Toelichting bij COM(2019)151 - Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 15 augustus 2020
kalender

Toelichting bij COM(2019)151 - Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Volgens het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie moeten de lidstaten hun economisch beleid en de bevordering van de werkgelegenheid beschouwen als aangelegenheden van gemeenschappelijk belang en hun maatregelen op deze gebieden in het kader van de Raad coördineren. In het Verdrag is bepaald dat de Raad richtsnoeren inzake werkgelegenheid (artikel 148) moet opstellen; daarbij wordt erop gewezen dat deze verenigbaar moeten zijn met de globale richtsnoeren voor het economisch beleid (artikel 121).

Hoewel de geldigheid van de globale richtsnoeren voor het economisch beleid niet beperkt is tot een specifieke periode, moeten de werkgelegenheidsrichtsnoeren elk jaar worden vastgesteld. De richtsnoeren werden in 2010 voor het eerst gezamenlijk aangenomen ("geïntegreerd pakket"), als basis voor de Europa 2020-strategie. In 2018 werden zij afgestemd op de beginselen van de Europese pijler van sociale rechten, die in november 2017 werd afgekondigd door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie om hervormingen op nationaal niveau te stimuleren en om als kompas te dienen voor een hernieuwd convergentieproces in heel Europa.

De werkgelegenheidsrichtsnoeren worden, samen met de globale richtsnoeren voor het economisch beleid, gepresenteerd als een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (deel II van de geïntegreerde richtsnoeren) en vormen de rechtsgrondslag voor de landspecifieke aanbevelingen.

De algemene doelstellingen en prioriteiten van de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid blijven geldig. Krachtens artikel 148, lid 2, VWEU dient de geldigheid van de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid voor 2019 na raadpleging van het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en het Comité voor de werkgelegenheid bij een besluit van de Raad te worden bevestigd. De werkgelegenheidsrichtsnoeren zijn op 16 juli 2018 vastgesteld en moeten de nadruk leggen op de uitvoering van het beleid.

2. RESULTATEN VAN DE RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDE PARTIJEN EN EFFECTBEOORDELINGEN

n.v.t.

3. JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL

PB L 224 van 5.9.2018, blz. 4.