Toelichting bij COM(2014)58 - Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst met Servië

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

52014PC0058

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie over het standpunt van de Raad met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, /* COM/2014/058 final - 2011/0465 (COD) */