Toelichting bij COM(2017)677 - Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Volgens het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie moeten de lidstaten hun economisch beleid en de bevordering van de werkgelegenheid beschouwen als aangelegenheden van gemeenschappelijk belang en hun maatregelen op deze gebieden in het kader van de Raad coördineren. In het Verdrag is bepaald dat de Raad richtsnoeren inzake werkgelegenheid (artikel 148) moet opstellen; daarbij wordt erop gewezen dat deze verenigbaar moeten zijn met de globale richtsnoeren voor het economisch beleid (artikel 121).

De globale richtsnoeren voor het economisch beleid blijven langere tijd geldig, maar de richtsnoeren inzake werkgelegenheid moeten jaarlijks worden vastgesteld. De richtsnoeren werden in 2010 voor het eerst gezamenlijk aangenomen ("geïntegreerd pakket"), als basis voor de Europa 2020-strategie. De geïntegreerde richtsnoeren zijn tot 2014 stabiel gebleven. In 2015 zijn herziene geïntegreerde richtsnoeren aangenomen. In de richtsnoeren is, naast het kader voor de reikwijdte en richting van de beleidscoördinatie in de lidstaten, ook de basis vastgelegd voor de landspecifieke aanbevelingen op de respectieve beleidsgebieden.

De huidige reeks 'geïntegreerde richtsnoeren' vormt de basis voor de Europa 2020-strategie in het kader van de aanpak voor het economische beleid die is opgebouwd rond investeringen, structurele hervormingen en budgettaire verantwoordelijkheid. Binnen dit kader moeten de geïntegreerde richtsnoeren de verwezenlijking van slimme, duurzame en inclusieve groei en de doelstellingen van het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid ondersteunen.

De richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten worden gepresenteerd als een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten – Deel II van de geïntegreerde richtsnoeren. De herziene richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten zijn gewijzigd om de tekst af te stemmen op de beginselen van de Europese pijler van sociale rechten, met het oog op het verbeteren van het concurrentievermogen van Europa en om Europa een betere plaats te maken om te investeren, om banen te scheppen en de sociale cohesie te bevorderen.

De herziene 'geïntegreerde richtsnoeren' zijn:


Richtsnoer 5:    de vraag naar arbeid stimuleren

Richtsnoer 6:    het arbeidsaanbod verbeteren: toegang tot de arbeidsmarkt, vaardigheden en competenties

Richtsnoer 7:    de werking van de arbeidsmarkten en de doeltreffendheid van de sociale dialoog verbeteren

Richtsnoer 8:    gelijke kansen voor iedereen bevorderen, sociale inclusie stimuleren en armoede bestrijden