Toelichting bij COM(2013)427 - Wijziging van Verordening 2368/2002 teneinde Groenland op te nemen in de tenuitvoerlegging van de Kimberleyprocescertificering

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Dit voorstel biedt Groenland de mogelijkheid deel te nemen aan de Kimberleyprocescertificering voor ruwe diamanten via zijn samenwerking met de Europese Unie. Met het stelsel zoals dat in het voorstel is opgenomen, kan ruwe diamant worden in- en uitgevoerd tussen Groenland en de Unie en andere deelnemers aan de certificeringsregeling, op voorwaarde dat alle in- en uitvoer van ruwe diamanten wordt gecontroleerd en de uitvoer wordt gecertificeerd volgens de regels van Verordening (EG) nr. 2368/2002 tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant.

Hierdoor worden de economische betrekkingen tussen de Europese Unie en Groenland in de diamantindustrie versterkt, en zou Groenland met name ruwe diamant kunnen uitvoeren met een certificaat van de Europese Unie dat in het kader van de certificeringsregeling is uitgereikt, zodat de economische ontwikkeling van Groenland wordt ondersteund.

2. RESULTATEN VAN HET OVERLEG MET BELANGHEBBENDE PARTIJEN EN EFFECTBEOORDELING

Groenland en Denemarken zijn akkoord gegaan met de aanpak in het voorstel en zullen het nodige doen om de relevante bepalingen van Verordening (EG) nr. 2368/2002 met betrekking tot de voorwaarden en formaliteiten voor de in- en uitvoer van ruwe diamant, de doorvoer naar een andere deelnemer dan de Unie, de deelname van de Unie, met inbegrip van Groenland, aan de Kimberleyprocescertificering en de verplichtingen inzake zorgvuldigheid, ontduiking en informatie-uitwisseling om te zetten en uit te voeren in de wetgeving die van toepassing is op Groenland, en deze bepalingen te doen naleven.

1.

Juridische elementen van het voorstelDe wettelijke grondslag van dit voorstel is artikel 207 VWEU. Het voorstel breidt het grondgebied van de Unie uit met Groenland voor de toepassing van de Kimberleyprocescertificering. Zo zal Groenland geen in- of uitvoer van ruwe diamant mogen aanvaarden van of naar grondgebieden buiten de Unie zonder geldig Kimberleyprocescertificaat. Met deze wijzigingen blijft de export van ruwe diamant uit Groenland naar derde landen dus wel mogelijk als die diamant een Kimberleyprocescertificaat van de Europese Unie heeft. Voordien moest voor die certificering bewezen worden dat de ruwe diamant op wettige wijze in de Unie werd ingevoerd. Voor in Groenland gewonnen diamant die nooit eerder werd uitgevoerd, voert dit voorstel een alternatieve voorwaarde in om hiervoor het bewijs te leveren.

Het voorstel bevat ook bepalingen over het ter controle voorleggen van ruwe diamant aan de autoriteiten van de Unie, breidt de bijzondere voorschriften voor doorvoer uit tot Groenland, zorgt voor de deelname van Groenland aan het Comité voor de tenuitvoerlegging van de verordening en zorgt voor de vertegenwoordiging van Groenland in het Kimberleyproces en in de samenwerking met andere lidstaten via de Commissie.

Het voorstel hangt nauw samen met een voorstel voor een besluit van de Raad dat specifieke regels bepaalt voor het vervoer van ruwe diamant tussen de Unie en Groenland. Volgens dit besluit zijn de belangrijkste vereisten om ruwe diamant van of naar het grondgebied van Groenland of de Unie te brengen dat i) de diamant vergezeld gaat van een officieel document waarin wordt verklaard dat de diamant werd gewonnen in Groenland, of een kopie van een Kimberleyprocescertificaat dat door een autoriteit van de Unie is gevalideerd en ii) de diamant wordt vervoerd in verzegelde en fraudebestendige houders.

In dit besluit wordt voorgesteld dat ruwe diamant die werd gewonnen in Groenland, op voorwaarde dat hij nog niet eerder naar een derde land werd uitgevoerd, het douanegebied van de Unie mag binnenkomen met een verklaring die is uitgegeven door de Groenlandse overheid. Als ruwe diamant die in Groenland werd gewonnen, is uitgevoerd naar een derde land, kan die diamant bij zijn terugkeer worden vervoerd tussen de Unie en Groenland volgens de regels die van toepassing zijn op alle andere ruwe diamant die in de Unie wordt ingevoerd.

Voorgesteld wordt de toepassing van dit besluit af te stemmen op de inwerkingtreding van deze wijziging.