Toelichting bij COM(2015)514 - Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot vaststelling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 1 biedt de mogelijkheid het flexibiliteitsinstrument in te zetten om nauwkeurig bepaalde uitgaven te financieren die niet binnen het beschikbare maximum van een of meer andere rubrieken van het meerjarig financieel kader kunnen worden gefinancierd.

In overeenstemming met artikel 11 van Verordening nr. 1311/2013 van de Raad en punt 12 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer 2 , na alle mogelijkheden voor een herschikking van kredieten te hebben onderzocht en de niet toegewezen marge onder de uitgavenrubriek Veiligheid en burgerschap (rubriek 3) volledig te hebben benut, stelt de Commissie voor om het flexibiliteitsinstrument aan te spreken, waarvoor het jaarlijks beschikbare maximum 471 miljoen EUR (in prijzen van 2011) bedraagt.

De terbeschikkingstelling betreft een bedrag van 1 504,0 miljoen EUR boven het maximum van rubriek 3 van het meerjarig financieel kader, en is bedoeld om de steun voor maatregelen voor de aanpak van de vluchtelingencrisis te financieren. Dit omvat een bedrag van 123 966 698 EUR waarvoor de Commissie een voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor hetzelfde doel deed dat bij de oorspronkelijke ontwerpbegroting 2016 was gevoegd 3 ; dat voorstel wordt door het onderhavige voorstel ingetrokken en vervangen.

Overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Verordening nr. 1311/2013 van de Raad wordt voor het bedrag waarvan de terbeschikkingstelling voor het begrotingsjaar 2016 wordt voorgesteld, gebruikgemaakt van ongebruikte jaarlijkse bedragen van het flexibiliteitsinstrument van voorgaande jaren (2014 en 2015).

De met het voorgestelde gebruik van het flexibiliteitsinstrument corresponderende betalingskredieten zijn berekend op basis van de regels die van toepassing zijn op voorfinancieringen, de clearing van voorfinancieringen en eindbetalingen van de verschillende soorten te financieren maatregelen, en zijn samengevat in onderstaande tabel:

(in miljoen euro, tegen lopende prijzen)

JaarBetalingskredieten in verband met de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor maatregelen voor de aanpak van de vluchtelingencrisis in 2016
2016710,0
2017652,9
201882,7
201958,5
Totaal1 504,0