Toelichting bij COM(2010)694 - EU-standpunt in de WTO over een transparantiemechanisme voor preferentiële handelsregelingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1. Tijdens de vergadering van 14-15 december 2006 heeft de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) een besluit goedgekeurd tot invoering van het transparantie mechanisme voor Regionale Handelsovereenkomsten (RHO's)[1].

2. Tijdens dezelfde vergadering heeft de Algemene Raad van de WTO een besluit aangenomen over transparantie voor preferentiële handelsregelingen (PTA's)[2]. In het kader hiervan werd de Commissie inzake handel en ontwikkeling verzocht zich te beraden over transparantie voor preferentiële regelingen overeenkomstig punt 2 van de machtigingsclausule – andere dan RHO's – en om binnen zes maanden verslag uit te brengen voor passende maatregelen door de Algemene Raad. Het besluit is aangenomen onder voorbehoud van de uitkomst van de besprekingen van de Commissie inzake handel en ontwikkeling (CTD). Daarom had de Algemene Raad op basis van de verslagen van de CTD-voorzitter besloten om de termijn voor de CTD om zich over deze kwestie te beraden en verslag uit te brengen met het oog op passende maatregelen, te verlengen met opeenvolgende termijnen van telkens zes maanden. De laatste verlenging, goedgekeurd door de Raad in juli 2010, loopt tot december 2010.

3. Na uitvoerige onderhandelingen in de CTD en informele raadplegingen sloot de CTD de behandeling van de kwestie af tijdens haar 80e gewone zitting op 4 oktober 2010[3] en bereikte overeenstemming over een transparantiemechanisme voor preferentiële handelsregelingen, dat ter goedkeuring moest worden voorgelegd aan de Algemene Raad.

4. Wat de transparantie van de PTA's betreft, weerspiegelden onze doelstellingen en ons standpunt tijdens de onderhandelingen het belang dat de EU hecht aan onder meer: 1) een beter bewustzijn van de ontwikkelingen op het gebied van PTA's in de gehele wereld; 2) de mogelijkheid tot controle en beoordeling van de manieren waarop de PTA's van andere leden onze handel en investeringen kunnen beïnvloeden, ook omdat zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden die WTO-lid zijn, preferentiële behandelingen toekennen; 3) een betere werking van de WTO bij het toezicht en de herziening van PTA's; en 4) een beter begrip van het effect van PTA's en hun interactie met het multilaterale handelssysteem. Het overeengekomen ontwerp wordt geacht aan deze doelstellingen te voldoen. Het is een aanvulling op het reeds voorlopig goedgekeurde WTO-transparantiemechanisme betreffende regionale handelsovereenkomsten, dat betrekking heeft op wederzijdse preferentiële overeenkomsten.

5. Weliswaar wordt de EU door het PTA-transparantiemechanisme verplicht om de gegevens te splitsen tussen de verschillende preferentiële stelsels, maar in wezen zijn de door het WTO-secretariaat gevraagde gegevens reeds via verschillende bronnen en databanken voor het publiek beschikbaar. De door het WTO-secretariaat te verschaffen gids en feitelijke presentatie zouden een uniformere, consistentere en volledigere presentatie van de PTA's in het algemeen verschaffen.

6. Het transparantiemechanisme betreft uitsluitend procedurele kwesties, namelijk de wijze waarop kennisgeving van de PTA's wordt gedaan en zij feitelijk worden gepresenteerd en besproken in de WTO. Als zodanig doet dit mechanisme geen afbreuk aan de inhoud van de relevante bepalingen van de machtigingsclausule of andere instrumenten die worden genoemd in punt 1, onder a), b) en c), van het transparantiemechanisme en heeft het geen enkele weerslag op de rechten en verplichtingen van de leden uit hoofde van de WTO-overeenkomsten.

7. Om ervoor te zorgen dat de leden-ontwikkelingslanden volledig gebruik kunnen maken van dit mechanisme, voorziet de ontwerptekst in de verlening van technische bijstand door het WTO-secretariaat aan leden-ontwikkelingslanden, met name de minst ontwikkelde landen, voor de tenuitvoerlegging van het transparantiemechanisme.

8. Het PTA-transparantiemechanisme zal naar verwachting formeel worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de WTO tijdens de zitting van [14-15 december 2010]. In dat geval is dat transparantiemechanisme voorlopig van toepassing, totdat de WTO-leden hun goedkeuring aan een permanente toepassing geven. Op grond van de daarin opgenomen bepalingen beoordelen de leden het mechanisme na drie jaar opnieuw en wijzigen zij het zo nodig aan de hand van de ervaring die zij met de voorlopige toepassing hebben opgedaan.

9. Bij goedkeuring in de Algemene Raad van de WTO leggen alle vier co-sponsoren en de EU een verklaring af. Daarom werd tijdens de onderhandelingen overwogen dat bij een beslissing over de permanente toepassing van de mechanismen de status van de RTA-TM in aanmerking zou worden genomen.