Toelichting bij COM(2018)774 - Jaarverslag over het beleid van de EU op het gebied van humanitaire hulp en de tenuitvoerlegging ervan in 2017 - EU monitor

EU monitor
Woensdag 21 oktober 2020
kalender

Toelichting bij COM(2018)774 - Jaarverslag over het beleid van de EU op het gebied van humanitaire hulp en de tenuitvoerlegging ervan in 2017

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

EUROPESE COMMISSIE

1.

Brussel, 30.11.2018


COM(2018) 774 final

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Jaarsverslag over het beleid van de Europese Unie op het gebied van humanitaire hulp en de tenuitvoerlegging ervan in 2017


2.

InhoudInleiding3.

Overzicht van de belangrijkste humanitaire hulpacties in 2017


Aanvullende informatie en bronnen


InleidingIn dit verslag worden de belangrijkste activiteiten en beleidsresultaten van de Unie op het gebied van humanitaire hulp in 2017 gepresenteerd, zoals deze via de Europese Commissie ten uitvoer zijn gelegd. Het verslag wordt opgesteld in overeenstemming met artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1257/96 van de Raad van 20 juni 1996 betreffende humanitaire hulp, dat vereist dat de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een jaarverslag indient met een overzicht van de gedurende het voorbije jaar gefinancierde acties.

4.

Overzicht van de belangrijkste humanitaire hulpacties in 2017


2017 was geen makkelijk jaar voor de Commissie op het vlak van humanitaire hulp. De humanitaire nood bleef toenemen, ook in de onmiddellijke omgeving van Europa, als gevolg van de combinatie van slepende conflicten zonder zicht op een oplossing, de gevolgen van klimaatverandering en de bevolkingsgroei.

Er is weinig tot geen verbetering opgetreden in de meest ernstige grootschalige crises; 27% van de personen in nood bevindt zich in drie crisisgebieden: Syrië, Jemen en Irak. Het conflict in Syrië is de ergste humanitaire crisis van onze tijd, met honderdduizenden doden, ruim 11 miljoen ontheemden en bijna 19 miljoen Syriërs die hulp nodig hebben.

De Commissie heeft ruim 1,548 miljard euro 1 aan EU-middelen vrijgemaakt voor 94 landen. Een aanzienlijk deel daarvan werd besteed aan steun voor de door crises getroffen bevolking in Syrië en voor vluchtelingen in buurlanden en -regio's. De EU bleef ook in andere delen van de wereld een belangrijke donor, en Afrika bleef een aanzienlijk deel van de financiering ontvangen.

Het bevorderen van principiële humanitaire hulp en eerbiediging van het internationaal humanitair recht blijft de kern van de algemene doelstellingen van de Commissie als donor; de Europese consensus over humanitaire hulp bestond trouwens tien jaar en werd tijdens een evenement in het Europees Parlement in het bijzijn van Commissaris Stylianides actueler dan ooit genoemd. In juni 2017 werd de Commissie voorzitter van de oproep tot actie ter bescherming tegen gendergerelateerd geweld in noodsituaties; dit blijft een prioriteit voor de Commissie.

De Commissie is ook blijven streven naar een zo efficiënt mogelijk gebruik van humanitaire financiering en naar waar voor het geld, overeenkomstig de Grand Bargain die in 2016 op de humanitaire wereldtop is overeengekomen tussen donoren en operationele agentschappen. De Commissie is ook blijven werken aan weerbaarheid als antwoord op de nieuwe 'normale toestand' van crises en kwetsbaarheid op veel plaatsen in de wereld, en aan vooruitgang met de operationalisering van de koppeling van humanitaire hulp en ontwikkeling.

Ondersteuning voor innovatie en digitalisering is intussen een belangrijk aandachtspunt van de steun van de Commissie geworden, om de impact van humanitaire hulp zo groot mogelijk te maken. In dit kader heeft de Commissie in november 2017 de Horizon-prijs voor betaalbare high-tech voor humanitaire hulp van de Europese Innovatieraad in het leven geroepen, waarmee wordt getracht onderzoek en innovatie ten volle te benutten bij het aanpakken van crises en noodsituaties.

Onderwijs in noodsituaties blijft voor de Commissie een absolute prioriteit: in 2017 besteedde de Commissie 6% van de humanitaire begroting van de EU aan onderwijs in noodsituaties.

Overeenkomstig haar belofte om waar mogelijk cash te ondersteunen als een manier om hulp te verstrekken 2 , heeft de Commissie het gebruik van cash gestimuleerd in haar humanitaire programma's overal ter wereld en is zij het innovatieve 'sociaal vangnet voor noodgevallen' (Emergency Social Safety Net – ESSN) voor vluchtelingen in Turkije blijven uitrollen. De EU heeft haar oorspronkelijke doel om één miljoen kwetsbare vluchtelingen in Turkije te helpen met regelmatige cashtoewijzingen, overstegen. Sinds september 2018 ondersteunt het ESSN 1,4 miljoen vluchtelingen.


5.

Overzicht van de belangrijkste humanitaire hulpacties in 2017


Respons op de crisis in Syrië

De Commissie maakte 280 miljoen euro vrij voor humanitaire acties in Syrië, Jordanië, Libanon en Egypte, aansluitend bij de beloftes die waren gedaan op de conferentie van Brussel in april 2017. In Turkije maakte de humanitaire hulp deel uit van de steun die in het kader van de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije werd toegekend.

In Syrië (142,5 miljoen euro) werd de humanitaire hulp van de EU voornamelijk verstrekt aan geïntegreerde, flexibele, levensreddende en dringende acties. De acties werden uitgevoerd via alle mogelijke manieren: grens- en frontlinie-overschrijdende en vaste programmering.

In Libanon (80,5 miljoen euro), het land met het grootste aantal vluchtelingen per hoofd van de bevolking, heeft de EU steun verleend aan Syrische vluchtelingen via cash-bijstand, secundaire gezondheidszorg, niet-formeel onderwijs en onderdak (met inbegrip van water, hygiëne en sanitaire voorzieningen).

In Jordanië (55 miljoen euro) heeft de EU duizenden Syrische vluchtelingen hulp verleend in de vorm van cash, bescherming, gezondheid en hulp bij het winterklaar maken; daarnaast werd ook hulp verstrekt aan meer dan 45 000 vluchtelingen die gestrand waren aan de noordoostelijke grens met Syrië en Irak (ook wel de 'Berm' genoemd).

In Egypte (3,6 miljoen euro) heeft de EU vluchtelingen die in ondermaatse omstandigheden in stedelijke gebieden leven, bescherming, gezondheidszorg opleiding en cash-hulp verstrekt.

Turkije ving in 2017 ruim 3,5 miljoen vluchtelingen op. De Commissie heeft het volledige humanitaire luik van 1,4 miljard euro van de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije voor 2016-2017 toegewezen. Daarin zat 998 miljoen euro vervat voor het grootste humanitaire programma ooit van de EU, het sociaal vangnet voor noodgevallen, waardoor ruim 1,1 miljoen vluchtelingen rechtstreekse cashbetalingen hebben gekregen. Ook het grootste EU-programma ooit voor onderwijs in noodsituaties, het programma voor voorwaardelijke overdracht van contanten voor onderwijs, valt daaronder.

6.

Respons op humanitaire behoeften in Afrika


In 2017 bleven vier grote crises in West- en Centraal-Afrika een aanzienlijke humanitaire respons vergen; er werd 263 miljoen euro voor vrijgemaakt. Hiermee werden onder meer noodrantsoenen en voedingssupplementen verstrekt voor de Sahellanden, waar 9 miljoen mensen noodvoedselhulp nodig hadden en 3,5 miljoen kinderen aan ernstige acute ondervoeding leden. Het bedrag omvatte ook de respons op de grootschalige crisis bij het Tsjaadmeer, waar 2,3 miljoen intern ontheemden, ruim 200 000 vluchtelingen en meer dan 7,1 miljoen mensen in voedselnood verkeerden, met name in het noordoosten van Nigeria, maar ook in de buurlanden Niger, Kameroen en Tsjaad. Noodhulp werd verstrekt aan door conflicten getroffen bevolkingsgroepen in noordelijk en centraal Mali en in de buurlanden Burkina Faso, Mauritanië en Niger, aangezien de humanitaire gevolgen van het conflict in omvang toenamen. Er werd hulp verstrekt aan kwetsbare personen die te lijden hadden onder de crisis in de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar het toegenomen geweld leidde tot meer gedwongen ontheemding - binnen de Centraal-Afrikaanse Republiek en naar buurlanden - en dus tot meer humanitaire nood.

In oostelijk Afrika en in het gebied van de Grote Meren bleven grote crises in toenemende mate humanitaire hulp vergen. De situatie verergerde immers nog, zowel door conflicten, met name in de Democratische Republiek Congo, Ethiopië, Somalië en Zuid-Sudan, als door natuurrampen, waaronder droogtes en overstromingen, waardoor zich op grote schaal gedwongen ontheemding voordeed, net als ernstige voedselonzekerheid. Meer dan 474 miljoen euro werd vrijgemaakt om in de Grote Hoorn van Afrika en het gebied van de Grote Meren de behoeften te leningen van ongeveer 35 miljoen mensen in ernstige voedselonzekerheid, van 5 miljoen vluchtelingen uit Burundi, de Democratische Republiek Congo, Eritrea, Somalië, Zuid-Sudan en Sudan, voor wie Uganda en Ethiopië de voornaamste Afrikaanse gastlanden zijn, en van bijna 15 miljoen intern ontheemden in voornamelijk de Democratische Republiek Congo, Ethiopië, Somalië, Sudan en Zuid-Sudan. De combinatie in de meeste landen van conflicten, etnische spanningen en natuurrampen, epidemieën, voedselonzekerheid en ondervoeding, is een belangrijke oorzaak van de aanzienlijke toename van het aantal mensen in nood. In zuidelijk Afrika en het gebied van de Indische Oceaan hebben natuurrampen geleid tot voedselonzekerheid en andere humanitaire behoeften. Tevens werd 15 miljoen euro vrijgemaakt om te kunnen reageren op de meest acute behoeften, maar ook om te kunnen werken aan maatregelen om beter voorbereid te zijn en de bevolking weerbaarder te maken tegen deze risico's.


7.

Midden-Oosten, Irak, Noord-Afrika, Oekraïne en de Westelijke Balken


In 2017 werd voor Irak in totaal 82,5 miljoen euro vrijgemaakt. In 2016-2017 heeft de EU ook bijstand in natura verleend, die werd geboden door landen die deelnamen aan het Uniemechanisme voor civiele bescherming als reactie op de noodsituatie in Mosul. Een duurzame respons en transitie naar vroeg herstel en steun op middellange termijn werden gepromoot, overeenkomstig de koppeling van humanitaire hulp en ontwikkeling.

De Commissie maakte 20 miljoen euro vrij voor humanitaire acties in Palestina. De nadruk lag daarbij op de Gazastrook. De EU reageerde op de na tien jaar blokkade, gebrek aan toegang tot basisdiensten (gezondheidszorg en water- en sanitaire voorzieningen (WASH)) en periodes van geweld toegenomen humanitaire nood. Op de Westelijke Jordaanoever is de Commissie steun blijven verlenen aan de meest kwetsbare gemeenschappen die weinig of geen toegang hebben tot onderwijs, water en bestaansmiddelen, en die risico lopen op gedwongen ontheemding.

De Commissie maakte in 2017 76,7 miljoen euro vrij voor humanitaire acties in Jemen. In door de Commissie gefinancierde humanitaire projecten werd voorrang gegeven aan een geïntegreerd multisectoraal antwoord op nieuwe en slepende gevallen van ontheemde bevolkingsgroepen; aan een geïntegreerd antwoord op crises op het vlak van gezondheid, voeding en voedselzekerheid; aan geïntegreerde of op zichzelf staande beschermingsactiviteiten met bijzondere aandacht voor gendergerelateerd geweld in noodsituaties; en aan een verbeterd snel reactievermogen en logistieke steun, coördinatie en verdediging.

10 miljoen euro humanitaire hulp werd vrijgemaakt in Libië voor intern ontheemden, terugkeerders en gastgemeenschappen, voornamelijk voor gezondheidszorg, voeding en bescherming, aangezien het conflict gevolgen blijft hebben voor één miljoen kwetsbare mensen.

Na drie jaar conflict blijft de humanitaire toestand in de getroffen gebieden in Oekraïne ernstig verslechteren; het is wat de Commissie een 'vergeten crisis' noemt 3 . In 2017 heeft de Commissie 20 miljoen euro vrijgemaakt voor de behoeften van de door het conflict getroffen bevolking aan beide zijden en in de niet door de regering gecontroleerde gebieden van de districten Donetsk en Luhansk.

In 2017 is de EU multisectorale bijstand blijven verlenen aan vluchtelingen en migranten op doorreis door de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië en Servië, die in Servië gestrand zijn na het sluiten van de grenzen (5 miljoen euro).


8.

Azië en Latijns-Amerika


De EU is in 2017 steun blijven verlenen aan Aziatische landen; ongeveer 95 miljoen euro werd vrijgemaakt voor humanitaire hulp en acties op het vlak van rampenparaatheid. De nadruk lag op de verslechterende Afghaanse verplaatsingscrisis en op bijstand aan de meer dan 700 000 Rohingya die zich onlangs van Myanmar naar Bangladesh moesten verplaatsen en aan de Rohingya en andere minderheden in Myanmar die lijden onder geweld en insluiting. De Commissie reageerde ook op de verslechterende crisis in de Filipijnen/Mindanao, die nog werd verergerd door de gevolgen van de cycloon Tembin in december 2017.

Voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied werd meer dan 30 miljoen euro vrijgemaakt voor rampenparaatheid en reactie op humanitaire crisissituaties, met nadruk op reacties op de verwoestende orkanen Irma en Maria in het Caribisch gebied, de voedsel- en huisvestingscrisis in Haïti en de verslechterende toestand in Colombia en Venezuela. Ook de droogte en het geweld in Midden-Amerika waren in 2017 een prioriteit in die regio.


9.

Respons op natuurrampen


De Commissie reageerde op de talrijke natuurrampen die in 2017 zowel binnen de EU als in de rest van de wereld plaatsvonden. Zij verstrekte humanitaire hulp via partnerorganisaties; zij zocht waar mogelijk naar synergieën tussen haar humanitaire hulp en de bijstand in natura die de EU-lidstaten bieden via het Uniemechanisme voor civiele bescherming dat wordt gecoördineerd door het Coördinatiecentrum voor respons in noodsituaties van de Commissie. In september 2017 was de reactie op de orkanen Irma en Maria in het Caribisch gebied een goed voorbeeld van de complementariteit van humanitaire hulp en instrumenten voor civiele bescherming. De Commissie maakte 2,9 miljoen euro vrij voor de zwaarst getroffen bevolkingsgroepen in acht zwaar getroffen landen (Cuba, Antigua en Barbuda, Dominica, Dominicaanse Republiek, Haïti, Saint Kitts en Nevis, Sint-Maarten en Turks- en Caicoseilanden) en zorgde daarnaast voor satellietkaarten, consulaire steun aan en evacuatie van EU-burgers, vervoer en bezorging van bijstand in natura en deskundigheid op het vlak van respons in noodsituaties.


10.

Horizontale acties


Onderwijs in noodsituaties

In 2017 besteedde de Commissie 6% van de humanitaire begroting van de EU aan onderwijs in noodsituaties. Daarnaast slaagde de Commissie er in 2017 ook in onderwijs in noodsituaties te financieren via het noodhulpinstrument in Griekenland en de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije van de EU, ter waarde van bijna 96 miljoen euro voor onderwijs in noodsituaties wereldwijd. In 2017 werden hier 1,14 miljoen meisjes en jongens mee geholpen. De EU bleef ook aandacht vragen voor het belang van goed onderwijs in situaties van crises en gedwongen ontheemding, waarbij zij het werk van humanitaire en ontwikkelingsactoren met elkaar verbond, en bleef werken aan betere coördinatie en capaciteitsopbouw in de sector door de Global Education Cluster te financieren en de jaarlijkse partnervergadering van de Cluster te ontvangen.

11.

De Grand Bargain


In 2017 werd grote vooruitgang geboekt met belangrijke aspecten van de Grand Bargain, een aantal maatregelen dat tussen donoren en agentschappen is overeengekomen op de humanitaire wereldtop in 2016 om humanitaire hulp efficiënter te maken. Dit omvat ook nieuwe manieren om de banden tussen humanitaire en ontwikkelingsactoren te versterken, in de context van de EU, door proeflanden aan te wijzen voor de koppeling van humanitaire hulp en ontwikkeling, en door nieuwe manieren om hulp te verstrekken, bijvoorbeeld in de vorm van cash-hulp. Met name via haar werk om gezamenlijk de behoeften te bepalen, heeft de Commissie bijgedragen aan de vooruitgang die met de technische besprekingen over dit thema is geboekt.

12.

Cash als hulpmodaliteit


De EU heeft het gebruik van cash gestimuleerd voor het verstrekken van humanitaire hulp en is haar in het kader van de Grand Bargain gedane belofte nagekomen om 35% van haar hulp op die manier te verstrekken. Grootschalige operaties kunnen nog veel efficiënter verlopen en de EU heeft de humanitaire partners een richtsnoer bezorgd over het vergroten van de efficiëntie van dergelijke operaties.

13.

Koppeling van humanitaire hulp en ontwikkeling


De koppeling van humanitaire hulp en ontwikkeling is bedoeld om humanitaire en ontwikkelingsactoren te stimuleren om nauwer en beter samen te werken en zo meer impact te hebben omdat hun acties meer verband houden met elkaar. In 2017 was dit voor de EU een prioriteit in het licht van de slepende crises en de vraag naar humanitaire financiering. De belangrijkste doelstellingen zijn om efficiëntiewinst te boeken, beter te anticiperen op crises, sneller te reageren en meer duurzame oplossingen te vinden. Aangezien dit een andere manier van denken vergt, werd in 2017 besloten de aanpak te testen in een aantal proeflanden. Om te beginnen zegden de diensten van de Commissie toe om de samenwerking in 14 landen te versterken (Afghanistan, Tsjaad, Ethiopië, Irak, Kenia, Myanmar, Nigeria, Niger, Somalië, Sudan, Zuid-Sudan, Tanzania, Uganda, Jemen). DG ECHO en DG NEAR hebben gezamenlijk besloten de samenwerking in Libanon, Jordanië en Syrië te versterken via het opzetten van kaders voor gezamenlijke humanitaire hulp en ontwikkeling. Lidstaten tonen ook in zes van deze landen (Tsjaad, Irak, Myanmar, Nigeria, Sudan en Uganda) aan dat een politieke dimensie in collectieve doelstellingen en acties een meerwaarde vormt. Ook de geslaagde coördinatie van noodhulp en hulp op langere termijn in het kader van de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije is een goed voorbeeld van hoe de koppeling werkt.

De mededeling 'Een strategische aanpak van weerbaarheid in het externe optreden van de EU' werd op 7 juni 2018 goedgekeurd; de conclusies van de Raad hierover werden op 13 november 2017 goedgekeurd. De werkzaamheden voor de operationalisering van de koppeling van humanitaire hulp en ontwikkeling, die in september 2017 op de Raad Buitenlandse Zaken/Ontwikkeling in Tallinn werden gestart in zes proeflanden (Nigeria, Tsjaad, Uganda, Sudan, Myanmar, Irak) vonden in deze context plaats. Er werd getracht twee grote aspecten aan te pakken: i) hoe meer eensgezind om te gaan met risico's en kwetsbaarheden in verschillende domeinen (klimaat, economie, maatschappij, veiligheid, politiek) en instrumenten; ii) hoe nauwer samen te werken met lidstaten.

14.

Gedwongen ontheemding


In 2017 bleef wereldwijd het aantal mensen dat op de vlucht is geslagen door conflicten, toenemen. De Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden hebben zich toegelegd op de tenuitvoerlegging van de EU-aanpak van gedwongen ontheemding. Regelmatige coördinatie, gezamenlijke missies en workshops hebben bijgedragen tot het uittekenen van gecoördineerd optreden in specifieke situaties zoals Sudan, Jordanië, Libanon en Oekraïne.


De tenuitvoerlegging van de EU-aanpak van gedwongen ontheemding was verankerd in de inspanningen ter versterking van de koppeling van humanitaire hulp en ontwikkeling en hield verband met wereldwijde initiatieven als het Comprehensive Refugee Response Framework 4 en de verbintenis van de Wereldbank over ontheemding.

15.

Vergeten crises


De EU verbindt zich ertoe de noden te lenigen van de meest kwetsbaren, waar zij zich ook bevinden, en ervoor te zorgen dat ook mensen in minder in het oog springende crises niet worden vergeten. 15% van humanitaire financiering wordt vrijgemaakt voor dergelijke crises, op basis van een methodologie die objectieve criteria - INFORM 5 , berichtgeving in de media en overheidssteun per hoofd - combineert met een beoordeling van de kwaliteit door humanitaire deskundigen van de Commissie.

16.

Emergency Toolbox


De Emergency Toolbox voor humanitaire hulp van de Commissie is speciaal ontwikkeld om snel te reageren op onverwachte noodsituaties. De toolbox bevat drie instrumenten. In 2017 bedroeg de oorspronkelijke financiële toewijzing 7 miljoen euro. De begroting werd verhoogd met 1 miljoen euro uit de operationele reserve. De totale begroting van 8 miljoen euro werd verdeeld over:

17.

1) een instrument voor epidemieën (2,4 miljoen euro)


18.

2) een instrument voor kleinschalige respons (2,6 miljoen euro)


3) en een instrument voor steun aan het Disaster Relief Emergency Fund (DREF) van de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halvemaanverenigingen (3 miljoen euro).

Met de Emergency Toolbox werd via het instrumenten voor epidemieën en dat voor kleinschalige respons gereageerd op humanitaire noden als overstromingen in Peru, Zimbabwe en Niger; orkanen in Costa Rica, Dominica en de Filipijnen; uitbraak van cholera in Jemen, Somalië, Tsjaad en de Democratische Republiek Congo en van de pest in Madagaskar; voedselonzekerheid in de Republiek Congo en Venezuela, en aardverschuivingen in Sierra Leone en Colombia. De steun aan het Disaster Relief Emergency Fund (DREF) van de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halvemaanverenigingen werd gebruikt voor 28 verschillende rampen.

19.

De humanitaire luchtdienst van de Commissie (ECHO Flight) en andere operaties op het vlak van humanitair transport en logistiek


In bepaalde crisissituaties zijn humanitaire vluchten de enige manier om toegang te krijgen tot afgelegen gebieden en mensen in nood te bereiken vanwege veiligheidsbeperkingen en/of gebrek aan geschikte infrastructuur. Dankzij deze vluchten kan levensreddende bijstand worden geboden aan mensen die van de buitenwereld zijn afgesneden en kunnen hulpverleners hulp bieden in moeilijk te bereiken gebieden. Humanitaire vluchten worden ook gebruikt voor medische en veiligheidsevacuaties. Om deze doelstellingen te bereiken financiert de EU specifieke transport- en logistieke projecten (21,52 miljoen euro in 2017) en heeft zij haar eigen humanitaire luchtdienst in Afrika bezuiden de Sahara (16 miljoen euro in 2017). In 2017 vervoerde ECHO 26 071 passagiers en 194 ton humanitaire hulp in Mali, Democratische Republiek Congo, Uganda en Kenia.

20.

Evaluatie van humanitaire hulpacties


Het evaluatieprogramma van de Commissie bestrijkt vijf jaar en omvat alle activiteiten op het vlak van humanitaire hulp van de Commissie in deze periode. Daarvoor wordt een reeks geografische en thematische evaluaties uitgevoerd over alle belangrijke aspecten van de humanitaire interventies van DG ECHO. Deze zijn ook verwerkt in een in 2017 uitgevoerde volledige evaluatie die voortbouwde op de in 2012-2016 uitgevoerde evaluaties. Deze evaluatie is gepubliceerd op:

ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/evaluations

21.

2017 budget


1. Lijst van financieringsovereenkomsten die zijn gesloten door de Commissie op het vlak van humanitaire hulp 6 :

ec.europa.eu/echo/files/funding/agreements

22.

2. Begrotingsuitvoering humanitaire hulp 2017


BEGROTINGSUITVOERING HUMANITAIRE HULP 2017
Exclusief externe bestemmingsontvangsten van lidstaten 7
Regio/landBedrag
Afrika727
Sudan & Zuid-Sudan128
Centraal-Afrika79
Grote Meren57
Hoorn van Afrika289
Zuidelijk Afrika, Indische Oceaan15
West-Afrika129
Noord-Afrika20
Afrika10
Midden-Oosten en Oostelijk Nabuurschap587
Midden-Oosten413
Oostelijk Nabuurschap (inclusief Turkije, Oekraïne, Westelijke Balkan, Kaukasus)174
Azië, Stille Oceaan95
Zuidwest- en Centraal-Azië49
Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan45
Latijns-Amerika, Caribisch gebied43
Latijns-Amerika14
Caribisch gebied29
Mondiale rampen24
Aanvullende operaties en ondersteuning73
TOTAAL1 548
(in miljoen euro)


23.

Aanvullende informatie en bronnen


·Algemene informatie over DG ECHO:

ec.europa.eu/echo

·Financiële gegevens over de werkzaamheden op het gebied van humanitaire hulp van de Europese Commissie in 2017:
ec.europa.eu/echo/financing-decisions-hips-2017_en

·Operationele informatie over voorgaande jaren: ec.europa.eu/echo/about/annual_reports_en

·Jaarlijks activiteitenverslag 2017, DG ECHO: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-reports-2017_en

·2016 Annual Management and Performance Report: https://ec.europa.eu/info/node/10237

·Evaluatieverslagen van DG ECHO:
ec.europa.eu/echo/funding-evaluations

·Gegevens over financiering van humanitaire hulp van de Europese Commissie en de lidstaten: https://euaidexplorer.ec.europa.eu


24.

Lijst met partners die het kaderpartnerschap van 2014 hebben ondertekend


PARTNERS 2017 - HUMANITAIRE HULPACTIES
Naam van partnerNationaliteit van partner
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - ESSPANJE
ACTED – FRFRANKRIJK
ACTION AGAINST HUNGER - UKVERENIGD KONINKRIJK
ACTION CONTRE LA FAIM - FRFRANKRIJK
ACTIONAID - UKVERENIGD KONINKRIJK
ACPPSPANJE
ADRA DANMARK - DKDENEMARKEN
ADRA DEUTSCHLAND E.V. - DEDUITSLAND
AGA KHAN FOUNDATION - UKVERENIGD KONINKRIJK
AGENCY FOR CO-OPERATION AND RESEARCH IN DEVELOPMENT - UKVERENIGD KONINKRIJK
AGRONOMES ET VETERINAIRES SANS FRONTIERES - FRFRANKRIJK
ALLIANCE POUR L'ACTION MEDICALE INTERNATIONALE - FRFRANKRIJK
ÄŒLOVEK V TÍSNI, O.P.S. - CZTSJECHIË
ARBEITER-SAMARITER-BUND DEUTSCHLAND E.V. - DEDUITSLAND
ARTSEN ZONDER GRENZEN - NLNEDERLAND
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE VOLONTARI LAICI- SERVIZIO DI PACE - ITITALIË
BØRNEFONDENDENEMARKEN
CARE - ATOOSTENRIJK
CARE - DEDUITSLAND
CARE - FRFRANKRIJK
CARE - NLNEDERLAND
CARE - UKVERENIGD KONINKRIJK
CARITAS - ATOOSTENRIJK
CARITAS - CHZWITSERLAND
CARITAS - DEDUITSLAND
CARITAS - FRFRANKRIJK
CARITAS - LULUXEMBURG
CATHOLIC AGENCY FOR OVERSEAS DEVELOPMENT - UKVERENIGD KONINKRIJK
CESVI FONDAZIONE ONLUS – ITITALIË
CHRISTIAN AID – UKVERENIGD KONINKRIJK
COMITATO COLLABORAZIONE MEDICAITALIË
COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI - ITITALIË
CONCERN WORLDWIDE - IEIERLAND
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - ITITALIË
DANISH COMMITTEE FOR AID TO AFGHAN REFUGEES - DKDENEMARKEN
DANSK FLYGTNINGEHJAELP - DKDENEMARKEN
DEUTSCHE WELTHUNGERHILFE E.V. - DEDUITSLAND
EVANGELISCHES WERK FÜR DIAKONIE UND ENTWICKLUNG E.V. - DEDUITSLAND
FAOINTERNATIONALE ORGANISATIE
FEDERACION DE ASOCIACIONES MEDICUS MUNDI ESPAÑA - ESSPANJE
FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL - FRFRANKRIJK
FOLKEKIRKENS NODHJAELP - DKDENEMARKEN
FONDAZIONE TERRE DES HOMMES ITALIA ONLUS - ITITALIË
FUNDACION ALIANZA POR LOS DERECHOS, LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL - ESSPANJE
FUNDACION OXFAM INTERMON - ESSPANJE
FUNDACIÓN PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA - ESSPANJE
FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN - ESSPANJE
FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITAITALIË
GENEVA CALLZWITSERLAND
GOAL - IEIERLAND
GRUPPO DI VOLONTARIATO CIVILE - ITITALIË
HELP - HILFE ZUR SELBSTHILFE E.V. - DEDUITSLAND
HELPAGE INTERNATIONAL - UKVERENIGD KONINKRIJK
HELPCODE ITALIA ONLUSITALIË
ICRCINTERNATIONALE ORGANISATIE
IFRCINTERNATIONALE ORGANISATIE
INTERNATIONAL MEDICAL CORPS - UKVERENIGD KONINKRIJK
INTERNATIONAL NGO SAFETY ORGANISATION - UKVERENIGD KONINKRIJK
INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE - UKVERENIGD KONINKRIJK
INTERSOS - ITITALIË
IOMINTERNATIONALE ORGANISATIE
ISLAMIC RELIEF WORLDWIDE - UKVERENIGD KONINKRIJK
JOHANNITER-UNFALL-HILFE E.V. - DEDUITSLAND
KIRKENS NØDHJELP - NONOORWEGEN
KIRKON ULKOMAANAPU SR. - FIFINLAND
LA CHAINE DE L'ESPOIR - FRFRANKRIJK
LUTHERAN WORLD FEDERATION - CHZWITSERLAND
MALTESER HILFSDIENST E.V. - DEDUITSLAND
MEDECINS DU MONDE - BEBELGIË
MEDAIR - CHZWITSERLAND
MEDECINS DU MONDE - FRFRANKRIJK
MEDECINS SANS FRONTIERES - BEBELGIË
MEDECINS SANS FRONTIERES - CHZWITSERLAND
MEDICO INTERNATIONAL E.V - DEDUITSLAND
MEDICOS DEL MUNDO ESPAÑA - ESSPANJE
MERCY CORPS EUROPE - UKVERENIGD KONINKRIJK
MISSION AVIATION FELLOWSHIP INTERNATIONAL - UKVERENIGD KONINKRIJK
MISSION OST FORENING - DKDENEMARKEN
MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD - ESSPANJE
MUSLIM AID - UKVERENIGD KONINKRIJK
NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL – NONOORWEGEN
OXFAM – UKVERENIGD KONINKRIJK
OXFAM ITALIA ONLUS ASSOCIAZIONE – ITITALIË
OXFAM-SOLIDARITE(IT) – BEBELGIË
PELASTAKAA LAPSET - RÄDDA BARNEN - FIFINLAND
PLAN INTERNATIONAL - UKVERENIGD KONINKRIJK
PLAN INTERNATIONAL SVERIGE INSAMLINGSSTIFTELSE - SEZWEDEN
PLAN IRELAND CHARITABLE ASSISTANCE - IEIERLAND
POLSKA AKCJA HUMANITARNA - PLPOLEN
PRACTICAL ACTION - UKVERENIGD KONINKRIJK
PREMIERE URGENCE INTERNATIONALE - FRFRANKRIJK
RADDA BARNENS RKSFORBUND - SEZWEDEN
RED BARNET - DKDENEMARKEN
RODE KRUIS - BEBELGIË
RODE KRUIS - DEDUITSLAND
RODE KRUIS - DKDENEMARKEN
RODE KRUIS - ESSPANJE
RODE KRUIS - FIFINLAND
RODE KRUIS - FRFRANKRIJK
RODE KRUIS - LULUXEMBURG
RODE KRUIS - NLNEDERLAND
RODE KRUIS - NONOORWEGEN
RODE KRUIS - UKVERENIGD KONINKRIJK
REDD BARNA - NONOORWEGEN
REDR - ENGINEERS FOR DISASTER RELIEF - UKVERENIGD KONINKRIJK
RED EEN KINDNEDERLAND
RELIEF INTERNATIONAL - UKVERENIGD KONINKRIJK
SAVE THE CHILDREN - NLNEDERLAND
SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS - ITITALIË
SECOURS POPULAIRE FRANCAISFRANKRIJK
SOLIDAR SUISSE - CHZWITSERLAND
SOLIDARITES INTERNATIONAL - FRFRANKRIJK
SOS KINDERDORPENNEDERLAND
SOS SAHEL INTERNATIONAL FRANCE - FRFRANKRIJK
SOS-KINDERDORF INTERNATIONAL - ATOOSTENRIJK
STICHTING OXFAM NOVIB - NLNEDERLAND
STICHTING WAR CHILD - NLNEDERLAND
STICHTING WORLD VISION NEDERLAND - NLNEDERLAND
SVENSKA KYRKAN - SEZWEDEN
TEARFUND - UKVERENIGD KONINKRIJK
TERRE DES HOMMES - CHZWITSERLAND
THE INTERNATIONAL CATHOLIC MIGRATION COMMISSION - CHZWITSERLAND
THE SAVE THE CHILDREN FUND - UKVERENIGD KONINKRIJK
THE SMILE OF THE CHILDGRIEKENLAND
TIERÄRZTE OHNE GRENZEN E.V. - DEDUITSLAND
TRIANGLE GENERATION HUMANITAIRE - FRFRANKRIJK
TROCAIRE – IEIERLAND
VN – OCHAINTERNATIONALE ORGANISATIE
VN – OHCHRINTERNATIONALE ORGANISATIE
VN – PAHOINTERNATIONALE ORGANISATIE
UNDPINTERNATIONALE ORGANISATIE
UNESCOINTERNATIONALE ORGANISATIE
UNFPAINTERNATIONALE ORGANISATIE
UNHCRINTERNATIONALE ORGANISATIE
UNICEFINTERNATIONALE ORGANISATIE
UNISDRINTERNATIONALE ORGANISATIE
UNOPSINTERNATIONALE ORGANISATIE
UNRWAINTERNATIONALE ORGANISATIE
UNWOMENINTERNATIONALE ORGANISATIE
WAR CHILDVERENIGD KONINKRIJK
WFP (Wereldvoedselprogramma)INTERNATIONALE ORGANISATIE
WHO (Wereldgezondheidsorganisatie)INTERNATIONALE ORGANISATIE
WORLD VISION - DEDUITSLAND
WORLD VISION - UKVERENIGD KONINKRIJK
ZOA - NLNEDERLAND


(1) 2,2 miljard euro inclusief externe bestemmingsontvangsten van lidstaten.
(2) DG ECHO streeft ernaar in 2018 35% van zijn hulp te verstrekken in de vorm van cash.
(3) https://ec.europa.eu/echo/news/addressing-forgotten-crises-todays-global-context_en
(4) www.unhcr.org">www.unhcr.org
(5) www.inform-index.org/">www.inform-index.org/
(6) Met namen van betrokken partnerorganisaties.
(7) Inclusief externe bestemmingsontvangsten van lidstaten bedroeg de totale begroting voor door de Europese Commissie beheerde humanitaire hulp in 2017 2,2 miljard euro.