Toelichting bij COM(2018)289 - Wijziging en rectificatie van Verordening (EU) nr. 167/2013 inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen - EU monitor

EU monitor
Donderdag 20 februari 2020
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Motivering en doel van het voorstel

De term 'landbouw- en bosbouwvoertuigen' bestrijkt veel verschillende typen voertuigen met ten minste twee assen, zoals smalspoortrekkers, extra brede trekkers, trekkers op rupsbanden, aanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken waaronder rollen, frezen en zaaimachines.

De typegoedkeuringsvoorschriften voor landbouw- en bosbouwvoertuigen zijn vastgesteld in Richtlijn 2003/37/EG 1 en de uitvoeringsrichtlijnen daarvan, die met ingang van 1 januari 2016 zijn ingetrokken en vervangen door Verordening (EU) nr. 167/2013 2 en de vier gedelegeerde handelingen en de uitvoeringshandeling daarvan.

Bij Verordening (EU) nr. 167/2013 zijn de algemene fundamentele bepalingen inzake functionele veiligheid, arbeidsveiligheid en milieuprestaties vastgesteld. Krachtens die verordening is de Commissie bevoegd de overeenkomstige gedetailleerde technische voorschriften, testprocedures en grenswaarden, waar van toepassing, vast te stellen in vier gedelegeerde handelingen betreffende i) arbeidsveiligheid (voertuigconstructievoorschriften); ii) functionele veiligheid; iii) remmen en iv) milieu- en aandrijfprestaties. Die vier gedelegeerde handelingen zijn in de periode van december 2014 tot en met februari 2015 in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.

Bij Verordening (EU) nr. 167/2013 werd aan de Commissie de bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen toegekend voor een beperkte periode van vijf jaar, die op 21 maart 2018 afloopt. Aangezien er voortdurend behoefte is aan aanpassing van elementen van die gedelegeerde handelingen aan de technische vooruitgang of aan andere wijzigingen in overeenstemming met de bevoegdheid van de Commissie, voorziet het ontwerpvoorstel tevens in een wijziging van artikel 71, lid 2, van Verordening (EU) nr. 167/2013 om de periode waarin de Commissie tot vaststelling van gedelegeerde handelingen bevoegd is met vijf jaar te verlengen, en in de mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Daarnaast is het gezien het verstrijken van de eerste uitvoeringsperiode van die handelingen nodig bepaalde termen en redactionele fouten in Verordening (EU) nr. 167/2013 te rectificeren en een beperkt aantal punten aan de technische vooruitgang aan te passen.

Aangezien de toepassing van de in Verordening (EU) nr. 167/2013 vastgestelde typegoedkeuringsvoorschriften reeds sinds 1 januari 2016 verplicht is, wordt voorgesteld deze handeling zo spoedig mogelijk vast te stellen, en wordt anders dan voor de meeste typegoedkeuringshandelingen geen afzonderlijke datum van inwerkingtreding voorgesteld.

2. RECHTSGRONDSLAG, SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID

Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor deze handeling is dezelfde als die voor de te wijzigen handeling, namelijk artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Subsidiariteit

Bij Verordening (EU) nr. 167/2013 zijn EU-typegoedkeuringsvoorschriften vastgesteld om volledige harmonisatie van de voorschriften op EU-niveau te bereiken. Rechtzettingen en wijzigingen van die verordening kunnen derhalve enkel door de Unie worden doorgevoerd. Dit voorkomt niet alleen een versnippering van de interne markt, maar garandeert ook dezelfde milieu- en veiligheidsnormen in de hele Unie. Het biedt ook schaalvoordelen: producten kunnen voor de hele markt van de Unie worden gemaakt in plaats van voor elke lidstaat te worden aangepast om nationale typegoedkeuring te verkrijgen.

Het voorstel is derhalve in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel.


Evenredigheid

Verordening (EU) nr. 167/2013, waarin de EU-typegoedkeuringsvoorschriften zijn opgenomen, is gebaseerd op het beginsel van volledige harmonisatie. De rectificaties en wijzigingen die in de voorschriften van Verordening (EU) nr. 167/2013 moeten worden aangebracht op basis van de bevindingen uit de eerste uitvoeringsperiode, worden daarom het meest geschikt geacht voor het verwezenlijken van de in overweging 11 van Verordening (EU) nr. 167/2013 vermelde doelstelling, namelijk de vaststelling van technische voorschriften om een hoog niveau van voertuigveiligheid en een hoog milieuprestatieniveau te bereiken.

Keuze van het instrument

Het gebruik van een verordening wordt passend geacht, omdat het gaat om de wijziging van de bestaande verordening.

3. EVALUATIE, RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN EN EFFECTBEOORDELING

Evaluatie van bestaande wetgeving en controle van de resultaatgerichtheid ervan

Naar aanleiding van feedback die de Commissie tijdens de eerste uitvoeringsperiode van belanghebbenden en lidstaten heeft ontvangen, wil zij Verordening (EU) nr. 167/2013 aan de technische vooruitgang aanpassen door bepaalde voorschriften te actualiseren en bepaalde redactionele fouten te rectificeren. Meer bepaald wordt bij deze handeling voorzien in i) de opname van verduidelijkingen bij twee definities van trekkercategorieën en ii) de rectificatie van bepaalde termen die belangrijk zijn voor de uniforme toepassing van de verordening zonder verschillende interpretaties, en van de verwijzingen naar een ingetrokken wetgevingshandeling.

Tevens wordt bij deze handeling voorzien in een verlenging met vijf jaar van de periode waarvoor de Commissie de bevoegdheid is toegekend gedelegeerde handelingen vast te stellen, en in de mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging ervan, tenzij de Raad of het Europees Parlement zich daar uitdrukkelijk tegen verzet. De Commissie is al door belanghebbenden en lidstaten verzocht die periode te verlengen.

Raadpleging van belanghebbenden

Op 13 juni 2017 heeft de Commissie de leden van de Werkgroep landbouwtrekkers meegedeeld dat zij voornemens is dit voorstel in te dienen, en hun kort de inhoud en context ervan toegelicht. Op de vergadering van de werkgroep kon wegens de lopende valideringsprocedure geen feedback worden gegeven en tot dusver zijn er geen reacties ontvangen van belanghebbenden uit de sector, goedkeuringsinstanties, technische diensten of sociale partners. De bepalingen van de bijgevoegde handeling zijn echter gebaseerd op desbetreffende verzoeken van lidstaten en belanghebbenden. Bijgevolg wordt verwacht dat zij het bijgevoegde ontwerpdocument zullen ondersteunen in de geplande besprekingen daarover, die in het eerste en tweede kwartaal van 2018 gelijktijdig met de interdepartementale raadpleging zullen plaatsvinden.