Toelichting bij COM(2011)887 - Beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.


Op 9 mei 2011 stelde de Raad Verordening (EU) nr. 442/2011[1] betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië vast.

De Raad verruimde het toepassingsgebied van de maatregelen tegen Syrië bij verordeningen van 2 september 2011, 23 september 2011, 13 oktober 2011 en 14 november 2011, en wijzigde de lijsten van beoogde personen en entiteiten en breidde deze uit bij een aantal opeenvolgende uitvoeringsverordeningen. Verdere maatregelen, die niet onder de wetgeving van de Unie vallen, worden in de betreffende GBVB-besluiten van de Raad uiteengezet.

In het licht van de voortdurende brute repressie en schending van de mensenrechten door de regering van Syrië heeft de Raad thans Besluit 2011/782/GBVB van de Raad vastgesteld, waarin wordt opgeroepen tot nieuwe maatregelen, met name een verbod op de uitvoer van uitrusting voor toezicht op telecommunicatie voor gebruik door het Syrische regime, een verbod op deelname aan bepaalde infrastructuurprojecten en investeringen daarin, alsook aanvullende beperkingen op de overdracht van middelen en de verstrekking van financiële diensten.

Deze maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en derhalve is EU-regelgeving noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging, om te garanderen dat zij in alle lidstaten door de marktdeelnemers uniform worden toegepast.

Gezien de omvang van de nieuwe wijzigingen en de diverse andere maatregelen die ten aanzien van Syrië reeds werden getroffen, is het dienstig alle maatregelen in een nieuwe verordening te consolideren, waarbij Verordening (EU) nr. 442/2011 wordt ingetrokken en vervangen.