Toelichting bij COM(2020)375 - Toepassing van de tariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Motivering en doel van het voorstel

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (“Verenigd Koninkrijk”) heeft zich per 1 februari 2020 uit de Unie teruggetrokken. Het aan het terugtrekkingsakkoord gehechte Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland (“het protocol”) is van toepassing vanaf het einde van de overgangsperiode, d.w.z. met ingang van 1 januari 2021.

Het protocol bepaalt dat Noord-Ierland deel uitmaakt van het douanegebied van het Verenigd Koninkrijk, en dat het Verenigd Koninkrijk Noord-Ierland kan opnemen in de territoriale werkingssfeer van zijn lijsten van concessies in het kader van de Wereldhandelsorganisatie. Tegelijkertijd bepaalt het protocol dat elke verwijzing naar het douanegebied van de Unie in de toepasselijke bepalingen van het protocol en in de bepalingen van het recht van de Unie die krachtens het protocol op en in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland van toepassing zijn geworden, zodanig wordt gelezen dat het grondgebied van Noord-Ierland daaronder valt. Dit betekent dat hoewel Noord-Ierland formeel deel uitmaakt van het douanegebied van het Verenigd Koninkrijk, het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland de douanewetgeving van de Unie moet toepassen alsof Noord-Ierland zich nog steeds in het douanegebied van de Unie bevond.

De bilaterale regelingen tussen de Unie en het Verenigd Koninkrijk in het kader van het protocol creëren geen rechten of verplichtingen voor derde landen.

Bijgevolg kunnen goederen die overeenkomstig invoertariefcontingenten van de Unie of andere quota voor de invoer van goederen van oorsprong uit een derde land in Noord-Ierland worden ingevoerd, niet worden meegeteld in de rechten van dat derde land ten opzichte van de Unie, tenzij het derde land daarmee instemt. Dit levert een risico op voor de goede werking van de eengemaakte markt van de Unie en voor de integriteit van het gemeenschappelijk handelsbeleid, doordat tariefcontingenten van de Unie of andere invoerquota kunnen worden ontweken. Bovendien vereist elke overeenkomst met een derde land die voorziet in uitvoertariefcontingenten, dat de goederen in de Unie worden ingevoerd. Dat derde land zou derhalve kunnen weigeren uitvoervergunningen af te geven voor rechtstreekse invoer in Noord-Ierland.

Om dat risico te bezweren, mogen de tariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota alleen beschikbaar zijn voor goederen die in de Unie worden ingevoerd en in het vrije verkeer worden gebracht, en niet in Noord-Ierland.

Krachtens het protocol zou deze verordening ook van toepassing zijn op en in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland.

Verenigbaarheid met bestaande bepalingen op het beleidsterrein

Dit initiatief strookt met de lopende acties van de Unie om de gevolgen van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie aan te pakken en het einde van de overgangsperiode op ordelijke wijze voor te bereiden, en met name de toepassing van het terugtrekkingsakkoord en het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland voor te bereiden.

Verenigbaarheid met andere beleidsterreinen van de Unie

Het initiatief strookt ook met het gemeenschappelijk handelsbeleid van de Unie.

2. RECHTSGRONDSLAG, SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID

Rechtsgrondslag

Artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

Subsidiariteit (bij niet-exclusieve bevoegdheid)

De gemeenschappelijke handelspolitiek is een exclusieve bevoegdheid van de Unie. Het subsidiariteitsbeginsel is derhalve niet van toepassing.

Evenredigheid

De beoogde maatregel is de enige manier om het gewenste resultaat te bereiken.

Keuze van het instrument

Een wetgevingshandeling, namelijk een verordening van het Europees Parlement en de Raad, is vereist, aangezien de bestaande wetgeving de Commissie niet de bevoegdheid verleent om de voorgestelde maatregelen vast te stellen.

3. EVALUATIE, RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN EN EFFECTBEOORDELING

Evaluatie van bestaande wetgeving en controle van de resultaatgerichtheid ervan

Niet van toepassing.

Raadpleging van belanghebbenden

Niet van toepassing.

Bijeenbrengen en gebruik van expertise

Niet van toepassing.

Effectbeoordeling

Niet van toepassing.

Resultaatgerichtheid en vereenvoudiging

Niet van toepassing.

Grondrechten

Het voorstel heeft geen gevolgen voor de grondrechten.

4. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Niet van toepassing.

5. OVERIGE ELEMENTEN

Uitvoeringsplanning en regelingen betreffende controle, evaluatie en rapportage

Niet van toepassing.

Toelichtende stukken (bij richtlijnen)

Niet van toepassing.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 bepaalt dat de tariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota uitsluitend beschikbaar mogen zijn voor goederen die van buiten de Unie worden ingevoerd en in de Unie in het vrije verkeer worden gebracht. Artikel 1 bevat een lijst van de douanegebieden die het douanegebied van de Unie vormen. Noord-Ierland staat niet in die lijst, zodat de tariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota niet beschikbaar zijn voor invoer in Noord-Ierland. Artikel 2 voorziet in de toepassing van de verordening, die van start moet gaan op 1 januari 2021, de dag na het einde van de overgangsperiode.