Toelichting bij COM(2014)314 - Standpunt EU in UNECE over wijziging reeks punten in VN-regels, o.a. inzake verbeterde emissiebeheerinrichtingen voor zware bedrijfsvoertuigen en constructie van voertuigen - EU monitor

EU monitor
Donderdag 28 januari 2021
kalender

Toelichting bij COM(2014)314 - Standpunt EU in UNECE over wijziging reeks punten in VN-regels, o.a. inzake verbeterde emissiebeheerinrichtingen voor zware bedrijfsvoertuigen en constructie van voertuigen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

De Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) ontwikkelt op internationaal niveau geharmoniseerde voorschriften om technische belemmeringen voor de handel in motorvoertuigen tussen de partijen bij de Herziene Overeenkomst van 1958 op te heffen en ervoor te zorgen dat die voertuigen een hoog niveau van veiligheids- en milieubescherming bieden.

De Unie is overeenkomstig Besluit 97/836/EG van de Raad van 27 november 1997 toegetreden tot de Overeenkomst van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen[1] ("Herziene Overeenkomst van 1958") en overeenkomstig Besluit 2000/125/EG van de Raad van 31 januari 2000 betreffende de sluiting van de overeenkomst betreffende de vaststelling van mondiale technische reglementen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen[2] ("Parallelle Overeenkomst") tot de Parallelle Overeenkomst.

De zittingen van WP29, het VN/ECE-Wereldforum voor de harmonisatie van reglementen voor voertuigen, worden elk kalenderjaar driemaal gehouden, namelijk in maart, juni en november. Bij elke zitting worden nieuwe wijzigingen van bestaande VN-reglementen of van mondiale technische reglementen aangenomen om rekening te houden met de technische vooruitgang. Vóór elke zitting van WP29 zijn die wijzigingen door een van de zes werkgroepen van WP29 goedgekeurd.

Op voorwaarde dat het quorum is bereikt en er een gekwalificeerde meerderheid onder de overeenkomstsluitende partijen is, vindt daarna tijdens een zitting van WP29 de eindstemming over de aanneming van de wijzigingen, supplementen en corrigenda plaats. De EU is partij bij twee overeenkomsten (de Overeenkomst van 1958 en die van 1998) in het kader van WP29 en stemt namens de lidstaten. Elke keer wordt een besluit van de Raad, een zogeheten megabesluit, opgesteld dat de lijst met wijzigingen, supplementen en corrigenda bevat en de Commissie machtigt bij elke zitting van WP29 namens de lidstaten te stemmen.

Dit besluit van de Raad bepaalt het standpunt van de Unie voor de stemming over de wijzigingen, supplementen en corrigenda die zijn ingediend voor stemming tijdens de junizitting van WP29 voor 2014, die van 24 tot en met 27 juni 2014 plaatsvindt.

1.

Resultaten van de raadpleging van belanghebbende partijen en effectbeoordelingHet Technisch Comité motorvoertuigen is geraadpleegd en er is rekening gehouden met de opmerkingen van deskundigen uit de lidstaten.

2.

Juridische elementen van het voorstel·

Samenvatting van de voorgestelde maatregelDit voorstel bepaalt het standpunt van de Unie voor de stemming over de wijzigingen van de VN-Reglementen nrs. 13, 13H, 14, 29, 44, 49, 51, 54, 75, 83, 90, 101, 106, 121, 127, het VN-Reglement inzake verbeterde emissiebeheerinrichtingen voor zware bedrijfsvoertuigen en de Geconsolideerde resolutie betreffende de constructie van voertuigen (R.E.3).

·

RechtsgrondslagDe rechtsgrondslag voor dit voorstel is artikel 114, in samenhang met artikel 218, lid 9, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

·

SubsidiariteitsbeginselHet is alleen op het niveau van de Unie mogelijk voor internationale instrumenten, zoals voorstellen tot wijziging van VN-reglementen en ontwerpen van mondiale technische reglementen, te stemmen en die instrumenten in het systeem van de Unie voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen op te nemen. Dit voorkomt niet alleen een versnippering van de interne markt, maar garandeert ook dezelfde gezondheids- en veiligheidsnormen in de hele Unie. Het biedt ook schaalvoordelen: producten kunnen voor de hele markt van de Unie en zelfs voor de internationale markt worden gemaakt in plaats van voor elke lidstaat te worden aangepast om nationale typegoedkeuring te verkrijgen.

Het voorstel is derhalve in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel.

·

EvenredigheidsbeginselHet voorstel is in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel omdat het niet verder gaat dan nodig is om de doelstellingen te verwezenlijken, namelijk een goede werking van de interne markt te waarborgen en tegelijkertijd een hoog niveau van openbare veiligheid en bescherming te bieden.

·

Keuze van instrumentenArtikel 218, lid 9, VWEU schrijft voor dat voor de bepaling van de standpunten die namens de Unie worden ingenomen in een krachtens een overeenkomst opgericht lichaam, een besluit van de Raad wordt gebruikt.