Toelichting bij COM(2010)16 - Instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde ringbandmechanismen uit China naar aanleiding van een nieuw onderzoek bij het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 384/96

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1) ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Motivering en doel van het voorstel


Dit voorstel betreft de toepassing van Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad van 30 november 2009 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (gecodificeerde versie), waarbij Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap ("de basisverordening") wordt ingetrokken, in het kader van de procedure van het nieuwe onderzoek bij het vervallen van de maatregelen betreffende de invoer van bepaalde ringbandmechanismen van oorsprong uit de Volksrepubliek China ("de VRC").

Algemene context


Dit voorstel wordt gedaan in het kader van de tenuitvoerlegging van de basisverordening en is het resultaat van een onderzoek dat is uitgevoerd overeenkomstig de materiële en formele eisen van de basisverordening.

Bestaande bepalingen op het door het voorstel bestreken gebied


Verordening (EG) nr. 2074/2004 van de Raad van 29 november 2004 (PB L 359 van 4.12.2004).

Samenhang met andere beleidsgebieden en doelstellingen van de EU


Niet van toepassing.

2)

1.

Raadpleging van belanghebbende partijen en effectbeoordelingRaadpleging van belanghebbende partijenPartijen die belang hebben bij de procedure werden overeenkomstig de bepalingen van de basisverordening in de loop van het onderzoek in de gelegenheid gesteld hun belangen te verdedigen.

Bijeenbrengen en benutten van deskundigheidEr hoefde geen beroep te worden gedaan op externe deskundigheid.

Effectbeoordeling


Dit voorstel vloeit voort uit de tenuitvoerlegging van de basisverordening. De basisverordening voorziet niet in een algemene effectbeoordeling, maar de eis dat de maatregelen niet in strijd mogen zijn met het 'belang van de EU', betekent dat de beoordeling van de ruimere gevolgen van de maatregelen een integrerend deel van het onderzoek vormt.

3)

2.

Juridische elementen van het voorstelSamenvatting van de voorgestelde maatregel


Op 5 december 2008 heeft de Commissie met een bericht ("het bericht van opening") in het Publicatieblad van de Europese Unie de opening aangekondigd van een nieuw onderzoek bij het vervallen van de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op de invoer van bepaalde ringbandmechanismen van oorsprong uit de VRC. Het nieuwe onderzoek bij het vervallen van de maatregelen werd geopend naar aanleiding van een verzoek dat op 4 september 2008 was ingediend door één EU-producent die een groot deel van de totale EU-productie van ringbandmechanismen vertegenwoordigt. De thans geldende maatregel is een definitief antidumpingrecht dat is ingesteld bij Verordening (EG) nr. 2074/2004 van de Raad betreffende de invoer in de Gemeenschap van bepaalde ringbandmechanismen van oorsprong uit de VRC. Bijgevoegd voorstel van de Commissie voor een verordening van de Raad bevat de uit het nieuwe onderzoek bij het vervallen van de maatregelen getrokken conclusies in verband met dumping, schade en het belang van de EU. De lidstaten werden geraadpleegd tijdens de vergadering van het Antidumpingcomité van 13 januari 2010. De Raad wordt verzocht bijgevoegd voorstel voor een verordening, die uiterlijk op 4 maart 2010 in het Publicatieblad van de Europese Unie moet worden gepubliceerd, goed te keuren.

Rechtsgrondslag


Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap.

Subsidiariteitsbeginsel


Het voorstel betreft een gebied dat onder de exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie valt. Het subsidiariteitsbeginsel is derhalve niet van toepassing.

Evenredigheidsbeginsel


Het voorstel is om de volgende reden in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel:

de vorm van de maatregel wordt voorgeschreven in de basisverordening en laat geen ruimte voor nationale besluitvorming.

De beschrijving van de wijze waarop de financiële en administratieve lasten voor de Europese Unie, de nationale, regionale en plaatselijke overheden, bedrijven en burgers zoveel mogelijk worden beperkt en hoe zij in verhouding staan tot het doel van het voorstel, is niet van toepassing, maar de basisverordening beperkt de hoogte van de rechten die kunnen worden opgelegd tot wat noodzakelijk is om de schade te herstellen die door de geconstateerde dumping werd veroorzaakt.

Keuze van instrumentenVoorgesteld instrument: verordening.

Andere instrumenten zouden om de volgende reden ongeschikt zijn: de basisverordening voorziet niet in andere mogelijkheden.

4)

3.

Gevolgen voor de begrotingHet voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de Europese Unie.