Toelichting bij COM(2020)496 - Afschaffing van de douanerechten op bepaalde producten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Motivering en doel van het voorstel

Op 21 augustus 2020 hebben commissaris Hogan en handelsgezant van de Verenigde Staten (VS) Lighthizer verklaard voornemens te zijn een handelsbevorderend pakket maatregelen te nemen om de douanerechten voor een klein aantal tarieflijnen die betrekking hebben op uitvoer uit de EU en de VS ter waarde van 168 miljoen EUR 1 (ongeveer 200 miljoen USD), af te schaffen of te verlagen.

De Commissie beschouwt dit initiatief als een eerste stap om de bilaterale spanningen op handelsgebied te de-escaleren en de regeling van lopende geschillen te ondersteunen.

In wezen stelt de Commissie voor een aantal douanetarieven voor kreeft te schrappen, terwijl de VS voor een vergelijkbare economische waarde vrijstelling van rechten zullen verlenen op producten zoals bereide maaltijden, bepaald kristalglaswerk, oppervlaktepreparaten, buskruit, sigarettenaanstekers en onderdelen van aanstekers. De VS hebben om de verlaging van de rechten voor kreeft verzocht in het licht van de afnemende Amerikaanse uitvoer van het product naar Europa en de rest van de wereld.

De rechtenverlagingen moeten worden toegepast op een wijze die volledig met de WTO in overeenstemming is, en het beginsel van de meest begunstigde natie (MFN) respecteren.

Verenigbaarheid met bestaande bepalingen op het beleidsterrein

Het doel van dit voorstel is om door de afschaffing of verlaging van rechten extra kansen te creëren voor exploitanten in de EU en de VS. Tevens is het voorstel bedoeld om de handelsbetrekkingen met de Verenigde Staten te verbeteren, de spanningen op handelsgebied te de-escaleren en de regeling van lopende geschillen met de VS te ondersteunen. Het voorstel is volledig in overeenstemming met het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), dat bepaalt dat de EU “de integratie van alle landen in de wereldeconomie, onder meer door het geleidelijk wegwerken van belemmeringen voor de internationale handel” moet stimuleren 2 .

Verenigbaarheid met andere beleidsterreinen van de Unie

Het voorstel is in overeenstemming met andere beleidsterreinen van de Unie.

2. RECHTSGRONDSLAG, SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID

Rechtsgrondslag

Artikel 207 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

Subsidiariteit (bij niet-exclusieve bevoegdheid)

Overeenkomstig artikel 5, lid 3, VEU is het subsidiariteitsbeginsel niet van toepassing op gebieden die onder de exclusieve bevoegdheid van de EU vallen. De douane-unie en het gemeenschappelijk handelsbeleid behoren tot de gebieden die onder de exclusieve bevoegdheid van de Unie vallen krachtens artikel 3 van het VWEU. Dit beleid omvat de onderhandelingen over handelsovereenkomsten en de vaststelling van handelsbeleidsmaatregelen, met inbegrip van tariefverlagingen op grond van onder meer artikel 207 VWEU.

Evenredigheid

Het voorstel van de Commissie strookt met het beginsel van evenredigheid, en is noodzakelijk in het licht van ons streven om de spanningen op handelsgebied met de VS te de-escaleren.

Keuze van het instrument

Verordening van het Europees Parlement en de Raad.

3. EVALUATIE, RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN EN EFFECTBEOORDELING

Evaluatie van bestaande wetgeving en controle van de resultaatgerichtheid ervan

Niet van toepassing.

Raadpleging van belanghebbenden

Niet van toepassing.

Bijeenbrengen en gebruik van expertise

Niet van toepassing.

Effectbeoordeling

Niet van toepassing. Voor de EU is kreeft geen gevoelig product, omdat wij een netto-importeur ervan zijn. Vorig jaar importeerden de EU‑27 voor 42 miljoen EUR aan kreeftproducten uit de VS (15 % van de totale invoer uit landen buiten de EU), terwijl de markt naar schatting ongeveer 290 miljoen EUR waard is. De producenten in de EU leveren minder dan 5 % van wat wij consumeren. De afschaffing van de invoerrechten zal de voedselverwerkende industrie en de horeca ondersteunen. In ruil daarvoor heeft de VS zich ertoe verbonden de markttoegang voor de EU‑27-uitvoer, die in de afgelopen drie jaar gemiddeld 143 miljoen EUR (160 miljoen USD) waard was (126 miljoen EUR in 2019), te vergemakkelijken door middel van een verlaging van de rechten met 50 %.

Resultaatgerichtheid en vereenvoudiging

Niet van toepassing.

Grondrechten

Het voorstel is in overeenstemming met de EU‑Verdragen en met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

4. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

De overeenkomst over de liberalisering van de industriële rechten zal een beperkt negatief effect hebben op de begroting van de EU in de vorm van gederfde douanerechten ten gevolge van de liberalisering van de tarieven voor de producten die onder de in de bijlage bij deze verordening vermelde tarieflijnen vallen, wat overeenkomt met ongeveer 5,3 miljoen EUR aan van de VS geïnde rechten (gemiddelde van de periode 2017‑19) 3 .