Toelichting bij COM(2010)750 - Ontwerp van algemene begroting 2011 staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

52010DC0750


[afbeelding - zie origineel document] EUROPESE COMMISSIE

Inhoudsopgave

1.

Brussel, 26.11.2010


COM(2010) 750 definitief

ONTWERP VAN ALGEM ENE BEGROTING 2011

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING

ONTWERP VAN ALGEMENE BEGROTING 2011

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING

Gezien:

- het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, in samenhang met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

- Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen i, en met name artikel 37,

- het oorspronkelijke ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, dat op 15 juni 2010 door de Commissie is ingediend i,

- de ontwerpnota van wijzigingen nr. 1/2011 i,

- de ontwerpnota van wijzigingen nr. 2/2011 i,

- de ontwerpnota van wijzigingen nr. 3/2011 i,

- het standpunt van de Raad inzake het oorspronkelijke ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, goedgekeurd door de Raad op 12 augustus 2010,

- de amendementen van het Europees Parlement op het standpunt van de Raad inzake het oorspronkelijke ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, goedgekeurd door het Europees Parlement op 20 oktober 2010,

dient de Europese Commissie hierbij het ontwerp van algemene begroting voor 2011 bij de begrotingsautoriteit in.

2.

INHOUDSOPGAVE


Inleiding

4

3.

2. De ontwerpbegroting 2011 en het meerjarig financieel kader 4


4.

2.1 Maxima van het meerjarig financieel kader voor de begroting 2011 4


5.

2.2 Overzicht van de nieuwe ontwerpbegroting voor 2011 5


6.

3. Hoofdpunten van de voorgestelde nieuwe ontwerpbegroting 7


7.

3.1. Algemene benadering inzake betalingskredieten 7


8.

3.2 Uitgavenrubrieken van het financieel kader 8


3.2.1 Deelrubriek 1a — Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid 9

3.2.2 Deelrubriek 1b — Samenhang ter bevordering van groei en werkgelegenheid 10

3.2.3 Rubriek 2 — Instandhouding en beheer van de natuurlijke hulpbronnen 11

3.2.4 Deelrubriek 3a — Vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid 11

3.2.5 Deelrubriek 3b — Burgerschap 12

3.2.6 Rubriek 4 — de EU als mondiale partner 12

3.2.7 Rubriek 5 — Administratie 13

9.

3.3. Horizontale aangelegenheden 14


10.

3.3.1 Gedecentraliseerde agentschappen 14


11.

3.3.2 Uitvoerende agentschappen 14


12.

3.3.3 Proefprojecten / Voorbereidende acties 14


13.

3.3.4 Begrotingstoelichting 15


14.

3.3.5 Nieuwe begrotingsonderdelen 15


15.

3.3.6 Reserves 15


16.

4. Slotopmerkingen 15


17.

5. Ontwerpbegroting 2011 per rubriek van het financieel kader 17


18.

5.1 Ontwerpbegroting 2011 per rubriek van het financieel kader (globaal) 17


19.

5.2 Ontwerpbegroting 2011 per rubriek van het financieel kader (gedetailleerd) 20


WIJZIGINGEN IN DE STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING

De wijzigingen in de staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling zijn beschikbaar via EUR- Lex ( eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en ). Ter informatie is een Engelse versie van de wijzigingen in deze staat per afdeling bijgevoegd.

InleidingDe Commissie heeft de ontwerpbegroting voor 2011 op 15 juni 2010 ingediend in alle officiële talen i. De ontwerpbegroting voor 2011 is de eerste waarover wordt onderhandeld volgens de nieuwe procedure van het Verdrag van Lissabon. De Raad rondde de lezing van de ontwerpbegroting af op 12 augustus en het Europees Parlement stemde over de lezing op 20 oktober. Omdat de amendementen van het Europees Parlement op de ontwerpbegroting onaanvaardbaar waren voor de Raad, is het bemiddelingscomité bijeengeroepen overeenkomstig artikel 314, lid 4, onder c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

Het bemiddelingscomité heeft gedurende een termijn van 21 dagen, in casu van 26 oktober tot 15 november, geprobeerd overeenstemming te bereiken over de onderdelen van de ontwerpbegroting voor 2011 en is daar bijna in geslaagd. Het bleek uiteindelijk echter niet mogelijk de standpunten van het Europees Parlement en de Raad binnen de gestelde termijn met elkaar te verzoenen, zodat overeenkomstig artikel 314, lid 8, VWEU " door de Commissie een nieuwe ontwerpbegroting [wordt] ingediend ".

20.

2. De ontwerpbegroting 2011 en het meerjarig financieel kader


21.

2.1 Maxima van het meerjarig financieel kader voor de begroting 2011


In het meerjarig financieel kader (MFK) zijn voor de verschillende uitgavenrubrieken de volgende maxima aan vastleggingskredieten voor 2011 vastgesteld:

22.

Begrotingsonderdeel (bedragen in miljoen euro, lopende prijzen)


23.

1. Duurzame groei 1a Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid 1b Samenhang ter bevordering van groei en werkgelegenheid 63 974 12 987 50


24.

2. Instandhouding en beheer van natuurlijke hulpbronnen waarvan: marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen 60 338 47


25.

3. Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid 3a Vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid 3b Burgerschap 1 889 1 206


26.

4. De EU als mondiale partner 8


27.

5. Administratie 8


TOTAAL 142

Het totale maximum aan vastleggingskredieten in het MFK (142 965 miljoen EUR) komt overeen met 1,14% van het bruto nationaal inkomen (bni) van de EU. Het maximum voor betalingskredieten bedraagt 134 280 miljoen EUR, of 1,07 % van het bni.

28.

2.2 Overzicht van de nieuwe ontwerpbegroting voor 2011


miljoen EUR

Begroting 2010 i Nieuwe ontwerpbegroting Verschil

Marge i -27,

— Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid 14 862, 11 343, 13 520, 11 645, -9,0% 2,7%

excl. energieprojecten ter ondersteuning van het economisch herstel (EEHP) 12 882, 10 315, 13 520, 11 620, 5,0% 3,0%

Marge i -33,

— Samenhang ter bevordering van groei en werkgelegenheid 49 386, 36 370, 50 980, 41 682, 3,2% 14,6%

Marge 6,

2. Instandhouding en beheer van natuurlijke hulpbronnen 59 498, 58 135, 58 659, 56 409, -1,4% -3,0%

Marge 1 678,

3. Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid 1 687 , 1 411, 1 821, 1 460 , 8,0% 3,5%

Marge 67,

— Vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid 1 006, 738, 1 139, 814, 13,2% 10,2%

Marge 67,

— Burgerschap 681, 672, 682, 646, 0,3% -3,9%

Marge 0,

4. De EU als mondiale partner 8 141, 7 787, 8 754, 7 249, 7,5% -6,9%

Marge i -70,

5. Administratie 7 908, 7 907, 8 081, 8 080, 2,2% 2,2%

Marge i 334,

Totaal 141 484, 122 955, 141 818, 126 527, 0,2% 2,9%

Excl. energieprojecten ter ondersteuning van het economisch herstel 139 504, 121 928, 141 818, 125 502, 1,7% 2,9%

Marge (5) i 1 982, 7 934,

Kredieten in percentage van het bni 1,17% 1,02% 1,13% 1,01%

Begroting 2010 is inclusief gewijzigde begrotingen 1 tot en met 7. i De marge in Deelrubriek 1a houdt geen rekening met de kredieten betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (500 miljoen EUR). i De marge voor rubriek 4 houdt geen rekening met de kredieten betreffende de reserve voor noodhulp (253,9 miljoen EUR). i Om de marge ten opzichte van het maximum van rubriek 5 te berekenen, wordt rekening gehouden met voetnoot 1 van het financieel kader 2007-2013 voor een bedrag van 82 miljoen euro aan bijdragen van de personeelsleden in het pensioenstelsel. i De totale marge voor de vastleggingen houdt geen rekening met de kredieten voor het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (500 miljoen EUR), de reserve voor noodhulp (253,9 miljoen EUR) en de pensioenbijdragen van het personeel (82 miljoen EUR). i De totale marge voor de betalingen houdt geen rekening met de kredieten voor de reserve voor noodhulp (100 miljoen EUR) en de pensioenbijdragen van het personeel (82 miljoen EUR).

De Commissie dient dit nieuwe voorstel voor een ontwerpbegroting 2011 in rekening houdende met de standpunten die door de Raad en door het Europees Parlement naar voren zijn gebracht gedurende de bemiddelingsperiode.

De ontwerpbegroting 2011 bedraagt aan de uitgavenzijde in totaal 141 818,3 miljoen EUR aan vastleggings kredieten, hetgeen overeenkomt met 1,13% van het bni en een stijging betekent met 332,0 miljoen ten opzichte van 2010. Hierdoor blijft onder de maxima een gecombineerde marge van 1 984,1 miljoen EUR over.

De betalings kredieten worden vastgesteld op het niveau dat de Raad in augustus goedkeurde, namelijk 126 527,1 miljoen EUR of 1,01% van het bni. Dit is een stijging met 3 571,2 miljoen EUR ten opzichte van de betalingskredieten in de begroting 2010 en laat een marge van 7 934,9 miljoen EUR onder het maximum. Het Parlement heeft begrip getoond voor het standpunt van de Raad, gelet op de huidige begrotingsrestricties voor de lidstaten. De Commissie blijft er vast van overtuigd dat dit niveau van betalingen slechts aanvaardbaar is als het gepaard gaat met de toezegging van de begrotingsautoriteit dat zij snel zal reageren op verzoeken voor aanvullende betalingskredieten via gewijzigde begrotingen of overschrijvingen om tekorten aan betalingskredieten te voorkomen.

De voorgestelde vastleggingskredieten voor Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid (deelrubriek 1a) bedragen 13 520,6 miljoen EUR, hetgeen in vergelijking met de begroting 2010 9,0% minder is. Aangezien hierdoor het maximum voor deelrubriek 1a wordt overschreden, stelt de Commissie tegelijkertijd voor om 34 miljoen EUR uit het flexibiliteitsinstrument ter beschikking te stellen i. De betalingskredieten stijgen met 2,7% tot 11 645,8 miljoen EUR. Ter duiding van de ogenschijnlijke verlaging van de vastleggingskredieten voor deze rubriek moet er rekening mee worden gehouden dat in de begroting 2010 de tweede tranche van de aanvullende kredieten voor energieprojecten ter ondersteuning van het economisch herstel was opgenomen. Wordt deze tranche buiten beschouwing gelaten, dan stijgen de vastleggings- en de betalingskredieten respectievelijk met 5,0% en 3,0%.

De vastleggingskredieten voor Samenhang ter bevordering van groei en werkgelegenheid (deelrubriek 1b) stijgen met 3,2% tot 50 980,6 miljoen EUR, waardoor een marge van 6,4 miljoen EUR beschikbaar blijft. De betalingskredieten stijgen met 14,6% tot 41 682,5 miljoen EUR. De wezenlijke toename van de betalingen weerspiegelt het feit dat de cohesiebeleidsprogramma's van de programmeringsperiode 2007-2013 op kruissnelheid komen en bijdragen tot het economisch herstel in Europa.

Voor Instandhouding en beheer van natuurlijke hulpbronnen (rubriek 2) wordt 58 659,2 miljoen EUR aan vastleggingskredieten voorgesteld, oftewel een vermindering met 1,4% ten opzichte van de begroting 2010, waardoor een marge van 1 680,3 miljoen EUR onder het maximum overblijft. De betalingskredieten dalen met 3,0 % tot 56 409,3 miljoen EUR. Binnen deze rubriek bedragen de vastleggingskredieten voor marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse steun 42 891,2 miljoen EUR en de betalingskredieten 42 786,6 miljoen EUR .

De vastleggingskredieten voor Vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (deelrubriek 3a) worden aanzienlijk verhoogd met 13,2% tot 1 139,0 miljoen EUR, wat een marge van 67,0 miljoen EUR laat. De betalingskredieten stijgen in dezelfde mate, met 10,2% tot 814,3 miljoen EUR.

Voor Burgerschap (deelrubriek 3b) bedragen de vastleggingskredieten 682,9 miljoen EUR, waardoor er bijna geen marge overblijft (0,1 miljoen EUR). De betalingskredieten voor deze rubriek dalen met 3,9% tot 646,0 miljoen EUR. De verlaging is te wijten aan de vrijmaking van 13,0 miljoen EUR uit het Solidariteitsfonds in 2010, een bedrag dat in de loop van het jaar aan de oorspronkelijke begroting is toegevoegd.

Rubriek 4, de EU als mondiale partner , krijgt 8 754,3 miljoen EUR aan vastleggingskredieten, of 7,5% meer, waardoor het maximum van de rubriek wordt overschreden. De Commissie stelt tegelijkertijd voor 71 miljoen EUR uit het flexibiliteitsinstrument ter beschikking te stellen i. De betalingskredieten dalen met 6,9% tot 7 249,0 miljoen EUR. Ten opzichte van 2010 is het totale bedrag aan betalingskredieten lager omdat de uitstaande verplichtingen (de zogeheten 'RAL', reste à luiqider ) voor talrijke begrotingsonderdelen inzake voltooiing van oude programma's die worden afgesloten, aanzienlijk gedaald zijn.

De vastleggings- en de betalingskredieten voor Administratieve uitgaven (rubriek 5) nemen met 2,2% in totaal toe en bedragen respectievelijk 8 081,7 miljoen EUR en 8 080,4 miljoen EUR. Dit laat een marge over van 334,3 miljoen EUR i.

29.

3. Hoofdpunten van de voorgestelde nieuwe ontwerpbegroting


Het vertrekpunt voor deze nieuwe ontwerpbegroting voor 2011 is het oorspronkelijke voorstel van de Commissie van juni, zoals gewijzigd bij drie nota's van wijzigingen (NvW): NvW 1/2011 i (voor de Europese Dienst voor extern optreden), NvW 2/2011 i (voor de agentschappen en het Europees financieel stabilisatiemechanisme ) en NvW 3/2011 i (voor de landbouwuitgaven).

De thans voorgestelde wijzigingen zijn een weerspiegeling van de besprekingen die hebben plaatsgevonden tussen beide takken van de begrotingsautoriteit. Deze besprekingen hebben een aanzienlijke mate van convergentie opgeleverd en die compromiselementen zijn in het nieuwe voorstel van de Commissie verwerkt om het bereiken van een akkoord over de begroting 2011 op korte termijn te vergemakkelijken.

Het uitblijven van een akkoord over de begroting zou de verwezenlijking van cruciale beleidsmaatregelen en programma's dwarsbomen en zou in deze tijden van economische onzekerheid een schadelijke boodschap uitzenden naar de Europese burgers. Het zou ook de geloofwaardigheid van de EU op het internationale toneel aantasten.

Dit indachtig, streeft de Commissie er met dit voorstel voor een nieuwe ontwerpbegroting naar de standpunten van beide takken van de begrotingsautoriteit met elkaar te verzoenen.

De voorgestelde wijzigingen worden hierna in detail toegelicht.

30.

3.1. Algemene benadering inzake betalingskredieten


Een belangrijke aanpassing betreft de hoogte van de betalingskredieten. In de oorspronkelijke ontwerpbegroting voor 2011 stelde de Commissie een verhoging van de betalingen met 5,8% ten opzichte van de begroting 2010 voor, vertrekkende van een evaluatie van de behoeften voor de programma's.

Sindsdien zijn de economische moeilijkheden waarmee Europa wordt geconfronteerd, meer op het voorplan getreden en is er onder de lidstaten een algemene consensus ontstaan dat besparingsmaatregelen nodig zijn. In deze nieuwe ontwerpbegroting bedragen de totale betalingskredieten daarom 126,5 miljard EUR, zoals de Raad heeft voorgesteld. Tijdens de bemiddeling groeiden de standpunten naar elkaar toe dat dit bedrag een sluitstuk zou kunnen zijn van een eventueel overkoepelend akkoord.

De Commissie wenst evenwel te benadrukken dat de EU-begroting – in tegenstelling tot de nationale begrotingen – niet deficitair mag zijn en dat alle betalingsverzoeken van de lidstaten voor de uitvoering van beleid gehonoreerd moeten worden. Een gemeenschappelijke verklaring met beide takken van de begrotingsautoriteit, waarin deze bevestigen bereid te zijn om in geval van nood snel werk te maken van een gewijzigde begroting of overschrijvingen, is in dit verband onontbeerlijk.

Om dit te bereiken, is het nodig geweest de betalingskredieten ten opzichte van de oorspronkelijk door de Commissie voor 2011 voorgestelde ontwerpbegroting te verlagen, en wel als volgt:

Rekening houdende met de gevolgen van de voorgestelde aanpassingen voor de niet-gesplitste kredieten en voor specifieke verhogingen van betalingskredieten, zoals nader toegelicht in punten 3.2 en 3.3, is de algemene verlaging van de betalingskredieten ten opzichte van de ontwerpbegroting van de Commissie, inclusief nota's van wijzigingen, als volgt over de verschillende rubrieken verdeeld:

- deelrubriek 1b: één derde,

- rubriek 2: één derde,

- deelrubrieken 1a en 3a en rubriek 4: één derde,

- deelrubriek 3b: nihil.

De verlagingen van de betalingskredieten zijn binnen elke rubriek naar evenredigheid gespreid over alle begrotingsonderdelen met gesplitste kredieten, rekening houdende met de in punten 3.2 en 3.3 toegelichte specifieke aanpassingen waarover het bemiddelingscomité een convergerend standpunt heeft uitgesproken en met uitzondering van proefprojecten en voorbereidende acties, gedecentraliseerde agentschappen, de begrotingsonderdelen van deelrubriek 1b waarvan beide takken van de begrotingsautoriteit de betalingskredieten ongewijzigd hebben gelaten in hun respectieve lezing van de oorspronkelijke ontwerpbegroting (overwegend convergentie), de Life+- en veterinaire en fytosanitaire programma's in rubriek 2, en de reserve voor noodhulp in rubriek 4.

31.

3.2 Uitgavenrubrieken van het financieel kader


De (gedecentraliseerde en uitvoerende) agentschappen en de voorstellen inzake proefprojecten en voorbereidende acties, die in punt 3.3 worden toegelicht, buiten beschouwing gelaten, bevat de nieuwe ontwerpbegroting de volgende aanpassingen van de (deel)rubrieken van het meerjarig financieel kader.

3.2.1 Deelrubriek 1a — Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid

De Commissie stelt voor de vastleggingskredieten voor een aantal acties (zie tabel) te verhogen en ze op hetzelfde peil als in de oorspronkelijke ontwerpbegroting te houden voor de meeste andere. De verhogingen weerspiegelen de prioriteiten van het Europees Parlement op het gebied van jongeren, het midden- en kleinbedrijf en onderzoek.

Hierdoor komen de vastleggingskredieten uit boven het maximum van het meerjarig financieel kader en stelt de Commissie voor om 34 miljoen EUR uit het flexibiliteitsinstrument ter beschikking te stellen voor deelrubriek 1a.

De algemene methodologie inzake betalingskredieten is van toepassing op deze deelrubriek. Waar het Europees Parlement in zijn lezing verhogingen heeft voorgesteld naar analogie van de verhogingen van de vastleggingskredieten, zijn deze evenwel tel quel in de nieuwe ontwerpbegroting opgenomen. De Commissie bevestigt eveneens een bedrag van 50 miljoen EUR aan betalingskredieten ten behoeve van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG), gekoppeld aan de algemene verlaging als beschreven in punt 3.1.

32.

miljoen EUR


Begrotings-onderdeel Omschrijving Verhogingen / verlagingen van vastleggingskredieten

Oorspr. ontwerp-begroting Nieuwe ontwerpbegroting Verschil

02 02 Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie — Programma voor ondernemerschap en innovatie 138, 148, + 10,

04 03 Vooroverleg met vakorganisaties 0, 0, + 0,

04 03 03 Arbeidsverhoudingen en sociale dialoog 16, 16, + 0,

04 03 03 Opleidings- en voorlichtingsacties ten behoeve van werknemersorganisaties 16, 17, + 0,

04 03 03 Voorlichting, raadpleging en participatie van de vertegenwoordigers van ondernemingen 7, 7, + 0,

04 03 Eures (European Employment Services) 19, 20, + 1,

08 13 Capaciteiten — Onderzoek ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen 221, 223, + 2,

09 02 Vaststelling en tenuitvoerlegging van het EU-beleid op het gebied van elektronische communicatie 2, 4, + 1,

12 02 Het programma Solvit en het actieplan Ondersteunende dienstverlening op het gebied van de interne markt p.m. 1, + 1,

15 02 Erasmus Mundus 94, 96, + 2,

15 02 Programma 'Een leven lang leren' 1 009, 1 027, + 18,

15 07 Burgers 754, 764, + 10,

24 02 Operationele programma's op het gebied van fraudebestrijding 14, 15, + 0,

32 04 Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie — Programma „Intelligente energie — Europa” 104, 114, + 10,

32 06 Onderzoek in verband met energie 157, 167, + 10,

Subtotaal Verhogingen + 67,

01 02 Prince — Voorlichting over de Economische en Monetaire Unie, met inbegrip van de euro 6, 5, - 1,

02 02 02 Bijdrage aan het Centrum voor industriële samenwerking EU-Japan en lidmaatschap van internationale studiegroepen 2, 2, - 0,

12 02 Tenuitvoerlegging en ontwikkeling van de interne markt 8, 8, - 0,

26 02 Procedures voor de plaatsing en de bekendmaking van overheidsopdrachten voor leveringen, voor de uitvoering van werken en voor dienstverlening 15, 14, - 0,

Subtotaal Verlagingen - 2,

Totaal + 64,

3.2.2 Deelrubriek 1b — Samenhang ter bevordering van groei en werkgelegenheid

De vastleggingskredieten blijven onveranderd ten opzichte van de oorspronkelijke ontwerpbegroting, op één punt na: een nieuw artikel 13 03 31 "Technische bijstand en verspreiding van informatie over de EU-strategie voor de Oostzeeregio, en betere kennis van de strategie voor macroregio's", waarvoor 2,5 miljoen EUR wordt vastgelegd (geen betalingen).

De betalingskredieten zijn zo aangepast dat het maximum van 126,5 miljard EUR voor de totale ontwerpbegroting wordt gerespecteerd. Het is voor deze deelrubriek bijzonder belangrijk dat de in punt 3.1 bedoelde gezamenlijke verklaring er komt, zodat in geval van nood snel aanvullende betalingskredieten ter beschikking kunnen worden gesteld.

3.2.3 Rubriek 2 — Instandhouding en beheer van de natuurlijke hulpbronnen

Het uitgangspunt voor het nieuwe voorstel is de zorgvuldige behoeftenanalyse die de Commissie in haar oorspronkelijke ontwerpbegroting heeft gemaakt en die vervolgens met nota van wijzigingen 3/2011 is geactualiseerd. In het nieuwe voorstel zijn een aantal prioriteiten van het Europees Parlement, zoals verhogingen voor schoolmelk, Life+, het Communautair Bureau voor visserijcontrole (CBVC) en diergezondheid , en deels het standpunt van de Raad inzake de goedkeuring van de rekeningen verwerkt. De aanpassingen zijn vermeld in de onderstaande tabel.

Voor de niet-gesplitste items, worden de betalingskredieten en de vastleggingskredieten op hetzelfde niveau vastgesteld. Voor de andere begrotingsonderdelen wordt de algemene methodologie voor betalingskredieten toegepast (zie punt 3.1 hierboven).

33.

miljoen EUR


Begrotings-onderdeel Omschrijving Verhogingen / verlagingen van vastleggingskredieten

Oorspr. ontwerp-begroting Nieuwe ontwerpbegroting Verschil

05 02 12 Schoolmelk 80, 90, + 10,

07 03 Life+ (Financieel Instrument voor het milieu — 2007-2013) 298, 305, + 6,

11 07 Ondersteuning van het beheer van de visbestanden (verzameling van basisgegevens) 46, 48, + 2,

11 08 05 Communautair Bureau voor visserijcontrole (CBVC) — Bijdrage voor titel 1, 5, + 4,

17 04 01 Programma's voor de uitroeiing en de bewaking van dierziekten en voor de bewaking van de lichamelijke toestand van dieren met een volksgezondheidsrisico, die veroorzaakt is door een externe factor — Nieuwe maatregelen 260, 270, + 10,

Subtotaal Verhogingen + 32,

05 07 01 Boekhoudkundige goedkeuring van de rekeningen over de voorgaande begrotingsjaren met betrekking tot gedeelde beheersuitgaven in het kader van het EOGFL, afdeling Garantie (vorige maatregelen), en van het ELGF -72, -272, - 200,

Subtotaal Verlagingen - 200,

Totaal - 167,

Deze ontwerpbegroting omvat ook 540 miljoen EUR aan bestemmingsontvangsten voor het ELGF overgedragen van 2010 naar 2011. Dit bedrag is hoger dan de 210 miljoen EUR waarvan sprake in nota van wijzigingen 3/2011 bij de oorspronkelijke ontwerpbegroting 2011 omdat bij de uitvoering van de begroting 2010 minder in 2010 gegenereerde bestemmingsontvangsten zijn gebruikt. Door deze extra overdracht naar 2011 van bestemmingsontvangsten van 2010 zijn de behoeften aan kredieten voor de begrotingsonderdelen 05 02 08 03 ( Actiefondsen van de telersverenigingen ) en 05 03 01 01 ( bedrijfstoeslagregeling - BTR ) 330 miljoen EUR kleiner. Als gevolg daarvan neemt de niet-toegewezen marge die in 2011 binnen rubriek 2 beschikbaar is met hetzelfde bedrag toe.

3.2.4 Deelrubriek 3a — Vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

Het voorstel van de Commissie blijft grotendeels ongewijzigd, op de volgende punten na:

34.

miljoen EUR


Begrotings-onderdeel Omschrijving Verhogingen / verlagingen van vastleggingskredieten

Oorspr. ontwerp-begroting Nieuwe ontwerpbegroting Verschil

18 04 Geweldbestrijding (Daphne) 17, 20, + 2,

18 05 Preventie, paraatheid en beheersing van de gevolgen van terrorisme 23, 24, + 1,

18 07 Drugspreventie en -voorlichting 3, 4, + 1,

Subtotaal Verhogingen + 4,

18 01 04 Civiel recht — Uitgaven voor administratief beheer 0, 0, - 0,

18 02 11 Agentschap voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht – Bijdrage voor titels 1 en 10, 5, - 5,

18 03 Europees Migratienetwerk 8, 7, -0,

Subtotaal Verlagingen - 5,

Totaal - 1,

De betalingskredieten voor de bovenvermelde begrotingsonderdelen blijven ongewijzigd, met uitzondering van de posten 18 01 04 14 en 18 02 11 01, die met hetzelfde bedrag als de vastleggingskredieten worden gekort.

3.2.5 Deelrubriek 3b — Burgerschap

De vastleggingskredieten blijven op het niveau dat was voorgesteld in de oorspronkelijke ontwerpbegroting; enkele onderdelen worden verhoogd ter weerspiegeling van de prioriteiten van het Europees Parlement op het gebied van jongeren en communicatie:

35.

miljoen EUR


Begrotings-onderdeel Omschrijving Verhogingen / verlagingen van vastleggingskredieten

Oorspr. ontwerp-begroting Nieuwe ontwerpbegroting Verschil

15 05 Speciale jaarlijkse evenementen p.m. 4, + 4,

15 05 Jeugd in actie 126, 129, + 3,

16 03 Informatiecentra 12, 13, + 0,

Subtotaal Verhogingen + 7,

Totaal + 7,

De overeenkomstige aanvulling van de betalingskredieten bedraagt 50% van de verhogingen van de vastleggingskredieten, behalve voor artikel 15 05 06, waar de betalingen op hetzelfde niveau als de vastleggingen zijn vastgesteld.

3.2.6 Rubriek 4 — de EU als mondiale partner

De Commissie stelt een aantal specifieke verhogingen voor, ter weerspiegeling van de prioriteiten van de begrotingsautoriteit. De meest significante wijziging betreft Palestina, waarvoor 100 miljoen EUR extra wordt voorgesteld. Door de aanpassingen komen de vastleggingskredieten uit boven het maximum van het meerjarig financieel kader, en de Commissie stelt voor om 71 miljoen EUR uit het flexibiliteitsinstrument ter beschikking te stellen voor rubriek 4 om de extra behoeften voor Palestina te dekken.

Zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de algemene methodologie die in punt 3.1 is beschreven, worden de betalingskredieten voor Palestina eveneens verhoogd met 100 miljoen EUR, terwijl voor de andere onderdelen waarvan de vastleggingen verhoogd worden, de betalingen op het niveau van de oorspronkelijke ontwerpbegroting worden gehandhaafd. De Commissie stelt tevens voor om de betalingen voor de reserve voor noodhulp te beperken tot 100 miljoen EUR, overeenkomstig het compromis dat zich in het bemiddelingscomité aftekent.

36.

miljoen EUR


Begrotings-onderdeel Omschrijving Verhogingen / verlagingen van vastleggingskredieten

Oorspr. ontwerp-begroting Nieuwe ontwerp-begroting Verschil

14 03 Goed bestuur op fiscaal gebied p.m. 1, + 1,

15 02 27 Europese Stichting voor opleiding — Bijdrage voor titel 5, 6, + 0,

19 04 Verkiezingswaarneming 34, 38, + 3,

19 08 01 Europees beleid inzake nabuurschap en partnerschap — Financiële bijstand aan Palestina, het vredesproces en UNRWA 200, 300, + 100,

19 08 01 Europees beleid inzake nabuurschap en partnerschap — Financiële samenwerking met Oost-Europa 555, 556, + 1,

19 09 Samenwerking met ontwikkelingslanden in Latijns-Amerika 362, 377, + 14,

19 10 01 Samenwerking met ontwikkelingslanden in Azië 528, 543, + 15,

21 02 Voedselzekerheid 241, 243, + 2,

21 03 Niet-overheidsactoren in het ontwikkelingsproces 192, 193, + 1,

21 05 01 Gezondheid 30, 32, + 2,

22 02 07 Financiële steun ten behoeve van de bevordering van de economische ontwikkeling van de Turks-Cypriotische gemeenschap 25, 28, + 3,

23 03 Interventies in het kader van de civiele bescherming in derde landen 4, 9, + 5,

Subtotaal Verhogingen + 148,

01 03 Macro-economische bijstand 114, 104, - 10,

19 11 De Europese Unie in de wereld 5, 4, - 1,

Subtotaal Verlagingen - 11,

Totaal + 137,

3.2.7 Rubriek 5 — Administratie

De voorgestelde nieuwe ontwerpbegroting is exclusief de kredieten betreffende het uitstaande deel van de salarisaanpassing 2009 (1,85%) voor alle instellingen, in afwachting dat de Raad ingevolge het arrest van het Hof van Justitie van 24 november 2010 in het voordeel van de Commissie een nieuwe verordening vaststelt. In 2011 zal een ontwerp van gewijzigde begroting worden ingediend. Intussen zal een toereikende marge onder het maximum van rubriek 5 ongebruikt worden gelaten. In het ontwerpcompromis van het bemiddelingscomité was een ontwerp van gemeenschappelijke verklaring opgenomen waarbij beide takken van de begrotingsautoriteit zich ertoe verbonden snel een gewijzigde begroting goed te keuren wanneer het Hof een uitspraak zou doen ten gunste van de salarisaanpassing. De Commissie beschouwt de gestanddoening van deze verklaring als een onmisbaar onderdeel van een definitief akkoord over de begroting voor 2011.

Daarnaast zijn, wat de salarisaanpassing voor 2010 betreft, de kredieten voor salarissen en pensioenen voor alle instellingen naar beneden bijgesteld op basis van de meest recente ramingen, die een verhoging met maximaal 0,7% te zien geven.

Wat de Commissie betreft, is de nieuwe ontwerpbegroting gebaseerd op de stand van zaken na nota van wijzigingen 1/2011 (voor de Europese Dienst voor extern optreden), behalve voor begrotingsonderdelen xx 01 02 11 02 (Conferenties en vergaderingen) en xx 01 02 11 03 (Vergaderingen van comités), waarvoor de kredieten in de geest van het compromis zijn vastgesteld op het lagere niveau dat beide takken van de begrotingsautoriteit in hun respectieve lezingen gezamenlijk zijn overeengekomen.

Voor de andere instellingen dan de Commissie weerspiegelt de nieuwe ontwerpbegroting, nadat met de bijstellingen in verband met de salarissen rekening is gehouden, de lezing van het Europees Parlement, behalve voor de Raad, waar het eigen standpunt van de Raad na nota van wijzigingen 1/2011 (Europese Dienst voor extern optreden) wordt gevolgd.

Wat de extra posten ten opzichte van 2010 bij de andere instellingen dan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreft, is de situatie als volgt: Hof van Justitie van de Europese Unie (+29), Europees Economisch en Sociaal Comité (+11), Comité van de Regio's (+18), Europese Ombudsman (+1) en Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (+2).

37.

3.3. Horizontale aangelegenheden


38.

3.3.1 Gedecentraliseerde agentschappen


De EU-bijdrage (zowel vastleggings- als betalingskredieten) en het aantal posten voor de gedecentraliseerde agentschappen zijn vastgesteld op het niveau van de oorspronkelijke ontwerpbegroting van de Commissie, zoals gewijzigd bij nota van wijzigingen 2/2011, met de volgende uitzonderingen:

- voor begrotingspost 15 02 27 02 Europese Stichting voor Opleiding – Bijdrage voor titel 3 van rubriek 4, wordt een verhoging van de vastleggings- en de betalingskredieten met 0,5 miljoen EUR voorgesteld;

- voor begrotingspost 11 08 05 02 Communautair Bureau voor visserijcontrole (CBVC) — Bijdrage voor titel 3 van rubriek 2, wordt een verhoging van de vastleggingskredieten met 4 miljoen EUR voorgesteld.

Ten opzichte van de oorspronkelijke ontwerpbegroting en zoals gezamenlijk overeengekomen door beide takken van de begrotingsautoriteit in hun respectieve lezing van de oorspronkelijke ontwerpbegroting:

- is er één extra post minder voor Eurojust;

- worden de kredieten voor het Agentschap voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht gehalveerd.

39.

3.3.2 Uitvoerende agentschappen


De EU-bijdrage (zowel vastleggings- als betalingskredieten) en het aantal posten voor de uitvoerende agentschappen zijn vastgesteld op het niveau van de ontwerpbegroting van juni.

40.

3.3.3 Proefprojecten / Voorbereidende acties


In de nieuwe ontwerpbegroting wordt een globaal pakket voorgesteld van 46 proefprojecten en voorbereidende acties, voor een totaalbedrag van 72,7 miljoen EUR aan vastleggingskredieten. Dit omvat alle voorgestelde proefprojecten en voorbereidende acties van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.

Wanneer een proefproject of een voorbereidende actie wordt gedekt door een bestaande rechtsgrondslag, kan de Commissie het project of de actie uitvoeren op grond van die rechtsgrondslag en in de loop van het jaar kredietoverschrijvingen naar het overeenkomstige begrotingsonderdeel voorstellen.

De betalingskredieten voor alle nieuwe proefprojecten en voorbereidende acties worden vastgesteld op ten hoogste 50% van de overeenkomstige vastleggingen. Het oorspronkelijk voorgestelde bedrag wordt gehandhaafd indien het minder dan 50% van de vastleggingen bedraagt. Voor bestaande proefprojecten en voorbereidende acties die in 2011 voortgezet worden, worden de betalingskredieten op het niveau van de oorspronkelijke ontwerpbegroting gehandhaafd.

De nieuwe voorbereidende actie 'EU-bemiddelingssteun' verhuist naar begrotingspost 2 2 3 8 in afdeling X — Europese Dienst voor extern optreden.

41.

3.3.4 Begrotingstoelichting


De aanvullende opmerkingen bij onderdeel XX 01 02 11 uitgezonderd, worden alle door het Europees Parlement en de Raad in hun respectieve lezing aangebrachte tekstamendementen goedgekeurd, met dien verstande dat zij een bestaande rechtsgrondslag niet kunnen wijzigen noch de werkingssfeer ervan kunnen verruimen.

42.

3.3.5 Nieuwe begrotingsonderdelen


Aan de door de Commissie in haar oorspronkelijke ontwerpbegroting en in de drie nota's van wijzigingen gebezigde begrotingsnomenclatuur wordt niet geraakt. Er worden wel nieuwe begrotingsonderdelen voorgesteld die verband houden met het pakket proefprojecten en voorbereidende acties.

Daarnaast wordt de nomenclatuur voor het GBVB als volgt gewijzigd:

- 19 03 01 01 — Waarnemingsmissie in Georgië

- 19 03 01 02 — EULEX Kosovo

- 19 03 01 03 — EUPOL Afghanistan

- 19 03 01 04 — Andere missies voor het toezicht op en de tenuitvoerlegging van vredes- en veiligheidsprocessen.

43.

3.3.6 Reserves


Geheel in overeenstemming met artikel 43, lid 1, van het Financieel Reglement wordt met name voorzien in reserves op begrotingsonderdelen waarvoor de rechtsgrond nog niet goedgekeurd is.

44.

4. Slotopmerkingen


Met haar voorstel voor een nieuwe ontwerpbegroting 2011 waarin de in het bemiddelingscomité bereikte compromisonderdelen zijn verwerkt, creëert de Commissie de voorwaarden om zonder nieuwe bemiddelingsperiode snel de begroting voor 2011 goed te keuren.

Een snelle goedkeuring en inwerkingtreding van de begroting 2011 is van vitaal belang voor de tenuitvoerlegging van het beleid en de programma's van de Europese Unie. De Commissie zal er alles aan doen om dat te bewerkstelligen.

45.

5. Ontwerpbegroting 2011 per rubriek van het financieel kader


46.

5.1 Ontwerpbegroting 2011 per rubriek van het financieel kader (globaal)


Omschrijving Begroting Financieel kader Nieuwe ontwerpbegroting Verschil Verschil

2010 i 2011 / 2011 –

i i (3 / 1) (3 – 1)

EUR EUR EUR % EUR

[afbeelding - zie origineel document]

47.

5.2 Ontwerpbegroting 2011 per rubriek van het financieel kader (gedetailleerd)


Omschrijving Begroting Financieel kader Nieuwe ontwerpbegroting Verschil Verschil

2010 i 2011 / 2011 –

i i (3 / 1) (3 – 1)

EUR EUR EUR % EUR