Toelichting bij COM(2019)325 - Proposal from the President of the Commission for a BESLUIT VAN DE RAAD over de niet-vervanging van leden van de Commissie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

EUROPESE COMMISSIE

Brussel, 2.7.2019 COM(2019) 325 final

Voorstel van de

voorzitter van de

Commissie voor

BESLUIT VAN DE RAAD

over de niet-vervanging van leden van de

Commissie

NL

een

Voorstel van de voorzitter van de Commissie voor een

BESLUIT VAN DE RAAD over de niet-vervanging van leden van de Commissie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 246, derde ali nea,

Gezien het Verdra g tot opric hti ng van de Europese Ge mee nsc ha p voor Ato omener g ie, en met name artikel 106 bis, lid 1,

Gezien het voorstel van de voorz itter va n de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

Na de verkiezingen voor het Europees Parlement hebben vice voorz itter Ansip en commissaris Creţu met ingang van 1 juli 2019 ontslag genomen uit de Commissie om zitting te nemen in het Europees Parlement, waarvoor zij zijn gekozen.

Overeenkomstig artikel 246 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie kan de Raad op voorstel van de voorz itter van de Commissie besluiten niet in een vacature in de Commissie te voorzien, met name indien de resterende duur van de ambtstermijn kort i s.

Vanaf de dag waarop het ontslag ingaat, bedraagt de resterende duur van de ambtstermijn van de huidige Commissie vier maanden. Een vervanging voor een zo korte periode van de leden van de Commissie die ontslag hebben genomen, lijkt niet nodig, rekening houdend met de praktijk van de Commissie om in projectteams te werken, waarbij meerdere leden van de Commissie bij alle dossiers worden betrokken, en de onevenredige financiële lasten die vervanging met zich mee zou brengen.

I n die omstandigheden is het passend niet in de vacatures in de Commissie te voorzien

die het gevolg zijn van het ontslag van vicevoorzitter Ansip en commissaris Creţu.

Dit besluit laat de samenstelling van de Commissie van bij aanvang van het nieuwe mandaat onverlet,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1 In de vacatures in de Europese Commissie als gevolg van het ontslag van de heer Ansip en

mevrouw Creţu behoeft niet te worden voorzien.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad De voorzitter