Toelichting bij COM(2011)465 - Beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Tot en met 17 juni 2011 golden voor Al-Qa‘ida en de Taliban sancties op grond van Resolutie 1267 (1999) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Op 17 juni 2011 heeft de Veiligheidsraad besloten voor de maatregelen tegen Al-Qa‘ida en de maatregelen tegen de Taliban twee afzonderlijke resoluties vast te stellen, namelijk 1988 (2011) en 1989 (2011).

Besluit 2011/[…]/GBVB van de Raad voorziet overeenkomstig Resolutie 1988 (2011) van de VN-Veiligheidsraad in de vaststelling van beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan.

De maatregelen omvatten de bevriezing van tegoeden en economische middelen, beperkingen op de toelating tot de EU, een verbod op de directe of indirecte levering, verkoop of overdracht van wapens en militaire uitrusting, alsmede een verbod op de verstrekking van daarmee verband houdende bijstand en diensten aan personen en entiteiten die zijn aangewezen door het Sanctiecomité dat is ingesteld bij punt 30 van Resolutie 1988 (2011) van de VN-Veiligheidsraad.

Voor de toepassing van sommige van deze maatregelen is actie op Unieniveau noodzakelijk. De hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Commissie stellen voor deze maatregelen ten uitvoer te leggen door een verordening gebaseerd op artikel 215, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).