goedkeurt.

Bijlage bij de Toelichting

Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken EU-Servië

STRUCTUUR VAN DE SUBCOMITÉS

Subcomités Vraagstukken Referenties IO (SAO)

Handel, industrie, douane, belasting en samenwerking met andere kandidaat-lidstaten Vrij verkeer van goederen Industrieproducten Handelsvraagstukken Belasting Oorsprongsregels Administratieve bijstand in douanezaken Samenwerking met andere kandidaat-lidstaten Andere vraagstukken met betrekking tot Titel III van de IO Art. 3 (art. 18) Art. 4-8 (art. 19-23) Art. 19-23 (art. 34-48) Art. 22-23 (art. 37-38) Art. 29 (art. 44), Protocol 3 Art. 41 (art. 99), Protocol 5 Art. 52 (art. 17) Art. 36 en 37 (art. 69 en 71)

Landbouw, visserij, voedselveiligheid, veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden Landbouwproducten in brede zin Landbouwproducten in enge zin Visserijproducten Verwerkte landbouwproducten Wijn en gedistilleerde dranken Bescherming van geografische aanduidingen voor landbouw- en visserijproducten en voedingsmiddelen andere dan wijn en gedistilleerde dranken Art. 9, 11, lid 1, 12, lid 1, 16, 17, lid 1, 20 en 21 (art. 24, 26, lid 1, 27, lid 1, 31, 32, lid 1, 35 en 36) Art. 11, lid 2-4, 12, lid 2, en art. 17, lid 2 en lid 3 (art. 26, lid 2-4, 27, lid 2, en art. 32, lid 2 en lid 3) Art. 14 en 15 (art. 29 en 30) Art. 10 (art. 25), Protocol 1 Art. 13 (art. 28), Protocol 2 Art. 18 (art. 33)

Interne markt en concurrentie Concurrentie Staatssteun aan de staalsector Intellectuele, industriële en commerciële eigendom Art. 38 en 39 (art. 73 en 74) Art. 38, lid 8 (Art. 73, lid 8), protocol 4 Art. 40 (art. 75)

Economische en financiële vraagstukken en statistiek Kapitaalverkeer en betalingen Art. 35, 38, lid 7, onder b) (art. 62, 73, lid 7, onder b))

Vervoer Transitoverkeer Art. 34 (art. 61, lid 1, Protocol 4, art. 3, onder a) en b), 11, lid 2, lid 3 en lid 5, 19, lid 1 en lid 2, 21, lid 1 en lid 2, onder d))