Toelichting bij COM(2021)85 - Roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie (herschikking)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Motivering en doel van het voorstel

Inleiding1 Omdat Verordening (EU) nr. 531/2012 vervalt op 30 juni 2022, strekt dit voorstel ertoe deze te verlengen, waarbij de maximale wholesaletarieven worden aangepast om de houdbaarheid van de levering van retailroamingdiensten tegen binnenlandse prijzen te waarborgen, nieuwe maatregelen worden ingevoerd ter verhoging van de transparantie, en gezorgd wordt voor een authentieke roamingervaring tegen thuistarief op het gebied van servicekwaliteit en toegang tot noodhulpdiensten.

2 Aangezien Verordening (EU) nr. 531/2012 meermaals is gewijzigd, wordt met dit voorstel beoogd deze verordening te herschikken om meer duidelijkheid te scheppen en de verschillende wijzigingshandelingen te vervangen.

Chronologisch overzicht

De voorbije 14 jaar waren EU-maatregelen van regelgevende aard op het gebied van wholesale- en retailroamingmarkten nodig om de voorwaarden voor de werking van de interne markt voor roamingdiensten binnen de Unie te verbeteren.

3 4 De EU heeft middels de vaststelling van Verordening (EG) nr. 717/2007 voor de eerste maal een gemeenschappelijke benadering voor de regulering van roaming op openbare mobiele communicatienetwerken in de EU vastgelegd. Na een eerste herziening van deze bepalingen is in 2009 de duur verlengd en het toepassingsgebied ervan uitgebreid. Na een volgende herziening van de regels is toen Verordening (EU) nr. 531/2012 vastgesteld. Die verordening wijzigde de vorige regels, door de roamingtarieven voor gesprekken en sms-berichten te verlagen en een plafond voor dataroamingtarieven in de EU in te stellen.

5 Verordening (EU) nr. 531/2012 is gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2120, op grond waarvan retailroamingtoeslagen in de EU vanaf 15 juni 2017 moesten worden afgeschaft, met de mogelijkheid om regelingen inzake redelijk gebruik van roamingdiensten en een houdbaarheidsafwijking toe te passen. Deze voorschriften voor retailroamingdiensten in de Unie worden in deze toelichting regels voor “roaming tegen thuistarief” genoemd.

Regulering op retailniveau is noodzakelijk, maar volstaat op zichzelf niet om roaming tegen thuistarief tot stand te brengen. De afschaffing van retailroamingtoeslagen is alleen houdbaar in de hele Unie en leidt niet tot verstoring van de concurrentievoorwaarden op binnenlandse markten als nationale wholesaleroamingmarkten in de EU worden geprikkeld om concurrerend te zijn, en wholesaleroamingprijzen worden toegepast op basis waarvan exploitanten retailroamingdiensten zonder aanvullende toeslag kunnen aanbieden.

6 7 De Commissie heeft daarom een evaluatie van de wholesaleroamingmarkt uitgevoerd, teneinde te beoordelen of er maatregelen nodig waren om retailroamingtoeslagen te kunnen afschaffen. Zij heeft op 15 juni 2016 haar verslag betreffende de evaluatie van de wholesaleroamingmarkt goedgekeurd. Naar aanleiding van de evaluatie heeft de Commissie op 17 mei 2017 Verordening (EU) 2017/920 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 531/2012 wat betreft de voorschriften voor wholesaleroamingmarkten vastgesteld, met als doel de retailroamingtoeslagen per 15 juni 2017 af te schaffen, zonder de binnenlandse bezochte markten en de thuismarkten te verstoren.

8 De Commissie heeft op 29 november 2019 haar eerste volledige evaluatie van de roamingmarkt (het “evaluatieverslag van de Commissie”) gepubliceerd, waaruit bleek dat reizigers in de hele EU aanzienlijk hebben geprofiteerd van de afschaffing van de roamingtarieven in juni 2017. Het gebruik van mobiele diensten (data, gesprekken en sms) op reis in de EU is snel en massaal toegenomen, hetgeen de positieve impact van de roamingregels bevestigde.

Op wholesaleniveau heeft de sterke verlaging van de prijsplafonds bijgedragen tot een verdere verlaging van de wholesaleroamingtarieven, vaak aanzienlijk onder het niveau van de gereguleerde plafonds, waardoor de afschaffing van de roamingtarieven voor bijna alle roamingaanbieders houdbaar is.

Uit het evaluatieverslag van de Commissie blijkt enerzijds dat de regels voor roaming tegen thuistarief een succes zijn en dat de roamingmarkt op basis van die regels in het algemeen goed functioneert, maar anderzijds dat, ondanks tekenen van een zekere concurrentiedynamiek op zowel de retail- als de wholesaleroamingmarkten, de onderliggende basisvoorwaarden voor mededinging niet zijn veranderd en dat in de nabije toekomst waarschijnlijk ook niet zullen doen. Daarom is de huidige regulering op wholesale- en retailniveau nog steeds nodig en kan deze niet worden opgeheven.

Motivering en doel van het voorstel, belangrijkste wijzigingen en bepalingen die ongewijzigd blijven.

Het doel van dit voorstel is de regels voor de EU-roamingmarkt tot na 2022 te verlengen, en daarbij de maximale wholesaletarieven te wijzigen, nieuwe maatregelen in te voeren om op reis een authentieke roamingervaring tegen thuistarief te bieden, en andere maatregelen die niet langer nodig lijken, in te trekken.

9 De voorgestelde wijzigingen aan de regels worden hieronder nader beschreven.

Het feitelijke doel van de belangrijkste voorgestelde wijzigingen is te waarborgen dat exploitanten roaming tegen thuistarief kunnen leveren en de kosten op een houdbare manier op wholesaleniveau kunnen dekken. Volgens het voorstel worden de maximumtarieven voor wholesaleroaming voor gesprekken, sms-berichten en data op een lager niveau vastgelegd dan die welke gelden tot en met 30 juni 2022. Om de twee bovengenoemde doelstellingen van houdbaarheid en kostendekking met elkaar in overeenstemming te brengen, voorziet het voorstel in een geleidelijke daling in twee stappen van de maximale wholesaletarieven voor data, gesprekken en sms. Overeenkomstig de beleidskeuze in Verordening (EU) nr. 531/2012 moeten de nieuwe maximale wholesaletarieven als preventief niveau dienen en ervoor zorgen dat de exploitanten hun kosten kunnen dekken. Bovendien moet hierdoor de wijdverbreide, houdbare levering van roaming tegen thuistarief mogelijk worden gemaakt, waarbij de exploitanten een marge moeten behouden om commerciële onderhandelingen te voeren. Daarentegen blijven de bepalingen over beleid inzake redelijk gebruik en houdbaarheid (artikelen 6 ter en 6 quater van Verordening (EU) nr. 531/2012) grotendeels ongewijzigd, evenals de bijbehorende uitvoeringshandeling (Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2286 van de Commissie) die van toepassing blijft, aangezien de preventieve regels op retailniveau nog steeds afdoende werken. Een verlaging van de maximale wholesaletarieven zou echter ook gunstig zijn voor eindgebruikers, omdat een verlaging van invloed is op de prijscomponenten die worden berekend op basis van het niveau van die tarieven, met name het plafond voor toeslagen in het kader van het beleidsmechanisme voor redelijk gebruik, de houdbaarheidsafwijkingen en het datavolume van het beleid inzake redelijk gebruik van open databundels en prepaidlimieten.

Het voorstel introduceert ook nieuwe maatregelen inzake transparantie, servicekwaliteit en toegang tot noodcommunicatie.

Het omvat met name wijzigingen die gericht zijn op het waarborgen van roaming tegen thuistarief voor eindgebruikers en het bevorderen van innovatie en de toegang tot netwerken, binnen een toekomstbestendig regelgevingskader voor consumenten en exploitanten. Het voorstel heeft met name tot doel:

i) de transparantie op retailniveau te verbeteren inzake a) de servicekwaliteit (door exploitanten te verplichten in hun contracten met klanten duidelijk te maken welke servicekwaliteit ze bij roaming in de EU redelijkerwijs mogen verwachten); b) de communicatie over diensten met toegevoegde waarde (door exploitanten te verplichten in hun contracten met klanten informatie te verstrekken over het soort diensten waarvoor hogere tarieven kunnen gelden, en soortgelijke informatie in de “welkomst-sms” op te nemen); c) de toegang tot noodhulpdiensten (door exploitanten te verplichten in de “welkomst-sms” informatie op te nemen over de verschillende mogelijkheden om de noodhulpdiensten tijdens roaming te bereiken);

ii) roamende klanten een authentieke roamingervaring tegen thuistarief te bieden wat de servicekwaliteit betreft (door roamingaanbieders te verplichten ervoor te zorgen dat de roamingdiensten, waar dat technisch haalbaar is, onder dezelfde voorwaarden als thuis worden aangeboden, en door exploitanten van mobiele netwerken te verplichten toegang tot alle beschikbare netwerktechnologieën en -generaties te verlenen);

iii) de transparantie op wholesaleniveau te verbeteren inzake nummerreeksen van diensten met toegevoegde waarde door een gecentraliseerde EU-database voor nummerreeksen van diensten met toegevoegde waarde te bouwen. De database is bedoeld als transparantie-instrument waarmee nationale regelgevende instanties en exploitanten rechtstreeks kunnen inzien welke nummerreeksen tot hogere kosten in de lidstaten kunnen leiden;

iv) gratis toegang tot noodhulpdiensten te waarborgen voor roamende klanten, door specifieke maatregelen op wholesaleniveau te treffen, zoals a) de verplichting voor exploitanten om in de wholesale-overeenkomst alle regelgevende en technische informatie te verstrekken die nodig is om gratis toegang tot noodhulpdiensten en gratis doorgifte van de locatiegegevens van de oproeper in te voeren; en b) een verbod om de roamingaanbieder kosten aan te rekenen in verband met noodcommunicatie en de doorgifte van locatiegegevens van de oproeper.

10 Ten slotte heft het voorstel regelgevingsverplichtingen op wanneer die niet meer nodig zijn en voegt het verscheidene wijzigingen toe om de regels te vereenvoudigen en de regeldruk te verminderen.

• Verenigbaarheid met bestaande bepalingen op het beleidsterrein

De afschaffing van retailroamingtoeslagen vormde een essentiële stap bij de totstandbrenging van een EU-brede interne markt en voor de goede werking ervan.

De regulering van de roamingmarkt om roaming tegen thuistarief in de hele EU tot stand te brengen, droeg met name bij tot de beleidsdoelstelling om te waarborgen dat goed werkende markten in de hele EU tegen betaalbare prijzen Europese consumenten toegang tot hoogwaardige draadloze breedbandinfrastructuur bieden.

De medewetgevers hebben het belang van deze doelstelling voor de digitale eengemaakte markt onderkend toen zij de regels voor roaming tegen thuistarief in 2015 vaststelden.

In dit licht mogen de verwezenlijkingen bij het vervallen van Verordening (EU) nr. 531/2012 op 30 juni 2022 niet verloren gaan. Daarom was het voorstel tot herziening van de bestaande roamingregels opgenomen in het werkprogramma van de Commissie voor 2020 onder de kerndoelstelling “Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk” en de specifieke doelstelling “Digitaal voor consumenten”.

11 Het voorstel vormt een aanvulling op Richtlijn (EU) 2018/1972 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (hierna het “EECC” genoemd), die uiterlijk 21 december 2020 door de lidstaten moest zijn omgezet. Het voorstel bevordert met name de houdbare verstrekking van roaming tegen thuistarief en het behoud van prikkels om in bezochte netwerken te investeren, en het vormt een aanvulling op de maatregelen van het EECC die een hoge mate van connectiviteit en de uitrol van 5G mogelijk maken ten bate van alle Europeanen, concurrentie op infrastructuur bevorderen en exploitanten in staat stellen rendement te behalen. Door gebruikers een authentieke roamingervaring tegen thuistarief te bieden, vormt het voorstel een aanvulling op de EECC-bepalingen inzake doeltreffende consumentenbescherming in het kader van elektronische communicatie, en wordt de keuze van de gebruikers verruimd door grotere transparantie van informatie en specifieke regels over de maximale contractduur en nummerportabiliteit. Het EECC heeft verder ten doel eindgebruikers gratis toegang tot noodhulpdiensten te bieden door middel van noodcommunicatie, en te waarborgen dat de locatiegegevens van de oproeper beschikbaar zijn.

Een van de belangrijkste doelstellingen van de Commissie is om tegemoet te komen aan de toegenomen behoeften van het grote publiek en het bedrijfsleven aan connectiviteit 12 , en de digitale transformatie in te zetten voor een sterkere sociale en economische veerkracht van de EU en haar lidstaten, hun duurzame groeipotentieel en baancreatie. Gigabitconnectiviteit, gebaseerd op veilige glasvezel- en 5G-infrastructuur, is van essentieel belang om het digitale groeipotentieel van Europa aan te boren. Deze politieke doelstellingen, die zijn opgenomen in de mededeling “De digitale toekomst van Europa vormgeven”, zijn ook uiteengezet in de EU-strategie “Naar een Europese gigabitmaatschappij”, in het 5G-actieplan voor Europa, en bevestigd in het vlaggenschipbeleid inzake connectiviteit dat in de jaarlijkse strategie voor duurzame groei voor 2021 13 is opgenomen, en aan de faciliteit voor herstel en veerkracht 14 gekoppeld is. Daartoe maakt dit voorstel een naadloos grensoverschrijdend gebruik van de infrastructuur mogelijk.

• Verenigbaarheid met andere beleidsterreinen van de Unie

Het doel van de EU-roamingregels is de interne markt goed te laten functioneren, met het oog op een hoog niveau van consumentenbescherming en mededinging tussen de exploitanten van mobiele netwerken. Hoewel dit voorstel betrekking heeft op de regelgevingskwesties die voortvloeien uit de specifieke details van de EU-roamingregels, vormt het ook een aanvulling op andere beleidsmaatregelen en wetgeving van de EU op uiteenlopende gebieden.

Het voorstel draagt met name bij tot de totstandbrenging van “een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk”, en tot de ambitie om optimaal gebruik te maken van de digitale transitie om mensen meer kansen te bieden om verbonden te zijn, te communiceren en zaken te doen.

15 16 Het voorstel beoogt te waarborgen dat belemmeringen voor de eengemaakte markt, die zijn weggenomen toen retailroamingtoeslagen werden afgeschaft, niet opnieuw worden ingevoerd. In de nieuwe industriestrategie voor Europa wordt onderstreept dat een sterke, geïntegreerde eengemaakte markt zowel een springplank als een noodzakelijke voorwaarde vormt voor een concurrerende Europese industrie. Om de eengemaakte markt voor iedereen te laten werken, bevat het EU-recht gemeenschappelijke regels om belemmeringen weg te nemen, het verkeer van goederen en diensten in de hele EU te vergemakkelijken en de consument te beschermen.

17 18 Zo vormt het voorstel een aanvulling op de grensoverschrijdende portabiliteit van online inhoud. Dankzij deze twee initiatieven kunnen Europeanen nu in de EU reizen zonder zich te bekommeren over mobiele roamingkosten of het verlies van toegang tot muziek, games, films, amusementsprogramma’s of sportevenementen waarvoor ze al hebben betaald. Het voorstel vereenvoudigt ook de toegang tot Europese digitale cultuur, opleidingsinstrumenten, arbeidsfora en gezondheidstoepassingen.

2. RECHTSGRONDSLAG, SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID

RechtsgrondslagDe rechtsgrondslag van dit voorstel is artikel 114 VWEU. Dit is de rechtsgrondslag voor maatregelen die volgens de gewone wetgevingsprocedure worden vastgesteld en die ertoe bestemd zijn om de interne markt tot stand te brengen en de werking ervan te verzekeren, overeenkomstig artikel 26 VWEU.

Volgens de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie zijn de krachtens artikel 114 (oud artikel 95 VEG) vastgestelde maatregelen bestemd om de voorwaarden voor de instelling en de werking van de interne markt te verbeteren 19 . De EU-wetgever mag deze rechtsgrondslag gebruiken, met name in het geval van verschillen tussen de nationale bepalingen die de fundamentele vrijheden belemmeren en aldus de werking van de interne markt rechtstreeks beïnvloeden 20 , of als de mededinging wordt verstoord 21 .

SubsidiariteitOvereenkomstig artikel 4, lid 2, VWEU en als onderdeel van het beleidsterrein interne markt, hebben de EU en de lidstaten een gedeelde bevoegdheid op het gebied van regelgeving inzake EU-roaming.

Op deze sector is optreden van de EU alleen doeltreffend wanneer de problemen niet op nationaal, regionaal of lokaal niveau kunnen worden opgelost. Optreden van de EU is derhalve van essentieel belang om de eengemaakte markt voor elektronische communicatie te verbeteren.

22 Zoals door de advocaat-generaal opgemerkt in het belangrijke arrest C-58/08, Vodafone, kunnen de prijsverschillen tussen gesprekken binnen de eigen lidstaat en roaminggesprekken redelijkerwijs worden gezien als een ontmoediging om gebruik te maken van grensoverschrijdende diensten zoals roaming. De negatieve invloed op grensoverschrijdende activiteiten kan de instelling van een interne markt waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd verhinderen. Er is immers geen activiteit in de mobieletelecommunicatiesector die zo duidelijk grensoverschrijdend is als roaming zelf.

23 Het feit dat diensten grensoverschrijdend zijn, rechtvaardigt optreden op EU-niveau, omdat de lidstaten zelf het probleem niet doeltreffend kunnen aanpakken en de nationale regelgevende instanties de problemen niet autonoom hebben kunnen aanpakken.

24 In zijn arrest in bovengenoemde zaak C-58/08 Vodafone oordeelde het Hof van Justitie dat in het verleden “het hoge niveau van de retailtarieven door de NRI’s, de autoriteiten en de consumentenbonden in de gehele Gemeenschap als een probleem werd gezien en dat de pogingen om dit probleem op basis van het bestaande rechtskader aan te pakken niet tot een verlaging van de tarieven hadden geleid”.

25 Het voorstel omvat maatregelen op retail- en wholesaleniveau. In het bovengenoemde arrest stelt het Hof van Justitie dat de wholesaleregulering van de roamingmarkt in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel (en het evenredigheidsbeginsel), aangezien “de onderlinge afhankelijkheid tussen de retail‑ en wholesaletarieven voor roamingdiensten van groot belang [is], zodat elke actie om het niveau van de retailtarieven te verlagen zonder het probleem van de wholesalekosten voor de levering van de desbetreffende diensten aan te pakken, het ordelijk functioneren van de roamingmarkt in de Gemeenschap zou hebben verstoord”.

26 27 Evenzo zijn de kwesties die met de nieuwe maatregelen van het voorstel worden aangepakt, strikt beperkt tot en gestuurd door het grensoverschrijdende karakter van roaming. Daarom kunnen ze niet op passende wijze door de lidstaten worden aangepakt en is optreden op EU-niveau doeltreffender dan optreden op nationaal niveau. In feite kunnen de onderliggende problemen die het voorstel tracht aan te pakken, het gebruik van roaming ontmoedigen, belemmeringen opwerpen voor het gebruik van mobiele diensten en toepassingen in de eengemaakte markt, of, meer in het algemeen, de goede werking van de EU-brede roamingmarkt verstoren. Volgens de jurisprudentie kan dit doel derhalve beter op Unieniveau worden nagestreefd en bereikt.


EvenredigheidHet doel van de EU-regels inzake roaming is een gezamenlijke aanpak in te voeren die ervoor moet zorgen dat gebruikers van openbare mobielecommunicatienetwerken, wanneer zij binnen de EU reizen, in vergelijking met concurrerende binnenlandse prijzen geen buitensporig hoge tarieven betalen voor roamingdiensten wanneer zij oproepen initiëren of ontvangen, sms-berichten verzenden of ontvangen of gebruikmaken van pakketgeschakelde datacommunicatiediensten. Hiermee wordt bijgedragen tot de soepele werking van de interne markt en wordt de consument tegelijkertijd een hoog niveau van bescherming geboden, worden de vrije concurrentie en de doorzichtigheid van de markt bevorderd en zowel prikkels voor innovatie als keuzevrijheid voor de consument geboden. Bovendien voert het voorstel extra maatregelen in om hardnekkige obstakels voor een authentieke roamingervaring tegen thuistarief weg te nemen.

Daar deze doelstellingen niet voldoende door de lidstaten op een veilige, geharmoniseerde en tijdige manier kunnen worden verwezenlijkt en derhalve beter door de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen vaststellen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat de voorgestelde verordening niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

De verordening voldoet verder met name aan het evenredigheidscriterium omdat zij voor een beperkte periode geldt en een vervaldatum heeft (30 juni 2032, dat wil zeggen een totale looptijd van tien jaar).

De looptijd van tien jaar van de voorgestelde nieuwe regels is gekozen omdat een decennium een normale termijn is om een nieuwe generatie mobiele communicatie uit te rollen en nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen. Vooruitkijkend verwacht de Commissie niet dat de marktconcurrentie in de komende tien jaar significant zal wijzigen 28 . Het doel van de looptijd van tien jaar is ook zekerheid in de markt te bieden en de regeldruk tot een minimum te beperken.

Het voorstel omvat ook een flexibele aanpak voor de herziening van de maximale wholesaletarieven die, indien nodig, wordt uitgevoerd door middel van een gedelegeerde handeling. Hiermee wordt gewaarborgd dat een van de belangrijkste aspecten van de werking van de roamingmarkt kan worden herzien op basis van betrouwbare en geactualiseerde gegevens. In de zaak C-58/08 Vodafone oordeelde het Hof dat, gelet op het belang van de doelstelling van consumentenbescherming in het kader van artikel 95, lid 3, EG (nu artikel 114 VWEU), een in de tijd beperkte interventie op een markt die voor concurrentie openstaat, op grond waarvan kan worden verzekerd dat de consument onmiddellijk tegen buitensporige prijzen, zoals die in geding, wordt beschermd, evenredig blijkt te zijn aan het nagestreefde doel, zelfs als zij voor sommige exploitanten negatieve economische gevolgen heeft. Zolang de concurrentie op retail- en wholesaleniveau onvoldoende ontwikkeld is, moeten regelgevingsverplichtingen inzake wholesale- en retailtarieven voor gespreks-, sms- en dataroamingdiensten gehandhaafd worden met het oog op de bescherming van de consument.

29 De effectbeoordeling bij dit voorstel gaat nader in op de evenredigheid in afdeling 7.3 - Samenhang en evenredigheid.

Keuze van het instrumentZoals reeds vermeld, is de voorgestelde nieuwe verordening een herschikking van Verordening (EU) nr. 531/2012 die de verschillende daarin opgenomen handelingen vervangt en verdere wijzigingen aanbrengt. Zij behoudt dus dezelfde wettelijke vorm. De herziening biedt de mogelijkheid tot vereenvoudiging van de huidige structuur en inhoud van Verordening (EU) nr. 531/2012, teneinde de samenhang in overeenstemming met de doelstelling van gezonde regelgeving te versterken.

3. EVALUATIE, RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN EN EFFECTBEOORDELING

• Evaluatie van bestaande wetgeving en controle van de resultaatgerichtheid ervan

30 De kwesties die het voorstel behandelt, zijn in het evaluatieverslag van de Commissie van 2019 aan de orde gesteld. Het was gebaseerd op een breed scala aan gegevens om te beoordelen op welke manier Verordening (EU) nr. 531/2012 en de roamingmarkt hebben gefunctioneerd na de inwerkingtreding van de regels voor roaming tegen thuistarief.

31 32 Verder worden de conclusies van het evaluatieverslag van de Commissie gecompleteerd en aangevuld met de retrospectieve vragen van de openbare raadpleging in 2020 en de bevindingen van de gemeenschappelijke online-enquêtes van de Commissie en het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) in 2018, 2019 en 2020.

Het evaluatieverslag van de Commissie bevestigt dat de roamingmarkt over het algemeen goed functioneert volgens de regels voor roaming tegen thuistariefs en dat de regels een succes zijn. Uit het verslag blijkt dat, ondanks tekenen van een zekere concurrentiedynamiek op zowel de retail- als de wholesaleroamingmarkten, de onderliggende basisvoorwaarden voor mededinging niet zodanig zijn veranderd en dat in de nabije toekomst waarschijnlijk ook niet zullen doen, dat opheffing van de retail- of wholesaleregulering van de roamingmarkt gerechtvaardigd zou zijn.

Bovendien bleek uit het evaluatieverslag van de Commissie en uit andere bewijsstukken die als onderdeel van de evaluatie zijn verzameld, dat er onopgeloste kwesties inzake roamingdiensten waren op het gebied van servicekwaliteit, communicatie met diensten met toegevoegde waarde en toegang tot noodhulpdiensten. Dit voorstel behandelt al deze kwesties in de nieuw voorgestelde maatregelen.


Raadpleging van belanghebbendenDit voorstel en de begeleidende effectbeoordeling zijn geschraagd door een brede raadpleging van belanghebbenden. In het bijzonder zijn de meningen gevraagd van het grote publiek en van consumentenorganisaties, nationale regulerende instanties, Berec, exploitanten van mobiele netwerken, exploitanten van virtuele mobiele netwerken, zakelijke belanghebbenden waaronder kleine en middelgrote ondernemingen, overheidsinstanties, brancheorganisaties en andere belanghebbenden.

De Commissie heeft van 19 juni tot en met 11 september 2020 een openbare raadpleging van 12 weken gehouden. Het doel van de raadpleging was om standpunten te verzamelen over 1) retailroamingdiensten, met name de gevolgen van de mogelijke invoering van verduidelijkingen en maatregelen met betrekking tot de servicekwaliteit, diensten met toegevoegde waarde en noodcommunicatie in een roamingscenario; 2) de levering van wholesaleroamingdiensten; en 3) de administratieve lasten met betrekking tot Verordening (EU) nr. 531/2012 en de gevolgen van mogelijke vereenvoudigingsmaatregelen. In totaal zijn via de onlinevragenlijst 175 antwoorden ontvangen.

Andere raadplegingsactiviteiten zijn georganiseerd via de volgende kanalen, beschreven op de volgende bladzijden onder “Bijeenbrengen en gebruik van expertise”;

1. de publicatie van de aanvangseffectbeoordeling om gedurende vier weken feedback te verzamelen 33 ;

2. gemeenschappelijke online-enquêtes van de Commissie en Berec. Marktinput werd verzameld door middel van jaarlijkse online-enquêtes van de exploitanten van mobiele netwerken, de exploitanten van virtuele mobiele netwerken en de nationale regulerende instanties. In juni 2018 en maart 2019 werd in de enquêtes informatie verzameld over de uitvoering van het beleid inzake redelijk gebruik, de houdbaarheidsafwijking en andere aspecten in verband met de uitvoering van de roamingregels van de EU. In maart 2020 had de enquête betrekking op andere aspecten, zoals de servicekwaliteit, diensten met toegevoegde waarde, noodcommunicatie, technologische veranderingen en intermachinale communicatie, de kosten van de uitvoering en de administratieve lasten;

3. Berec is geraadpleegd en heeft uitgebreide input geleverd, ook over toekomstgerichte aspecten. Van bijzonder belang was het formele advies van Berec over de werking van de roamingmarkt 34 , de extra kostenanalyse 35 en de aanvullende input voor de effectbeoordeling op verzoek van de Commissie 36 . Daarnaast nam de Commissie de raadplegingen en marktmonitoringverslagen van Berec in aanmerking: de halfjaarlijkse benchmarkverslagen over internationale roaming van Berec 37 , op basis van een specifieke gegevensverzameling, en het jaarverslag van Berec over de transparantie en de vergelijkbaarheid van roamingtarieven 38 ;

4. gerichte interviews over de ontwikkeling van de roamingmarkt als onderdeel van de studie van de Commissie, getiteld “Technologische ontwikkelingen en roaming” 39 . De contractant heeft verscheidene interviews gehouden met exploitanten in de mondiale waardeketen van connectiviteit en heeft een gerichte online-enquête gehouden over de mogelijke gevolgen van technologische veranderingen in de roamingmarkt;

5. Flash Eurobarometerenquête 40 , één jaar na de afschaffing van de roamingtarieven. Hierin zaten vragen over het gebruik van roaming op reis in de EU, over het kennisniveau van klanten over de afschaffing van roamingkosten, de gepercipieerde voordelen en kosten van roaming bij niet-reizigers en het gebruik van mobiele diensten in andere EU-landen.

De informatie en standpunten zijn in aanmerking genomen bij het opstellen van de effectbeoordeling bij dit voorstel. De gegevens zijn gebruikt bij de beoordeling van Verordening (EU) nr. 531/2012, en om de onopgeloste kwesties in een roamingscenario te beoordelen en de beleidsopties uit de effectbeoordeling te ontwikkelen.

De openbare raadpleging bevestigde dat de roamingverordening de beoogde voordelen biedt en dat de Unieregels voor roaming voor EU-consumenten en bedrijven nodig blijven. Veruit de meeste respondenten van de openbare raadpleging, in alle groepen, antwoordde dat de EU-regels inzake roaming de belangen van consumenten en bedrijven in de EU/EER aanzienlijk hebben bevorderd.


• Bijeenbrengen en gebruik van expertise

Naast de bovengenoemde vormen van raadpleging heeft de Commissie zelfstandig de door Berec verzamelde gegevens geanalyseerd en aan de hand van die gegevens de volgende analyses uitgevoerd:

1. het verslag van de herziening van de roamingmarkt, en het begeleidende werkdocument van de diensten van de Commissie 41 (het zogenaamde evaluatieverslag van de Commissie) verzamelde en presenteerde de bewijsstukken over de manier waarop Verordening (EU) nr. 531/2012 heeft gefunctioneerd ten opzichte van de verwachte doelstellingen;

2. het tussentijdse verslag aan het Europees Parlement en de Raad over de eerste 18 maanden van toepassing van de regels voor roaming tegen thuistarief 42 ;

3. het werkdocument van de diensten van de Commissie over de bevindingen van de evaluatie van de regels betreffende het beleid inzake redelijk gebruik en de houdbaarheidsafwijking 43 .


Voor de volgende werkzaamheden deed de Commissie ook een beroep op andere externe deskundigheid:

1. het kostenmodel voor de beoordeling van de kosten om in de EER wholesaleroamingdiensten te leveren 44 ;

2. studie van de Commissie over technologische ontwikkelingen en roaming 45 , uitgevoerd tussen december 2018 en juni 2019;

3. de analyse van het JRC (Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Commissie). Het JRC bood uitgebreide ondersteuning bij de voorbereiding van de effectbeoordeling, met name a) door het ontwikkelen van het houdbaarheidsmodel 46 en de contrafeitelijke analyse voor de beoordeling van de voordelen voor de consument, en b) door het meten van de kwaliteit van roamingdiensten door middel van praktijktests 47 .

EffectbeoordelingDe effectbeoordeling bij dit voorstel is voorgelegd aan de Raad voor regelgevingstoetsing, die op 20 november 2020 een positief advies heeft uitgebracht.

Er zijn vier opties overwogen:

Optie 1 – Referentie. Dit omvat een verlenging tot na 2022 van de regels van Verordening (EU) nr. 531/2012 en het behoud van de huidige bepalingen op zowel retail- als wholesaleniveau. In het bijzonder blijft het op 30 juni 2022 geldende niveau van de maximale wholesaletarieven van toepassing, evenals de twee vrijwaringsmechanismen (redelijk gebruik en houdbaarheid). Geen maatregelen voor de onopgeloste kwesties inzake servicekwaliteit, diensten met toegevoegde waarde of toegang tot noodhulpdiensten tijdens het roamen.

Optie 2 – Voortzetting met meer transparantie. Dit omvat een verlenging tot na 2022 van de regels van Verordening (EU) nr. 531/2012 met verduidelijkingen, en met extra maatregelen om de transparantie te vergroten en de concurrentie te versterken. De op 30 juni 2022 geldende maximale wholesaletarieven blijven van toepassing. Om een authentieke roamingervaring tegen thuistarief te waarborgen, moeten maatregelen worden genomen om de transparantie over de servicekwaliteit, diensten met toegevoegde waarde of toegang tot noodhulpdiensten te verhogen. Ook moeten er maatregelen worden genomen met het oog op de naleving van de verplichting tot het verstrekken van technologie-onafhankelijke toegang (op het gebied van netwerktechnologie en -generaties) voor wholesaleroamingdiensten, en moet er een minimumniveau van vereenvoudiging en vermindering van de administratieve lasten worden bereikt. 

Optie 3 – Houdbare en echte roaming tegen thuistarief. Aangezien dit de voorkeursoptie was, zijn de voor deze optie voorgestelde maatregelen hierboven nader beschreven 48 .

Optie 4 – Uitgebreide wholesale- en retailverplichtingen voor een betere roamingervaring tegen thuistarief. Bovenop de maatregelen van optie 3 breidt deze optie de houdbaarheid van roaming tegen thuistarief en de kostendekking op wholesaleniveau uit. Nieuwe verplichtingen inzake servicekwaliteit zouden ook gelden voor bezochte exploitanten, om een authentieke roamingervaring tegen thuistarief te waarborgen, alsook voor binnenlandse exploitanten op wholesaleniveau met het oog op dezelfde servicekwaliteit als thuis, voor alle wholesaleovereenkomsten, dat wil zeggen zonder voorkeursnetwerk. De optie omvat een opt-in-functie voor klanten om aanvullende informatie te ontvangen over de verschillende mogelijkheden van toegang tot noodhulpdiensten. Hierbij hoort ook de bouw van een enkele Uniebrede database voor nummerreeksen van diensten met toegevoegde waarde, inclusief tariefinformatie, om eindgebruikers toegang te geven tot informatie over de nummerreeksen van diensten met toegevoegde waarde en de toepasselijke tarieven.

De optie om de huidige roamingregels te laten vervallen is in een vroeg stadium verworpen.

Op basis van de analyse in de effectbeoordeling is optie 3 het meest geschikt om de houdbaarheid aanzienlijk te verbeteren en het aantal exploitanten met een negatieve roamingmarge van meer dan 3 % van hun binnenlandse marge te verkleinen 49 . Deze optie heeft naar verwachting positieve gevolgen voor de consument, omdat exploitanten zich minder vaak genoodzaakt zullen zien om een afwijking aan te vragen voor de toepassing van een toeslag in het kader van het houdbaarheidsmechanisme, waardoor meer eindgebruikers ten volle van roaming tegen thuistarief kunnen profiteren. Het doel is de randvoorwaarden te scheppen zodat exploitanten tijdens roaming dezelfde servicekwaliteit kunnen bieden als thuis, en consumenten ten volle kunnen profiteren van toekomstige technologische veranderingen en door 5G aangestuurde innovatie. Met deze optie moet het gebrek aan duidelijkheid op wholesaleniveau over de toegang tot noodhulpdiensten bij roaming worden aangepakt, en worden nuttige instrumenten geboden om de onopgeloste kwesties met betrekking tot het gebruik van diensten met toegevoegde waarde tijdens roaming te verhelpen. Deze optie is gericht op de ontwikkeling van het consumentenbewustzijn inzake i) de mogelijkheid dat het gebruik van diensten met toegevoegde waarde tot hoge kosten kunnen leiden, en ii) de manier waarop noodhulpdiensten tijdens roaming kunnen worden bereikt. Dientengevolge kunnen consumenten van een substantieel betere roamingervaring tegen thuistarief genieten en is er een breed positief sociaal effect. De voorgestelde maatregelen zijn beperkt tot de aspecten waarvan duidelijk is dat ze op nationaal niveau onvoldoende zijn aangepakt en waarvoor een geharmoniseerde aanpak noodzakelijk is.

De maatregelen van optie 1 (referentie) en optie 2 werden daarentegen niet doeltreffend geacht om de doelstellingen van de herziening van de roamingregels te verwezenlijken.

Ten slotte werden de in optie 4 opgenomen maatregelen als te ingrijpend, belastend en onevenredig beschouwd. De mogelijke extra beschermingsmaatregelen in optie 4 zouden niet opwegen tegen de complexiteit van de uitvoering van de voorgestelde maatregelen.


• Resultaatgerichtheid en vereenvoudiging (Refit)

Het voorstel omvat de volgende maatregelen om de regels te vereenvoudigen en de regeldruk te verminderen:  

i) herziening van de maximale wholesaletarieven door de vaststelling van een gedelegeerde handeling. Dit voorstel voorziet in een gestroomlijnde procedure voor de herziening van de maximale wholesaletarieven, door in detail de criteria voor de vaststelling van deze tarieven vast te leggen en de Commissie de bevoegdheid toe te kennen om die vervolgens middels een gedelegeerde handeling te wijzigen. Het doel is een vereenvoudiging van de regels en een verlaging van de regeldruk voor de Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement, en in mindere mate, voor Berec en andere belanghebbenden;

ii) intrekking van de verplichting om gereguleerde retailroamingdiensten afzonderlijk te verkopen. De bepaling die exploitanten verplicht gereguleerde retailroamingdiensten afzonderlijk te verkopen, wordt ingetrokken, met inbegrip van de bijbehorende uitvoeringshandeling 50 . Deze structurele maatregel was bedoeld om de concurrentie op de retailroamingmarkt te verbeteren. De reden voor de intrekking van deze maatregel is dat de bepalingen hun nut verloren toen de regels voor roaming tegen thuistarief werden ingevoerd en het niet langer evenredig zou zijn om binnenlandse aanbieders te verplichten dit soort diensten uit te voeren. De intrekking van deze bepalingen zal een positief effect hebben voor de exploitanten, doordat de daarmee samenhangende onderhoudskosten en de last van het handhaven van een (grotendeels achterhaald) aanbod voor de afzonderlijke verkoop van dataroamingdiensten worden verlaagd;

iii) intrekking van de uitvoeringshandeling betreffende het gewogen gemiddelde van de maximale tarieven voor mobiele afgifte. Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 531/2012 mag de toeslag voor ontvangen gereguleerde roaminggesprekken niet hoger liggen dan de maximale wholesaletarieven in de EU, zoals bepaald in een jaarlijks door de Europese Commissie vastgestelde uitvoeringshandeling, op basis van input van Berec. Met de bepaling van een enkel maximumtarief voor mobiele gespreksafgifte voor de hele Unie 51 wordt deze uitvoeringshandeling overbodig en zou het vaststellingsproces tot onnodige regeldruk leiden. Daarom moet de toeslag voor ontvangen gereguleerde roaminggesprekken niet meer bedragen dan het enkele maximumtariefn voor mobiele gespreksafgifte voor de hele Unie. Deze wijziging verlaagt ook de druk voor Berec om input te leveren aan de Commissie, in het licht van de reeds uitgebreide verantwoordelijkheden van Berec inzake verslaglegging en gegevensverzameling conform Verordening (EU) nr. 531/2012;

iv) aanpassing van de huidige bepalingen over de manier waarop de maximale tarieven in andere munteenheden dan de euro worden vastgesteld. Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 531/2012 moeten aanbieders van diensten in de lidstaten die niet de euro als munt hebben de maximale wholesaletarieven en retailtoeslagen voor gereguleerde roamingdiensten jaarlijks herzien. Overeenkomstig Verordening (EU) 2015/2120, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2018/1971, bepaalt de regel voor communicatie binnen de EU dat de maximumtarieven in andere munteenheden dan de euro jaarlijks moeten worden herzien en vanaf 15 mei moeten gelden, door toepassing van het gemiddelde van de referentiewisselkoersen die op 15 januari, 15 februari en 15 maart van dat jaar zijn bekendgemaakt. Het voorstel strekt ertoe de bepalingen van Verordening (EU) nr. 531/2012 gelijk te trekken met de bepalingen inzake communicatie binnen de EU, door dezelfde datum voor de herziening van de toeslag voor roamingdiensten (15 mei in plaats van 1 mei), en dezelfde methode voor het berekenen van die munteenheden vast te stellen. De voorgenomen maatregel verschaft duidelijkheid en vermindert de administratieve lasten voor exploitanten van buiten de eurozone die hun tarieven tweemaal moeten publiceren, wanneer de roamingtoeslagen of de tarieven voor communicatie binnen de EU worden herzien. Dit vermindert ook de controlelast voor nationale regulerende instanties die belast zijn met het toezicht op de herziene wisselkoersen. Deze maatregel heeft naar verwachting positieve gevolgen op retailniveau, doordat de retailprijzen eenmaal per jaar worden geactualiseerd in plaats van tweemaal, zoals nu het geval is. Dit kan de informatieplicht van exploitanten met betrekking tot gewijzigde contractvoorwaarden aanmerkelijk verlichten;

v) stroomlijning van toezicht- en rapportageverplichtingen door Berec. Met het oog op lagere regeldruk voor exploitanten, nationale regulerende instanties en Berec, stelt de Commissie voor het toezichtsproces en de rapportageverplichtingen van Berec samen te voegen en te stroomlijnen. Door het rapportageproces van Berec te stroomlijnen, vermindert naar verwachting de administratieve last voor exploitanten, nationale regulerende instanties en Berec.

• Grondrechten

De impact van het voorstel op de grondrechten, zoals de vrijheid van ondernemerschap, is geanalyseerd. Aangezien de voorgestelde maximumtarieven erop zijn gericht marktfalen aan te pakken en kostendekking te waarborgen, vormen zij geen onevenredige maatregel ten aanzien van de nagestreefde doelstelling, noch een onduldbare aantasting van de kern van deze vrijheid. De mogelijkheid om van de maximumtarieven af te zien, is ook bedoeld om de betrokken partijen meer vrijheid te geen om een wholesale-overeenkomst te sluiten.


4. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

De budgettaire gevolgen van dit voorstel en de benodigde personele en administratieve middelen zijn gedetailleerd beschreven in het bijgevoegde financieel memorandum.


5. OVERIGE ELEMENTEN

• Uitvoeringsplanning en regelingen betreffende controle, evaluatie en rapportage

Het voorstel treedt in werking op 1 juli 2022 en is van toepassing vanaf die dag, tenzij in specifieke artikelen anders is bepaald.

Wat de inhoud van het controle- en evaluatieproces betreft, bepaalt de herzieningsclausule in artikel 21 van dit voorstel de criteria voor de beoordeling van elke maatregel die specifiek voor dat initiatief bedoeld is.

Artikel 21 bepaalt dat er twee evaluatieverslagen zullen zijn, waarvan het eerste uiterlijk op 30 juni 2025 en het tweede uiterlijk op 30 juni 2029 zal worden ingediend.

Berec zal een essentiële rol blijven spelen bij het verzamelen van gegevens van nationale regelgevende instanties om de ontwikkelingen op de roamingmarkt en het effect van de invoering van de maatregelen op roaming in de EU te volgen. Berec blijft de Commissie ook de nodige adviezen verstrekken, onder meer met betrekking tot de herziening van de bestaande regels.

Artikelsgewijze toelichtingHet voorstel brengt ten opzichte van de vorige verordening de volgende materiële wijzigingen aan:

In artikel 1 worden het onderwerp en het toepassingsgebied van de handeling omschreven. Dit artikel brengt ten opzichte van de vorige verordening de volgende materiële wijzigingen aan:

i) intrekking van de verwijzing naar de bepalingen die de afzonderlijke verkoop van gereguleerde roamingdiensten mogelijk maken, omdat die hun nut verloren toen de regels voor roaming tegen thuistarief in werking traden;

ii) intrekking van de verwijzing naar de tijdelijke regels betreffende de tarieven die de roamingaanbieders in rekening kunnen brengen, omdat die achterhaald werd toen de retailroamingtarieven in de EU met ingang van 15 juni 2017 werden afgeschaft;

iii) intrekking van de verwijzing naar de kaderrichtlijn 52 ten gevolge van de horizontale herschikking van het regelgevingskader voor elektronische communicatie bij Richtlijn (EU) 2018/1972;

iv) wijziging van de maximumtarieven die in andere munteenheden dan de euro worden uitgedrukt, om de huidige bepalingen af te stemmen op de bepalingen inzake communicatie binnen de EU.

Artikel 2 met definities wijzigt de huidige verordening door de intrekking van twee definities, namelijk “alternatieve roamingaanbieder” en “afzonderlijke verkoop van gereguleerde retaildataroamingdiensten”, omdat die hun nut verloren toen de bepalingen inzake de afzonderlijke verkoop van gereguleerde retaildataroamingdiensten werden ingetrokken.

Artikel 3 omvat bepalingen inzake de toegang tot wholesaleroaming, de referentieofferte en de beëindiging van wholesaleroamingovereenkomsten. Dit artikel brengt ten opzichte van de huidige verordening de volgende materiële wijzigingen aan:

i) het verwijst expliciet naar de noodzaak dat toegang tot wholesaleroaming ook alle beschikbare netwerktechnologieën en -generaties dekt, en de waarborg dat de roamingaanbieder ten minste de in eigen land aangeboden mobiele retaildiensten voor roaming mag repliceren;

ii) het bepaalt dat het referentieaanbod alle informatie moet bevatten die roamingaanbieders nodig hebben om hun klanten via noodcommunicatie gratis toegang tot noodhulpdiensten te verschaffen, en de locatiegegevens van de oproeper bij roaming gratis door te geven.

Artikel 5 inzake het aanbieden van gereguleerde retailroamingdiensten omvat nu ook de expliciete verplichting voor de bezoekende exploitant om, voor zover technisch haalbaar, gereguleerde retailroamingdiensten aan te bieden onder dezelfde voorwaarden als thuis, met name wat de servicekwaliteit betreft.

Artikelen 6 en 7 bevatten regels voor het beleid inzake redelijk gebruik en houdbaarheidsafwijkingen, die inhoudelijk ongewijzigd blijven ten opzichte van de vorige verordening. Wat redelijk gebruik en het houdbaarheidsmechanisme betreft, verduidelijkt artikel 8 dat Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2286 van de Commissie van toepassing blijft totdat de volgende uitvoeringsverordening is vastgesteld.

Artikel 9 regelt de uitzonderlijke toepassing van retailtoeslagen voor gereguleerde retailroamingdiensten en het aanbieden van alternatieve tarieven. Dit artikel wijzigt de vorige verordening door:

i) de intrekking van de bepaling die stelt dat de som van de binnenlandse retailprijs en de toeslag voor geïnitieerde gereguleerde roaminggesprekken, verzonden gereguleerde roaming-sms-berichten en gereguleerde dataroamingdiensten niet hoger ligt dan bepaalde vastgestelde limieten. Deze bepalingen werden overbodig toen de regels voor roaming tegen thuistarief op 15 juni 2017 van toepassing werden, en ze zouden een verstorend effect hebben;

ii) de intrekking van de bepaling die de EU verplicht uitvoeringshandelingen vast te stellen ter bepaling van het gewogen gemiddelde van de maximale tarieven voor mobiele afgifte om het plafond vast te stellen voor de toeslag voor ontvangen gereguleerde roaminggesprekken;

iii) tot slot, uitdrukkelijk de inhoud van een overeenkomst inclusief roamingdiensten te regelen. Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar de verplichting om informatie te verstrekken over de servicekwaliteit die klanten redelijkerwijs mogen verwachten bij roaming. Verder wijzigt dit artikel de vorige verordening door roamingaanbieders te verplichten in de overeenkomst aan te geven voor welk soort diensten hogere kosten kunnen gelden. Het doel van deze bepaling is de klant erop te wijzen dat er hogere kosten kunnen gelden voor het gebruik van diensten met toegevoegde waarde.

Artikelen 10, 11 en 12 inzake wholesaletarieven voor geïnitieerde gereguleerde roaminggesprekken, wholesaletarieven voor gereguleerde roaming-sms-berichten en wholesaletarieven voor gereguleerde dataroamingdiensten wijzigen de vorige regels door de instelling van nieuwe maximumniveaus van wholesaletarieven. Hiermee wordt gewaarborgd dat wholesale-exploitanten houdbaar roaming tegen thuistarief kunnen aanbieden en hun kosten kunnen dekken.

Artikel 13 is erop gericht ononderbroken, effectieve en gratis toegang tot noodcommunicatie te waarborgen, en omvat een nieuwe bepaling die stelt dat geen kosten in rekening mogen worden gebracht voor door roamende klanten geïnitieerde noodcommunicatie.

Artikel 14 wijzigt de vorige verordening en verplicht roamingaanbieders om klanten via een sms te informeren over de risico’s van hogere kosten voor het gebruik van diensten met toegevoegde waarde.

Artikel 16 bevat een nieuwe verplichting voor roamingaanbieders om roamende klanten te informeren over de manier waarop ze in de bezochte lidstaat noodhulpdiensten kunnen bereiken.

Artikel 17 bevat een nieuwe bepaling die Berec verplicht een enkele Uniebrede database voor nummerreeksen van diensten met toegevoegde waarde in de lidstaten te bouwen en te onderhouden. De database is bedoeld als transparantiebevorderend instrument waarmee nationale regelgevende instanties en exploitanten rechtstreeks kunnen inzien welke nummerreeksen tot hogere kosten kunnen leiden; dit is een tussenstap om de transparantie op retailniveau te vergroten.

Artikel 21 regelt het toetsingsproces. De voornaamste wijziging ten opzichte van de vorige regels bestaat erin de gewone wetgevingsprocedure voor de herziening van de maximale wholesaletarieven te vervangen door een bevoegdheidsverlening aan de Commissie om de tarieven middels een gedelegeerde handeling te wijzigen. Artikelen 22 en 23 bevatten nieuwe bepalingen met gedetailleerde criteria en parameters voor deze gedelegeerde handeling en de voorwaarden waaronder de Commissie deze gedelegeerde bevoegdheid mag uitoefenen.

Het voorstel strekt tot intrekking van de artikelen 4 en 5 van Verordening (EU) nr. 531/2012 inzake de afzonderlijke verkoop van gereguleerde retailroamingdiensten en van artikel 11 van Verordening (EU) nr. 531/2012 inzake de “technische kenmerken van gereguleerde roaming sms-berichten”


 531/2012