Toelichting bij COM(2020)423 - Gewijzigde begroting nr. 6 bij de begroting 2020 om de lancering van het herstelplan voor Europa te weerspiegelen in de begroting 2020

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1. Inleiding

Het doel van het ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) nr. 6 voor 2020 is 11 540,0 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 6 540,0 miljoen EUR aan betalingskredieten beschikbaar te stellen om rekening te houden met de wetgevingsvoorstellen die de Commissie op 27, 28 en 29 mei heeft aangenomen in het kader van het economisch herstelpakket voor de Europese Unie 8 . Het OGB completeert het voorstel tot herziening van de verordening betreffende het meerjarig financieel kader voor 2020 9 .

2. Een instrument voor solvabiliteitssteun binnen het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI)

Het voorstel tot wijziging van de EFSI-verordening 10 omvat de oprichting van een specifiek instrument voor solvabiliteitssteun om particulier kapitaal te mobiliseren voor solvabiliteitssteun aan ondernemingen die zijn getroffen door de COVID-19-crisis, teneinde de normale bedrijvigheid duurzaam en rendabel te herstellen, banen in stand te houden en de concurrentiepositie van de Europese ondernemingen te ondersteunen. De kredieten dienen ter versterking van het EFSI-garantiefonds ten behoeve van garanties die voor het nieuwe venster voor solvabiliteitssteun worden verstrekt, om het budget dat is uitgetrokken voor de Europese investeringsadvieshub en het Europees investeringsprojectenportaal te verruimen met solvabiliteitssteunmaatregelen en het mogelijk te maken dat dit instrument al in 2020 van start gaat.

Uitgaven voor administratieve ondersteuning worden voorgesteld ter financiering van de kosten van risicoanalyse en verslaglegging, vaststelling en monitoring van compliancevoorschriften en IT.

EUR
Begrotings-onderdeelOmschrijvingVastleggings-kredietenBetalings-kredieten
Afdeling III – Commissie
01 01 04 01Ondersteunende uitgaven voor het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI)2 000 0002 000 000
01 04 05 02EFSI-garantiefonds — Venster voor het instrument voor solvabiliteitssteun4 980 000 0002 490 000 000
01 04 06 02EIAH en EIPP — Venster voor het instrument voor solvabiliteitssteun18 000 0008 000 000
Totaal 5 000 000 0002 500 000 000

1.

3. Versterking van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO)


Naar aanleiding van de respons op de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan is een wijziging van de EFDO-verordening voorgesteld 11 . Binnen het huidig meerjarig financieel kader extra middelen uittrekken voor het EFDO moet de capaciteit vergroten om garanties te verstrekken in partnerlanden teneinde een snelle reactie op de COVID-19-pandemie in de betrokken regio’s te faciliteren. De wijziging zorgt voor een uitbreiding van de geografische werkingssfeer tot de Westelijke Balkan en een verlenging met één jaar, tot 31 december 2021, van de investeringsperiode waarin garantieovereenkomsten van het EFDO ter ondersteuning van financierings- en investeringsverrichtingen kunnen worden gesloten.

Voor de verruiming van de verordening, met name voor de uitbreiding van EFDO-steunovereenkomsten tot de Westelijke Balkan, wordt een beperkt bedrag aan uitgaven voor administratieve en technische bijstand voorgesteld 12 .

EUR
Begrotings-onderdeelOmschrijvingVastleggings-kredietenBetalings-kredieten
Afdeling III – Commissie
01 01 04 02Ondersteunende uitgaven voor het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO)1 000 0001 000 000
01 03 08 02Voorziening van het EFDO-garantiefonds — Antwoord op de COVID-19-uitbraak1 039 000 0001 039 000 000
Totaal 1 040 000 0001 040 000 000

2.

4. Oprichting van het nieuwe React-EU-initiatief


Het React-EU-initiatief 13 zal de lidstaten de mogelijkheid bieden om in het kader van de doelstelling “Investeren in groei en werkgelegenheid” van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) extra bedragen aan te spreken voor de ondersteuning van maatregelen ter bevordering van crisisherstel naar aanleiding van de COVID-19-pandemie in de regio’s waarvan de economie en de werkgelegenheid naar verhouding harder zijn getroffen en ter voorbereiding van het herstel van hun economie, of voor een vrijwillige verhoging van de toewijzing voor programma’s die steun ontvangen uit het Europees Fonds voor hulp aan de meest behoeftigen.

EUR
Begrotings-onderdeelOmschrijvingVastleggings-kredietenBetalings-kredieten
Afdeling III – Commissie
04 02 59Europees Sociaal Fonds — Financiering via React-EU1 494 750 000747 375 000
04 02 63 03Europees Sociaal Fonds — Operationele technische bijstand — Financiering via React-EU5 250 0002 625 000
04 06 03 01FEAD — Beleidsuitgaven — Financiering via React-EUp.m.p.m.
04 06 03 02FEAD — Operationele technische bijstand — Financiering via React-EUp.m.p.m.
13 03 59Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) — Financiering via React-EU3 487 750 0001 743 875 000
13 03 65 03Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) — Operationele technische bijstand — Financiering via React-EU12 250 0006 125 000
Totaal 5 000 000 0002 500 000 000

Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden worden voor de React-EU-kredieten specifieke uitvoeringsvoorschriften voorgesteld (hoge mate van initiële voorfinanciering, 100%-cofinanciering door de EU). Het is nodig deze middelen te programmeren via een of meer nieuwe specifieke prioritaire zwaartepunten of, in voorkomend geval, via een nieuw specifiek operationeel programma. De begrotingsstructuur zal dienovereenkomstig worden aangepast: er worden 3 nieuwe begrotingsonderdelen gecreëerd in titel 04 Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie ten behoeve van het ESF en FEAD en in titel 13 Regionaal beleid en stadsontwikkeling ten behoeve van het EFRO, met het oog op een transparante uitvoering en rapportage voor het React-EU-initiatief. De verdeling over de onderdelen voor het ESF en het EFRO is indicatief aangezien de definitieve toewijzing per fonds pas bekend zal zijn wanneer de programma’s zijn aangenomen.

3.

5. Verhoging van het kapitaal van het Europees Investeringsfonds (EIF)


De Commissie en het Europees Investeringsfonds zullen hun samenwerking versterken en het EIF is verantwoordelijk voor de uitvoering van de aanvullende garantiebedragen die in het kader van het economisch herstelpakket voor de Unie door de EU-begroting worden gedekt. Voor het behoud van zijn financiële slagkracht en zijn eersterangsprofiel op de financiële markten is een kapitaalverhoging van het EIF noodzakelijk geworden. De Europese Unie moet aan een dergelijke verhoging deelnemen overeenkomstig haar jarenlange betrokkenheid bij het EIF. De kredieten zullen dienen om deel te nemen aan de kapitaalverhoging die het EIF van plan is door te voeren in 2020.

Zodra de EIF-kapitaalverhoging door de raad van bestuur is bevestigd, zal de Commissie een voorstel indienen voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de deelneming van de Europese Unie in de kapitaalverhoging van het EIF. In afwachting van de vaststelling van dit besluit zullen de desbetreffende kredieten als voorziening in de begroting worden opgenomen overeenkomstig artikel 49 van het Financieel Reglement.

EUR
Begrotings-onderdeelOmschrijvingVastleggings-kredietenBetalings-kredieten
Afdeling III – Commissie
p.m.p.m.
40 02 41Gesplitste kredieten (Reserve voor begrotingspost 01 04 01 03 – Europees Investeringsfonds — Europees Investeringsfonds — Terbeschikkingstelling van de volgestorte bedragen van het geplaatste kapitaal voor steun aan de Europese economie en het herstel, in het bijzonder aan kleine en middelgrote ondernemingen)500 000 000500 000 000
01 04 01 04Europees Investeringsfonds — Opvraagbaar gedeelte van het geplaatste kapitaal voor steun aan de Europese economie en het herstel, in het bijzonder aan kleine en middelgrote ondernemingenp.m.p.m.
Totaal 500 000 000500 000 000

6. Financiering

Nagenoeg alle onder de MFK-plafonds en beschikbare middelen van speciale instrumenten voor 2020 aanwezige marges waren opgebruikt na ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5. Derhalve bestaat de enige mogelijkheid om het herstelplan voor Europa in 2020 te financieren erin om de maxima voor vastleggingen in 2020 voor de subrubrieken 1a en 1b en rubriek 4 op te trekken, zoals is voorgesteld bij de herziening van de MFK-verordening voor 2020. Dit ontwerp van gewijzigde begroting, dat pas na de vaststelling van de MFK-herziening definitief kan worden goedgekeurd, zal dan worden gefinancierd binnen de verhoogde maxima, zonder beroep op de speciale instrumenten.

De voorgestelde herziening van de MFK-verordening verhoogt de maxima voor vastleggingen en geldt daarom niet voor het VK aangezien artikel 135, lid 2, van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie bepaalt dat wijzigingen van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad die op of na de datum van inwerkingtreding van dit akkoord worden vastgesteld, niet van toepassing zijn op het Verenigd Koninkrijk, voor zover deze wijzigingen gevolgen hebben voor de financiële verplichtingen van het Verenigd Koninkrijk. Dit ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6 leidt bijgevolg niet tot nieuwe rechten of verplichtingen voor het VK: het VK draagt niet bij aan de financiering van dit OGB en zal geen voordeel genieten van de erdoor versterkte programma’s noch betalingen ontvangen uit hoofde van de gedane investeringen. Met het oog op volledige transparantie worden specifieke nieuwe begrotingsonderdelen voorgesteld voor alle extra kredieten die bij dit OGB worden voorgesteld.

In de tabellen in de begrotingsbijlage wordt weergegeven hoe deze gewijzigde begroting door de EU27 wordt gefinancierd.


7. Samenvatting per MFK-rubriek

In EUR
RubriekBegroting 2020Ontwerp van gewijzigde begroting 6/2020Begroting 2020
(incl. GB 1-2 en OGB 3-5/2020)(incl. GB 1-2 en OGB 3-6/2020)
VKBKVKBKVKBK
1.Slimme en inclusieve groei83 930 597 83772 353 828 44210 500 000 0005 500 000 00094 430 597 83777 853 828 442
Maximum83 661 000 00094 161 000 000
Marge
1aConcurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid25 284 773 98222 308 071 5925 500 000 0003 000 000 00030 784 773 98225 308 071 592
waarvan in het kader van de overkoepelende marge voor vastleggingen93 773 98293 773 982
Maximum25 191 000 00030 691 000 000
Marge
1bEconomische, sociale en territoriale samenhang58 645 823 85550 045 756 8505 000 000 0002 500 000 00063 645 823 85552 545 756 850
waarvan in het kader van de overkoepelende marge voor vastleggingen175 823 855175 823 855
Maximum58 470 000 00063 470 000 000
Marge
2.Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen:59 907 021 05157 904 492 43959 907 021 05157 904 492 439
Maximum60 421 000 00060 421 000 000
Waarvan verrekend met de marge voor onvoorziene uitgaven- 465 323 871
- 465 323 871
Marge48 655 07848 655 078
Waarvan: Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) — marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen43 410 105 68743 380 031 79843 410 105 68743 380 031 798
Submaximum43 888 000 00043 888 000 000
Afrondingsverschil uitgesloten voor de berekening van de marge888 000888 000
Waarvan verrekend met de marge voor onvoorziene uitgaven- 428 351 235
- 428 351 235
ELGF-marge48 655 07848 655 078
3.Veiligheid en burgerschap7 152 374 4895 278 527 1417 152 374 4895 278 527 141
Waarvan onder flexibiliteitsinstrument1 094 414 1881 094 414 188
waarvan in het kader van de overkoepelende marge voor vastleggingen2 392 402 1632 392 402 163
waarvan in het kader van de marge voor onvoorziene uitgaven714 558 138714 558 138
Maximum2 951 000 0002 951 000 000
Marge
4.Europa als wereldspeler10 991 572 2399 112 061 1911 040 000 0001 040 000 00012 031 572 23910 152 061 191
waarvan in het kader van de marge voor onvoorziene uitgaven481 572 239481 572 239
Maximum10 510 000 00011 550 000 000
Marge
5.Administratie10 271 193 49410 274 196 70410 271 193 49410 274 196 704
Maximum11 254 000 00011 254 000 000
Waarvan verrekend met de marge voor onvoorziene uitgaven- 982 806 506
- 982 806 506
Marge
Waarvan: administratieve uitgaven van de instellingen7 955 303 1327 958 306 3427 955 303 1327 958 306 342
Submaximum9 071 000 0009 071 000 000
Waarvan verrekend met de marge voor onvoorziene uitgaven- 982 806 506
- 982 806 506
Marge132 890 362132 890 362
Totaal172 252 759 110154 923 105 91711 540 000 0006 540 000 000183 792 759 110161 463 105 917
Waarvan onder flexibiliteitsinstrument1 094 414 1881 017 029 4441 094 414 1881 017 029 444
waarvan in het kader van de overkoepelende marge voor vastleggingen2 662 000 0002 662 000 000
waarvan in het kader van de marge voor onvoorziene uitgaven1 196 130 3771 196 130 377
Maximum168 797 000 000172 420 000 000180 337 000 000172 420 000 000
Waarvan verrekend met de marge voor onvoorziene uitgaven-1 448 130 377-1 448 130 377
Marge48 655 07818 513 923 52748 655 07811 973 923 527
Andere speciale instrumenten860 261 208690 998 208860 261 208690 998 208
Totaal-generaal173 113 020 318155 614 104 12511 540 000 0006 540 000 000184 653 020 318162 154 104 125


(1) PB L 193 van 30.7.2018.
(2) PB L 57 van 27.2.2020.
(3) PB L 126 van 21.4.2020.
(4) PB L 126 van 21.4.2020.
(5) COM(2020) 180 van 15.4.2020.
(6) COM(2020) 190 van 30.4.2020.
(7) COM(2020) 421 van 3.6.2020.
(8) COM(2020) 456 van 27.5.2020.
(9) COM(2020) 446 van 28.5.2020.
(10) COM(2020) 404 van 29.5.2020.
(11) COM(2020) 407 van 28.5.2020.
(12) Administratieve ondersteuning voor het EFDO wordt momenteel voornamelijk gefinancierd door het Europees Ontwikkelingsfonds.
(13) COM(2020) 451 van 27.5.2020.