Toelichting bij COM(2012)700 - Standpunt EU betreffende de tenuitvoerlegging van enkele bepalingen inzake industrieproducten in de associatieovereenkomst met Algerije

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

De associatieovereenkomsten vormen de rechtsgrondslag voor de betrekkingen tussen de Europese Unie en de landen van het zuidelijke Middellandse Zeegebied.

De artikelen 9 en 11 van de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en de Democratische Volksrepubliek Algerije, die is ondertekend in 2002 en in werking is getreden in 2005, bevatten de wederzijdse verbintenissen in verband met de geleidelijke afschaffing van de rechten op de industrieproducten die vermeld zijn in de bijlagen 2 en 3 van de Associatieovereenkomst.

Overeenkomstig artikel 9 kan het tijdschema voor de geleidelijke afschaffing van de rechten in overleg worden herzien indien zich met betrekking tot een bepaald product ernstige problemen voordoen. Artikel 11 bepaalt dat Algerije buitengewone maatregelen van beperkte duur mag nemen in de vorm van verhoging of herinvoering van douanerechten; de totale waarde van de ingevoerde producten waarop dergelijke maatregelen van toepassing zijn, mag niet meer bedragen dan 15 % van de totale invoer van industrieproducten uit de Gemeenschap gedurende het laatste jaar.

Tijdens de vijfde zitting van de Associatieraad op 15 juni 2010 heeft Algerije de Europese Unie zijn voornemen meegedeeld om de op 1 september 2005 begonnen geleidelijke afschaffing van de rechten te herzien; op 13 september 2010 heeft Algerije daartoe een formeel verzoek ingediend. Dit besluit van Algerije, dat voortvloeit uit een beoordeling van de gevolgen van de Overeenkomst vijf jaar na de inwerkingtreding ervan, is ingegeven door de wens om, gelet op de economische situatie van verschillende sectoren van de industrie in Algerije, de structuur van de handelspatronen, exclusief koolwaterstoffen, opnieuw in evenwicht te brengen. Partijen zijn overeengekomen om overleg te plegen over de voorwaarden waaronder die uitzonderlijke maatregelen ten uitvoer kunnen worden gelegd en over de betrokken sectoren, teneinde tot een op onderhandelingen gebaseerde oplossing te komen.

Dit ontwerp is gebaseerd op de resultaten van het overleg tussen de partijen van midden juni 2012, dat tot doel had uit te maken welke wijzigingen van de basisrechten en van het tijdschema voor de geleidelijke afschaffing van de rechten die oorspronkelijk in de Overeenkomst waren opgenomen, aanvaardbaar zouden zijn.