Toelichting bij COM(2022)113 - Wijziging van Verordening (EU) 2016/1628 wat betreft de verlenging van de bevoegdheid van de Commissie om gedelegeerde handelingen vast te stellen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Motivering en doel van het voorstel

Bij Verordening (EU) 2016/1628 werd aan de Commissie de bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen toegekend voor een beperkte periode van vijf jaar, die op 6 oktober 2021 is afgelopen. Aangezien er behoefte is aan aanpassing van elementen van de typegoedkeuringshandelingen aan de technische vooruitgang of aan andere wijzigingen in overeenstemming met de bevoegdheid, bevat het ontwerpvoorstel een wijziging van artikel 55, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1628 teneinde te voorzien in een bevoegdheidsperiode van nogmaals vijf jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

2. RECHTSGRONDSLAG, SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID

Rechtsgrondslag

Artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Subsidiariteit (bij niet-exclusieve bevoegdheid)

Het subsidiariteitsbeginsel is van toepassing aangezien het voorstel geen gebieden bestrijkt die onder de exclusieve bevoegdheid van de Unie vallen.

Aangezien het voorstel betrekking heeft op wijzigingen van bestaande EU-wetgeving, kan alleen de EU hier doeltreffend handelen. Daarnaast kunnen de beleidsdoelstellingen niet voldoende worden vervuld door middel van maatregelen van de lidstaten. Er zijn maatregelen van de Europese Unie nodig om belemmeringen van de eengemaakte markt te voorkomen, met name op het gebied van motoren voor niet voor de weg bestemde mobiele machines, ook vanwege de transnationale aard van luchtvervuiling.

Het voorstel is derhalve in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel.

Evenredigheid

Het voorstel is in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel omdat het niet verder gaat dan nodig is om de doelstellingen te verwezenlijken, namelijk een goede werking van de interne markt te waarborgen en tegelijkertijd een hoog niveau van openbare veiligheid en milieubescherming te bieden.

Keuze van het instrument

Verordening tot wijziging van een verordening

3. EVALUATIE, RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN EN EFFECTBEOORDELING

Dit voorstel gaat niet van een afzonderlijke effectbeoordeling vergezeld omdat voor Verordening (EU) 2016/1628 reeds een effectbeoordeling is verricht. Dit voorstel wijzigt die verordening inhoudelijk niet en legt de betrokkenen geen nieuwe verplichtingen op. Het heeft tot doel de bevoegdheden van de Commissie te verlengen om bepaalde elementen aan de technische vooruitgang aan te passen en andere wijzigingen aan te brengen in overeenstemming met de bevoegdheidsdelegaties.

4. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Het voorstel heeft geen budgettaire impact voor de EU‑instellingen.