Toelichting bij COM(2014)78 - Aanpassing begroting nr. 1 bij de begroting voor 2014, afdeling III – Commissie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

52014DC0078

ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING nr. 1 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2014 STAAT VAN ONTVANGSTEN PER AFDELING STAAT VAN UITGAVEN PER AFDELING Afdeling III – Commissie /* COM/2014/078 final - 2014/ () */


1.

ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING nr. 1 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2014


STAAT VAN ONTVANGSTEN PER AFDELING STAAT VAN UITGAVEN PER AFDELING Afdeling III – Commissie

Gezien:

– het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, in samenhang met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

– Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie[1], en met name artikel 41,

– de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, die op 20 november 2013 is goedgekeurd[2],

dient de Europese Commissie bij de begrotingsautoriteit het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de begroting 2014 in.

2.

WIJZIGINGEN IN DE STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING


De wijzigingen in de staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling zijn beschikbaar via EUR-Lex: (eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en). Ter informatie is een Engelse versie van de wijzigingen in de staat van ontvangsten als budgettaire bijlage bijgevoegd.

3.

INHOUDSOPGAVE


4.

1. Inleiding.. 5


5.

2. Europees Investeringsfonds (EIF) 5


6.

3. Horizon 2020. 6


7.

4. Shift2Rail.. 8


8.

5. OVERIGE TECHNISCHE WIJZIGINGEN.. 9


InleidingHet ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2014 heeft betrekking op een aantal technische aanpassingen aan de structuur van en de toelichting bij de begroting om de begroting voor 2014 naar behoren te kunnen uitvoeren, rekening houdend met de meest recente wetgevingsbesluiten en beleidsrichtsnoeren, met inbegrip van de urgente noodzaak de toegang van het midden- en kleinbedrijf tot financiering te vergemakkelijken. De gewijzigde begroting is begrotingsneutraal en het totale uitgavenniveau blijft ongewijzigd. De voornaamste elementen zijn:

– de aanpassingen die nodig zijn om de voorgestelde kapitaalverhoging van het Europees Investeringsfonds uit te voeren[3];

– wijzigingen die voortvloeien uit de rechtsgrond voor Horizon 2020[4] die in december 2013 is vastgesteld, na de goedkeuring van de begroting 2014;

– de invoering van de begrotingsstructuur voor de voorgestelde gemeenschappelijke onderneming Shift2Rail[5].

9.

2. Europees Investeringsfonds (EIF)


In punt 26 van de conclusies van de Europese Raad van 19/20 december 2013 wordt om een verruiming van de kredietverbeteringscapaciteit van het EIF gevraagd. Als tegenprestatie wordt van het EIF verwacht dat het fonds de komende jaren, met ingang van 2014, meer garanties gaat verstrekken en meer risicokapitaal ter beschikking gaat stellen.

In november 2013 stemde de Raad van Bestuur van het EIF in met een verhoging van het geplaatste EIF-kapitaal met 1,5 miljard EUR, waarvan 20 % gestort. Dit zou betekenen dat de EU moet inschrijven op 450 nieuwe aandelen. Deze inschrijving door de EU op nieuwe aandelen in het EIF zou gespreid worden over een periode van vier jaar en aanvangen in 2014. De vereiste middelen worden geraamd op ongeveer 170 miljoen EUR, uitgaande van de EIF-prognoses wat betreft de ontwikkeling van de prijs van het aandeel tijdens de inschrijvingsperiode 2014-2017 en het voorstel om het EIF-dividend dat de EU ontvangt te gebruiken als bestemmingsontvangsten. De Commissie heeft afzonderlijk een dienovereenkomstig wetgevingsvoorstel[6] ingediend. De bij dit ontwerp van gewijzigde begroting voorgestelde wijzigingen zijn in lijn met het wetgevingsvoorstel.

De Commissie stelt voor kredieten te gebruiken die bedoeld zijn voor financieringsinstrumenten in het kader van bestaande programma's binnen de MFL-uitgavenrubriek 1a (Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid), namelijk COSME en Horizon 2020, om financiering voor het mkb toegankelijker te maken.

De algemene doelstellingen van het COSME-programma zijn, het versterken van het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de ondernemingen in de Unie, in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen, en het stimuleren van de oprichting en de groei van die ondernemingen. Het EIF heeft via de verstrekking van garanties en risicokapitaal tot doel de toegang tot financiering te verbeteren, met name voor het mkb. Tevens draagt het EIF bij tot andere doelstellingen van de COSME-verordening, zoals het bevorderen van ondernemerschap en een gunstige cultuur voor ondernemers. Voorts is het optreden van het EIF erop gericht de toegang tot de markten, vooral binnen de Unie, te verbeteren.

In de Horizon 2020-verordening worden financieringsinstrumenten bestempeld als de voornaamste financieringsbron voor marktgerichte activiteiten die in het kader van dat programma worden gesteund. Er wordt specifiek op toegezien dat de uitvoering van Horizon 2020 een toereikende deelname van, en een onderzoeks- en innovatie-effect op kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kmo's) bewerkstelligt. Het prioritaire zwaartepunt 'Industrieel leiderschap' omvat een specifieke doelstelling 'toegang tot risicofinanciering' waarbij het EIF een belangrijke rol speelt in de uitwerking van financieringsinstrumenten waarvan de middelen uit Horizon 2020 afkomstig zijn[7].

De versterking van de kapitaalbasis van het EIF moet garanderen dat het fonds de beoogde steun voor de programma's COSME en Horizon 2020 kan verstrekken. Dit vereist dat in de begroting 2014 het overeenkomstige bedrag dat was vooropgesteld voor de eerste jaartranche (42,5 miljoen EUR) naar het desbetreffende EIF-begrotingsonderdeel wordt overgeschreven.

Onderstaande tabel toont de voorgestelde wijzigingen voor de begroting voor 2014. Het netto-effect van deze wijzigingen op de totale uitgaven is neutraal.

(in miljoen EUR, afgeronde cijfers in lopende prijzen)

Naam| Begroting Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/| Begroting 2014 (inclusief OGB1/2014)

Vastleggingen| Betalingen| Vastleggingen| Betalingen| Vastleggingen| Betalingen

01 04 01 01 – Europees Investeringsfonds – Terbeschikkingstelling van de te storten bedragen van het geplaatste kapitaal| -| -| +42 +42 42 42 500

02 02 02 – Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) meer toegang geven tot financiering in de vorm van eigen vermogen en schuld| 161 87 -21 -21 140 66 664

08 02 02 02 – De toegang tot risicofinanciering voor investeringen in onderzoek en innovatie verbeteren| 384 326 -21 -21 363 305 516

Totaal| 546 414 0,| 0,| 546 414 680

Verder stelt de Commissie voor de toelichting bij begrotingsartikel 850 Door het Europees Investeringsfonds uitgekeerde dividenden te wijzigen met het oog op de opname van bestemmingsontvangsten en deze zo aan te passen aan het voorstel van het Europees Parlement en de Raad om het EIF-kapitaal te verhogen.

10.

3. Horizon 2020


Om de begrotingsstructuur aan te passen aan de rechtsgrond van het Horizon 2020-programma die in december 2013, na de goedkeuring van de begroting 2014, is vastgesteld, is een aantal wijzigingen vereist om rekening te houden met de herziene splitsing van kredieten tussen onderzoekswerkzaamheden die onder contract worden uitgevoerd en onderzoekswerkzaamheden waar dit niet het geval is. Er worden twee nieuwe begrotingsonderdelen ingevoerd, de toelichtingen op de begroting voor een aantal onderdelen worden aangepast en aan sommige onderdelen wordt een nieuwe benaming gegeven. Volledige details zijn opgenomen in de begrotingsbijlage bij dit ontwerp van gewijzigde begroting. De aanpassingen, die begrotingsneutraal zijn, zijn opgenomen in onderstaande tabel:

|| (in miljoen EUR, afgeronde cijfers in lopende prijzen)

Naam| Begroting Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/| Begroting 2014 (inclusief OGB1/2014)| Opmerkingen|

Vastleggingen| Betalingen| Vastleggingen| Betalingen| Vastleggingen| Betalingen||

02 04 03 02 Veilige Europese samenlevingen bevorderen| 138 10|| 138 10 Nieuwe benaming|

08 02 03 02 - Een toereikend aanbod van veilige en hoogwaardige voedsel- en andere producten van biologische origine verzekeren| 204 22 -2| 201 22 Nieuwe benaming en nieuwe bron van kredieten voor nieuwe posten|

08 02 03 06 - Inclusieve, innovatieve en reflectieve Europese samenlevingen bevorderen| 193 17 -59| 134 17 Nieuwe benaming en nieuwe bron van kredieten voor nieuwe posten|

08 02 04 01 Wetenschap voor en met de samenleving| p.m| p.m||| p.m| p.m| Nieuwe benaming en nomenclatuur|

08 02 04 02 - Topkwaliteit verspreiden en de deelname verbreden||| 66 5 66 5 Nieuwe post|

09 04 01 01 - Stimuleren van onderzoek in toekomstige en opkomende technologieën| 246 10 -6| 239 10 Bron van kredieten voor nieuwe posten|

09 04 03 02 - Inclusieve, innovatieve en reflectieve Europese samenlevingen bevorderen| 77 0 -39| 38 0 Bron van kredieten voor nieuwe posten|

09 04 03 03 - Veilige Europese samenlevingen bevorderen||| 46 p.m| 46 p.m| Nieuwe post|

10 01 05 01 - Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen die belast zijn met de uitvoering van onderzoeks- en innovatieprogramma’s — Horizon 138 138 -1 -1 136 136 Bron van kredieten voor nieuwe posten|

10 01 05 02 - Extern personeel dat belast is met de uitvoering van onderzoeks- en innovatieprogramma's — Horizon 32 32 -0 -0 32 32 Bron van kredieten voor nieuwe posten|

10 01 05 03 - Andere beheersuitgaven voor onderzoeks- en innovatieprogramma's — Horizon 59 59 -1 -1 58 58 Bron van kredieten voor nieuwe posten|

10 01 05 04 - Andere uitgaven voor nieuwe belangrijke onderzoeksinfrastructuren — Horizon 3 3 -1 -1 2 2 Bron van kredieten voor nieuwe posten|

Totaal| 1.094,| 296 0 0 1.094,| 296|

11.

4. Shift2Rail


Op 16 december 2013 heeft de Commissie een voorstel aangenomen voor een verordening van de Raad tot oprichting van de gemeenschappelijke onderneming Shift2Rail[8] (gemeenschappelijke onderneming-S2R). S2R wordt overeenkomstig artikel 187 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie opgericht voor een periode die eindigt op 31 december 2024. De standaardbepalingen betreffende de Gemeenschappelijke Onderneming S2R zijn identiek aan die van de in juli 2013 voorgestelde vijf gemeenschappelijke ondernemingen van het gezamenlijk technologie-initiatief.

Tegelijkertijd stelt de Commissie net als bij de overige gemeenschappelijke ondernemingen voor in een passende begrotingsstructuur te voorzien, met inbegrip van de relevante begrotingsposten en de overeenkomstige personeelsformatie. Twee nieuwe begrotingsposten worden voorgesteld: 06 03 07 33 – Shift2Rail (S2R) Gemeenschappelijke onderneming – Ondersteunende uitgaven en 06 03 07 34 – Shift2Rail (S2R) Gemeenschappelijke onderneming. Deze aanpassingen zijn in lijn met het ontwerp voor een verordening van de Raad dat de Commissie jongstleden december voorstelde.

De administratieve uitgaven in verband met het personeel van de gemeenschappelijke onderneming die een deel van de beleidskredieten in het kader van Horizon 2020 moeten beheren, zullen volledig gecompenseerd worden door een dienovereenkomstige verlaging van de uitgaven voor administratieve ondersteuning in andere Horizon 2020-maatregelen die door de Commissie worden beheerd, zodat de totale administratieve uitgaven voor Horizon 2020 ongewijzigd blijven. Voorgesteld wordt derhalve een bedrag van 480 000 EUR van de bijdrage voor vastleggings- en betalingskredieten van de bestaande begrotingsposten van Horizon 2020 voor uitgaven voor administratieve ondersteuning te herschikken naar de begrotingspost voor ondersteunende uitgaven (post 06 03 07 33).

Zoals aangegeven in het overeenkomstige financieel memorandum zal, in afwachting van de start van de gemeenschappelijke onderneming S2R, een bedrag van 52 miljoen EUR aan beleidsuitgaven in 2014 worden vastgelegd in het kader van het H2020-werkprogramma vervoer 2014-2015. Het beheer van deze acties en het overeenkomstige budget, alsmede alle na de oproepen tot het indienen van voorstellen niet-vastgelegde bedragen zullen worden overgenomen door de GO S2R zodra zij over de operationele capaciteit beschikt om haar eigen begroting te beheren. In 2014 zijn geen betalingen voorzien uit hoofde van de beleidsvastleggingen. Voorgesteld wordt derhalve een pro memorie-vermelding ("p.m.") op te nemen voor zowel de vastleggings- als de betalingskredieten.

Deze wijzigingen worden in onderstaande tabel weergegeven:

(in miljoen EUR, afgeronde cijfers in lopende prijzen)|

|| Naam| Begroting Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/| Begroting 2014 (inclusief OGB1/2014)

|| Vastleggingen| Betalingen| Vastleggingen| Betalingen| Vastleggingen| Betalingen

|| 06 03 07 33 - Shift2Rail (S2R) gemeenschappelijke onderneming – ondersteunende uitgaven| n.v.t.| n.v.t.| +0 +0 0 0 480

|| 06 03 07 34 - Shift2Rail (S2R) gemeenschappelijke onderneming| n.v.t.| n.v.t.| p.m| p.m| p.m| p.m

|| 06 01 05 03 - Andere beheersuitgaven voor onderzoeks- en innovatieprogramma's — Horizon 0 0 -0 -0 0 0 556

|| 08 01 05 03 - Andere beheersuitgaven voor onderzoeks- en innovatieprogramma's — Horizon 37 37 -0 -0 37 37 485

|| Totaal| 38 38 0 0 38 38 521

Nu de diensten van de Commissie de uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor 2014 bekend hebben gemaakt, moet de nieuwe GO-structuur zo spoedig mogelijk operationeel worden zodat het beheer van projecten kan worden overgenomen zodra ze zijn goedgekeurd. Verder zal een nieuw werkplan moeten worden opgezet dat al met ingang van 2015 als basis kan fungeren voor toekomstige uitnodigingen voor het indienen van voorstellen. Om ervoor te zorgen dat de gemeenschappelijke onderneming tijdig kan worden opgericht, zal er voldoende personeel moeten zijn dat de vereiste administratieve, juridische en technische documenten en procedures moet regelen zodat de GO over de operationele capaciteit kan beschikken om haar eigen begroting te beheren. In 2014 zullen naar schatting minstens 6 personeelsleden vereist zijn, (met inbegrip van de uitvoerend directeur en één eenheidshoofd (AD-graad, contractant), en 4 contractanten, die vanaf juni 2014 worden aangeworven. Omdat personeel pas later in het jaar geleidelijk zal worden aangeworven, is men voor de berekening van de bijbehorende kredieten uitgegaan van een aanwezigheid van gemiddeld vier maanden in 2014.

12.

5. OVERIGE TECHNISCHE WIJZIGINGEN


Na een amendement van het Europees Parlement besloot het bemiddelingscomité voor de begroting 2014 de vastleggingskredieten voor begrotingspost 05 08 80 Deelname van de Unie aan de wereldtentoonstelling van 2015 'Voedsel voor de planeet - energie voor het leven' in Milaan te verhogen met 1 miljoen EUR ten opzichte van de ontwerpbegroting. Dit amendement had tot doel de voorbereidende en initiële fases te financieren van een wetenschappelijk programma voor EXPO 2015 dat referentiegegevens nodig heeft voor de beleidsondersteuning. Om ervoor te zorgen dat dit aanvullende bedrag ook daadwerkelijk hiervoor wordt gebruikt, wordt voorgesteld de toelichting op de begroting dienovereenkomstig aan te passen.

Voorts zijn in Titel 21 Ontwikkeling en Samenwerking drie begrotingsonderdelen met betrekking tot proefprojecten en voorbereidende acties opgenomen met een 'liggend streepje' bij zowel de vastleggings- als de betalingskredieten. Dit moet echter gecorrigeerd worden en de streepjes moeten worden vervangen door de vermelding 'p.m.' omdat de betalingen in alle drie de gevallen wellicht nog in 2014 moeten worden gedaan. Het gaat om de volgende begrotingsposten: Post 21 04 77 02 - Proefproject - Forum EU-Rusland voor het maatschappelijk middenveld; Post 21 04 77 03 - Proefproject - Steun voor slachtoffers van foltering; Post 21 05 77 02 - Voorbereidende actie - Noodmaatregelen tegen de financiële en economische crisis in de ontwikkelingslanden.

[1] PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

[2] PB L XX van 20.2.2014, blz. 1.

[3] COM(2014) 66 van 6.2.2014.

[4] Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van Horizon 2020 – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot intrekking van Besluit nr. 1982/2006/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 104).

[5] COM(2013) 922 final van 16.12.2013.

[6] Zie voetnoot 3 hierboven.

[7] Het betreft in het bijzonder de opvolger van het instrument voor risicodeling (RSI) dat leningen verstrekt aan onderzoeks- en innovatie-intensieve kmo's, waarvoor een bijdrage van de Commissie uit Horizon 2020 wordt verwacht van ruim 700 miljoen EUR en een kapitaaltoewijzing van het EIF tot 350 miljoen EUR, waarmee via het hefboomeffect tot 8 miljard EUR aan leningen kan worden gemobiliseerd. Daarenboven zal het EIF in het kader van Horizon 2020 een startersvermogensfaciliteit op poten zetten met een bijdrage uit de EU-begroting van 400 à 450 miljoen EUR en een passend niveau van mede-investering uit EIF-middelen.

[8] COM(2013) 922 final van 16.12.2013.