Toelichting bij COM(2022)102 - Wijziging van Verordening 2021/768 wat betreft uitvoeringsmaatregelen voor de nieuwe eigen middelen van de EU

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Motivering en doel van het voorstel

Het op 22 december 2021 aangenomen voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van het eigenmiddelenbesluit 2020/20531 voegt drie nieuwe eigen middelen toe aan de EU-begroting. Deze nieuwe eigen middelen zullen gebaseerd zijn op het EU-emissiehandelssysteem voor broeikasgasemissierechten en het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens, en een nationale bijdrage aan de EU-begroting omvatten op basis van het deel van de restwinsten van multinationale ondernemingen dat aan de lidstaten wordt toegewezen overeenkomstig de richtlijn van de Raad inzake de tenuitvoerlegging van de algemene overeenkomst inzake de herverdeling van heffingsrechten, die de Commissie in de loop van 2022 zal indienen.

Dit voorstel strekt tot wijziging van de uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie waarin Verordening (EU, Euratom) 2021/768 van de Raad2 voorziet. Dit voorstel voorziet verder in de praktische regelingen en de evenredige en noodzakelijke maatregelen inzake controle, toezicht en toetsing voor de nieuwe eigen middelen.

Het voorstel wordt overeenkomstig artikel 322, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie aangevuld met verordeningen tot vaststelling van de regels en de procedure volgens welke de eigenmiddelenontvangsten ter beschikking van de Commissie worden gesteld of worden betaald, waaronder maatregelen om in voorkomend geval te voorzien in de behoefte aan kasmiddelen.

Het voorstel bevat de verbeterde bepalingen en regelingen die nodig zijn voor de controle van en het toezicht op de ontvangsten uit de nieuwe eigen middelen.

Verenigbaarheid met bestaande bepalingen op het beleidsterrein

Dit voorstel houdt verband met de terbeschikkingstellingsverordeningen, met name: i) Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 van de Raad (voor de traditionele eigen middelen en de btw- en bni-middelen)3; en ii) Verordening (EU, Euratom) nr. 2021/770 van de Raad voor de nieuwe eigen middelen op basis van kunststof verpakkingsafval)4.

Tot slot houdt het verband met de verordening tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen (momenteel Verordening (EU, Euratom) nr. 2021/768, zoals gewijzigd)5.

Verenigbaarheid met andere beleidsterreinen van de Unie

Gezien de aard van de eigen middelen berust het beheer ervan op de juiste toepassing van ander beleid van de Unie:

de traditionele eigen middelen houden verband met de douane-unie;

de btw-middelen houden verband met de interne markt;

de eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem, het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens en kunststof verpakkingsafval houden verband met het milieu- en klimaatbeleid;

de eigen middelen op basis van toegewezen winsten zullen, zodra ze in het Unierecht zijn omgezet, verband houden met de interne markt.

2. RECHTSGRONDSLAG, SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID

Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag van dit voorstel is artikel 311, vierde alinea, VWEU.

Subsidiariteit (bij niet-exclusieve bevoegdheid)

Niet van toepassing.

Evenredigheid

Dit voorstel voor een wijziging van Verordening (EU, Euratom) 2021/768 voegt de vereiste maatregelen voor de nieuwe eigen middelen toe. De opname van nieuwe eigen middelen in het eigenmiddelenbesluit vraagt om geactualiseerde wetgeving die uitvoeringsmaatregelen voor deze nieuwe eigen middelen omvat en die de bestaande maatregelen verbetert.

Keuze van het instrument

De keuze voor een verordening van de Raad is rechtstreeks gebaseerd op artikel 311, vierde alinea, van het VWEU, dat specifiek bepaalt: “De Raad stelt (…) bij verordeningen de uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen van de Unie vast”.

3. INHOUD VAN DE WIJZIGING

Het voorstel van de Commissie om Verordening (EU, Euratom) nr. 2021/768 van de Raad van 30 april 2021 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie te wijzigen, kan als volgt worden samengevat:

Hoofdstuk II “Bepalingen op het gebied van controle en toezicht en relevante rapportagevereisten”

- Het bepaalde in artikel 2 van Verordening (EU, Euratom) 2021/768 “Controle- en toezichtmaatregelen” wordt geactualiseerd met betrekking tot de nieuwe eigen middelen die zijn ingevoerd bij artikel 2, lid 1, punten e), f) en g), van voorstel COM (2021) 570 final.

- Ten aanzien van de eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem toetst de Commissie gegevens en documenten met betrekking tot het veilingproces om de juistheid en volledigheid van de verklaring betreffende de aan de EU-begroting ter beschikking gestelde eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem te verifiëren. De Commissie kan ook controles ter plaatse in de lidstaten uitvoeren.

- Ten aanzien van de eigen middelen op basis van het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens verricht de Commissie controles en onderzoeken met betrekking tot de berekening en de terbeschikkingstelling van de eigen middelen, inclusief controles van de onderliggende processen die door de lidstaten zijn ingevoerd. De Commissie kan controles ter plaatse in de lidstaten uitvoeren.

- Ten aanzien van de eigen middelen op basis van toegewezen winsten verricht de Commissie verificaties om na te gaan of de berekeningen voor de eigen middelen correct zijn uitgevoerd, inclusief een controle op de overeenstemming van de onderliggende gegevens met de toewijzing van een deel van de restwinst van multinationale ondernemingen die aan de lidstaten wordt toegerekend.

- Het bepaalde in artikel 4 van Verordening (EU, Euratom) 2021/768 “Voorbereiding en beheer van de controles”, dat op alle eigen middelen van toepassing is, wordt uitgebreid en geactualiseerd met betrekking tot de entiteiten die toegang moeten verlenen tot gegevens en bijstand moeten verlenen aan het gemachtigde personeelslid bij de uitvoering van de controles waarin is voorzien voor de eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem, het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens en de toegewezen winst.

- Ook de overwegingen worden dienovereenkomstig gewijzigd.

Slotbepalingen en inwerkingtreding

In het voorstel is bepaald dat de gewijzigde verordening tegelijk met het gewijzigde eigenmiddelenbesluit in werking zal treden.