Toelichting bij COM(2016)605-1 - Financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

EUROPEAN COMMISSION

Inhoudsopgave

1.

Brussels, 14.9.2016


2.

COM(2016) 605 final/2


ANNEX

bij het

voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1299/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad en Besluit nr. 541/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad


ANNEX

bij het

voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1299/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad en Besluit nr. 541/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad

Concordantietabel

Delen/Titels/Hoofdstukken/Afdelingen/Artikelen van Verordening nr. 966/2012

3.

Artikelen van de uitvoerings-voorschriften


4.

Gedelegeerde Verordening nr. 966/2012

Titels van Delen/Titels/Hoofdstukken/Afdelingen/Artikelen van Verordening nr. 966/2012 en Gedelegeerde Verordening nr. 966/2012Voorstel nieuw Financieel Reglement

DEEL EEN

5.

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

TITEL IONDERWERP, TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIESTITEL I
Artikel 1, lid 1

6.

Artikel 1

Onderwerp

Artikel 1

7.

geschrapt

Artikel 1, lid 2Toepassing op het Voorzieningsagentschap van EuratomArtikel 67
Artikel 2DefinitiesArtikel 2
Artikel 3

8.

Overeenstemming van afgeleid recht met deze verordeningArtikel 3

9.

Artikel 4Termijnen, data en aanvangs- en vervaltijdenArtikel 4
Artikel 5Bescherming van persoonsgegevensArtikel 5
TITEL IIBEGROTINGSBEGINSELENTITEL II
Artikel 6Eerbiediging van begrotingsbeginselenArtikel 6
HOOFDSTUK 1Eenheidsbeginsel en begrotingswaarachtigheidsbeginselHOOFDSTUK 1
Artikel 7Toepassingsgebied van de begrotingArtikel 7
Artikel 8


10.

Artikel 2

Specifieke regels betreffende het eenheidsbeginsel en het begrotingswaarachtigheidsbeginselArtikel 8


11.

geschrapt

HOOFDSTUK 2JaarperiodiciteitsbeginselHOOFDSTUK 2
Artikel 9BegrotingsjaarArtikel 9
Artikel 10Soorten kredietengeschrapt
Artikel 11


12.

Artikel 3

Begrotingsboekhouding voor ontvangsten en kredieten

Artikel 10


13.

geschrapt

Artikel 12Vastlegging van kredietenArtikel 11
Artikel 13

14.

Artikel 4

Annulering en overdracht van kredieten

Artikel 12

15.

geschrapt

Artikel 14Regels betreffende de overdracht van bestemmingsontvangstenArtikel 12, lid 3
Artikel 15Vrijmaking van kredietenArtikel 13
Artikel 16Regels bij vaststelling van de begroting met vertragingArtikel 15
HOOFDSTUK 3EvenwichtsbeginselHOOFDSTUK 3
Artikel 17Definitie en toepassingsgebiedArtikel 16
Artikel 18Saldo van het begrotingsjaarArtikel 17
HOOFDSTUK 4RekeneenheidsbeginselHOOFDSTUK 4
Artikel 19

16.

Artikel 5


17.

Artikel 6

Gebruik van de euro

Artikel 18

18.

Artikel 18


19.

geschrapt

HOOFDSTUK 5UniversaliteitsbeginselHOOFDSTUK 5
Artikel 20Definitie en toepassingsgebiedArtikel 19
Artikel 21BestemmingsontvangstenArtikel 20
Artikel 7Artikel 21
Artikel 8Artikel 20, lid 2
Artikel 9Artikel 22
Artikel 10Artikel 21, lid 2, onder c)
Artikel 22

20.

Artikel 11

Schenkingen

Artikel 23

21.

Artikel 23, lid 2

Sponsoring door bedrijvenArtikel 24
Artikel 23


22.

Artikel 12

Regels betreffende inhoudingen en verrekening van koersverschillen

Artikel 25


23.

geschrapt

HOOFDSTUK 6SpecialiteitsbeginselHOOFDSTUK 6
Artikel 24

24.

Artikel 13


25.

Artikel 14


26.

Artikel 16

Algemene bepalingenArtikel 26

27.

Artikel 26


28.

Artikel 26


29.

Artikel 26

Artikel 25Overschrijvingen door andere instellingen dan de CommissieArtikel 27
Artikel 26

30.

Artikel 15

Overschrijvingen door de Commissie

Artikel 28

31.

Artikel 28, lid 1

Artikel 27Aan het Europees Parlement en de Raad door de instellingen voorgelegde voorstellen voor overschrijvingenArtikel 29
Artikel 28Specifieke voorschriften voor overschrijvingenArtikel 26, lid 2, deel
Artikel 29

32.

Artikel 17

Overschrijvingen onderworpen aan bijzondere bepalingenArtikel 30

33.

Artikel 30, lid 5

HOOFDSTUK 7Beginsel van goed financieel beheer en prestatiesHOOFDSTUK 7
Artikel 30

Prestaties en beginselen van zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheidArtikel 31

Artikel 18EvaluatiesArtikel 32
Artikel 31

34.

Artikel 19

Verplicht financieel memorandum

Artikel 33

35.

Artikel 33

Artikel 32Interne controle op de begrotingsuitvoeringArtikel 34
Artikel 33Kosteneffectieve controlesystemenArtikel 33, lid 4
HOOFDSTUK 8TransparantiebeginselHOOFDSTUK 8
Artikel 34

36.

Artikel 20

Bekendmaking van de rekeningen, begrotingen en verslagenArtikel 35

37.

Artikel 35, lid 2

Artikel 35

38.

Artikel 21


39.

Artikel 22

Bekendmaking van informatie over ontvangers en andere informatie

Artikel 36

40.

Artikel 36


41.

geschrapt

TITEL IIOPSTELLING EN STRUCTUUR VAN DE BEGROTINGTITEL III
HOOFDSTUK 1Opstelling van de begrotingHOOFDSTUK 1
Artikel 36Raming van uitgaven en ontvangstenArtikel 37
Artikel 37Geraamde begroting van de in artikel 69 bedoelde organenArtikel 38
Artikel 38

42.

Artikel 23

Ontwerpbegroting

Artikel 39

43.

Artikel 39, lid 2

Artikel 39Nota van wijzigingen bij de ontwerpbegrotingArtikel 40
Artikel 40Verplichtingen van de lidstaten als gevolg van de goedkeuring van de begrotingArtikel 41
Artikel 41

44.

Artikel 24

Ontwerpen van gewijzigde begroting

Artikel 42

45.

Artikel 42, lid 4

Artikel 42Vervroegde indiening van de ramingen en ontwerpbegrotingenArtikel 43
HOOFDSTUK 2Structuur en inrichting van de begrotingHOOFDSTUK 2
Artikel 43Structuur van de begrotingArtikel 44
Artikel 44

46.

Artikel 25

Begrotingsnomenclatuur

Artikel 45

47.

Artikel 45, lid 2

Artikel 45Negatieve ontvangstenArtikel 46
Artikel 46VoorzieningenArtikel 47
Artikel 47Negatieve reserveArtikel 48
Artikel 48Reserve voor noodhulp en crisisreserve van de Europese UnieArtikel 49
Artikel 49

48.

Artikel 26 Artikel 27


49.

Artikel 28

Inrichting van de begroting

Artikel 50

50.

geschrapt


51.

geschrapt


52.

geschrapt

Artikel 50Regels betreffende de personeelsformatiesArtikel 51
HOOFDSTUK 3BegrotingsdisciplineHOOFDSTUK 3
Artikel 51Overeenstemming van de begroting met het meerjarig financieel kaderArtikel 52
Artikel 52Overeenstemming van handelingen van de Unie met de begrotingArtikel 53
TITEL IVUITVOERING VAN DE BEGROTINGTITEL IV
HOOFDSTUK 1Algemene bepalingenHOOFDSTUK 1
Artikel 53

Begrotingsuitvoering volgens het beginsel van goed financieel beheer en in overeenstemming met de publieke opinieArtikel 54

Artikel 29Kennisgeving van de doorgifte van persoonsgegevens voor controledoeleindenArtikel 55
Artikel 54

53.

Artikel 30


54.

Artikel 31

Basishandeling en uitzonderingen

Artikel 56

55.

Artikel 56, lid 2, onder c)


56.

geschrapt

Artikel 55Uitvoering van de begroting door andere instellingen dan de CommissieArtikel 57
Artikel 56Delegatie van bevoegdheden tot uitvoering van de begrotingArtikel 58
Artikel 57

57.

Artikel 32

Belangenconflicten

Artikel 59

58.

geschrapt

Belangenconflicten van personeelsledenArtikel 60
HOOFDSTUK 2Wijzen van uitvoeringHOOFDSTUK 2
Artikel 58


59.

Artikel 33


60.

Artikel 34


61.

Artikel 35


62.

Artikel 4363.

Artikel 44

Wijzen van uitvoering van de begroting


64.

Indirecte uitvoering met internationale organisaties

Artikel 61


65.

geschrapt


66.

geschrapt67.

Artikel 15168.

Artikel 149.1

Indirecte uitvoering met partnerlandenNieuw artikel 152
BlendingverrichtingenNieuw artikel 153
[Artikel 58, lid 1]

[Artikel 34 voor artikel 58]
Artikel 59

69.

Artikel 37

Gedeelde uitvoering met de lidstaten

Artikel 62

70.

Artikel 62, lid 8

Artikel 60


71.

Artikel 3872.

Artikel 41


73.

Artikel 4274.

Indirecte uitvoering


75.

Uitvoering

Artikel 149


76.

geschrapt77.

Artikel 150


78.

Artikel 150

[Artikel 60, lid 2]

[Artikel 61, lid 1, artikel 40, artikel 38, lid 1, artikel 43, lid 2, artikel 60, lid 2]

[Artikel 39, artikel 61, lid 2, artikel 40, artikel 38, leden 1 en 2]
Artikel 149

79.

Artikel 150


Artikel 61

80.

Artikel 39


81.

Artikel 40

[zie hierboven]

[Artikel 35]

[Artikel 58, lid 1, artikel 60, lid 1]

Artikel 44, [Artikel 58, lid 2, artikel 61, lid 2]

82.

Voorafgaande evaluaties en delegatieovereenkomstenArtikel 149

83.

Artikel 149


84.

Artikel 150


Artikel 62

85.

Artikel 35

Uitvoerende agentschappenArtikel 68
HOOFDSTUK 3Financiële actorenHOOFDSTUK 4
Afdeling 1Beginsel van scheiding van functiesAfdeling 1
Artikel 64

86.

Artikel 45, lid 1


Scheiding van functies

87.

Scheiding van functies

Artikel 71

88.

Artikel 71, lid 2

Afdeling 2De ordonnateurAfdeling 2
Artikel 65

89.

Artikel 46, lid 2


90.

Artikel 47, tweede alinea

De ordonnateur

91.

De ordonnateur


92.

De ordonnateur

Artikel 72

93.

Artikel 72, lid 6


94.

Artikel 72, lid 6

Artikel 66

95.

Artikel 4896.

Artikel 49, lid 2


97.

Artikel 50, lid 4


98.

Artikel 51


99.

Artikel 52


100.

Artikel 53


101.

Artikel 74


102.

Artikel 75103.

Artikel 76

Bevoegdheden en taken van de ordonnateur

104.

Bewaring van bewijsstukken door de ordonnateurs


105.

Bevoegdheden en taken van de ordonnateur


106.

Bevoegdheden en taken van de ordonnateur


107.

Bevoegdheden en taken van de ordonnateur


108.

Het voeren van de boekhouding


109.

Bevoegdheden en taken van de ordonnateur


110.

Bevoegdheden en taken van de ordonnateur


111.

Behandeling van door een personeelslid veroorzaakte onregelmatigheden


112.

Behandeling van door een personeelslid veroorzaakte onregelmatigheden

Artikel 73

113.

Artikel 74114.

Artikel 73, lid 5


115.

Artikel 73, lid 7


116.

Artikel 73, lid 8


117.

Artikel 80, lid 4


118.

Artikel 73, lid 10


119.

Artikel 73, lid 8


120.

Artikel 90, lid 1121.

Vervangen door artikel 90

Artikel 67Bevoegdheden en taken van de hoofden van de delegaties van de UnieArtikel 75
Afdeling 3De rekenplichtigeAfdeling 3
Artikel 68

122.

Artikel 54123.

Artikel 55, leden 1 en 2


124.

Artikel 55, lid 3


125.

Artikel 56


126.

Artikel 57, lid 1


127.

Artikel 58, leden 1 en 2


128.

Artikel 59, lid 1


129.

Artikel 60, lid 1


130.

Artikel 61


131.

Artikel 62


132.

Artikel 631, lid 2, tweede alinea


133.

Artikel 64

Bevoegdheden en taken van de rekenplichtige

134.

Aanstelling en beëindiging van de functie van de rekenplichtige


135.

Aanstelling en beëindiging van de functie van de rekenplichtige


136.

De ordonnateur


137.

Het voeren van de boekhouding


138.

Het beheer van de kasmiddelen


139.

Bankrekeningen


140.

Bankrekeningen


141.

Het beheer van de kasmiddelen142.

Het beheer van de kasmiddelen


143.

Het beheer van de kasmiddelen144.

Het voeren van de boekhouding

Artikel 76

145.

Artikel 77146.

Artikel 77147.

Artikel 72, lid 7


148.

Artikel 80, lid 5


149.

Artikel 83, lid 2


150.

Artikel 82, lid 1


151.

Artikel 82, lid 2


152.

Artikel 83, lid 2


153.

geschrapt


154.

Artikel 83, lid 3


155.

Artikel 83, lid 4156.

Artikel 80, lid 10

Artikel 64Het voeren van de boekhoudingArtikel 80, lid 10
Artikel 69


157.

Artikel 65

Bevoegdheden die de rekenplichtige kan delegerenArtikel 78


158.

geschrapt

Afdeling 4De beheerder van gelden ter goede rekeningAfdeling 4
Artikel 70

159.

Artikel 66, lid 3160.

Artikel 66, lid 4


161.

Artikel 67, lid 5162.

Artikel 68163.

Artikel 69


164.

Artikel 70, lid 2165.

Artikel 71


166.

Artikel 72


167.

Artikel 73

Gelden ter goede rekening

168.

Instelling en beheer van gelden ter goede rekening


169.

Gelden ter goede rekening


170.

Instelling en beheer van gelden ter goede rekening


171.

Instelling en beheer van gelden ter goede rekening172.

Instelling en beheer van gelden ter goede rekening


Artikel 85

173.

Artikel 86, lid 1174.

Artikel 85, lid 2


175.

Artikel 86, lid 5176.

Artikel 86, lid 1177.

geschrapt


178.

Artikel 86, lid 6179.

geschrapt


180.

geschrapt


181.

geschrapt

HOOFDSTUK 4Verantwoordelijkheid van financiële actorenHOOFDSTUK 5
Afdeling 1Algemene regelsAfdeling 1
Artikel 71Intrekking van de delegatie en ontheffing van functies gegeven aan financiële actorenArtikel 87
Artikel 72


182.

Artikel 74

Verantwoordelijkheid van de financiële actoren voor illegale activiteiten, fraude of corruptie

183.

Bevoegdheden en taken van de ordonnateur

Artikel 88


184.

Artikel 73, lid 8

Afdeling 2Regels betreffende de bevoegde ordonnateursAfdeling 2
Artikel 73

185.

Artikel 50, lid 4


186.

Artikel 77


187.

Artikel 75188.

Artikel 76

Regels betreffende de ordonnateurs

189.

Bevoegdheden en taken van de ordonnateur


190.

Bevestiging van instructies


191.

Behandeling van door een personeelslid veroorzaakte financiële onregelmatigheden


192.

Behandeling van door een personeelslid veroorzaakte financiële onregelmatigheden

Artikel 89

193.

Artikel 73, lid 7


194.

Artikel 91


195.

Artikel 90, lid 1196.

Vervangen door artikel 90

Afdeling 3Regels betreffende de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekeningAfdeling 3
Artikel 74Regels betreffende de rekenplichtigenArtikel 92
Artikel 75Regels betreffende de beheerders van gelden ter goede rekeningArtikel 93
HOOFDSTUK 5OntvangstenHOOFDSTUK 6
Afdeling 1Terbeschikkingstelling van eigen middelenAfdeling 1
Artikel 76

197.

Artikel 78

Eigen middelen

198.

Eigen middelen

Artikel 94

199.

Artikel 94, lid 2

Afdeling 2Raming van schuldvorderingenAfdeling 2
Artikel 77

200.

Artikel 79

Raming van schuldvorderingen

Artikel 95

Afdeling 3Vaststelling van schuldvorderingenAfdeling 3
Artikel 78

201.

Artikel 80


202.

Artikel 81


203.

Artikel 82

Vaststelling van schuldvorderingen

204.

Vaststelling van schuldvorderingen


205.

Vaststelling van schuldvorderingen


Artikel 96

206.

Artikel 96, lid 2


207.

Artikel 96, lid 3


Artikel 83AchterstandsrenteArtikel 97
Afdeling 4InvorderingsopdrachtenAfdeling 4
Artikel 79

208.

Artikel 84


209.

Artikel 85


210.

Artikel 88

Invorderingsopdrachten


211.

Invorderingsopdrachten


212.

Inningsprocedure bij uitblijven van vrijwillige betaling

Artikel 98


213.

Artikel 98, lid 2


214.

Artikel 101

Afdeling 5InvorderingAfdeling 5
Artikel 80

215.

Artikel 86


216.

Artikel 87


217.

Artikel 88


218.

Artikel 89


219.

Artikel 90220.

Artikel 91, leden 1 en 5


221.

Artikel 92

Regels betreffende de invordering


222.

Invordering door verrekening


223.

Inningsprocedure bij uitblijven van vrijwillige betaling


224.

Aanvullende betalingstermijnen


225.

Inning van boeten, andere dwangsommen of sancties opgelegd door de instellingen


226.

Regels betreffende de invordering227.

Regels betreffende de invordering

Artikel 99


228.

Artikel 100


229.

Artikel 101


230.

Artikel 102


231.

Artikel 106232.

Artikel 99, lid 2233.

Artikel 99, lid 3

Artikel 81

234.

Artikel 93

Verjaringstermijn

235.

Verjaringstermijn

Artikel 103

236.

Artikel 103, leden 2 tot en met 7

Artikel 82Nationale behandeling voor rechten van de UnieArtikel 104
Artikel 83Door de instellingen opgelegde boeten, dwangsommen, sancties en rente hieroverArtikel 105

Artikel 90Inning van boeten, andere dwangsommen of sancties opgelegd door de instellingenArtikel 106
HOOFDSTUK 6UitgavenHOOFDSTUK 7
CompensatierenteNieuw artikel 107
Artikel 84

237.

Artikel 94, leden 2 en 4

Financieringsbesluiten

238.

Financieringsbesluiten

Artikel 108

239.

Artikel 108, leden 2 en 3

Afdeling 1
Artikel 85


240.

Artikel 95


241.

Artikel 96


242.

Artikel 97


243.

Artikel 98

Uitgaven

244.

Soorten vastleggingen in de begroting


245.

Soorten vastleggingen in de begroting


246.

Soorten vastleggingen in de begroting

Artikel 109, leden 2 tot en met 4

247.

Artikel 110, leden 1 en 2


248.

Artikel 110, leden 4 en 6


249.

Artikel 110, leden 3 en 4

Artikel 86


250.

Artikel 99

Soorten vastleggingen in de begroting

251.

Uitgaven


252.

Termijnen voor vastleggingen

Artikel 110

253.

Artikel 109, lid 4


254.

Artikel 112

Artikel 87UitgavenArtikel 109, lid 1
Afdeling 2
Artikel 88UitgavenArtikel 109, lid 5
Artikel 100geschrapt
Artikel 101UitgavenArtikel 109, lid 5
Artikel 102UitgavenArtikel 109, lid 5
Artikel 103geschrapt
Artikel 104geschrapt
Artikel 105geschrapt
Artikel 106geschrapt
Afdeling 3
Artikel 89

255.

Artikel 107


256.

Artikel 108

UitgavenArtikel 109, lid 6

257.

geschrapt


258.

geschrapt

Afdeling 4
Artikel 90

259.

Artikel 109


260.

Artikel 110

Soorten betalingen

Artikel 113

261.

Artikel 113


262.

Artikel 113

Artikel 91Soorten betalingenArtikel 113, lid 1
Afdeling 5
Artikel 92

263.

Artikel 111, leden 2, 3, 4 en 5

Betalingstermijnen

264.

Betalingstermijnen

Artikel 114

265.

Artikel 114, leden 2, 3, 4 en 5

HOOFDSTUK 7Computersystemen en e-bestuurHOOFDSTUK 7
Artikel 93

266.

Artikel 112


267.

Artikel 113

Elektronisch beheer van verrichtingen

268.

Computersystemen


269.

Periodieke opslag

Artikel 141

270.

Artikel 142

Artikel 94Verzending van documentenArtikel 141
Artikel 95e-bestuurArtikel 142
HOOFDSTUK 8Administratieve beginselen
Artikel 96Goed bestuurArtikel 146
Artikel 97Vermelding van beroepsmogelijkhedenArtikel 129
HOOFDSTUK 9Intern controleurHOOFDSTUK 8
Artikel 98

271.

Artikel 114

Aanwijzing van een intern controleur

Artikel 115

272.

Artikel 115

Artikel 99

273.

Artikel 115

Bevoegdheden en taken van de intern controleurArtikel 116

Artikel 116Werkprogramma van de intern controleurArtikel 117
Artikel 117Verslagen van de intern controleurArtikel 116
Artikel 100

274.

Artikel 118


275.

Artikel 119


276.

Artikel 120

Onafhankelijkheid van de intern controleur

Artikel 118

277.

Artikel 100


278.

Artikel 119


279.

Artikel 120

TITEL VPLAATSEN VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN EN CONCESSIESTITEL VII
HOOFDSTUK 1Algemene bepalingenHOOFDSTUK 1
Afdeling 1

280.

Toepassingsgebied en gunningsbeginselen

Artikel 102Op overheidsopdrachten toepasselijke beginselen en toepassingsgebiedArtikel 154
Bijlage over het plaatsen van overheidsopdrachten en uitoefening van de delegatieArtikel 155
Artikel 101

281.

Artikel 121282.

Artikel 122

Gemengde overeenkomsten en gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten

283.

Bijlage over het plaatsen van overheidsopdrachten en concessies

Artikel 156

284.

geschrapt285.

punt 1 bijlage

Afdeling 2

286.

Bekendmaking

Artikel 103

287.

Artikel 123


288.

Artikel 124


289.

Artikel 125


290.

Artikel 126

Publiciteitsmaatregelen

Bekendmaking van procedures met een waarde gelijk aan of hoger dan de drempels van artikel 118, lid 1, van het Financieel Reglement of voor overeenkomsten die onder het toepassingsgebied van Richtlijn 2014/24/EU vallen
Bekendmaking van procedures met een waarde onder de drempels van artikel 118, lid 1, van het Financieel Reglement of voor overeenkomsten die buiten het toepassingsgebied van Richtlijn 2014/24/EU vallen

291.

Bekendmaking van aankondigingen

Andere vormen van bekendmaking
Artikel 157

292.

punt 2 bijlage


293.

punt 3 bijlage


294.

punt 4 bijlage


295.

punt 5 bijlage

Afdeling 3
Artikel 104

296.

Artikel 128


297.

Artikel 129


298.

Artikel 130


299.

Artikel 131


300.

Artikel 132


301.

Artikel 134


302.

Artikel 135


303.

Artikel 136


304.

Artikel 136 bis


305.

Artikel 137


306.


307.

Procedures voor het plaatsen van opdrachten

308.

Minimumaantal gegadigden en regels voor de onderhandelingen

Innovatiepartnerschap

309.

Prijsvragen voor ontwerp

Dynamisch aankoopsysteem

310.

Concurrentiegerichte dialoog311.

Gebruik van een onderhandelingsprocedure zonder vooraankondiging

Gebruik van een mededingingsprocedure met onderhandeling of de concurrentiegerichte dialoog

312.

Procedure na een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling

Overeenkomsten met een gemiddelde waarde

313.

Overeenkomsten met een geringe waarde

Artikel 158

314.

punt 6 bijlage


315.

punt 7 bijlage


316.

punt 8 bijlage


317.

punt 9 bijlage


318.

punt 10 bijlage


319.

punt 11 bijlage


320.

punt 12 bijlage


321.

punt 13 bijlage


322.

punt 14 bijlage323.


324.

Artikel 104 bis

325.

Artikel 133

Interinstitutionele aanbesteding en gezamenlijke aanbesteding

326.

Interinstitutionele procedures

Artikel 159

Artikel 105

327.

Artikel 137 bis


328.

Artikel 138329.

Artikel 139

Voorbereiding van een aanbestedingsprocedure

330.

Voorafgaande marktconsultaties

Aanbestedingsstukken

331.

Technische specificaties


Artikel 160

332.

punt 15 bijlage


333.

punt 16 bijlage334.

punt 17 bijlage


Artikel 105 bisBescherming van de financiële belangen van de Unie door opsporing van risico's en oplegging van administratieve sanctiesArtikel 131
Artikel 106

335.


336.


337.

Artikel 141

Uitsluitingscriteria en administratieve sancties


338.

Verklaring en bewijs dat er geen sprake is van een situatie van uitsluiting

Artikelen 132-136


339.

Artikel 133

Artikel 107

340.


341.

Artikel 141


342.

Artikel 142

Afwijzing in een bepaalde gunningsprocedure


343.

Verklaring en bewijs dat er geen sprake is van een situatie van uitsluiting


344.

Maatregelen ter vermijding van vervalsing van de mededinging

Artikel 137


345.

Artikel 133


346.

Artikel 137


Artikel 108

347.

Artikel 143


348.

Artikel 144


349.


350.

Systeem voor vroegtijdige opsporing en uitsluitingArtikelen 138-139
Artikel 110

351.

Artikel 146


352.

Artikel 147


353.

Artikel 148


354.

Artikel 149


355.

Artikel 150


356.

Artikel 151

Gunning van overeenkomsten

357.

Selectiecriteria


358.

Economische en financiële draagkracht

Technische en beroepsbekwaamheid

359.

Gunningscriteria

Gebruik van elektronische veilingen

360.

Abnormaal lage inschrijvingen

Artikel 161

361.

punt 18 bijlage


362.

punt 19 bijlage


363.

punt 20 bijlage


364.

punt 21 bijlage


365.

punt 22 bijlage


366.

punt 23 bijlage

Artikel 111

367.

Artikel 152


368.

Artikel 153


369.

Artikel 154


370.

Artikel 155


371.

Artikel 155 bis


372.

Artikel 156


373.

Artikel 157


374.

Artikel 158

Indiening, elektronische communicatie en evaluatie

375.

Termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen en


376.

verzoeken tot deelname

Toegang tot aanbestedingsstukken en termijn om aanvullende informatie te verstrekken

377.

Termijnen in dringende gevallen

Regelingen voor de indiening van inschrijvingen

378.

Elektronische catalogi


379.

Inschrijvingsgaranties

Opening van de inschrijvingen en verzoeken tot deelname

380.

Evaluatie van de inschrijvingen en verzoeken tot deelname

Artikel 162

381.

punt 24 bijlage


382.

punt 25 bijlage


383.

punt 26 bijlage


384.

Artikel 144


385.

punt 27 bijlage


386.

Artikel 162, lid 2


387.

punt 28 bijlage


388.

punt 29 bijlage

Artikel 112


389.

Artikel 160

Contacten tijdens de aanbestedingsprocedure

390.

Contacten tussen de aanbestedende diensten en gegadigden of inschrijvers

Artikel 163


391.

Artikel 146


Artikel 113


392.

Artikel 159393.

Artikel 161Gunningsbesluit en informatieverstrekking aan gegadigden en inschrijvers

394.

Resultaten van de evaluatie en gunningsbesluit


395.

Kennisgeving aan gegadigden en inschrijvers


Artikel 164


396.

punt 30 bijlage


397.

punt 31 bijlage

Artikel 114

[Artikel 161 voor artikel 113]
Annulering van de aanbestedingsprocedure

Artikel 165

Artikel 114 bisUitvoering en wijzigingen van de overeenkomstArtikel 166
Afdeling 4
Artikel 115


398.

Artikel 163


399.

Artikel 164400.

Artikel 165


401.

Artikel 165 bis

Uitvoeringsgaranties en honoreringszekerhedenArtikel 167


402.

Artikel 147


403.

Artikel 148


404.

Artikel 148


405.

Artikel 167


406.

Artikel 167

Artikel 116

407.

Artikel 166

Titel V - Gemeenschappelijke regels
HOOFDSTUK 2Bepalingen betreffende de door de instellingen voor eigen rekening geplaatste opdrachtenHOOFDSTUK 2
Artikel 117

408.

Artikel 166 bis409.

Artikel 167

De aanbestedende dienst

410.

Aankoopcentrales


Artikel 168

411.

punt 32 bijlage412.

Artikel 168, lid 2

Artikel 118


413.

Artikel 168414.

Artikel 169415.

Artikel 171


416.


417.


418.

Toepasselijke drempelwaarden en wachttermijn

419.

Percelen420.

Wijze waarop de waarde van opdrachten wordt geraamd

Wachttermijn voor de ondertekening van de overeenkomst
Artikel 169


421.

punt 33 bijlage422.

punt 34 bijlage423.

punt 35 bijlage


424.


425.


426.

Artikel 119

427.

Artikel 172

Regels inzake toegang tot aanbestedingenArtikel 170

428.

geschrapt

Artikel 120

[Artikel 172 voor artikel 119]
Aanbestedingsregels van de WereldhandelsorganisatieArtikel 171

TITEL VISUBSIDIESTITEL VIII
HOOFDSTUK 1Toepassingsgebied en vorm van subsidies
Artikel 121


429.

Artikel 173430.

Artikel 174, lid 1


431.

Artikel 174, lid 2432.

Artikel 175433.

Artikel 176434.

Artikel 177435.

Artikel 178


436.

Artikel 179

Toepassingsgebied en vorm van subsidies


437.

Bijdragen aan organisaties438.

Subsidieovereenkomst


439.

Overeenkomsten en besluit tot toekenning van subsidies440.

Uitgaven voor de leden van de instellingen


441.

Voor subsidiëring in aanmerking komende acties


442.

Organen die een doelstelling van algemeen Uniebelang nastreven


443.

Partnerschappen


444.

Elektronisch uitwisselingssysteem

Artikel 174


445.

Artikel 2, punt 44446.

verplaatst naar artikel 194


447.

geschrapt448.

Artikel 230, onder a)449.

geschrapt450.

geschrapt451.

Artikel 126


452.

Artikel 143

Artikel 122

453.

Artikel 180

Begunstigden

454.

Inhoud van subsidieovereenkomsten en -besluiten

Artikel 181


455.

Artikel 194

Artikel 123

456.

Artikel 181

Vormen van subsidies

457.

Vormen van subsidies

Artikel 121

458.

Artikel 121

Artikel 124


459.

Artikel 182, lid 1460.

Artikel 182, lid 2461.

Artikel 182, lid 3


462.

Artikel 182, lid 4

Vaste bedragen, eenheidskosten en forfaitaire financiering

463.

Vaste bedragen, eenheidskosten en forfaitaire financiering


Artikel 175


464.

Artikel 175, lid 5, en artikel 178


465.

geschrapt466.

Artikel 177, lid 3


467.

Artikel 127

Eenmalige vaste bedragenArtikel 176
Toetsen en controles van begunstigden met betrekking tot vaste bedragen, eenheidskosten en forfaitaire financieringArtikel 177
Periodieke beoordeling van vaste bedragen, eenheidskosten of forfaitaire financieringArtikel 178
Gebruikelijke kostenberekeningsmethoden van de begunstigdeArtikel 179
HOOFDSTUK 2Beginselen
Artikel 125


468.

Artikel 183


469.

Artikel 184


470.

Artikel 185


471.

Artikel 186


Algemene beginselen van toepassing op subsidies


472.

Beginsel inzake medefinanciering


473.

Beginsel dat de subsidie geen winst mag opleveren


474.

Subsidies van kleine bedragen


475.

Technische bijstand

Artikelen 184, 185 en 186


476.

In artikel 184


477.

geschrapt


478.

Artikel 2, punt 28


479.

Artikel 2, punt 46


Artikel 126

480.

Artikel 187

Subsidiabele kosten

481.

Subsidiabele kosten

Artikel 180

482.

Artikel 180

Artikel 127Medefinanciering in naturaArtikel 184
Artikel 128

483.

Artikel 188


484.

Artikel 189


485.

Artikel 190


486.

Artikel 191


487.

Artikel 192


Transparantie

488.

Programmering


489.

Inhoud van de oproepen tot het indienen van voorstellen


490.

Uitzonderingen op de oproepen tot het indienen van voorstellen


491.

Bekendmaking achteraf


492.

Kennisgeving aan de aanvragers

Artikel 183

493.

Artikel 183


494.

Artikel 187


495.

Artikel 188


496.

Artikel 183


497.

geschrapt

Artikel 129

498.

Artikel 193

Beginsel van niet-cumuleerbaarheid

499.

Financiering uit verschillende begrotingsplaatsen

Artikel 185

500.

Artikel 185, lid 1

Artikel 130

501.

Artikel 194

Verbod op terugwerkende kracht

502.

Terugwerkende kracht van financiering in uiterst dringende spoedgevallen en bij conflictpreventie

Artikel 186

503.

Artikel 186

Hoofdstuk 3Toekenningsprocedure
Artikel 131

504.

Artikel 195


505.

Artikel 196


506.

Artikel 197


507.

Artikel 198


508.

Artikel 199


509.

Artikel 200


510.

Artikel 201, lid 1


511.

Artikel 201, lid 2

Subsidieaanvragen

512.

Indiening van subsidieaanvragen


513.

Inhoud van subsidieaanvragen


514.

Bewijs van niet-uitsluiting


515.

Aanvragers zonder rechtspersoonlijkheid


516.

Entiteiten die tezamen één aanvrager vormen


517.

Financiële en administratieve sancties


518.

Geschiktheidscriteria

Artikel 189

519.

Artikel 144


520.

Artikel 189


521.

Artikel 133


522.

Artikel 190, lid 2


523.

geschrapt


524.

geschrapt


525.

geschrapt


526.

Artikel 190, lid 1

Artikel 132

527.

Artikel 202


528.

Artikel 203

Selectie- en gunningscriteria

529.

Selectiecriteria


530.

Toekenningscriteria

Artikel 191

531.

Artikel 191


532.

Artikel 192

Artikel 133

533.

Artikel 204


534.

Artikel 205

Evaluatieprocedure

535.

Evaluatie van de aanvragen en gunning


536.

Kennisgeving aan de aanvragers

Artikel 193

537.

Artikel 193


538.

Artikel 193, lid 7

Hoofdstuk 4Betaling en controle
Artikel 134

539.

Artikel 206

Garanties voor voorfinanciering

540.

Garanties voor voorfinanciering

Artikelen 147 en 148

541.

Artikelen 147 en 148

Artikel 135, lid 1, leden 5 tot en met 7

542.

Artikel 135, leden 2 tot en met 4


543.

Artikel 135, leden 8 en 9


544.

Artikel 207


545.

Artikel 208

Betaling van subsidies en controles


546.

Bewijsstukken voor betalingsverzoeken


547.

Opschorting en verlaging van subsidies

Artikel 195

548.

Artikel 127


549.

geschrapt


550.

Artikel 196


551.

Artikel 127

Artikel 136Termijnen voor het bijhouden van gegevensArtikel 128
Hoofdstuk 5Uitvoering
Artikel 137


552.

Artikel 209


553.

Artikel 210

Uitvoeringsopdrachten en financiële steun aan derden

554.

Uitvoeringsopdrachten


555.

Financiële steun aan derden

Artikelen 197 en 198

556.

Artikel 198


557.

Artikel 197

TITEL VIIPRIJZENTITEL IX
Artikel 138

558.

Artikel 211


559.

Artikel 212


560.

Artikel 213


561.

Artikel 214


562.

Artikel 215

Algemene regels

563.

Programmering


564.

Wedstrijdreglementen


565.

Bekendmaking achteraf


566.

Evaluatie


567.

Informatie en kennisgeving

Artikel 199

568.

Artikel 108


569.

Artikel 200


570.

Artikel 200


571.

Artikel 145


572.

Artikel 200

TITEL VIIIFINANCIERINGSINSTRUMENTENTITEL X
Artikel 139

573.

Artikel 216574.

Artikel 217

Toepassingsgebied en uitvoering

Artikel 201

Artikel 218

Op financieringsinstrumenten en begrotingsgaranties toepasselijke beginselen en voorwaardenArtikel 202
Artikel 219Regels en uitvoeringArtikel 208
Artikel 220Financieringsinstrumenten die direct door de Commissie worden uitgevoerdArtikel 209
Artikel 221Financieringsinstrumenten die direct door de Commissie worden uitgevoerdArtikel 209
Artikel 140

Op financieringsinstrumenten en begrotingsgaranties toepasselijke beginselen en voorwaardenArtikel 202

Artikel 222Op financieringsinstrumenten en begrotingsgaranties toepasselijke beginselen en voorwaardenArtikel 202
Artikel 223Op financieringsinstrumenten en begrotingsgaranties toepasselijke beginselen en voorwaardenArtikel 202
Artikel 224

Op financieringsinstrumenten en begrotingsgaranties toepasselijke beginselen en voorwaardenArtikel 202
Artikel 225
Artikel 226Behandeling van bijdragen in gedeelde uitvoeringArtikel 210
TITEL IXRekening en verantwoording en boekhoudingTITEL XIII
HOOFDSTUK 1JaarrekeningHOOFDSTUK 1
Kader voor verslagleggingAfdeling 1
Artikel 141Structuur van de rekeningArtikel 234
Artikel 142

575.

Artikel 227

Artikel 241

576.

geschrapt

Artikel 143Regels betreffende de rekeningenArtikel 79
Artikel 144

577.

Artikel 228


578.

Artikel 229

BoekhoudbeginselenArtikel 79

579.

Artikel 79, lid 2


580.

geschrapt

Artikel 145

581.

Artikel 230


582.

Artikel 231


583.

Artikel 232


584.

Financiële statenArtikel 235

585.

geschrapt


586.

geschrapt

BegrotingsboekhoudingAfdeling 2
Artikel 146

587.

Artikel 233


588.

BegrotingsboekhoudingArtikel 236

589.

geschrapt


Tijdschema voor de jaarrekeningAfdeling 3
Artikel 147Voorlopige rekeningenArtikel 237
Artikel 148

590.

Artikel 234

Goedkeuring van de definitieve rekeningenArtikel 238

591.

Artikelen 237 en 238

HOOFDSTUK 2Informatie over de uitvoering van de begrotingHOOFDSTUK 2
Artikel 149Verslag over de begrotingsgaranties en risico'sArtikel 242
Artikel 150Maandelijkse verslaglegging over de uitvoering van de begrotingArtikel 240
HOOFDSTUK 3BoekhoudingHoofdstuk 4
Afdeling 1Gemeenschappelijke bepalingenAfdeling 1
Artikel 151

592.

Artikel 235


593.

Artikel 236

Het boekhoudsysteemArtikel 80, leden 7, 8 en 9
Artikel 152Gemeenschappelijke eisen betreffende het boekhoudsysteem van de instellingengeschrapt
Afdeling 2Algemene boekhoudingAfdeling 2
Artikel 153Algemene boekhoudingArtikel 81
Artikel 154

594.

Artikel 237


595.

Artikel 238


596.

Artikel 239


597.

Artikel 240


598.

Artikel 241


599.

Artikel 242


600.

Artikel 243


601.

Artikel 244


[Artikel 229 voor artikel 144]
Boekingen in de algemene boekhoudingArtikel 81

602.

geschrapt


603.

geschrapt


604.

geschrapt


605.

geschrapt


606.

geschrapt


607.

geschrapt


608.

geschrapt


609.

geschrapt


Artikel 155Boekhoudkundige correcties
Afdeling 3
Artikel 156

610.

Artikel 245

De begrotingsboekhouding

611.

geschrapt

HOOFDSTUK 4Inventaris van de vaste activa
Artikel 157

612.

Artikel 246


613.

Artikel 247


614.

Artikel 248


615.

Artikel 249


616.

Artikel 250


617.

Artikel 251


618.

Artikel 252


619.

Artikel 253


620.

Artikel 254

Inventaris van activaArtikel 84

621.

geschrapt


622.

geschrapt


623.

geschrapt


624.

geschrapt


625.

geschrapt


626.

geschrapt


627.

geschrapt


628.

geschrapt


629.

geschrapt

TITEL XEXTERNE CONTROLE EN KWIJTINGTITEL XIV
HOOFDSTUK 1Externe controleHOOFDSTUK 1
Artikel 158Externe controle door de RekenkamerArtikel 246
Artikel 159Regels en procedure voor de controleArtikel 247
Artikel 160Toetsen betreffende waardepapieren en kasmiddelenArtikel 248
Artikel 161Recht van toegang van de RekenkamerArtikel 249
Artikel 162Jaarverslag van de RekenkamerArtikel 250
Artikel 163Speciale verslagen van de RekenkamerArtikel 251
HOOFDSTUK 2KwijtingHOOFDSTUK 2
Artikel 164Tijdschema voor de kwijtingsprocedureArtikel 252
Artikel 165KwijtingsprocedureArtikel 253
Artikel 166Follow-upmaatregelenArtikel 254
Artikel 167Specifieke bepalingen voor de EDEOArtikel 255
DEEL TWEE

630.

BIJZONDERE BEPALINGEN

TITEL IEUROPEES LANDBOUWGARANTIEFONDS
Artikel 168Bijzondere bepalingen betreffende het Europees Landbouwgarantiefondsgeschrapt

631.

Artikel 169, lid 1


632.

Artikel 169, lid 2


633.

Artikel 169, lid 3

Vastlegging van kredieten van het ELGF

634.

geschrapt


635.

geschrapt (opgenomen in artikel 12, lid 1)


636.

Artikel 12, lid 2, onder d)


637.

Artikel 170, lid 1


638.

Artikel 170, lid 2


639.

Artikel 170, lid 3

Globale voorlopige vastleggingen van ELGF-kredieten

640.

geschrapt


641.

Artikel 114, lid 1


642.

Artikel 11, lid 2


643.

Artikel 171, lid 1


644.

Artikel 171, lid 2


645.

Artikel 171, lid 3

Tijdschema voor vastleggingen voor het ELGF in de begroting

646.

Artikel 114, lid 3


647.

Artikel 114, lid 2


648.

Artikel 114, lid 4


Artikel 172Boekhouding van de ELGF-uitgavenArtikel 10, lid 5, onder a)

649.

Artikel 173, lid 1


650.

Artikel 173, lid 2

Overschrijving van ELGF-kredieten

651.

Artikel 30, lid 1, vierde alinea


652.

Artikel 31, lid 5

Artikel 174ELGF-bestemmingsontvangstengeschrapt
TITEL IISTRUCTUURFONDSEN, HET COHESIEFONDS, HET EUROPEES VISSERIJFONDS, HET EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING, EN DE GEDEELD BEHEERDE FONDSEN OP HET GEBIED VAN VRIJHEID, VEILIGHEID EN RECHTVAARDIGHEID
Artikel 175Bijzondere bepalingengeschrapt
Artikel 176Inachtneming van de toewijzingen aan vastleggingskredietengeschrapt

653.

Artikel 177, lid 1


654.

Artikel 177, lid 2


655.

Artikel 177, lid 3


656.

Artikel 177, lid 4


657.

Artikel 177, lid 5

Betalingen van bijdragen, tussentijdse betalingen en terugbetalingen

658.

geschrapt


659.

geschrapt


660.

geschrapt


661.

Artikel 12, lid 3, onder b)


662.

Artikel


663.

Artikel 178, lid 1


664.

Artikel 178, lid 2


665.

Vrijmaking van kredieten

666.

Artikel 13, lid 3


667.

Artikel 14, lid 1

Artikel 14, lid 1
Artikel 178 bisOverdracht van vastleggingskredieten voor de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingengeschrapt

668.

Artikel 179, lid 1


669.

Artikel 179, lid 2


670.

Artikel 179, lid 3

Overschrijving van kredieten

671.

Artikel 28, lid 1, onder f)


672.

Artikel 28, lid 2


673.

Artikel 28, lid 2

Artikel 180Beheer, selectie en controle
TITEL IIONDERZOEK
Artikel 181, lid 1

674.

Artikel 255


675.


676.

Artikel 181, lid 2

Middelen voor onderzoek

677.

Soorten concrete acties

geschrapt


678.

Artikel 20, lid 2, onder b), artikel 21, lid 2, onder b)

Artikel 182Vastleggingen van middelen voor onderzoekArtikel 14
Artikel 183, lid 1

679.

Artikel 256680.

Artikel 183, lid 2


681.

Artikel 183, lid 3


682.

Artikel 183, lid 4

Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek

683.

Nadere bepalingen inzake het JRC

Artikel 154, lid 4


684.

Artikel 20, lid 2, onder g), artikel 21, lid 2, onder b), en artikel 12, lid 3, onder c)

TITEL IVEXTERNE MAATREGELEN
HOOFDSTUK 1Algemene bepalingen
Artikel 184

685.

Artikel 257

Externe maatregelen

686.

Maatregelen die voor financiering in aanmerking komen

geschrapt

HOOFDSTUK 2Uitvoering van de maatregelen
Afdeling 1Algemene bepalingengeschrapt
Artikel 185Uitvoering van externe maatregelengeschrapt
Afdeling 2Begrotingssteun en door meerdere donoren gefinancierde trustfondsen
Artikel 186

687.

Artikel 258

Gebruik van begrotingssteun

688.

Gebruik van begrotingssteun

Artikel 229
Artikel 187

689.

Artikel 259

Trustfondsen van de Unie voor externe maatregelen

690.

Trustfondsen van de Unie voor externe maatregelen

Artikel 228
Afdeling 3Andere vormen van beheer
Artikel 188

691.

Artikel 43

Uitvoering van externe maatregelen via indirect beheer

692.

Specifieke bepalingen voor indirect beheer met internationale organisaties

geschrapt

Artikel 189

693.


694.


695.


696.

Financieringsovereenkomsten over de uitvoering van externe maatregelengeschrapt
HOOFDSTUK 3Plaatsing van overheidsopdrachten
Artikel 190

697.

Artikel 260


698.

Artikel 261


699.

Artikel 262700.

Artikel 263


701.

Artikel 264


702.

Artikel 265703.

Artikel 266704.

Artikel 267705.

Artikel 269706.

Artikel 273


707.

Artikel 274


708.

Artikel 275


709.

Artikel 276


710.


711.


712.


713.


714.


715.

Opdrachten voor extern optreden

716.

Huur van gebouwen

Opdrachten voor diensten

717.

Specifieke bepalingen betreffende drempelwaarden en de wijze waarop externe opdrachten worden gegund

Bewijs van toegang tot aanbestedingen

718.

Publiciteitsmaatregelen

Drempelwaarden en procedures voor de plaatsing van opdrachten voor dienstverlening en concessieovereenkomsten voor diensten

719.

Gebruik van de onderhandelingsprocedure voor opdrachten voor diensten, leveringen en werken


720.

Drempelwaarden en procedures voor de plaatsing van opdrachten voor leveringen


721.

Drempelwaarden en procedures voor de plaatsing van opdrachten voor werken en concessies

Bestek

722.

Garanties

Proceduretermijnen

723.

Beoordelingscommissie

Artikel 172

724.

geschrapt


725.

geschrapt


726.

punt 36 bijlage727.

geschrapt


728.

punt 37 bijlage


729.

punt 38 bijlage730.

punt 39 bijlage731.

punt 38 bijlage732.

punt 38 bijlage733.

punt 40 bijlage


734.

punt 147, deels geschrapt


735.

punt 41 bijlage


736.

Artikel 145

Artikel 191

737.


738.

Artikel 263

Regels inzake toegang tot aanbestedingen


739.

Bewijs van toegang tot aanbestedingen

Artikel 173


740.

geschrapt

HOOFDSTUK 4Subsidies
Artikel 192

741.

Artikel 277

Volledige financiering van een externe maatregel

742.

Volledige financiering

Artikel 184, lid 3
Artikel 193Regels betreffende subsidies voor externe maatregelen
HOOFDSTUK 5Controle van de rekeningen
Artikel 194Controle door de Unie van subsidies voor externe maatregelen
TITEL VEUROPESE BUREAUSTitel IV Hoofdstuk 3 Afdeling 1 Europese Bureaus
Artikel 195

743.

Artikel 278


744.

Artikel 279


745.

Artikel 280

Definitie en toepassingsgebied

Artikel 63

746.

geschrapt


747.

geschrapt


748.

geschrapt

Artikel 196

749.

Artikel 281


750.

Artikel 282

Kredieten voor de Europese bureaus

751.

Boekhouding van de Europese bureaus


752.

Boekhouding van de Europese bureaus

Artikel 64

753.

Artikel 66, lid 5


754.

Artikel 66, lid 6

Artikel 197Kredieten voor de Europese bureausArtikel 64, lid 2
Artikel 198Boekhouding van de Europese bureausArtikel 66
Artikel 199

755.

Artikel 279


756.

Artikel 280

Niet-verplichte takenArtikel 65, onder a)

757.

geschrapt


758.

geschrapt

Artikel 200Niet-verplichte takenArtikel 65, onder b)
TITEL VIADMINISTRATIEVE KREDIETENTITEL XV
Artikel 201

759.

Artikel 283


760.

Artikel 284


761.

Artikel 285

Algemene bepalingen

762.

Algemene bepalingen


763.

Algemene bepalingen


764.

Algemene bepalingen

Artikel 256

765.

Artikel 256, lid 2


766.

Artikel 256, lid 4


767.

Artikel 256, lid 5

Artikel 202Vastlegging van kredieten

768.

Vooruitbetalingen

Artikel 11, lid 2

769.

Artikel 257

Artikel 203


770.

Artikel 286

Algemene bepalingen

771.

Specifieke bepalingen voor onroerendgoedprojecten


772.

Procedure van vroegtijdige kennisgeving en procedure van voorafgaande toestemming

Artikel 256, leden 1 en 2

773.

Artikel 258


774.

Artikel 259

TITEL VIIDESKUNDIGEN
Artikel 204

775.

Artikel 287

Bezoldigde externe deskundigen

776.

Bezoldigde externe deskundigen

Artikel 230
TITEL VIIIBIJDRAGEN AAN EUROPESE POLITIEKE PARTIJENTITEL XI
Artikel 204 bisAlgemene bepalingenArtikel 214
Artikel 204 terBeginselenArtikel 215
Artikel 204 quaterBegrotingsaspectenArtikel 216
Artikel 204 quinquiesOproep tot het indienen van verzoeken om bijdragenArtikel 217
Artikel 204 sexiesToekenningsprocedureArtikel 218
Artikel 204 septiesEvaluatieprocedureArtikel 218
Artikel 204 octiesVorm van bijdragenArtikel 219
Artikel 204 noniesRegels voor bijdragenArtikel 219
Artikel 204 deciesVoorfinancieringArtikel 219
Artikel 204 undeciesGarantiesArtikel 220
Artikel 204 duodeciesGebruik van bijdragenArtikel 221
Artikel 204 terdeciesVerslag over het gebruik van de bijdragenArtikel 222
Artikel 204 quaterdeciesBetaling van het saldo
Artikel 204 quindeceisControle en sanctiesArtikel 224
Artikel 204 sexdeciesBijhouden van de administratieArtikel 225
Artikel 204 septdeciesSelectie van externe auditinstanties of -deskundigenArtikel 226
DEEL DRIESLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Artikel 205OvergangsbepalingenArtikel 277
Artikel 288 Overgangsbepalingen
Artikel 206Verzoeken om informatie van het Europees Parlement en de RaadArtikel 260
Artikel 207Drempelwaarden en bedragengeschrapt
Artikel 210Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatieArtikel 261
Artikel 208

777.

Bij het VWEU en het Euratom-Verdrag opgerichte organenArtikel 69
Artikel 209Publiek-private partnerschapsorganenArtikel 70
Artikel 211HerzieningArtikel 278
Artikel 212IntrekkingArtikel 279
Artikel 213Herziening in verband met de EDEOgeschrapt
Artikel 214Inwerkingtreding en toepassingArtikel 280