Toelichting bij COM(2019)344 - Standpunt EU in het subcomité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen dat is opgericht krachtens de Associatieovereenkomst met Oekraïne

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1. Onderwerp van het voorstel

Dit voorstel betreft het besluit tot bepaling van het namens de Unie in het subcomité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen EUOekraïne ("het SPSsubcomité") in te nemen standpunt met betrekking tot de voorgenomen vaststelling van een besluit over de wijziging van bijlage V bij de associatieovereenkomst.

2. Achtergrond van het voorstel

2.1.De associatieovereenkomst

De Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds 1 ("de overeenkomst"), heeft tot doel de voorwaarden te scheppen voor versterkte economische en handelsrelaties in het licht van de geleidelijke integratie van Oekraïne in de interne markt van de EU, onder meer door het opzetten van een diepe en brede vrijhandelsruimte als bepaald in titel IV (Handel en daarmee verband houdende aangelegenheden) van de overeenkomst, en de inspanningen van Oekraïne te ondersteunen om de overgang naar een goed functionerende markteconomie te voltooien, onder meer door de wetgeving geleidelijk af te stemmen op de EU-wetgeving. De overeenkomst is op 1 september 2017 in werking getreden.

2.2.Het subcomité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen

Het SPSsubcomité staat het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken bij met het oog op de verwezenlijking van de in artikel 59 vastgelegde doelstellingen om de handel in handelsartikelen waarop sanitaire en fytosanitaire maatregelen van toepassing zijn te bevorderen en tegelijkertijd het leven of de gezondheid van mens, dier of plant te beschermen. Het SPSsubcomité stelt besluiten, adviezen, aanbevelingen, verslagen en gezamenlijke acties vast als bedoeld in artikel 74 van de overeenkomst. Het SPSsubcomité stelt zijn besluiten vast in onderlinge overeenstemming tussen de partijen.

2.3.De beoogde handeling van het SPSsubcomité

Het SPSsubcomité zal een besluit vaststellen over de wijziging van bijlage V bij de overeenkomst, die een lijst bevat van het acquis van de Unie op het gebied van sanitaire en fytosanitaire maatregelen en maatregelen op het gebied van dierenwelzijn waaraan Oekraïne voornemens is zijn wetgeving aan te passen, zoals bepaald in artikel 64 van de overeenkomst. Oekraïne heeft in juni 2016 een lijst ("omvangrijke strategie") aan de Commissie voorgelegd. Op basis van deze lijst heeft de Raad Besluit (EU) 2017/1391 2 betreffende het namens de Europese Unie in het SPS-subcomité in te nemen standpunt vastgesteld. Het SPSsubcomité heeft zijn desbetreffende besluit echter nooit vastgesteld omdat Oekraïne kort daarna heeft laten weten dat een aantal verduidelijkingen en wijzigingen van de lijst noodzakelijk was; zo moesten onder meer bepaalde wetgevingshandelingen worden opgenomen en de uiterste termijnen voor aanneming worden verduidelijkt. Nadat de Commissie en Oekraïne in de loop van 2018 verdere informatie hadden uitgewisseld en aanvullende verduidelijkingen hadden verstrekt over de lijst, is technische overeenstemming over een herziene lijst bereikt. Oekraïne heeft de herziene lijst in oktober 2018 voorgelegd.

3. Namens de Unie in te nemen standpunt

Het namens de Unie in te nemen standpunt betreft de wijziging van bijlage V bij de overeenkomst, die een lijst bevat van het acquis van de Unie op het gebied van sanitaire en fytosanitaire maatregelen en maatregelen op het gebied van dierenwelzijn waaraan Oekraïne voornemens is zijn wetgeving aan te passen, zoals bepaald in artikel 64 van de overeenkomst.

Het besluit vormt het rechtsinstrument voor het vaststellen van het standpunt dat namens de Unie in het SPSsubcomité moet worden ingenomen.

Met dit besluit wordt overeenkomstig de bepalingen van de bovengenoemde associatieovereenkomst uitvoering gegeven aan de gemeenschappelijke handelspolitiek van de Unie ten aanzien van een oostelijk partnerland.

Bij het besluit van de Raad zal tevens Besluit (EU) 2017/1391 van de Raad worden ingetrokken omdat de bij dat besluit vastgestelde lijst wordt gewijzigd en vervangen door de aan dit besluit gehechte lijst.

4. Rechtsgrondslag

4.1.Procedurele rechtsgrondslag

4.1.1.Beginselen

Artikel 218, lid 9, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) voorziet in de vaststelling van besluiten tot bepaling van 'de standpunten die namens de Unie worden ingenomen in een krachtens een overeenkomst opgericht lichaam, wanneer dit lichaam handelingen met rechtsgevolgen vaststelt, met uitzondering van handelingen tot aanvulling of wijziging van het institutionele kader van de overeenkomst'.

Het begrip 'handelingen met rechtsgevolgen' omvat tevens handelingen die rechtsgevolgen hebben uit hoofde van de op het betrokken lichaam toepasselijke volkenrechtelijke bepalingen. Onder dit begrip vallen tevens instrumenten die volkenrechtelijk niet bindend zijn, maar die "beslissende invloed [hebben] op de inhoud van de regelgeving die de wetgever van de Unie vaststelt" 3 .

4.1.2.Toepassing op het onderhavige geval

Het SPSsubcomité is een lichaam dat is opgericht krachtens de associatieovereenkomst. De door het SPSsubcomité vast te stellen handeling is een handeling met rechtsgevolgen. De beoogde handeling zal overeenkomstig artikel 466, lid 4, van de associatieovereenkomst volkenrechtelijk bindend zijn. De beoogde handeling strekt niet tot aanvulling of wijziging van het institutionele kader van de overeenkomst. De procedurele rechtsgrondslag voor het voorgestelde besluit is derhalve artikel 218, lid 9, VWEU.

4.2.Materiële rechtsgrondslag

4.2.1.Beginselen

De materiële rechtsgrondslag is artikel 207, lid 4, VWEU in samenhang met artikel 218, lid 9, VWEU.

De doelstelling en de inhoud van de beoogde handeling hebben in de eerste plaats betrekking op de uitvoering van de gemeenschappelijke handelspolitiek van de Unie.

De materiële rechtsgrondslag voor het voorgestelde besluit is derhalve artikel 207, lid 4, VWEU.

4.3.Conclusie

De rechtsgrondslag voor het voorgestelde besluit is artikel 207, lid 4, VWEU, in samenhang met artikel 218, lid 9, VWEU.

5. Bekendmaking van de beoogde handeling

Aangezien de handeling van het subcomité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen strekt tot wijziging van bijlage V bij de associatieovereenkomst, is het passend die handeling na de vaststelling ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken.