Toelichting bij COM(2019)600 - Wijziging van Besluit (EU) 2019/276 wat betreft aanpassingen van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 2019 voor migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Het Europees Parlement en de Raad hebben op 12 december 2018 besloten middelen uit het flexibiliteitsinstrument beschikbaar te stellen voor een bedrag van 1 164 miljoen EUR: 179 miljoen EUR voor rubriek 1a Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid om voor het concurrentievermogen cruciale programma’s te versterken (met name Horizon 2020 en Erasmus+), en 985,6 miljoen EUR voor rubriek 3, zoals voorgesteld door de Commissie.

De Commissie dient vandaag ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019 1 in, dat voorziet in verlaging van de vastleggingskredieten voor zowel rubriek 1a als rubriek 3, waardoor ook minder gebruik hoeft te worden gemaakt van het flexibiliteitsinstrument. Het onderhavige voorstel vergezelt dit OGB en is erop gericht de beschikbaar gestelde bedragen van het flexibiliteitsinstrument dienovereenkomstig aan te passen, met inachtneming van het doel van de beschikbaarstelling.

De aangepaste beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument bedraagt 1 090 miljoen EUR (was 1 164 miljoen EUR), waarvan 160 miljoen EUR voor rubriek 1a en 930 miljoen EUR voor rubriek 3.

Bij dit voorstel voor een besluit tot beschikbaarstelling wordt Besluit (EU) 2019/276 van 12 december 2018 2 gewijzigd.

De met het voorgestelde verlaagde gebruik van het flexibiliteitsinstrument corresponderende indicatieve betalingskredieten staan in de onderstaande tabel:

(in miljoen EUR, lopende prijzen)

JaarBetalingskredieten voor de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument in 2019
2019511,5
2020242,3
2021126,3
2022132,0
202378,3
Totaal1 090,4