Toelichting bij COM(2022)117 - Vaststelling van de wijzigingen van de Internationale Suikerovereenkomst 1992

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Motivering en doel van het voorstel

De Unie is partij bij de Internationale Suikerovereenkomst 11 (“de overeenkomst”) en lid van de Internationale Suikerorganisatie. Bij Besluit (EU) 2017/2242 van de Raad van 30 november 2017 22 en Besluit (EU) 2019/2136 van de Raad 33 werd de Commissie door de Raad gemachtigd om met de andere partijen bij de overeenkomst onderhandelingen te openen met het oog op de modernisering van de overeenkomst, met name wat betreft de discrepanties tussen het aantal stemmen en de financiële bijdragen van de leden, enerzijds, en hun relatieve positie op de wereldmarkt voor suiker, anderzijds.

De wijziging van de overeenkomst, waarover is onderhandeld in overleg met de Groep grondstoffen (Proba), is in overeenstemming met de door de Raad vastgestelde onderhandelingsrichtsnoeren. De wijzigingen hebben betrekking op de volgende drie gebieden: de administratieve begroting en de bijdragen van de leden uit hoofde van artikel 25; de verruiming van de doelstellingen, studies, evaluaties en onderzoeksactiviteiten om het mogelijk te maken andere suikergerelateerde producten (met name bio-ethanol) in het toepassingsgebied van de artikelen 1, 32, 33 en 34 op te nemen; en de regels voor de benoeming van de uitvoerend directeur uit hoofde van artikel 23.

Tijdens zijn 59e vergadering, die plaatsvond op 26 november 2021, heeft de Internationale Suikerraad er unaniem voor gestemd om de leden van de Internationale Suikerorganisatie aan te bevelen de overeenkomst te wijzigen in overeenstemming met de uitkomst van de onderhandelingen.

Dit besluit van de Raad heeft tot doel de wijzigingen goed te keuren en de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) om namens de Unie de kennisgeving van aanvaarding van de wijzigingen op de aangewezen locatie neer te leggen.

2. RECHTSGRONDSLAG

Overeenkomstig artikel 207, lid 4, en artikel 218, lid 6, punt a), v), VWEU is het aan de Commissie, als onderhandelaar over de wijzigingen van de overeenkomst, om aan de Raad een voorstel te doen tot vaststelling, na goedkeuring door het Europees Parlement, van de wijzigingen van de overeenkomst.

3. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Volgens de huidige regels inzake financiële bijdragen aan de Internationale Suikerorganisatie is het aandeel van de financiële bijdrage van de Unie sinds 1992 nagenoeg hetzelfde gebleven, hoewel de wereldmarkt voor suiker, en met name de relatieve positie van de EU daarin, sindsdien aanzienlijk is veranderd. Als gevolg daarvan neemt de Unie een onevenredig groot deel van de begrotingskosten op zich 44.

Met de goedkeuring van de wijziging van artikel 25 van de overeenkomst, dat de vaststelling van de administratieve begroting en de bijdragen van de leden regelt, zal de berekening van de verdeling van de stemmen beter afgestemd zijn op de huidige wereldmarkt voor suiker. Er wordt een overgangsperiode van maximaal tien jaar vastgesteld, waarin de jaarlijkse wijziging van het aantal stemmen beperkt is tot 15 % in de eerste vijf jaar en tot 20 % in het resterende deel van de overgangsperiode. Door de wijziging van de berekeningsmethode zal het aantal aan de EU toegewezen stemmen voor begrotingsdoeleinden verminderen, waardoor ook de bijdrage van de EU aan de Internationale Suikerorganisatie zal dalen.

4. OVERIGE ELEMENTEN

Artikelsgewijze toelichting

Overeenkomstig artikel 44, lid 1, van de overeenkomst stelt elk lid de depositaris binnen de door de Internationale Suikerraad vastgestelde termijn in kennis van zijn aanvaarding van de wijzigingen. Volgens het door de Internationale Suikerraad overeengekomen tijdschema hebben de leden tot 25 november 2022 de tijd om overeenkomstig hun constitutionele procedures goedkeuring van de wijzigingen te verkrijgen. Als de leden die goedkeuring eenmaal hebben verkregen, moeten zij de secretaris-generaal van de Verenigde Naties in New York, als depositaris, vóór 30 juni 2023 in kennis stellen van hun aanvaarding van de wijzigingen.