Toelichting bij JOIN(2015)8 - Wijziging van Verordening 314/2004 inzake bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.


Verordening (EU) nr. 314/2004 van de Raad van 19 februari 2004 inzake bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe[1] voorziet in de tenuitvoerlegging van de beperkende maatregelen tegen Zimbabwe die zijn vastgelegd bij Besluit 2011/101/GBVB van de Raad van 15 februari 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Zimbabwe[2], waaronder de bevriezing van tegoeden en economische middelen van bepaalde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen.

Op 19 februari 2015 heeft de Raad een besluit vastgesteld tot wijziging van Besluit 2011/101/GBVB teneinde de namen van vijf overleden personen te schrappen uit de bijlagen I en II bij dat besluit.

Deze maatregel wordt op Unie-niveau uitgevoerd en derhalve is optreden van de Unie vereist om de maatregel ten uitvoer te leggen.

Op 19 februari 2015 zijn bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/275 van de Commissie deze vijf personen geschrapt uit bijlage III bij Verordening (EU) nr. 314/2004.

Bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 314/2004 van de Raad moet dus dienovereenkomstig worden gewijzigd.