Toelichting bij COM(2013)778 - Goedkeuring van het door de Commissie, namens Euratom, sluiten van een protocol bij de overeenkomst met Macedonië om rekening te houden met de toetreding van Kroatië

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Op 24 september 2012 heeft de Raad de Commissie gemachtigd namens de Europese Unie en haar lidstaten en de Republiek Kroatië onderhandelingen te openen met de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië, met het oog op de sluiting van een protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie.

De onderhandelingen hierover zijn op 18 december 2012 van start gegaan, na voorafgaand technisch overleg met de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië. Verdere onderhandelingsronden hebben plaatsgevonden op 25 januari 2013 en 10 april 2013. De regering van de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië bevestigde haar instemming met het protocol op 25 oktober 2013. Het protocol wordt aangepast aan het douanetarief van de EU van 2013 en de geleidelijke afschaffing van de douanerechten in het kader van de stabilisatie- en associatieovereenkomst. De tekst van het protocol is hieraan gehecht.

De Commissie stelt voor dat de Raad namens de Europese Unie besluit tot ondertekening en voorlopige toepassing van het protocol en het protocol namens de Europese Unie en haar lidstaten sluit. Ook de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie is partij bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst. Wat de sluiting van het protocol namens de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie betreft, stelt de Commissie voor dat de Raad zijn goedkeuring verleent overeenkomstig artikel 101, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.

Overeenkomstig artikel 101 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie wordt het besluit tot ondertekening van de overeenkomst vastgesteld door de Commissie en het besluit tot sluiting van de overeenkomst door de Commissie met goedkeuring van de Raad. Het is bijgevolg noodzakelijk afzonderlijke besluiten vast te stellen voor de ondertekening en de sluiting van het protocol door de EU en door de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.

Voor de sluiting van het protocol namens de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie stelt de Commissie voor dat de Raad:

– zijn goedkeuring verleent overeenkomstig artikel 101, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.

Aanbeveling voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de goedkeuring van de sluiting door de Commissie, namens de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, van een protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 101, tweede alinea,

Gezien de aanbeveling van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

Op 24 september 2012 heeft de Raad de Commissie gemachtigd onderhandelingen te openen met de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië met het oog op de sluiting van een protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie.

Deze onderhandelingen zijn met succes afgerond.

De sluiting van het protocol door de Commissie dient te worden goedgekeurd met betrekking tot de onderdelen die tot de bevoegdheid van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie behoren.

De ondertekening en de sluiting van het protocol zijn onderworpen aan een afzonderlijke procedure met betrekking tot de onderdelen die tot de bevoegdheid van de Europese Unie behoren,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Enig artikel

De sluiting door de Commissie, namens de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, van het protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, hierna “het protocol” genoemd, wordt goedgekeurd.

De tekst van het protocol is gehecht aan het besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van een protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie.

Gedaan te Brussel,

                                                                       Voor de Raad

                                                                       De voorzitter