Toelichting bij COM(2015)486 - Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratiegenda

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot vaststelling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 1 biedt de mogelijkheid het flexibiliteitsinstrument in te zetten om nauwkeurig bepaalde uitgaven te financieren die niet binnen het beschikbare maximum van een of meer andere rubrieken van het meerjarig financieel kader kunnen worden gefinancierd.

In overeenstemming met artikelĀ 11 van Verordening nr. 1311/2013 van de Raad en punt 12 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer 2 , na alle mogelijkheden voor een herschikking van kredieten te hebben onderzocht en de niet toegewezen marge onder de uitgavenrubriek Veiligheid en burgerschap (rubriek 3) volledig te hebben benut, stelt de Commissie voor om het flexibiliteitsinstrument aan te spreken. De beschikbaarstelling betreft een bedrag van 66,1 miljoen EUR boven het maximum van rubriek 3 van het meerjarig financieel kader, en is bedoeld om de steun voor maatregelen voor de aanpak van de vluchtelingencrisis te financieren.

De betalingskredieten die overeenstemmen met het voorgestelde gebruik van het flexibiliteitsinstrument bedragen 52,9 miljoen EUR in 2016 en 13,2 miljoen EUR in 2017.