Toelichting bij COM(2019)440 - Ondertekening van protocol bij Samenwerkingsovereenkomst betreffende civiel GNSS tussen de EG en Oekraïne, ivm de toetreding Bulgarije, Kroatië & Roemenië tot de EU - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 19 september 2020
kalender

Toelichting bij COM(2019)440 - Ondertekening van protocol bij Samenwerkingsovereenkomst betreffende civiel GNSS tussen de EG en Oekraïne, ivm de toetreding Bulgarije, Kroatië & Roemenië tot de EU

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Bijgaand voorstel vormt het rechtsinstrument voor de ondertekening van een protocol bij de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en Oekraïne, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië en Roemenië tot de Europese Unie.

In overeenstemming met de aktes van toetreding van de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië en Roemenië treden de drie lidstaten toe tot de reeds ondertekende of gesloten internationale overeenkomsten van de Europese Unie en haar lidstaten door middel van een protocol bij die overeenkomsten.

Op 23 oktober 2006 en op 14 september 2012 heeft de Raad de Commissie gemachtigd onderhandelingen te openen met de betrokken derde landen in verband met de desbetreffende protocollen voor de toetreding van respectievelijk de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië en Roemenië.

De op 1 december 2005 ondertekende Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en Oekraïne (“de overeenkomst”) is op 1 december 2013 in werking getreden.

De onderhandelingen met Oekraïne zijn succesvol afgesloten met de uitwisseling van notes verbales.

De Commissie acht de resultaten van de onderhandelingen bevredigend en stelt voor aan de Raad om het protocol namens de Europese Unie en haar lidstaten te ondertekenen. Na de ondertekening ervan moet het protocol door de Raad namens de Europese Unie en haar lidstaten worden gesloten.

2. JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL

Het voorgestelde protocol maakt de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië en Roemenië overeenkomstsluitende partijen en verbindt de Europese Unie ertoe een authentieke versie van de overeenkomst in de Bulgaarse, de Kroatische en de Roemeense taal voor te leggen.

De Commissie stelt de Raad voor om machtiging te verlenen tot de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een protocol bij de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en Oekraïne, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië en Roemenië tot de Europese Unie.

Na de ondertekening van het protocol zal de Raad te gelegener tijd een tweede voorstel, betreffende de sluiting van het protocol, behandelen.