Toelichting bij COM(2013)423 - Ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst met Peru inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Motivering en doel van het voorstelNaar aanleiding van de arresten van het Hof van Justitie in de zogenaamde 'Open Skies'-zaken heeft de Raad de Commissie op 5 juni 2003 een mandaat verleend om met derde landen te onderhandelen over de vervanging van sommige bepalingen in bestaande overeenkomsten door een overeenkomst op het niveau van de Unie (het 'horizontale mandaat'). Deze overeenkomst heeft tot doel alle EU-luchtvaartmaatschappijen niet-discriminerende toegang tot luchtroutes tussen de Europese Unie en derde landen te verlenen en bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten tussen lidstaten van de Europese Unie en derde landen in overeenstemming te brengen met de wetgeving van de Unie.

Algemene contextDe internationale luchtvaartbetrekkingen tussen lidstaten en derde landen worden traditiegetrouw vastgelegd in bilaterale overeenkomsten inzake luchtdiensten, in bijlagen bij deze overeenkomsten en in aanverwante bilaterale of multilaterale regelingen.

Traditionele aanwijzingsbepalingen in bilaterale overeenkomsten inzake luchtdiensten zijn in strijd met de wetgeving van de Unie. Dergelijke bepalingen verlenen een derde land het recht de machtigingen en vergunningen van een luchtvaartmaatschappij te weigeren, in te trekken of op te schorten als deze luchtvaartmaatschappij door een lidstaat is aangewezen maar niet substantieel in handen is van en gecontroleerd wordt door deze lidstaat of onderdanen ervan. Dit wordt beschouwd als discriminatie van EU-luchtvaartmaatschappijen die op het grondgebied van een lidstaat zijn gevestigd maar die in handen zijn van en gecontroleerd worden door onderdanen van andere lidstaten. Dit is in strijd met artikel 49 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat onderdanen van een lidstaat die hun recht op vrijheid van vestiging uitoefenen, garandeert dat ze in de ontvangende lidstaat dezelfde behandeling krijgen als de onderdanen van die lidstaat.

Bestaande bepalingen op het door het voorstel bestreken gebiedDe bepalingen van de Overeenkomst vervangen de bestaande bepalingen in de 12 bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten tussen lidstaten en de Republiek Peru, of zijn een aanvulling daarop.

Samenhang met andere beleidsgebieden en doelstellingen van de UnieDe Overeenkomst dient ook een fundamentele doelstelling van het externe luchtvaartbeleid van de Unie omdat zij de bestaande bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten in overeenstemming brengt met de wetgeving van de Unie.

1.

Resultaten van de raadpleging van belanghebbenden en effectbeoordelingRaadpleging van belanghebbende partijenWijze van raadpleging, belangrijkste geraadpleegde sectoren en algemeen profiel van de respondentenZowel de lidstaten als het bedrijfsleven zijn geraadpleegd tijdens de volledige duur van de onderhandelingen.

Samenvatting van de reacties en hoe daarmee rekening is gehoudenEr is rekening gehouden met de opmerkingen van de lidstaten en het bedrijfsleven.

2.

Juridische aspecten van het voorstelSamenvatting van de voorgestelde maatregelOvereenkomstig de mechanismen en richtsnoeren in de bijlage bij de 'horizontale overeenkomst' heeft de Commissie met de Republiek Peru onderhandeld over een overeenkomst ter vervanging van sommige bepalingen in de bestaande bilaterale overeenkomsten inzake luchtdiensten tussen lidstaten en de Republiek Peru. Bij artikel 2 van deze Overeenkomst worden de traditionele aanwijzingsbepalingen vervangen door een EU-aanwijzingsbepaling, waardoor alle luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie gebruik kunnen maken van het vestigingsrecht. Bij artikel 5 worden mogelijke conflicten met de mededingingsregels van de Unie opgelost.

RechtsgrondslagArtikel 100, lid 2, en artikel 218, lid 5, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

SubsidiariteitsbeginselHet voorstel is volledig gebaseerd op het door de Raad verleende 'horizontale mandaat', rekening houdend met de onder de wetgeving van de Unie en bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten vallende kwesties.

EvenredigheidsbeginselBij de Overeenkomst worden bepalingen in bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten slechts in zoverre gewijzigd of aangevuld als nodig is om deze in overeenstemming te brengen met de wetgeving van de Unie.

Keuze van instrumentenDe Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Peru is het meest efficiënte instrument om alle bestaande bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten tussen lidstaten en de Republiek Peru in overeenstemming te brengen met de wetgeving van de Unie.

3.

Gevolgen voor de begrotingHet voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de Unie.

4.

Aanvullende informatieVereenvoudigingHet voorstel voorziet in vereenvoudiging van de wetgeving.

De desbetreffende bepalingen van bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten tussen lidstaten en de Republiek Peru worden vervangen of aangevuld door in één enkele EU-overeenkomst ondergebrachte bepalingen.

Nadere uitleg van het voorstelOvereenkomstig de standaardprocedure voor de ondertekening en sluiting van internationale overeenkomsten wordt de Raad verzocht zijn goedkeuring te geven aan het besluit inzake de ondertekening en voorlopige toepassing van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Peru inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten.