Toelichting bij COM(2013)171 - Monitoringverslag over de voorbereidingen van Kroatië voor de toetreding

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

52013DC0171

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Monitoringverslag over de voorbereidingen van Kroatië voor de toetreding /* COM/2013/0171 final */


Inhoudsopgave

1.

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD


Monitoringverslag over de voorbereidingen van Kroatië voor de toetreding

InleidingHet toetredingsverdrag werd op 9 december 2011 ondertekend na het gunstige advies van de Commissie van oktober 2011 en de instemming van het Europees Parlement van december 2011. Kroatië zal op 1 juli 2013 lid worden van de Europese Unie, mits het toetredingsverdrag door alle lidstaten wordt geratificeerd. Momenteel hebben 19 lidstaten en Kroatië het toetredingsverdrag geratificeerd; de Commissie gaat ervan uit dat de andere lidstaten dit ook nog zullen doen vóór de datum waarop Kroatië zal toetreden. Als toetredend land heeft Kroatië een actieve waarnemersstatus in de interimperiode vóór toetreding.

In de loop van de onderhandelingen is Kroatië een aantal verplichtingen aangegaan waaraan uiterlijk op de datum van de toetreding moet zijn voldaan, tenzij specifieke overgangsmaatregelen werden overeengekomen.

Volgens artikel 36 van de toetredingsakte moet de Commissie nauwgezet toezicht houden op alle verbintenissen die Kroatië bij de toetredingsonderhandelingen is aangegaan, meer bepaald inzake mededingingsbeleid, het rechtswezen en de grondrechten, en justitie, vrijheid en veiligheid. Als integrerend deel van haar regelmatige monitoring heeft de Commissie halfjaarlijkse beoordelingen verricht van de uitvoering van de door Kroatië aangegane verplichtingen voor deze hoofdstukken. De Commissie heeft in april 2012 een monitoringverslag over de voorbereidingen van Kroatië voor de toetreding[1] en in oktober 2012 een alomvattend monitoringverslag[2] uitgebracht; Kroatië heeft een actieplan goedgekeurd voor de opvolging van de daaruit voorvloeiende aanbevelingen.

Overeenkomstig artikel 36 wordt in dit definitieve monitoringverslag geëvalueerd welke vooruitgang Kroatië tussen 1 september 2012 en 28 februari 2013 heeft geboekt bij de voorbereidingen voor de toetreding. Deze beoordeling is gebaseerd op informatie die door de Commissie is verzameld en geanalyseerd. Daarbij is onder meer gebruik gemaakt van door Kroatië aangeleverde informatie, collegiale toetsingen en informatie die lidstaten en internationale en maatschappelijke organisaties hebben verstrekt bij hun regelmatige contacten met de Commissie. De beoordeling is ook gebaseerd op de bevindingen van de Commissie uit haar regelmatig bijgewerkte halfjaarlijkse monitoringtabellen, een hulpmiddel waarmee in detail de naleving van alle verbintenissen van Kroatië in de context van de onderhandelingen kan worden nagegaan. In het alomvattende monitoringverslag werden tien prioritaire acties genoemd waaraan specifiek aandacht moest worden besteed. Elk van deze acties wordt beoordeeld in een apart thematisch deel.

2.

2. Verbintenissen en verplichtingen die voortvloeien uit de toetredingsonderhandelingen


3.

2.1 Mededingingsbeleid


Prioritaire actie Ondertekening van de privatiseringsovereenkomst voor de scheepswerf Brodosplit en het treffen van de nodige besluiten voor de scheepswerven 3. Maj en Brodotrogir om de herstructurering van de Kroatische scheepsbouwindustrie te voltooien.

Kroatië heeft deze prioritaire actie voltooid. Bij besluit van de Commissie van 20 februari 2013 werd de tweede wijziging van het herziene plan voor de scheepswerf Brodosplit goedgekeurd, waarna op 28 februari 2013 de privatiseringsovereenkomst werd ondertekend. De wijziging houdt aanvullende compenserende maatregelen in en een lichte verhoging van het totaalbedrag aan herstructureringssteun. Voor 3. Maj heeft Kroatië de Commissie meegedeeld van plan te zijn een herzien en geconsolideerd herstructureringsplan voor te leggen, dat nu gebaseerd is op de aankoop van de werf door de Uljanik-scheepswerf. Kroatië heeft op 12 februari 2013 formeel een herzien herstructureringsplan over Brodotrogir ingediend en de privatiseringsovereenkomst geïnitialiseerd door deze toe te zenden aan de Commissie overeenkomstig bijlage VIII bij de toetredingsakte. Op 20 maart 2013 heeft de Commissie het herziene herstructureringsplan en de privatiseringsovereenkomst goedgekeurd. Kroatië zal de privatiseringsovereenkomst voor Brodotrogir ondertekenen ten laatste twee weken na een positief besluit van de Commissie.

Kroatië voldoet ook aan zijn andere verbintenissen en verplichtingen inzake antitrust, fusies en staatssteun. De wetgeving is afgestemd op het acquis, de administratieve capaciteit is toereikend en de staat van dienst inzake handhaving is voldoende. De Kroatische mededingingsautoriteit is volledig operationeel en functioneel onafhankelijk. In oktober 2012 stuurde de Kroatische mededingingsautoriteit de Commissie haar laatste halfjaarlijkse verslag met details over het aantal en het soort beslissingen dat was goedgekeurd, samen met evaluaties en adviezen op het vlak van antitrust en fusies, en staatssteun. De Kroatische mededingingsautoriteit keurde in december 2012 een beslissing goed op het vlak van antitrust betreffende regionale busmaatschappijen, waarbij een aanzienlijke boete werd opgelegd. Diezelfde maand werd ook een procedure tegen een telecomaanbieder ingeleid.

In het kader van de verplichtingen die voortvloeien uit bijlage VIII bij de toetredingsakte heeft Kroatië in december 2012 het derde verslag over de staalindustrie in Kroatië ingediend, en in januari 2013 het halfjaarlijks verslag over de herstructurering van de Kroatische scheepsbouwindustrie. Deze verslagen voldoen aan de vereisten zodat de Commissie haar evaluatie kan uitvoeren.

In de staalsector werd de faillissementsprocedure tegen Željezara Split die in maart 2011 werd ingeleid, voortgezet. De staalfabriek CMC Sisak (nu ABS Sisak) werd verkocht aan een nieuwe investeerder, die nu overlegt met de Kroatische mededingingsautoriteit over het bedrag dat moet worden terugbetaald overeenkomstig de verplichtingen van bijlage IX bij de toetredingsakte.

Met betrekking tot de bestaande bijstand heeft de Kroatische mededingingsautoriteit nieuwe maatregelen en regelingen ter evaluatie voorgelegd aan de diensten van de Commissie, overeenkomstig bijlage IV bij de toetredingsakte.

4.

2.2 Rechtswezen en grondrechten


5.

1) De doeltreffende tenuitvoerlegging van de strategie en het actieplan voor de hervorming van het rechtsstelsel blijven verzekeren


De tenuitvoerlegging van de strategie voor de hervorming van het rechtsstelsel (2011-2015) werd voortgezet. Het wettelijk kader werd verder verbeterd, met name om het rechtsstelsel efficiënter te maken. Ook de rationalisering van het justitieel netwerk is voortgezet.

Het parlement keurde in december 2012 een nieuwe strategie goed voor de ontwikkeling van het rechtswezen in 2013-2018. Deze strategie werd voorbereid in nauw overleg met de raad voor het toezicht op de uitvoering van de strategie voor de hervorming van het rechtsstelsel. In de nieuwe strategie ligt de nadruk op de efficiëntie van het rechtsstelsel.

In oktober 2012 hechtte het ministerie van justitie zijn goedkeuring aan de plannen voor werkgelegenheid op lange termijn voor rechters en aanklagers voor de periode 2013-2025. De personeelsplanning en het personeelsbeheer moeten nog worden verbeterd, met name inzake de rationalisering van het rechtbankennetwerk.

Het budget voor justitie is lichtjes geslonken en bedraagt voor 2013 ongeveer 313 miljoen euro (337 miljoen euro in 2012), wat als voldoende wordt beschouwd. Het budget voor investeringen in de infrastructuur van rechtbanken is met 50 % verhoogd en bedraagt ongeveer 8 miljoen euro.

6.

2) De onafhankelijkheid, verantwoordingsplicht, onpartijdigheid en het professionalisme van het gerecht verder versterken


De hervormde nationale raad voor de rechterlijke macht en de nationale raad voor officieren van justitie hebben verder onafhankelijk gefunctioneerd. Beide organen zijn ermee doorgegaan om op basis van transparante, uniforme en objectieve criteria gerechtelijke ambtenaren te benoemen. In de periode september 2012-februari 2013 werden 40 rechters benoemd. Van de aanwervingen die voor 2011 en 2012 waren gepland, moeten er nog een aantal worden afgerond.

Na een overgangsperiode is vanaf 1 januari 2013 een nieuw systeem voor de benoeming van rechters bij de rechtbanken van eerste aanleg volledig van toepassing. Alle kandidaten moeten de opleiding van het nationale opleidingsinstituut voor gerechtelijke ambtenaren hebben voltooid. De tweejarige opleiding voor de eerste lichting kandidaten voor het nationale opleidingsinstituut voor gerechtelijke ambtenaren liep in november 2012 ten einde. Na de goedkeuring in februari 2013 van de ordonnantie over het eindexamen en de eindbeoordeling in het nationale opleidingsinstituut voor gerechtelijke ambtenaren, zijn de eindexamens gepland voor mei 2013. In september 2012 startte de tweede lichting kandidaten in het eerste jaar van de opleiding (de nationale raad voor de rechterlijke macht selecteerde 35 kandidaten en de nationale raad voor officieren van justitie 20).

De wijzigingen van de wet inzake de nationale raad voor de rechterlijke macht werden in februari 2013 goedgekeurd en stellen de voorzitter en de leden van de nationale raad voor de rechterlijke macht die ook rechter zijn, vrij van hun normale werkzaamheden voor respectievelijk 75 % en 50 %. Dit is een goede zaak voor de versterking van de capaciteit van de nationale raad voor officieren van justitie. Er zijn nog meer administratieve middelen nodig om de efficiëntie van de raad te vergroten. De nationale raad voor officieren van justitie moet transparanter worden en blijk geven van verantwoordelijkheidszin bij het uitvoeren van zijn taken. Verdere hervormingen moeten zorgen voor een mechanisme voor rechterlijke toetsing van besluiten, openbare zittingen en een uitgebreidere verplichting om besluiten met redenen te omkleden.

De nationale raad voor officieren van justitie en de nationale raad voor de rechterlijke macht zetten de tenuitvoerlegging voort van het nieuwe systeem voor vermogenverklaringen in samenwerking met de belastingadministratie. Tegen rechters die hun vermogenverklaring niet tijdig indienden, werden disciplinaire procedures ingesteld en in de meeste gevallen werden ook sancties (berispingen) opgelegd. De controle van de gegevens op basis van de informatie van de belastingadministratie is nog niet afgerond.

In geval van misbruik door gerechtelijke ambtenaren worden disciplinaire maatregelen getroffen. De nationale raad voor officieren van justitie en de nationale raad voor de rechterlijke macht stellen zich beide proactiever op en blijven een goede staat van dienst opbouwen inzake beslissingen en opgelegde sancties. De nieuwe wet op de gerechtshoven, die in februari 2013 werd goedgekeurd, beperkt de onschendbaarheid van rechters en stemt het secundaire recht af op de grondwet.

Het goede werk dat al door de gerechtelijke academie is geleverd, moet worden voortgezet, en de voornaamste belanghebbenden binnen het rechtsstelsel moeten de activiteiten en het beheer ervan ondersteunen. Permanente professionele opleidingen voor rechters en aanklagers zijn cruciaal voor een goed rechtsstelsel. Professionele opleidingsprogramma's moeten worden voortgezet, onder meer inzake EU-recht. Kroatië heeft deelgenomen aan het programma voor 'Strafrecht' van de EU en aan opleidingsactiviteiten die het Europees netwerk voor justitiële opleiding organiseerde.

7.

3) De doeltreffendheid van het rechtswezen blijven verbeteren


Prioritaire actie Tenuitvoerlegging van de onmiddellijke maatregelen en bespoediging van de kortetermijnmaatregelen van september 2012 om het rechtswezen efficiënter te maken en de achterstanden terug te dringen

Kroatië heeft deze prioritaire actie voltooid. Kroatië heeft uitvoering gegeven aan de onmiddellijke maatregelen en de kortetermijnmaatregelen die het ministerie van Justitie in september 2012 opstelde om het rechtswezen macht efficiënter te maken en de gerechtelijke achterstand te verminderen.

In 2012 hebben de rechtbanken in het algemeen meer zaken opgelost dan dat er bij kwamen. De achterstand in rechtszaken van civiele of commerciële aard en in handhavingsdossiers ligt nog steeds boven het EU-gemiddelde. Om het rechtsstelsel duurzaam efficiënter te maken heeft het ministerie van Justitie een geavanceerd instrument ontworpen voor statistische analyse van de prestaties van het rechtsstelsel; hiermee moeten de nodige personele en financiële middelen kunnen worden ingezet om de achterstand weg te werken en de nieuwe dossiers te kunnen afhandelen. Het nieuwe statistische systeem kan in het hele land operationeel zijn zodra alle rechtbanken zijn uitgerust met het geïntegreerde dossierbeheerssysteem (ICMS).

De invoering van het ICMS in de resterende 33 gemeentelijke rechtbanken vordert goed en zal naar verwachting in september 2013 voltooid zijn. Één alomvattend systeem voor de statistische bewaking van de behandeling van zaken blijft cruciaal.

In 2012 werden 110 ambtenaren in vast dienstverband aangeworven om de vacatures op te vullen, en werden ook nog 250 ambtenaren tijdelijk aangeworven. Een aanzienlijk deel van de benoemingen van rechters die gepland waren voor 2012, werd uitgesteld tot 2013. In 2012 werden 27 013 zaken van overbelaste rechtbanken krachtens een besluit van het hooggerechtshof gedelegeerd (in 2011 waren dat er 6 123). In 2012 werd meer gebruik gemaakt van de tijdelijke of permanente mobiliteit op vrijwillige basis zodat rechters in overbelaste rechtbanken kunnen gaan helpen. In 2012 werden in totaal 48 rechters (13 in 2011) permanent en 22 rechters (6 in 2011) tijdelijk overgeplaatst. In 2012 werden in totaal 23 gerechtelijke inspecties uitgevoerd. De alternatieve geschillenbeslechting werd steeds vaker gebruikt in gevallen waarin de staat en overheidsbedrijven waren betrokken; het gebruik ervan moet verder worden aangemoedigd.

In februari 2013 keurde het parlement een nieuwe wet op de gerechtshoven goed. Daarin krijgen voorzitters van de rechtbanken meer toezichthoudende autoriteit, met name op het vlak van efficiënte prestaties van de rechtbank, en wordt een stelsel ingevoerd ter bescherming van het recht op een proces binnen een redelijke termijn. Bovenop de hervormingen van de nieuwe wet, moeten de voorzitters van de rechtbanken jaarlijkse managementplannen opstellen, waarop ook toezicht moet worden uitgeoefend. Individuele rechtbanken moeten worden aangemoedigd goede praktijken uit te wisselen.

In februari 2013 werden wijzigingen van de wet inzake de nationale raad voor de rechterlijke macht goedgekeurd om de mogelijkheid voor overplaatsing van gerechtelijk personeel verder te vergroten en horizontale mobiliteit te vergemakkelijken. In februari 2013 werden wijzigingen van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering goedgekeurd waarmee de mogelijkheid werd ingeperkt om veelvuldig zaken van hogere naar lagere rechtbanken te verwijzen, in handelsrechtbanken de elektronische oproeping werd ingevoerd en strengere regels voor het indienen van nieuwe bewijzen werden ingevoerd. De mogelijkheid voor de rechtbank van tweede aanleg om een zaak terug naar een lagere rechtbank te verwijzen, kan nog verder worden beperkt zodat zij nog enkel in uitzonderlijke omstandigheden blijft bestaan.

De nieuwe kadercriteria voor de prestaties van rechters werden in december 2012 goedgekeurd en verhogen de stimulans om zeer oude zaken op te lossen. Er moet echter beter in worden aangegeven om welke types zaken het gaat, hoe complex die zaken zijn, hoe groot en gespecialiseerd de rechtbank is, en welk rechtsniveau het betreft. Eind maart-begin april zouden ontwerpamendementen worden goedgekeurd op de wet misdrijven en op de wet op het kadaster. Als deze wetgeving goed ten uitvoer wordt gelegd, kan zij bijdragen tot een efficiënter rechtsstelsel en een vermindering van de achterstand.

8.

Prioritaire actie Goedkeuring van de nieuwe wetgeving ter handhaving, om de uitvoering van vonnissen te garanderen en de achterstanden met handhavingsdossiers te verminderen


Kroatië heeft deze prioritaire actie voltooid. De nieuwe tenuitvoerleggingswet en de wijzigingen van de wet inzake de uitvoering van de inning van geldvorderingen traden op 15 oktober 2012 in werking. In het nieuwe systeem wordt de handhaving geconcentreerd in de gemeentelijke rechtbanken, waardoor de handelsrechtbanken worden ontlast. Gemeentelijke rechtbanken zijn enkel verantwoordelijk voor de handhaving van niet-financiële verplichtingen, terwijl financiële verplichtingen rechtstreeks en uitsluitend worden gehandhaafd door het financieel agentschap (FINA). Er valt een vermindering te merken van het aantal handhavingsdossiers dat door de rechtbanken moet worden behandeld en een verbetering van het aantal afgehandelde zaken.

Het ministerie van Justitie heeft het ICMS verbeterd zodat de opbrengst kan worden geregistreerd en berekend, als een belangrijke indicator van de doeltreffendheid van het handhavingssysteem. Het ministerie neemt nog hervormingsmaatregelen voor meer transparantie en een doeltreffende handhaving inzake onroerend goed.

9.

4) De behandeling van binnenlandse oorlogsmisdaden verder verbeteren


Met betrekking tot binnenlandse oorlogsmisdaden werd één nieuw onderzoek opgestart, werden zes inbeschuldigingstellingen opgesteld en werden acht voorlopige vonnissen gewezen. In het kader van de strategie om straffeloosheid aan te pakken, is een nieuwe lijst met nationale en regionale prioritaire zaken opgesteld. Meer inspanningen om straffeloosheid aan te pakken zijn nodig, met bijzondere aandacht voor het opstarten en versnellen van onderzoeken.

Na het vonnis van november 2012 door het ICTY (Internationaal Tribunaal voor het voormalige Joegoslavië) in de zaak Gotovina/Markač vroeg het openbaar ministerie aan het ICTY alle documentatie van het proces tegen de drie Kroatische generaals (Gotovina, Markač en Čermak) om te kunnen helpen bij de opsporing en vervolging van de daders van de misdrijven die werden gepleegd tijdens en na de militaire operatie 'Storm'. Kroatië heeft van het ICTY de dossiers van het hof gekregen.

De uitspraak van het grondwettelijk hof over de wet inzake de nietigverklaring van bepaalde rechtshandelingen van de gerechtelijke instanties van het voormalige Joegoslavische nationale leger, de voormalige Socialistische Federale Republiek Joegoslavië en de Republiek Servië is nog hangende. De bilaterale samenwerking met Servië is wel voortgezet. Kroatië is ook blijven deelnemen aan de regionale samenwerking inzake de behandeling van oorlogsmisdaden en heeft gegevens en documenten voorgelegd aan de aanklager voor oorlogsmisdaden van Servië en de aanklager bij het hooggerechtshof van Montenegro.

De administratieve capaciteit van de gespecialiseerde rechtbanken is vergroot. Naar verwachting zal de inwerkingtreding van het nieuwe strafwetboek op 1 januari 2013 de gespecialiseerde rechtbanken aanzienlijk ontlasten en de mogelijkheid bieden zich toe te spitsen op ernstige misdaden, met inbegrip van oorlogsmisdaden. Een meer proactieve aanpak van straffeloosheid zou een grotere administratieve capaciteit vergen om het stijgend aantal zaken aan te kunnen.

Om de behandeling van oorlogsmisdaden te verbeteren, heeft de gerechtelijke academie in haar programma voor 2013 ook een opleiding over oorlogsmisdaden opgenomen.

De onafhankelijke sector voor steun aan slachtoffers en getuigen bij het ministerie van Justitie en de afdelingen voor steun aan slachtoffers en getuigen bij de districtsrechtbanken zijn zich blijven inspannen om het voor getuigen makkelijker te maken om processen over oorlogsmisdaden bij te wonen. De bescherming van getuigen moet nog steeds aandacht krijgen.

Op 23 januari 2013 heeft de gemeentelijke rechtbank in Knin uitspraak gedaan en de Kroatische staat veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de kinderen van de Servische slachtoffers die na de operatie 'Storm' werden gedood in het dorp Varivode, ondanks het feit dat de daders onbekend waren. Zo werd voor het eerst een al lang aanslepend probleem aangepakt dat ook voor andere, soortgelijke gevallen relevant is. Nu moet ook de vergoeding voor burgerslachtoffers van oorlogsmisdaden systematisch worden aangepakt.

5) Voortdurende substantiële resultaten blijven verzekeren, gebaseerd op doeltreffend, doelmatig, onpartijdig onderzoek, op vervolging en vonnissen in verband met gevallen van georganiseerde misdaad en corruptie op alle niveaus, met inbegrip van corruptie op hoog niveau, en in kwetsbare sectoren, zoals overheidsopdrachten

Er bestaat een geschikt wettelijk en institutioneel kader voor de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad. Met de inwerkingtreding van het nieuwe strafwetboek op 1 januari 2013 zijn in een aantal gebieden de straffen verzwaard, onder meer voor corruptie. De staat van dienst van de tenuitvoerlegging moet nog verder worden ontwikkeld. De rechtshandhavingsinstanties blijven proactief, ook in zaken van corruptie op hoog niveau (bijvoorbeeld van voormalige burgemeesters of viceministers) en corruptie bij rechtshandhavingsinstanties (politieagenten). Een van de ontwikkeling is ook het vonnis in eerste aanleg tegen een voormalige eerste minister van november 2012.

Het aantal veroordelingen in gevallen van georganiseerde misdaad blijft over het algemeen laag. Ook het aantal veroordelingen voor corruptie blijft laag, vaak worden voorwaardelijke straffen opgelegd. In zaken van corruptie en ernstige en georganiseerde misdaad moeten effectieve en ontradende straffen worden opgelegd om substantiële resultaten te blijven verzekeren en te voorkomen dat een klimaat van straffeloosheid heerst.

De totale omvang van de tegoeden die in beslag zijn genomen en verbeurd verklaard, blijft vrij laag. Het wettelijke kader voor de inbeslagneming en verbeurdverklaring van tegoeden moet consequenter en strenger worden toegepast. Tot nog toe wordt het instrument van inbeslagneming niet gebruikt om de financiële fundamenten van een criminele organisatie onderuit te halen.

De strijd tegen corruptie op lokaal niveau moet nog worden opgevoerd, met name in de kwetsbare sector van de overheidsopdrachten. Wat betreft de controle op het seponeren van strafzaken door de aanklager biedt het huidige systeem geen mogelijkheid van onafhankelijke controle van besluiten van openbare aanklagers om gemelde misdaden niet te vervolgen.

10.

6) Verdere inspanningen voor sterkere preventieve maatregelen in de strijd tegen corruptie en bij belangenconflicten


Kroatië is zijn wettelijk kader ter preventie van corruptie en belangenconflicten blijven versterken, en dat moet nu ten uitvoer worden gelegd. Kroatië moet zijn inspanningen opvoeren om substantiële resultaten te boeken inzake sterkere preventieve maatregelen. Na het vonnis van het grondwettelijk hof van november 2012, dat een aantal bepalingen schrapt van de wet inzake de belangenconflicten betreffende de kernbevoegdheden van de nieuwe commissie voor belangenconflicten (met inbegrip van de bevoegdheid om te controleren en sancties op te leggen), moet Kroatië er bovendien voor zorgen dat onmiddellijk maatregelen worden getroffen om een stevig en efficiënt mechanisme in te stellen voor de preventie, opsporing en bestraffing van belangenconflicten, op basis van grondige controle en afschrikkende sancties. Er werd een werkgroep opgericht waarvan ook het ministerie van openbaar bestuur en de maatschappelijke organisaties (GONG, Transparency International) deel uitmaken, om na te gaan welke wetswijzigingen nodig zijn.

11.

Prioritaire actie Oprichting van de commissie voor belangenconflicten zodat zij haar regelmatige activiteiten kan aanvatten


Kroatië heeft deze prioritaire actie voltooid. De leden van de commissie voor belangenconflicten werd op 25 januari 2013 door het parlement benoemd en zijn sinds 11 februari 2013 in functie. De commissie voor belangenconflicten is begonnen met de behandeling van de verzoeken van ambtenaren die om advies vragen over of er in hun geval een belangenconflict bestaat, en heeft al meerdere adviezen gegeven. Met betrekking tot zaken die gebaseerd zijn op rapporten van vermoede belangenconflicten, heeft de commissie procedures opgestart tegen 26 ambtenaren. De commissie voor belangenconflicten moet nu zorgen voor een doeltreffend mechanisme voor de opsporing, preventie en bestraffing van belangenconflicten, en moet onverwijld resultaten boeken inzake controles en sancties.

12.

Prioritaire actie Goedkeuring van de nieuwe wet op de toegang tot informatie, om het wettelijke en administratieve kader op het gebied van de toegang tot informatie te versterken


Kroatië heeft deze prioritaire actie voltooid. In februari 2013 werd de nieuwe wet op de toegang tot informatie goedgekeurd. De wet voert een toets in van de proportionaliteit en het openbaar belang in alle gevallen waarin de toegang tot informatie wordt geweigerd en legt de EU-wetgeving ten uitvoer betreffende het hergebruik van informatie. Er wordt ook een nieuwe institutionele regeling ingevoerd voor het toezicht op de tenuitvoerlegging van de wet: tot nog toe behandelde het bureau voor gegevensbescherming zowel de gegevensbescherming als de toegang tot informatie; de nieuwe wet zorgt ervoor dat het parlement een commissaris aanwijst die bevoegd is voor de toegang tot informatie. Bij de uitoefening van hun specifieke mandaten moeten het bureau voor gegevensbescherming en de nieuwe commissaris voor toegang tot informatie hun beslissingen op elkaar afstemmen.

Het actieplan voor corruptiebestrijding wordt herzien om er de nodige maatregelen in op te nemen voor doeltreffend toezicht op de tenuitvoerlegging ervan en voor aspecten van de corruptiebestrijding. De rol en de capaciteit van het ministerie van justitie als instantie voor het definiëren, coördineren en uitvoeren van de agenda voor corruptiebestrijding, moeten worden versterkt.

Met betrekking tot de andere acties op dit gebied zijn in februari 2013 wijzigingen goedgekeurd van de wet op de financiering van politieke activiteiten en verkiezingscampagnes, om de tenuitvoerlegging van de wet te vergemakkelijken door de regelgeving te vereenvoudigen, de financiële informatie te stroomlijnen en de controles te versterken. Bij de komende lokale verkiezingen zal blijken of de verbeterde regels goed functioneren.

De nationale electorale commissie en het nationale bureau voor financiële controle zijn de wetgeving blijven toepassen inzake de financiering van politieke partijen en verkiezingscampagnes en hebben het openbaar ministerie ingelicht over de politieke partijen en onafhankelijke leden van het plaatselijk en regionaal zelfbestuur die de financiële verslagen voor 2011 niet hadden ingediend of niet tijdig hadden gepubliceerd op hun website.

Inzake overheidsopdrachten is er dankzij de nieuwe wetgeving die van kracht is sinds januari 2012 meer transparantie gekomen. Alle openbare instanties publiceren informatie over de ondertekende en uitgevoerde contracten. Daarnaast moet Kroatië alle nodige maatregelen treffen om onregelmatigheden te voorkomen bij de aanbesteding van projecten die worden gecofinancierd in het kader van het cohesiebeleid, door het opzetten van een degelijk beheers- en controlesysteem.

Kroatië moet zorgen voor een sterk mechanisme om corruptie in overheidsbedrijven te vermijden, ook inzake het lidmaatschap van toezichts- en beheersraden. Verder moet de laatste hand worden gelegd aan de rechtsgrondslag voor de opbouw van een professioneel ambtenarenapparaat door de instelling van een nieuwe salarisregeling, teneinde ervoor te zorgen dat bevorderingen op grond van verdienste plaatsvinden, beloningsmechanismen worden ingebouwd en bekwaam personeel niet vertrekt.

De nodige mechanismen voor een doeltreffende bescherming van klokkenluiders moeten in werking treden.

13.

7) Verdere versterking van de bescherming van minderheden, onder meer door doeltreffende tenuitvoerlegging van het grondwettelijk besluit inzake de rechten van nationale minderheden


De tenuitvoerlegging van het grondwettelijk besluit inzake de rechten van nationale minderheden wordt voortgezet. Betreffende de indienstneming van minderheden in de overheidsadministratie en het gerecht, in een context van een lage algemene aanwervingsgraad, behoorde in november 2012 ongeveer 3,4 % van de personeelsleden van de overheidsadministratie tot een nationale minderheid. Dankzij een meer proactieve aanpak door de regering is bij de aanwerving van 400 agenten voor de grenspolitie de doelstelling van 5 % bereikt.

In november 2012 hechtte de regering haar goedkeuring aan de nationale strategie voor de integratie van de Roma voor 2013-2020. Over het bijhorende ontwerp van actieplan werd een openbare raadpleging gehouden en het plan zou eind maart 2013 worden goedgekeurd. Er zijn nog meer inspanningen nodig om ervoor te zorgen dat Roma-kinderen de lagere en middelbare school afmaken. De regering blijft maatregelen nemen om leden van nationale minderheden bewust te maken van hun rechten en te helpen deze uit te oefenen. Het is een goede zaak dat de regering blijft zorgen voor de tenuitvoerlegging van de grondwettelijke bepalingen over het gebruik van het cyrillisch schrift in de stad Vukovar, waar Servische Kroaten 38,5 % van de bevolking uitmaken.

Kroatië blijft zorgen voor maatregelen voor de bescherming van personen die nog steeds slachtoffer zijn of kunnen worden van bedreiging of discriminatie, vijandigheid of geweld. Het wettelijk kader is op dit gebied versterkt. In december 2012 werden wijzigingen van het strafwetboek goedgekeurd om het strafwetboek af te stemmen op het acquis betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en xenofobie door middel van het strafrecht. Via een nieuwe wet op misdrijven tegen de openbare orde wordt het misdrijf schending van de openbare orde uit raciale, etnische, godsdienstige en andere overwegingen ingevoegd. De wet wordt momenteel behandeld in het parlement en verwacht wordt dat hij aan het eind van het tweede kwartaal van 2013 zal worden goedgekeurd. De specifieke opleiding van politieagenten voor de bestrijding van haatmisdrijven is opgevoerd.

14.

8) Blijvende problemen met de terugkeer van vluchtelingen aanpakken


Kroatië blijft verder samenwerken met de andere landen uit de regio in het proces van Sarajevo. Het besluit over de validering van pensioenrechten wordt verder uitgevoerd.

De huisvestingsprogramma’s voor terugkerende vluchtelingen worden verder uitgevoerd, zij het in een trager tempo. In het kader van het plan van maart 2011 om de overblijvende ongeveer 2.350 aanvragen af te handelen, waren in februari 2013 366 gevallen geregeld (in augustus 2012 waren dat er 259), waarvan 213 gezinnen de sleutels in ontvangst namen (in augustus 2012 waren dat er 139). Tegen februari 2013 waren 1497 goedkeuringen voor huisvestingszorg boven de drempelnorm afgegeven (in augustus 2012 waren dat er 1305).

De nieuwe koopoptie onder gunstige voorwaarden voor begunstigden van huisvestingszorg kende een beperkte toepassing. Verwacht wordt dat twaalf van de vijftien overblijvende gevallen van ongevraagde investeringen zullen worden opgelost met een regeringsbesluit dat eind maart 2013 zal worden goedgekeurd; voor de drie andere gevallen wordt een oplossing verwacht via een bijzonder regeringsbesluit in het derde kwartaal van 2013.

15.

9) De bescherming van de mensenrechten blijven verbeteren


Over het algemeen blijven de mensenrechten goed gerespecteerd. De ombudsman en de gespecialiseerde ombudspersonen spelen in de bescherming van de mensenrechten verder een belangrijke rol. Er is blijvende aandacht nodig om ervoor te zorgen dat gevolg wordt gegeven aan de aanbevelingen van de ombudsman. In februari 2013 werd een nieuwe ombudsman verkozen. De diensten van de ombudsman moeten nog verder worden versterkt Dit impliceert onder meer een adequate financiering en degelijke kantoren.

Kroatië heeft de tenuitvoerlegging van de antidiscriminatiewet en de wetgeving inzake haatmisdaden verder ontwikkeld. De specifieke opleiding van politieagenten voor de bestrijding van haatmisdrijven is opgevoerd. Het onderzoek naar en de vervolging van gevallen van intimidatie van en geweld tegen journalisten, worden voortgezet. Het ministerie van Justitie heeft ontwerpwijzigingen opgesteld van de wet betreffende de gratis rechtsbijstand en heeft de belanghebbenden daarover geraadpleegd. De wijzingen zijn bedoeld om de toegang tot rechtsbijstand te vergemakkelijken en de rol van ngo's als verstrekkers van die rechtsbijstand te versterken. Verwacht wordt dat zij tegen het einde van het tweede kwartaal van 2013 zullen worden goedgekeurd.

Kroatië heeft zijn wetgeving op de gebieden antidiscriminatiewet en gelijke kansen afgestemd op het acquis.

16.

10) Verder volledige medewerking verlenen aan het Internationaal Strafhof voor het voormalige Joegoslavië


Kroatië blijft medewerking verlenen aan het Internationaal Strafhof voor het voormalige Joegoslavië.

17.

2.3 Justitie, vrijheid en veiligheid


Prioritaire actie Voltooiing en goedkeuring van de migratiestrategie, met duidelijke maatregelen voor de integratie van de meest kwetsbare groepen migranten

Kroatië heeft deze prioritaire actie voltooid. De migratiestrategie ("Migratiebeleid van de Republiek Kroatië voor 2013-2015") met daarin een duidelijke omschrijving van maatregelen voor de integratie van de meest kwetsbare migrantengroepen, werd in februari 2013 goedgekeurd door het parlement.

Op het vlak van migratie heeft Kroatië zijn wetgeving nagenoeg geheel aan het acquis aangepast. In 2012 werden 6 541 illegale migranten geïdentificeerd (3 461 in 2011). De opvangcentrale voor illegale migranten en asielzoekers raken vol. Om de capaciteit te verhogen en de situatie te verhelpen, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een voormalig hotel in gebruik genomen waar 400 asielzoekers kunnen worden ondergebracht, en tot 600 mensen na kleine aanpassingswerken. In het noordelijk en zuidelijk grensgebied is gezorgd voor extra tijdelijke oplossingen in afwachting van de bouw van twee nieuwe permanente vreemdelingencentra, die worden gefinancierd via het fonds van de Schengenfaciliteit. Kroatië moet nog beginnen met de bouw van een apart centrum voor minderjarigen en andere kwetsbare groepen binnen het bestaande centrum voor illegale migranten; hiervoor liggen de IPA-middelen al vast. De nieuwe overnameovereenkomst met Duitsland werd in november 2012 van kracht. De onderhandelingen over een overnameovereenkomst met Kosovo[3] lopen.

De voorbereidingen voor de tenuitvoerlegging van het acquis inzake asiel zijn bijna afgerond. De administratieve rechtbanken bleven de beroepsinstantie inzake asielzaken, momenteel loopt een selectieprocedure om extra rechters aan te werven. De opleiding van de grenspolitie werd voortgezet en de asielgerelateerde opleiding voor 66 agenten van de grenspolitie ging in januari 2013 van start. De asieleenheid kreeg extra personeel. Tussen 1 september 2012 en 9 januari 2013 kregen 16 aanvragers bescherming. In diezelfde periode werden 63 aanvragen verworpen en 300 procedures opgeschort. In het hotel dat door het ministerie van Binnenlandse zaken is overgenomen (zie boven) worden 600 extra plaatsen gecreëerd, rekening houdend met het stijgend aantal asielzoekers dat naar Kroatië komt (1193 in 2012 tegenover 807 in 2011). Momenteel zijn er twee Eurodac-stations voor het hele land, en zijn er nog 30 gepland. Intussen moet Kroatië ervoor zorgen dat asielzoekers met de bestaande scanners bij de belangrijkste grensovergangen worden geregistreerd als zij het land binnenkomen.

Wat het visumbeleid betreft, is de aanpassing van de wetgeving bijna voltooid. Wat visumvereisten betreft, heeft Kroatië zijn wetgeving verder op één lijn gebracht met Verordening 539/2001, wat betreft de lijst van landen waarvan de onderdanen een visum nodig hebben om het Kroatisch grondgebied te betreden. Vanaf 1 november 2012 was het besluit over de tijdelijke opschorting van de visumregeling voor burgers van Azerbeidzjan, Kazachstan, de Russische Federatie en Oekraïne niet langer van toepassing. Onderhandelingen over een nieuwe visumregeling met Turkije lopen, de regeling zal op 1 april 2013 worden ingevoerd. De overeenkomst met de Russische Federatie over de inreis van elkaars burgers zal eind maart 2013 in werking treden. De opleiding voor consulaire ambtenaren werd voortgezet en is bedoeld om hen te plaatsen in de nieuwe consulaten die in april 2013 operationeel worden.

Wat het beheer van de buitengrenzen en Schengen betreft, is de aanpassing van de wetgeving nagenoeg voltooid. De herziening van 2013 van het actieplan voor geïntegreerd grensbeheer, om het nationale concept af te stemmen op dat van de EU, wordt voorbereid. De eerste fase van de vestiging van het maritieme centrum in Zadar, met inbegrip van de aankoop van materiaal, is voltooid en er is meer personeel aangeworven. De tweede fase loopt en moet in april 2013 voltooid zijn om de link met de systemen van de verschillende ministeries te waarborgen. De samenwerking met Frontex werd voortgezet, met inbegrip van deelname aan gezamenlijke operaties. Het contactpunt van Kroatië met Frontex werd opgezet aan de grensovergang van Bajakovo.

Prioritaire actie Voltooiing van de bouw van de grensposten aan de Neum-corridor.

De voltooiing van deze prioritaire actie wordt zeer binnenkort verwacht. De werken voor de bouw van de grensovergangen in de Neum-corridor (Klek en Zaton Doli) zijn aanzienlijk gevorderd. Zij zijn bijna afgerond en moeten volledig operationeel zijn op de datum van toetreding. De grensovergang Nova Sela, vlak bij Metkovič, is bijna afgewerkt en zal het gezamenlijke contactpunt met Bosnië en Herzegovina worden.

De nieuwe op het acquis afgestemde overeenkomst met Bosnië en Herzegovina over lokaal grensbeheer werd voorbereid; verwacht wordt dat hij eind mei zal worden ondertekend samen met de overeenkomsten over de grensovergangen. Wat betreft de samenwerking met de andere landen in de regio heeft Kroatië twee protocollen voorbereid en voorgelegd aan Servië en Montenegro over gezamenlijke patrouilles en informatie-uitwisseling over grenscontroles. De gesprekken met beide landen om de bilaterale overeenkomsten over lokaal grensverkeer af te stemmen op het acquis werden voortgezet. De overeenkomsten moeten bij de toetreding in overeenstemming zijn met het acquis. Er vinden gezamenlijke patrouilles plaats.

18.

Prioritaire actie Bereiken van de vastgestelde drempel voor indienstneming bij de grenspolitie in 2012


Kroatië heeft deze prioritaire actie voltooid. Met de aanwerving van 467 agenten voor de grenspolitie heeft Kroatië zijn doelstelling voor 2012 bereikt. In januari 2013 waren er in totaal 6338 agenten bij de grenspolitie, van wie er 4971 werden toegewezen aan de toekomstige buitengrens. In 2013 zullen nog 100 nieuwe agenten worden aangeworven, ook gespecialiseerd maritiem personeel voor de blauwe grens. De gespecialiseerde opleiding voor de politie is voortgezet en de geactualiseerde versie van het gemeenschappelijke kerncurriculum werd naar de politieschool verstuurd om het bijhorende programma's voor gespecialiseerde grenspolitie op te stellen. Aan de opleiding voor de maritieme politie moet blijvend aandacht worden besteed.

Het nationale informatiesysteem voor grensbeheer aan de grensovergangen op de toekomstige buitengrens is vanaf januari 2013 operationaal aan 76 grensovergangen. Kroatië moet ervoor zorgen dat dit zoals gepland in juni 2013 voor 93 grensovergangen het geval is. Er werd extra technisch materiaal aangekocht. De activiteiten voor het opstarten van het Eurosur-centrum zijn van start gegaan en er is huisvesting gevonden. Inzake de samenwerking tussen de agentschappen over geïntegreerd grensbeheer zijn de coördinatievergaderingen voortgezet.

Op het vlak van de strijd tegen corruptie bij het grensbeheer werden in de periode tussen 1 september 2012 en 31 januari 2013 in totaal 2681 onaangekondigde inspecties uitgevoerd.

Kroatië heeft de afstemming op de relevante Schengen-wetgeving voortgezet, net als de tenuitvoerlegging en de handhaving ervan. Het eerste ontwerp van het herziene Schengen-actieplan is voorbereid. Het ministerie van Binnenlandse zaken is bezig met de voorbereiding van een indicatief programma betreffende het fonds van de Schengenfaciliteit. Het is van belang dat Kroatië goed is voorbereid op de tenuitvoerlegging van het fonds van de Schengenfaciliteit en dat van het programma Solidariteit en beheer van de migratiestromen.

Kroatië heeft zijn wetgeving verder aangepast op het gebied van gerechtelijke samenwerking in civiele en strafzaken en de voorbereiding is nagenoeg afgerond Na de overeenkomsten met Montenegro en Kosovo over wederzijdse rechtsbijstand in strafzaken heeft Kroatië in november 2012 een soortgelijke overeenkomst gesloten met Bosnië en Herzegovina. De goedkeuring van een nieuwe wet inzake internationaal privaatrecht wordt in de eerste helft van 2013 verwacht. Een overeenkomst over de gezamenlijke uitvoering van vonnissen in strafzaken met Montenegro, en een uitleveringsakkoord met de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië traden in werking. Betreffende het institutionele kader is het aantal contactpunten voor het Europees justitieel stelsel gestegen om te kunnen voldoen aan de verplichtingen van de toetreding tot de EU; de goede samenwerking met Eurojust duurt voort. Een dienst voor wederzijdse bijstand inzake uitlevering en strafzaken werd opgericht binnen het ministerie van Justitie. De wet betreffende gerechtelijke samenwerking in strafzaken met de EU-lidstaten moet nog worden goedgekeurd.

19.

Prioritaire actie Voltooiing van de goedkeuring van bijbehorende regels en voorschriften om de tenuitvoerlegging van de politiewet te garanderen


Kroatië heeft deze prioritaire actie voltooid. In 2012 werden de 36 plaatselijke verordeningen allemaal goedgekeurd; zij zijn sinds 1 januari 2013 van toepassing. Het wettelijke kader voor de volledige tenuitvoerlegging van de politiewet is dus operationeel.

De voorbereidingen met de afstemming op het acquis inzake politiesamenwerking en de strijd tegen de georganiseerde misdaad zijn bijna voltooid.

Het Sirene-bureau (verzoek om aanvullende informatie bij het nationale deel / Supplementary Information Request at the National Entry) is bij wet opgericht, het hoofd werd in december 2012 benoemd en momenteel werken er vijf politieagenten. De procedure voor de aanwerving van het andere personeel loopt. Er werken vijf personen aan het Schengeninformatiesysteem in het informaticadepartement van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De nauwe samenwerking met Europol wordt voortgezet.

De strijd tegen de georganiseerde misdaad bleef resultaten opleveren; er werden nieuwe gevallen gemeld, ook inzake drugshandel en het misbruik van EU-middelen. Het aantal veroordelingen blijft echter vaak laag en dus niet afschrikwekkend genoeg. Dat is met name het geval bij mensenhandel. Er worden nog steeds inbeslagnames verricht, maar vaak van zulke kleine bedragen dat de criminele financiële stromen er niet door worden ontregeld. Het wettelijke kader voor de inbeslagneming en verbeurdverklaring van tegoeden moet dus consequenter en strenger worden toegepast. De samenwerking tussen de agentschappen is aanzienlijk verbeterd en met de financiële-inlichtingeneenheid (FIE) werden goede resultaten geboekt; in de periode juli-december ontving de FIE in totaal 288 verdachte transacties, waarvan er drie met terrorismefinanciering te maken hadden en de overige 285 met witwaspraktijken. Voor deze 288 verdachte transacties werden 164 zaken geopend. Krachtens het wetboek van strafvordering hebben slachtoffers van ernstige misdrijven recht op een schadevergoeding van de staat. Met betrekking tot mensenhandel bevat het nieuwe strafwetboek, dat op 1 januari 2013 in werking trad, een gewijzigde definitie van mensenhandel, die nu afgestemd is op de internationale norm aangezien er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen slavernij en mensenhandel. In november 2012 werd het hoofd van het nationaal comité tegen mensenhandel benoemd en in december 2012 hield het comité zijn eerste zitting. Het moet dringend concrete en proactieve maatregelen nemen om mensenhandel aan te pakken en de nationale overheden bewust te maken van deze vorm van criminaliteit, onder meer door een onafhankelijke beoordeling van het beleid en met intensievere acties op plaatsen waar slachtoffers of mogelijke slachtoffers van mensenhandel misbruikt zouden kunnen worden. De opleiding voor rechterlijke ambtenaren en rechtshandhavingspersoneel inzake mensenhandel moet worden voortgezet, in het bijzonder op het vlak van de opsporing van slachtoffers van mensenhandel aan de belangrijkste grensovergangen en het onderscheiden van mensenhandel en het smokkelen van migranten. Het lage aantal geïdentificeerde slachtoffers van mensenhandel blijft zorgwekkend. Kroatië moet meer inspanningen leveren om slachtoffers te identificeren, in het bijzonder in de kwetsbare bevolkingsgroepen. Het moet de handelaars opsporen, vervolgen en veroordelen en zorgen dat de straffen in verhouding staan tot de ernst van het misdrijf. Daarvoor moet de administratieve en de rechtshandhavingscapaciteit worden vergroot.

De opleiding op het vlak van de bestrijding van witwassen en de samenwerking tussen de overheden op dit vlak is in stand gehouden. Het aantal gemelde gevallen in 2012 bleef laag.

20.

2.4 Andere hoofdstukken uit het acquis en economische kwesties


Kroatië voldoet aan de verbintenissen en vereisten van de toetredingsonderhandelingen en zal in staat zijn om het acquis op dit punt met ingang van de toetreding toe te passen.

In haar alomvattende monitoringverslag van oktober 2012 heeft de Commissie een aantal hoofdstukken vermeld waarvoor Kroatië intensievere inspanningen moest leveren. Dat waren de hoofdstukken 11 - landbouw en plattelandsontwikkeling, 12 - voedselveiligheid, veterinair en fytosanitair beleid, 13 - visserij, 22 - regionaal beleid en coördinatie van de structuurinstrumenten en 27 - milieu.

In het domein landbouw en plattelandsontwikkeling heeft Kroatië het wettelijke kader inzake rechtstreekse betalingen voor 2013 afgewerkt. De voorlopige erkenning voor rechtstreekse betalingen en voor horizontale zaken werd in december 2012 toegekend aan het betaalorgaan. De Kroatische overheid moet nu de aanbevelingen volgen die aan het betaalorgaan werden bezorgd. Tegen eind 2013 moet Kroatië het betaalorgaan machtigen om de fondsen voor plattelandsontwikkeling te beheren en voort te maken met de voorbereiding van het programma voor plattelandsontwikkeling voor 2014-2020.

Op het vlak van voedselveiligheid, veterinair en fytosanitair beleid heeft Kroatië de bouw en uitrusting van zeven grensinspectieposten versneld. Kroatië moet ervoor zorgen dat deze grensinspectieposten tijdig afgewerkt zijn zodat zij door de Commissie kunnen worden erkend en volledig in lijn met het acquis kunnen werken tegen de datum van toetreding.

Op het vlak van visserij is de verdere aanpassing van de wetgeving en uitvoering van het acquis op het vlak van de visbestanden en het beheer van de vloot bijna voltooid, net als de structurele maatregelen en de voorbereiding van de nationale beheersplannen. Kroatië moet nu zijn inspanningen opvoeren om het werk te voltooien inzake inspectie en controle, de geleidelijke afschaffing van de categorie zelfvoorzieningsvisserij af te werken en het toezichtssysteem voor schepen per satelliet te voltooien binnen de afgesproken termijn.

Op het gebied van het regionale beleid en de coördinatie van de structuurinstrumenten heeft Kroatië kunnen aantonen dat het voldoet aan alle voorwaarden om te worden vrijgesteld van de ex-ante-controles voor alle IPA-componenten. Kroatië moet doorwerken aan de versterking van de administratieve capaciteit in de betrokken structuren, de investeringsstrategieën voltooien en de voorbereiding opvoeren van een reeks hoogwaardige en rijpe projecten, aangezien het aantal gecofinancierde projecten, betrokken sectoren en gesprekspartners in de loop van de tijd nog zal stijgen. Voor de toekomstige Europese structurele en investeringsfondsen moet een volledig operationeel beheer-, toezicht- en evaluatiesysteem worden ontwikkeld. Kroatië moet zorgen voor alle relevante en noodzakelijke procedures voor een efficiënt, regelmatig en transparant gebruik van de Europese structurele en investeringsfondsen, in het bijzonder op het vlak van openbare aanbestedingen.

Inzake milieu en klimaatverandering is de administratieve capaciteit vergroot. Op het vlak van milieu is de aanpassing van de wetgeving en de tenuitvoerlegging nagenoeg voltooid. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan geschikte milieueffectbeoordelingen voor alle investeringenprojecten, het tijdig verlenen van vergunningen en het verbeteren van de installaties voor de controle op industriële vervuiling en risicobeheer. Wat de klimaatverandering betreft, moet de omzetting van de richtlijn betreffende de geologische opslag van CO2-stromen worden voltooid. Kroatië moet zorgen voor de tenuitvoerlegging van de EU-regeling voor de handel in emissierechten, in het bijzonder het volledig toezicht op en de rapportering over de installaties, en moet de integratie van de luchtvaart voorbereiden binnen de afgesproken termijnen.

21.

Prioritaire actie Vergroting van de capaciteit voor vertaling en revisie van de EU-wetgeving, zodat deze taak voor toetreding op tijd is afgewerkt


Kroatië heeft deze prioritaire actie voltooid. Dankzij een betere interne organisatie, extra personeelsleden en steun van EU-instellingen, heeft Kroatië het tempo voor de vertaling en revisie van het acquis aanzienlijk opgedreven. Er zijn intussen ruim 118 000 bladzijden vertaald en gereviseerd (stand van zaken op 13 maart). Als Kroatië dit tempo de komende weken aanhoudt, zal het vertaal- en revisiewerk vóór de toetredingsdatum afgerond zijn.

Met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de zeer dringende structurele hervormingen in de economie zijn de eerste belangrijke stappen gezet om het concurrentievermogen en de groeiperspectieven te verbeteren. De informele deelname van Kroatië aan het Europees Semester 2013 is een goede gelegenheid om de agenda voor structurele hervormingen nog te ontwikkelen en de strikte uitvoering ervan voort te zetten. In dit kader zal dat Commissie het economisch programma beoordelen dat Kroatië in april moet indienen.

Op belastinggebied heeft Kroatië in november 2012 een nieuw en lager btw-tarief voor jachten (sport- en plezierboten) ingevoerd, dat in strijd is met de EU-wetgeving maar vóór de toetreding in overeenstemming zal worden gebracht. Dit zou ertoe kunnen leiden dat boten vóór de toetreding in Kroatië in het vrije verkeer worden gebracht. Kroatië moet deze toestand onverwijld corrigeren.

De Commissie verwelkomt de ondertekening door Kroatië en Slovenië van een memorandum van overeenstemming in maart 2013, waarin een wederzijds aanvaardbare oplossing wordt afgesproken voor het probleem van de overdracht van spaarrekeningen in vreemde valuta van de Ljubljanska Banka in Kroatië.

22.

3. Conclusies


Kroatië voldoet nu over het algemeen aan de verbintenissen en de verplichtingen voor alle hoofdstukken die uit de toetredingsonderhandelingen voortvloeien. Kroatië heeft aangetoond nog voor de toetreding in staat te zijn aan alle verplichtingen te voldoen. Waar nodig zijn duidelijke plannen beschikbaar of bijna af om de komende maanden het resterende werk te voltooien, ook op het vlak van corruptiebestrijding.

Bovendien heeft Kroatië de tien prioritaire acties afgewerkt die in het alomvattende monitoringverslag van oktober 2012 werden genoemd. De Commissie is er daarom van overtuigd dat Kroatië klaar zal zijn om op 1 juli 2013 toe te treden.

De nakende toetreding van Kroatië is het resultaat van een tien jaar durende periode van grote inspanningen, die van start ging met het verzoek om toetreding in 2003. Het EU-lidmaatschap is een extra stimulans om de hervormingen in Kroatië voort te zetten. Kroatië zal voortbouwen op de reeds geboekte resultaten en zal resultaten blijven boeken op het vlak van de rechtsstaat, met name inzake corruptiebestrijding. Het EU-lidmaatschap biedt voor Kroatië en voor de EU tal van grote kansen. Die moeten nu ook worden gebruikt, zodat de toetreding van Kroatië tot de EU een succes wordt, voor Kroatië zelf, voor de Westelijke Balkan en voor de EU als geheel.

[1] COM(2012) 186 final.

[2] COM(2012) 601 final en SWD(2012) 338 final.

[3] Deze verwijzing laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.