Toelichting bij COM(2012)423 - Globaliseringsfonds aanvraag EGF/2012/001 IE/Talk Talk, Ierland

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Krachtens punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer[1] mag uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) door middel van een flexibiliteitsmechanisme een jaarlijks maximumbedrag van 500 miljoen EUR boven het maximum van de betrokken rubrieken van het financieel kader beschikbaar worden gesteld.

De regels die van toepassing zijn op de bijdragen uit het EFG zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1927/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot oprichting van een Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering[2].

Op 29 februari 2012 heeft Ierland aanvraag EGF/2012/001 IE/Talk Talk ingediend voor een financiële bijdrage van het EFG naar aanleiding van gedwongen ontslagen bij Talk Talk Broadband Services (Ireland) Limited (hierna 'Talk Talk') en drie van zijn leveranciers in Ierland.

Na de aanvraag grondig te hebben onderzocht, heeft de Commissie overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1927/2006 geconcludeerd dat aan de voorwaarden voor een financiële bijdrage op grond van deze verordening wordt voldaan.

1.

Samenvatting van de aanvraag en analyseBelangrijkste gegevens:|

EGF-referentienummer| EGF/2012/001

Lidstaat| Ierland

Artikel onder a)

Primaire onderneming| Talk Talk Broadband Services (Ireland) Limited

Leveranciers en downstreamproducenten| 3

Referentieperiode| 7.9.2011 – 7.1.2012

Startdatum voor de individuele dienstverlening| 7.9.2011

Datum van de aanvraag| 29.2.2012

Ontslagen tijdens de referentieperiode| 586

Ontslagen voor en na de referentieperiode| 6

Totaal aantal ontslagen werknemers dat voor steun in aanmerking komt| 592

Ontslagen werknemers die naar verwachting aan de maatregelen zullen deelnemen| 432

Uitgaven voor individuele dienstverlening (EUR)| 5 092 765

Uitgaven voor de implementatie van het EFG[3] (EUR)| 300 000

% van de uitgaven voor de implementatie van het EFG| 5,6

Totaal budget (EUR)| 5 392 765

EFG-bijdrage (50 %) (EUR)| 2 696 382

1. De aanvraag werd op 29 februari 2012 bij de Commissie ingediend; aan de aanvraag werd aanvullende informatie tot en met 15 mei 2012 toegevoegd.

2. De aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor steunverlening uit het EFG van artikel 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1927/2006, en werd ingediend binnen de in artikel 5 van die verordening genoemde termijn van tien weken.

Verband tussen de ontslagen en de grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen ingevolge de globalisering

3. Ierland legt een verband tussen de ontslagen en de grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen ingevolge de globalisering met als argument dat Talk Talk een in Waterford gevestigde klantendienst was, die oorspronkelijk was opgezet om diensten te verlenen voor twee ondernemingen: Talk Talk UK en AOL UK. De onderneming ondersteunde de markt van Talk Talk in het Verenigd Koninkrijk (VK) voor breedband, telefonie en – recentelijker – voor tv, door middel van inkomende en uitgaande communicaties, e-mail- en brievenpost. Na de aankoop van de internetserviceprovider-afdeling van AOL voor het VK werden ook breedbanddiensten verleend onder de naam 'AOL Broadband'.

Talk Talk bood telecomdiensten aan aan particulieren in Ierland onder de namen Talk Talk en AOL en aan bedrijven onder de naam Opal. Het beheerde ook Talk Talk‑klanten in het VK tijdens de hele duur van hun contract.

4. Als nearshorelocatie voor het verstrekken van gedeelde diensten voor een buitenlandse opdrachtgever (AOL en Talk Talk UK), profiteerde Talk Talk in Waterford van de internationale trend tijdens het laatste decennium die erin bestaat bedrijfsprocessen uit te besteden (business process outsourcing - BPO). BPO houdt in dat een onderneming specifieke activiteiten of processen aan een derde provider uitbesteedt. De ontwikkeling en locatie van gedeelde diensten worden momenteel beïnvloed door de volgende trends:

· Kostenbesparingen: de groei in BPO-diensten kan worden toegeschreven aan de behoefte van ondernemingen om kosten te besparen en het dienstverleningsproces te verbeteren. Door over te stappen op een BPO-dienstenmodel kunnen ondernemingen hun capaciteit snel en doeltreffender verhogen of verlagen naar gelang van de behoeften van de onderneming. Lagerelonenlanden zoals India, die beschikken over technologisch onderlegde Engelssprekende arbeidskrachten, blijven nieuwe BPO-opdrachten binnenhalen.

· Technologische ontwikkelingen hebben de ontplooiing van de sector beïnvloed en spelen een grotere rol in de activiteiten van het contactcentrum zoals internettelefonie (voice over internet protocol - VOIP), e-mail, via internet gestelde vragen, geautomatiseerde contactinstrumenten, spraakherkenning enz.

· Diensten op afstand: door verbeteringen in de wereldwijde technologie-infrastructuur werd het mogelijk opdrachtgevers/klanten op afstand te bedienen.

· Complexiteit: bedrijven besteden een grotere verscheidenheid aan steeds complexere bedrijfsfuncties uit en het oorspronkelijke kostengemotiveerde, hoofdzakelijk op volume gebaseerde transactiemodel is aanzienlijk veranderd.

5. Talk Talk is zowel op zich als door overnames zeer sterk gegroeid. Tussen 2005 en 2011 groeide de onderneming van geen tot meer dan vier miljoen breedbandklanten. Deze snelle groei deed zich voor toen de onderneming internetserviceproviders uit het VK zoals One Tel, AOL en Tiscali opkocht en op de markt van het VK gratis breedbanddiensten aanbood. Zo kwam Talk Talk aan een imperium met 24 callcenters in Ierland, het VK, India, de Filipijnen en Zuid-Afrika. In het verleden behandelden deze centra miljoenen telefoonoproepen per week. Om de nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden heeft Talk Talk zijn IT‑systemen gerationaliseerd, zijn bedrijfsprocessen verbeterd en vereenvoudigd, en zijn merknamen, klantenaanbod en organisatie van negen ondernemingen in één gehergroepeerd: de Talk Talk Group plc.

6. Een belangrijk gevolg van deze maatregelen was dat het aantal oproepen bij de callcenters van Talk Talk sterk daalde, zelfs met 40 %, in het bijzonder tijdens de vijf of zes maanden vóór de sluiting van de vestiging in Waterford.

7. Talk Talk verminderde het aantal callcenters van 24 tot 13. De ontslagen in Waterford waren een rechtstreeks gevolg van de beslissing van de onderneming om de activiteiten te consolideren, zowel in het VK als bij de drie gekozen externe dienstverleners. In 2011 heeft de onderneming strategische allianties gesloten met drie belangrijke providers buiten de EU, waar een aanzienlijk deel van het werk aan wordt overgedragen. Deze providers in een derde land zijn Wipro in India, Transcom in de Filipijnen, en CCI in Zuid‑Afrika. Daardoor wordt nu volgens de schattingen van de onderneming zo'n 80 % van de telefoonoproepen bij Talk Talk buiten de EU behandeld. Talk Talk is geëvolueerd naar een hoofdzakelijk uitbesteed calldienstenmodel, waarbij slechts bepaalde gespecialiseerde activiteiten nog in het Verenigd Koninkrijk worden gehouden. Dat had tot gevolg dat alle activiteiten in Waterford zijn stopgezet.

Bewijsstukken voor het aantal ontslagen en naleving van de criteria van artikel 2, onder a)

8. De aanvraag werd door Ierland ingediend in het kader van het criterium voor steunverlening van artikel 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1927/2006, op grond waarvan ten minste vijfhonderd gedwongen ontslagen moeten plaatsvinden binnen een periode van vier maanden in een onderneming in een lidstaat, met inbegrip van de ontslagen bij leveranciers en downstreamproducenten.

9. In de aanvraag wordt melding gemaakt van 586 gedwongen ontslagen bij Talk Talk Broadband Services (Ireland) Limited en drie van zijn leveranciers tijdens de referentieperiode van vier maanden van 7 september 2011 tot en met 7 januari 2012 en nog zes gedwongen ontslagen buiten de referentieperiode die evenwel met dezelfde procedure voor collectief ontslag verband houden. Alle ontslagen bij Talk Talk (573) werden in overeenstemming met artikel 2, tweede alinea, derde streepje, van Verordening (EG) nr. 1927/2006 berekend. De Commissie heeft bevestiging gekregen van Ierland dat al deze ontslagen werknemers het bedrijf ondertussen hebben verlaten. De ontslagen bij de leveranciers (19) werden berekend in overeenstemming met artikel 2, tweede alinea, eerste streepje, van Verordening (EG) nr. 1927/2006.

Het onvoorziene karakter van deze ontslagen10. De Ierse autoriteiten argumenteren dat er twee eerdere ontslagronden hebben plaatsgevonden (april 2010 en april 2011), waarbij naar schatting telkens 50 personen werden ontslagen. Deze werden gezien als een managementherstructurering waarbij de activiteiten in Waterford rechtstreeks vanuit het hoofdkwartier in het VK zouden worden geleid. Bovendien was er weliswaar een daling van het aantal oproepen bij het callcenter in Waterford met naar schatting 40 %, maar niets wees erop dat de onderneming overwoog het callcenter helemaal te sluiten. Dat werd duidelijk met de volledige sluiting in oktober 2011, die het ontslag van alle werknemers tot gevolg had.

De bedrijven waar de ontslagen vallen, en de werknemers voor wie steun wordt aangevraagd11. De aanvraag heeft betrekking op 592 gedwongen ontslagen, waarvan 573 bij Talk Talk Broadband Servives (Ireland) Limited en 19 bij drie van zijn leveranciers, namelijk AA Security Services (vier ontslagen), Campbells Catering onder de handelsnaam Aramark (zeven ontslagen) en Noonan Services Group Ltd (acht ontslagen).

12. Uitsplitsing van de werknemers voor wie steun wordt aangevraagd:

Categorie| Aantal| Percentage

Mannen| 54,86

Vrouwen| 45,14

EU-burgers| 98,61

Niet-EU-burgers| 1,39

15-24 jaar| 11,11

25-54 jaar| 85,88

55-64 jaar| 2,78

Ouder dan 64 jaar| 0,23

13. Ongeveer 74 % van de ontslagen werknemers is tussen 20 en 35 jaar oud, en de mediane leeftijd bedraagt 26 jaar.

Geen van de ontslagen werknemers voor wie steun wordt aangevraagd heeft langdurige gezondheidsproblemen of een handicap.

14. Uitsplitsing per beroepscategorie:

Categorie| Aantal| Percentage

Verkoop| 26,39

Klantendiensten| 40,05

Technische klantenservice| 22,22

IT| 1,39

Cateringassistent| 1,16

Schoonmaker| 1,39

Veiligheid| 0,69

Andere| 6,71

15. De 'andere' beroepen waren kenmerkend voor het backofficemanagement bij Talk Talk: algemene administratie, financiën, en beheer van vestigingen.

16. Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1927/2006 heeft Ierland bevestigd dat een beleid van gelijkheid van mannen en vrouwen en non-discriminatie is toegepast en ook verder zal worden toegepast in de verschillende stadia van de uitvoering van het EFG, en in het bijzonder bij de toegang ertoe.

Beschrijving van het betrokken gebied, de autoriteiten ervan en andere belanghebbenden17. De vestiging van Talk Talk bevond zich in de buitenwijken van de stad Waterford, in de NUTS III-regio Zuidoost-Ierland. In 2011 telde de stad Waterford 51 203 inwoners en was daarmee de op vier na grootste stad van Ierland.

18. De landbouw blijft een belangrijke werkgever in de regio, met 9,6 % van de regionale arbeidskrachten; dat is meer dan het dubbele van het nationale gemiddelde en meer dan elke andere regio. Ook het aandeel van de arbeidskrachten in de industrie en de be- en verwerkende sector ligt boven het nationale gemiddelde. Hoewel de werkgelegenheid in de dienstensector in de omliggende regio (NUTS III Zuidoost-Ierland) is toegenomen, ligt het aandeel van de mensen met een baan in de dienstensector er lager dan het nationale gemiddelde (37,5 % ten opzichte van 40,5 %).

19. In de regio Zuidoost-Ierland ligt het aandeel van de beroepsbevolking dat een hogere opleiding heeft genoten (34 %) aanzienlijk onder het nationale gemiddelde (40 %). In Zuidoost-Ierland is het percentage van de beroepsbevolking met hoogstens een diploma lager secundair onderwijs hoog in vergelijking met het nationale gemiddelde (23 % ten opzichte van 19 %).

In vergelijking met andere regio's heeft de industriële basis van Zuidoost-Ierland geen sterke clusters op specifieke gebieden ontwikkeld die toekomstige investeringen kunnen helpen aantrekken. De multinationale sector is proportioneel kleiner dan in andere regio's. De regio en de stad Waterford in het bijzonder werden de laatste jaren getroffen door massale ontslagen, waaronder meer dan 650 ontslagen bij de vestiging van Waterford Crystal in Kilbarry en nevenbedrijven, waarvoor een afzonderlijke EFG-aanvraag werd ingediend (EGF/2009/012 IE/Waterford Crystal). Deze massale ontslagen hadden zeer negatieve gevolgen voor de betrokken werknemers, voor de stad Waterford, haar hinterland en de bredere regio van Zuidoost-Ierland.

20. Afgezien van de nationale belanghebbenden (de desbetreffende ministeriële departementen en agentschappen), zijn er de meer plaatselijke belanghebbenden: het comité van de ontslagen werknemers van Talk Talk, de gemeenteraad van Waterford, de partnerschapsraad van de regio Waterford, de kamer van koophandel van Waterford en plaatselijke dienstverleners zoals FÁS/SOLAS, Waterford Chamber Skillnet, Contact Centre Management Association Skillnet (nationaal callcenternetwerk), de bedrijfsraden van de stad en het graafschap Waterford en het Waterford Institute of Technology.

21. Het Ministerie van Onderwijs en Vaardigheden (de belangrijkste nationale belanghebbende en beheersautoriteit) heeft op politiek (ministerieel) en officieel niveau contact opgenomen met vertegenwoordigers van de ontslagen werknemers. De standpunten van de vertegenwoordigers werden ingewonnen om de EFG-aanvraag op te stellen, zodat de meest geschikte maatregelen konden worden gevonden om de inzetbaarheid van de ontslagen werknemers te verbeteren en hen contact met de arbeidsmarkt te laten houden. Bij het opstellen van de EFG-aanvraag werd rekening gehouden met de schriftelijke voorstellen van belanghebbenden.

Verwachte gevolgen van de ontslagen voor de plaatselijke, regionale of nationale werkgelegenheid22. De gemiddelde werkloosheidscijfers in de regio Zuidoost-Ierland lagen altijd al hoger dan in de rest van het land. Bovendien werd de regio onevenredig hard getroffen door de financiële en economische crisis. De werkloosheid in de regio is fors gestegen van 4,9 % in 2007 tot 18,2 % in 2011 (ten opzichte van een nationaal gemiddelde van 14,3 %). Deze werkloosheid van 18,2 % was de hoogste van alle regio's in 2011.

23. Tijdens de periode september 2011- januari 2012, toen de ontslagen bij Talk Talk vielen, steeg het aantal werklozen dat in de stad Waterford was geregistreerd van 11 529 tot 12 193 (+ 5,76 %), terwijl het aantal werklozen op nationaal vlak was gestegen van 437 441 tot 439 589 (slechts + 0,49 %).

24. Na een periode van gestage groei is de werkgelegenheid in de regio tijdens de laatste drie jaar aanzienlijk gedaald. In Q1/2011 werkten er bijna 35 000 mensen minder in de regio dan in 2008, toen de werkgelegenheid piekte en er 223 000 mensen werkten. De arbeidsparticipatie daalde van 62,7 % in 2007 tot 58,1 % in 2011 (onder het nationale gemiddelde).

25. Bovendien steeg het aantal werknemers in NACE-sectie N 'Administratieve en ondersteunende diensten' (waartoe de NACE-afdeling 82 'Callcenters' behoort, waaronder de activiteiten van Talk Talk vallen) in de periode van Q4/2010 tot en met Q3/2011 van 58 700 tot 65 900 voor het hele land, maar daalde het voor de regio Zuidoost-Ierland van 6 400 tot 4 800. Daaruit blijkt het beperkte potentieel waarover de sector beschikt om voor de ontslagen werknemers nieuwe kansen op werk te scheppen.

26. Ook wordt verwacht dat het verlies aan inkomsten ingevolge de ontslagen bij Talk Talk aanzienlijke verliezen aan indirecte werkgelegenheid zal veroorzaken doordat het beschikbare inkomen van de werknemers daalt en doordat Talk Talk plaatselijk en regionaal minder Ierse goederen en diensten aankoopt.

Gecoördineerd pakket van individuele dienstverlening waarvoor financiering wordt aangevraagd, gespecificeerde kostenraming en complementariteit met door de structuurfondsen gefinancierde acties27. De belangrijkste maatregelen kunnen als volgt worden samengevat:

– Begeleiding en carrièreplanning: de in het kader van deze maatregel verstrekte diensten omvatten geïndividualiseerde profilering, vaststelling van de behoeften, beoordeling van leerprestaties, het opstellen van een cv, loopbaanbegeleiding, hulp bij het zoeken naar werk en andere gerelateerde ondersteuning van en adviesverlening aan ontslagen werknemers. Een aantal organen biedt zijn diensten aan om de ontslagen werknemers tijdens deze fase en daarna bij te staan.

Na de aangekondigde sluiting van de vestiging van Talk Talk in september 2011 werd dit proces prompt ingezet op initiatief van FÁS/SOLAS. Er wordt eveneens een op maat gesneden certificaat in loopbaanontwikkeling en de bevordering van vaardigheden aangeboden om de ontslagen werknemers te helpen hun mogelijkheden te evalueren wat de erkenning van eerdere leerervaring, persoonlijke ontwikkeling en studievaardigheden betreft en hen de kans te bieden om nuttige en geschikte onderwijstrajecten uit te proberen.

– Opleidingsprogramma's: toen zij daarnaar werden gevraagd, hebben de ontslagen werknemers belangstelling laten blijken voor zeer uiteenlopende opleidingsgebieden zoals computervaardigheden, bedrijfsvoering, boekhouding, verkoop, kantoorvaardigheden, grafische kunsten, schoonheidsverzorging, kinderverzorging enz. De opleidingen worden zowel direct door publieke verstrekkers als door opleiders uit de privésector aangeboden via de opleidingsbeurs van het EFG, waarmee aanvragers erkende opleidingsprogramma's buiten de door FÁS en andere overheidsagentschappen aangeboden diensten kunnen zoeken en selecteren. In voorkomend geval zullen bepaalde opleidingen ook specifieke practica, stages, werkervaring en gemeenschapsgeoriënteerde opleidingsprogramma's omvatten.

– Voortgezet onderwijs en cursussen hoger onderwijs: het merendeel van de cursussen is geaccrediteerd in het nationaal kwalificatiekader. De programma's kunnen worden aangeboden op de tijdstippen en plaatsen die de lerende het best passen. Indien mogelijk zullen aanvullende dynamische op maat gesneden cursussen en programma's worden overwogen.

In een eerste fase zal de nadruk worden gelegd op de screening van de werknemers die een hogeronderwijstraject overwegen, van hun vaardigheden en hun geschiktheid om specifieke opleidingen aan te vatten, en er zal worden geëvalueerd of voorbereidende cursussen of andere mogelijkheden op andere gebieden waar ondersteuning wordt geboden eventueel geschikter zijn. Aangezien de implementatieperiode van het EFG in de tijd beperkt is, zullen cursussen die deze periode overschrijden niet uit het EFG worden gefinancierd. Op zich wordt de steun voor tertiair onderwijs beperkt tot cursussen die binnen de implementatieperiode van het EFG helemaal of op een strikt modulaire basis kunnen worden voltooid; in deze context kan het ook gaan om specifiek op maat gesneden cursussen. Een innovatieve maatregel die onder de aandacht moet worden gebracht is de versnelde cursus bachelor in de wetenschappen (niveau 7) die het Waterford Institute of Technology momenteel speciaal opzet voor de groep werknemers voor wie steun wordt aangevraagd. Deze cursus zal bestaande modules omvatten én op maat gemaakte modules die tegemoetkomen aan vastgestelde vaardigheidstekorten op wetenschaps- en gerelateerde gebieden en moet binnen de implementatieperiode van het EFG worden voltooid.

– EFG-opleidingsbeurs: met deze beurs kunnen ontslagen werknemers toegang krijgen tot cursussen tertiair onderwijs die door de privé-sector worden aangeboden wanneer deze cursussen niet worden aangeboden door het door de overheid gefinancierde onderwijsstelsel of niet geschikt zijn gezien de specifieke omstandigheden waarin een ontslagen werknemer verkeert. Deze benadering heeft haar vruchten afgeworpen bij eerdere EFG-programma's in Ierland.

– Opleiding door Skillnets: Skillnets is een door de overheid gefinancierd en door ondernemingen geleid ondersteuningsorgaan dat opleiding en het verbeteren van de vaardigheden stimuleert en bevordert. Het ondersteunt en financiert netwerken van ondernemingen om in het kader van het Training Networks Programme aan opleiding te doen. Deze netwerken, die tegenwoordig 'Skillnets' worden genoemd, worden geleid en beheerd door de ondernemingen zelf. Zij stellen specifieke opleidingsprogramma's op, beheren die en bieden die aan uiteenlopende industrie- en dienstensectoren in het hele land aan.

Skillnets bieden voormalige werknemers van Talk Talk opleiding aan via twee opleidingsnetwerken van Skillnets: CCMA Ireland Skillnet en Waterford Chamber Skillnet. Onder meer worden de cursussen klantendienst, vaardigheden in breedbanddiensten en eerstelijns technische ondersteuning voor callcenters aangeboden. Voor wie van loopbaan wil veranderen, worden de cursussen creativiteit voor ondernemerschap, oprichting van een eigen bedrijf en projectbeheer aangeboden. Een aantal callcenterondernemingen heeft als onderdeel van het pakket opleidingsprogramma's van Skillnets reeds stages aangeboden aan vroegere werknemers van Talk Talk. Verwacht wordt dat in de nabije toekomst een aantal banen zal worden aangeboden.

– Steun voor ondernemingen/zelfstandigen: via de bevoegde bedrijfsraden van de stad en het graafschap in de regio Zuidoost-Ierland of andere relevante structuren zal steun voor ondernemingen en zelfstandigen worden verstrekt. Ontslagen werknemers die overwegen hun eigen bedrijf op te richten wordt een grote verscheidenheid aan steun aangeboden, waaronder inleidende modules, workshops, mentoring, bedrijfsplanning en subsidies om de kosten te verlichten die verbonden zijn aan het zich vestigen als zelfstandige of het oprichten van een bedrijf.

– Toelagen voor opleiding, onderwijs en ondernemingsregelingen: afhankelijk van wie het onderwijs, de opleiding of de ondernemingsregeling aanbiedt, kunnen de ontslagen werknemers een toelage ontvangen in de plaats van een socialezekerheidsuitkering.

– Bijdrage in de kosten van deelname aan EFG-cursussen: om de toegankelijkheid van door het EFG medegefinancierde maatregelen te verbeteren, zal een beperkte bijdrage in de kosten van deelname aan EFG-cursussen worden betaald om tegemoet te komen in reiskosten, onderhoud, uitrusting en materiaal voor de cursus enz. Deze bijdrage zal de toegang van individuele personen tot nuttige cursussen verbeteren en moet er in voorkomend geval voor zorgen dat meer in aanmerking komende ontslagen werknemers van door het EFG medegefinancierde maatregelen en mogelijkheden profiteren.

28. De in de aanvraag vermelde uitgaven voor de implementatie van het EFG overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1927/2006 dekken activiteiten op het vlak van voorbereiding, beheer en controle, alsook voorlichting en publiciteit. Het iets hogere bedrag (5,6 % van het totaal), is onder meer toe te schrijven aan de vroegtijdige oprichting van de EFG-cöordinatie-eenheid in Waterford, die de ontslagen werknemers op een gecoördineerde manier doeltreffende maatregelen kan aanbieden. Het ministerie stelt voorts voor om externe auditors in de arm te nemen om passende valideringscontroles uit te voeren. Ook wordt verwacht dat de ondernemingsraad van het graafschap Waterford extra middelen nodig zal hebben om aanvragen van steun voor ondernemingen en zelfstandigen te beheren.

29. De door de Ierse autoriteiten voorgestelde individuele dienstverlening omvat actieve arbeidsmarktmaatregelen die op grond van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1927/2006 voor financiering in aanmerking komen. De Ierse autoriteiten ramen de totale kosten van deze dienstverlening op 5 092 765 EUR en de uitgaven voor de implementatie van het EFG op 300 000 EUR (= 5,6 % van het totale bedrag). Van het EFG wordt in totaal een bijdrage van 2 696 382 EUR (50 % van de totale kosten) gevraagd.

Acties| Geschat aantal werknemers voor wie steun wordt aangevraagd| Geschatte kosten per betrokken werknemer (EUR)| Totale kosten (EFG en nationale medefinanciering) (EUR)

Individuele dienstverlening (artikel 3, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1927/2006 )

Begeleiding en carrièreplanning| 487,| 53 600

Opleidingsprogramma's| 2 745,| 367 925

Voortgezet onderwijs en cursussen hoger onderwijs| 7 395,| 1 515 980

EFG-opleidingsbeurs| 2 600,| 309 500

Opleiding door Skillnets| 1 076,| 280 000

Steun voor ondernemingen/zelfstandigen| 2 600,| 962 000

Toelagen voor opleiding, onderwijs en ondernemingsregelingen| 3 612,| 523 760

Bijdrage in de kosten van deelname aan EFG-cursussen (varieert naar gelang het geval)| 2 500,| 1 080 000

Subtotaal individuele dienstverlening|| 5 092 765

Uitgaven voor de implementatie van het EFG (artikel 3, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1927/2006)

Voorbereidende activiteiten|| 10 000

Beheer|| 250 000

Informatie en publiciteit|| 20 000

Controle|| 20 000

Subtotaal uitgaven voor de implementatie van het EFG|| 300 000

Totale geraamde kosten|| 5 392 765

EFG-bijdrage (50 % van de totale kosten)|| 2 696 382

30. Ierland bevestigt dat de hierboven beschreven maatregelen complementair zijn met door de structuurfondsen gefinancierde acties en dat de nodige maatregelen zijn genomen om dubbele financiering te voorkomen. Overeenkomstig artikel 27, lid 5, onder b), van Verordening 1083/2006 hebben de Ierse autoriteiten in het kader van het nationaal strategisch referentiekader een comité van toezicht ingesteld voor de coördinatie van EU-fondsen, dat het ESF, het EVF en het Elfpo betreft. Het Ministerie van Overheidsuitgaven en Hervormingen zit het comité voor, dat alle relevante onderwerpen bespreekt, waaronder de afbakening van de financiële middelen in operationele programma's, alle implementatieaangelegenheden die aan de orde komen en mogelijke plannen voor nieuwe programma's om ervoor te zorgen dat fondsen elkaar niet overlappen. Als onderdeel van het implementatieproces voor het ESF en het EFRO is voorts een groep ingesteld, die door het Ministerie van Overheidsuitgaven en Hervormingen wordt voorgezeten en gecoördineerd en tot doel heeft aangelegenheden te regelen die verband houden met de implementatie van de structuurfondsen voor de periode 2007-2013. Sinds 2010 is het EFG in dit proces opgenomen.

Datum/data waarop met individuele dienstverlening aan de getroffen werknemers is begonnen of waarop gepland is daarmee te beginnen31. Op 7 september 2011 maakte Ierland ten behoeve van de getroffen werknemers een begin met de individuele dienstverlening van het gecoördineerde pakket, waarvoor een financiële bijdrage van het EFG wordt aangevraagd. Deze datum geldt daarom als het begin van de periode waarin uitgaven voor een eventuele ondersteuning uit het EFG in aanmerking komen.

Wijze waarop de sociale partners zijn geraadpleegd32. Aangezien er bij Talk Talk geen vakbond was, heeft de EFG-beheersautoriteit met de vertegenwoordigers van de ontslagen werknemers onderhandeld, zowel rechtstreeks als via een plaatselijke groep van belanghebbenden en dienstverleners die werd voorgezeten door de Waterford City Manager (zie eveneens punt 20).

33. De Ierse autoriteiten hebben bevestigd dat aan de voorschriften van de nationale en EU‑wetgeving betreffende collectieve ontslagen is voldaan.

Informatie over acties die volgens de nationale wetgeving of collectieve overeenkomsten verplicht zijn

34. In verband met de criteria van artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1927/2006 hebben de Ierse autoriteiten in de aanvraag:

· bevestigd dat de financiële bijdrage van het EFG niet in de plaats komt van maatregelen die krachtens de nationale wetgeving of collectieve arbeidsovereenkomsten onder de verantwoordelijkheid van de ondernemingen vallen;

· aangetoond dat de maatregelen ten doel hebben steun te verlenen aan individuele werknemers en niet worden gebruikt om ondernemingen of sectoren te herstructureren;

· bevestigd dat voor de hierboven vermelde subsidiabele maatregelen geen steun uit andere EU-financieringsinstrumenten wordt ontvangen.

Beheers- en controlesystemen35. Ierland heeft de Commissie ervan in kennis gesteld dat de financiële bijdrage zal worden beheerd door het daarvoor aangewezen personeel van het Ministerie van Onderwijs en Vaardigheden dat als de EFG-beheersautoriteit is aangesteld. De beheersautoriteit onderzoekt en betaalt EFG-vorderingen die door bemiddelende instanties worden ingediend namens organen die overheidsuitgaven doen.

36. Bemiddelende instanties zijn verantwoordelijk voor het vorderen van EFG-financiering bij de beheersautoriteit en in de meeste gevallen ook voor de uitbetaling ervan. Bemiddelende instanties moeten ook controleren of het doel, de toepassingssfeer en de schaal van de financiering passen in het kader van een EFG-aanvraag. Zij zien er bovendien op toe dat begunstigde overheidsorganen voor alle EFG‑gerelateerde uitgaven en vorderingen procedures voor monitoring, voor passende registratie en voor interne controle opstellen en naar behoren documenteren.

37. De certificerende autoriteit voor het EFG is verantwoordelijk voor het certificeren van uitgavenstaten die met door het EFG medegefinancierde maatregelen verband houden. Daardoor verzekert de certificerende autoriteit zich van de naleving van alle voorschriften inzake nauwkeurigheid, wettigheid, subsidiabiliteit en rechtmatigheid van de uitgaven.

38. Onafhankelijke organen die controles van het tweede niveau uitvoeren garanderen dat de verklaring inzake de definitieve uitgaven door de begunstigde overheidsorganen voor alle ingewilligde verzoeken om tussentijdse betaling nauwkeurig is en gestaafd wordt door een duidelijk controletraject en doen een formele verklaring aan de beheersautoriteit betreffende het totale bedrag aan subsidiabele uitgaven.

39. Als rekenplichtige voor het Ministerie van Onderwijs en Vaardigheden die verantwoordelijk is voor het EFG heeft de secretaris-generaal op elk niveau van de 'waterval'-regeling voor het toezicht en de controle op EFG-diensten en –uitgaven aan een geschikte ambtenaar specifieke statutaire verantwoordelijkheid gedelegeerd voor het certificeren van vorderingen. Zo wordt gegarandeerd dat deze personen niet door in de managementketen hoger geplaatste ambtenaren worden overstemd of ongepast worden beïnvloed. Het onderbouwt bijgevolg hun individuele autoriteit en de scheiding van taken en controles bij de implementatie van de EFG-aanvraag.

Financiering40. Op grond van de aanvraag van Ierland bedraagt de voorgestelde bijdrage uit het EFG aan het gecoördineerd pakket van individuele dienstverlening (met inbegrip van de uitgaven voor de implementatie van het EFG) 2 696 382 EUR (50 % van de totale kosten). De Commissie heeft haar voorstel voor een bijdrage uit het fonds gebaseerd op de informatie van Ierland.

41. Gezien het beschikbare maximumbedrag aan bijdragen uit het EFG ingevolge artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1927/2006, alsook de mogelijkheden tot herschikking van de kredieten, stelt de Commissie voor om uit het EFG het hierboven vermelde totale bedrag beschikbaar te stellen, dat zal worden toegewezen onder rubriek 1a van het financiële kader.

42. Het voorgestelde bedrag van de financiële bijdrage laat meer dan 25 % van het jaarlijkse maximumbedrag van het EFG beschikbaar voor toewijzingen tijdens de laatste vier maanden van het jaar, zoals voorgeschreven bij artikel 12, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1927/2006.

43. Met haar voorstel om middelen uit het EFG beschikbaar te stellen, leidt de Commissie de vereenvoudigde trialoogprocedure in, zoals voorgeschreven in punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006, om van de twee takken van de begrotingsautoriteit de instemming te verkrijgen betreffende de noodzaak van het fonds gebruik te maken en betreffende het vereiste bedrag. De Commissie verzoekt de eerste tak van de begrotingsautoriteit die op het passende politieke niveau overeenstemming bereikt over het ontwerpvoorstel voor een beschikbaarstelling uit het fonds, de andere tak en de Commissie van zijn voornemens op de hoogte te brengen. Indien één van de twee takken van de begrotingsautoriteit het niet met het voorstel eens is, wordt een formele trialoogvergadering bijeengeroepen.

44. De Commissie zal apart een overschrijvingsverzoek indienen teneinde specifieke vastleggingskredieten in de begroting voor 2012 op te nemen, zoals voorgeschreven in punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006.

Herkomst van de betalingskredieten45. Kredieten van het EFG-begrotingsonderdeel zullen worden gebruikt ter dekking van het voor deze aanvraag benodigde bedrag van 2 696 382 EUR.