Overwegingen bij COM(2021)722 - Wijziging van Verordening (EU) 2015/760 wat betreft het toepassingsgebied van in aanmerking komende activa en beleggingen, de portefeuillesamenstelling en de diversificatievereisten, het lenen van contanten en andere fondsregels en wat betreft de vereisten in verband met de vergunning, het beleggingsbeleid en de voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening van Europese langetermijnbeleggingsinstellingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) Sinds de vaststelling van Verordening (EU) 2015/760 van het Europees Parlement en de Raad 11 hebben nog maar een paar Europese langetermijnbeleggingsinstellingen (Eltif's) een vergunning gekregen. De totale omvang van de nettoactiva van deze fondsen werd geraamd op ongeveer 2 400 000 000 EUR in 2021.

(2) De beschikbare marktgegevens wijzen erop dat de ontwikkeling van Eltif's niet is gegroeid zoals verwacht, hoewel de Commissie veel aandacht besteedt aan de bevordering van langetermijnfinanciering in de Unie.

(3) Bepaalde kenmerken van de Eltif-markt, onder meer het beperkte aantal fondsen, de geringe nettoactiva, het kleine aantal rechtsgebieden waar Eltif's gevestigd zijn, en de portefeuillesamenstelling die naar bepaalde in aanmerking komende beleggingscategorieën neigt, tonen aan dat die markt zowel geografisch als wat het type belegging betreft geconcentreerd is. Het rechtskader van de Eltif moet daarom worden herzien om ervoor te zorgen dat meer beleggingen worden gekanaliseerd naar ondernemingen die kapitaal nodig hebben en naar langetermijninvesteringsprojecten.

(4) Eltif's hebben het potentieel langetermijnbeleggingen in de reële economie aan te zwengelen. Langetermijnbeleggingen in projecten, ondernemingen en infrastructuurprojecten in derde landen kunnen kapitaal genereren voor Eltif's en op die manier de economie van de Unie ten goede komen. Dergelijke voordelen kunnen op verschillende manieren ontstaan, onder meer door investeringen die de ontwikkeling van grensregio’s bevorderen, de commerciële, financiële en technologische samenwerking versterken en investeringen in milieu- en duurzame-energieprojecten vergemakkelijken. Beleggingen in kwalificerende portefeuillemaatschappijen van derde landen en in aanmerking komende activa kunnen aanzienlijke voordelen opleveren voor de beleggers, de Eltif-beheerders, de economieën, de infrastructuur, de klimaat- en milieuduurzaamheid en de burgers van die derde landen. Daarom moet worden toegestaan dat het merendeel van dergelijke activa en beleggingen of de belangrijkste inkomsten of winst van dergelijke activa en beleggingen zich in een derde land bevinden.

(5) De regels voor Eltif's zijn vrijwel identiek voor professionele en niet-professionele beleggers, met inbegrip van regels inzake het gebruik van hefboomfinanciering, de diversificatie van activa en de samenstelling van de portefeuilles, concentratiegrenzen en limieten voor de in aanmerking komende activa en beleggingen. Beide soorten beleggers hebben echter verschillende tijdshorizonten, risicotoleranties en beleggingsbehoeften. Vanwege deze bijna identieke regels en de daaruit voortvloeiende hoge administratieve lasten en de daarmee gepaard gaande hoge kosten bij Eltif's die bestemd zijn voor professionele beleggers, zijn vermogensbeheerders terughoudend geweest om dergelijke beleggers maatproducten aan te bieden. Professionele beleggers hebben een hogere risicotolerantie dan niet-professionele beleggers en kunnen, gezien hun aard en activiteiten, verschillende tijdshorizon- en rendementsdoelstellingen hebben. Daarom is het passend specifieke regels vast te stellen voor Eltif's die bestemd zijn om aan professionele beleggers te worden verhandeld, met name met betrekking tot de diversificatie en samenstelling van de betrokken portefeuille, de minimumdrempel voor in aanmerking komende activa, de concentratiegrenzen en het lenen van contanten.

(6) Vermogensbeheerders moeten flexibeler worden bij het beleggen in brede categorieën van reële activa. Directe of indirecte bezittingen van reële activa moeten daarom worden beschouwd als een categorie van in aanmerking komende activa, mits die reële activa vanwege hun aard of inhoud waarde hebben. Dergelijke reële activa omvatten onroerende goederen, communicatie-, milieu-, energie- of vervoersinfrastructuur, sociale infrastructuur, met inbegrip van bejaardentehuizen of ziekenhuizen, alsmede infrastructuur voor onderwijs, gezondheidszorg en welzijn of industriële faciliteiten, installaties en andere activa, met inbegrip van intellectuele eigendom, vaartuigen, uitrusting, machines, luchtvaartuigen of rollend materieel, en onroerend goed.

(7) Beleggingen in commercieel vastgoed, voorzieningen of installaties voor onderwijs, onderzoek, sport of ontwikkeling, of in huisvesting, met inbegrip van seniorenflats of sociale woningen, moeten ook als in aanmerking komende activa worden beschouwd omdat deze activa kunnen bijdragen aan de doelstellingen van slimme, duurzame en inclusieve groei. Om beleggingsstrategieën in reële activa mogelijk te maken op gebieden waar directe beleggingen in reële activa niet mogelijk of onrendabel zijn, moeten in aanmerking komende beleggingen in reële activa ook beleggingen in bouwrechten en water-, bos- en mineraalrechten omvatten.

(8) Ter bevordering van de verantwoording van beleggingen en om te zorgen voor passende openbaarmaking over de gevolgen van de beleggingsstrategie, moeten beleggingen in vastgoed worden gedocumenteerd, onder meer in welke mate reële activa integrerend deel uitmaken of een aanvullend element zijn van een langetermijnbeleggingsproject dat bijdraagt tot de Uniedoelstelling van slimme, duurzame en inclusieve groei.

(9) Eltif's moeten voor vermogensbeheerders aantrekkelijker worden gemaakt en het scala van beleggingsstrategieën waarover Eltif-beheerders beschikken, moet worden verbreed om aldus te voorkomen dat in aanmerking komende activa en beleggingsactiviteiten van Eltif's onnodig worden beperkt. Of reële activa in aanmerking komen, mag niet worden bepaald door hun aard en doelstelling of door ecologische, duurzaamheids-, sociale of governancegerelateerde openbaarmakingen en -voorwaarden die reeds zijn geregeld bij Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad 12 en Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad 13 .

(10) De reikwijdte van in aanmerking komende activa moet worden verruimd en Eltif's moeten worden aangemoedigd om in gesecuritiseerde activa te beleggen. Daarom moet worden verduidelijkt dat de in aanmerking komende beleggingsactiva ook eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde (simple, transparent and standardised – “STS”) securitisaties als bedoeld in artikel 18 van Verordening (EU) nr. 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad 14 moeten omvatten indien de onderliggende activa bestaan uit langetermijnblootstellingen. Deze langetermijnblootstellingen omvatten securitisaties van woonkredieten die gedekt zijn door een of meer hypotheken op voor bewoning bestemde onroerende goederen (“residential mortgage backed securities” of “RMBS”: door woninghypotheken gedekt effecten), commerciële leningen die gedekt zijn door een of meer hypotheken op commercieel onroerend goed, bedrijfsleningen, met inbegrip van leningen die aan kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) worden verstrekt, en handelsvorderingen of andere onderliggende blootstellingen die volgens de initiator een afzonderlijk activatype vormen, mits de opbrengsten van de securitisatie van die handelsvorderingen of andere onderliggende blootstellingen worden gebruikt voor de financiering of de herfinanciering van langetermijnbeleggingen.

(11) Om de toegang van beleggers tot actuelere en volledigere informatie over de Eltif-markt te verbeteren, moet de gedetailleerdheid en de tijdigheid van het centraal openbaar register als bedoeld in artikel 3, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EU) 2015/760 (“Eltif-register”) worden versterkt. Het Eltif-register moet daarom aanvullende informatie bevatten naast de informatie die het register reeds bevat, met inbegrip van, indien beschikbaar, de identificatiecode voor juridische entiteiten (Legal Entity Identifier, afgekort “LEI”) en de nationale identificatiecode van de Eltif, de naam, het adres en de LEI van de Eltif-beheerder, de International Securities Identification Numbers (ISIN) van de Eltif en van elke afzonderlijke klasse van aandelen of rechten van deelneming, de bevoegde autoriteit van de Eltif en de lidstaat van herkomst van die Eltif, de lidstaten waar de Eltif wordt verhandeld, of de verhandelde Eltif mag worden verhandeld aan niet-professionele beleggers of enkel aan professionele beleggers, de datum van de vergunning van de Eltif en de datum waarop de Eltif in de handel is gebracht. Om Eltif-beleggers in staat te stellen bestaande Eltif's te analyseren en te vergelijken, moet het Eltif-register bovendien geactualiseerde links naar de Eltif-documentatie bevatten, zoals het reglement of de statuten van de desbetreffende Eltif, de jaarverslagen, het prospectus en, indien beschikbaar, het overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad 15 opgestelde essentiële-informatiedocument. Om te waarborgen dat het Eltif-register actueel is, is het passend van de bevoegde autoriteiten te verlangen dat zij ESMA maandelijks in kennis stellen van alle wijzigingen in de informatie over een Eltif, met inbegrip van vergunningen en intrekkingen van dergelijke vergunningen.

(12) Bepaalde beleggingen door Eltif's kunnen worden uitgevoerd via de participatie van intermediaire entiteiten, waaronder special purpose vehicles en securitisatie- of aggregatorvehikels of holdings. Verordening (EU) 2015/760 schrijft momenteel voor dat beleggingen in aandelen- of quasi-aandeleninstrumenten van de kwalificerende portefeuillemaatschappij alleen mogen plaatsvinden als die ondernemingen meerderheidsdochterondernemingen zijn, hetgeen de potentiële reikwijdte van de grondslag van in aanmerking komende activa aanzienlijk beperkt. Eltif's moeten daarom de mogelijkheid hebben om in beleggingsmogelijkheden mee te beleggen als minderheidsaandeelhouder. Deze mogelijkheid moet Eltif's extra flexibiliteit bieden bij de uitvoering van hun beleggingsstrategieën, meer ontwikkelaars van investeringsprojecten aan te trekken en het scala aan mogelijke in aanmerking komende doelactiva te vergroten: allemaal factoren die essentieel zijn voor de uitvoering van strategieën voor indirecte beleggingen.

(13) Vanwege de vrees dat dakfondsstrategieën aanleiding kunnen geven tot beleggingen die niet binnen het toepassingsgebied van in aanmerking komende beleggingsactiva zouden vallen, bevat Verordening (EU) 2015/760 momenteel beperkingen op beleggingen in andere fondsen gedurende de gehele duur van de Eltif. Dakfondsstrategieën zijn echter een gangbare en zeer doeltreffende manier om snel te worden blootgesteld aan illiquide activa, met name met betrekking tot onroerend goed en in het kader van volledig volgestorte kapitaalstructuren. Het is daarom noodzakelijk Eltif's de mogelijkheid te bieden in andere fondsen te beleggen, omdat dit Eltif's in staat zou stellen om kapitaal sneller in te zetten. Het faciliteren van dakfondsbeleggingen door Eltif's zou ook herbelegging van overtollige kasmiddelen in fondsen mogelijk maken, aangezien verschillende beleggingen met verschillende looptijden de cash drag van de Eltif kunnen verlagen. Daarom is het noodzakelijk dat voor Eltif-beheerders meer dakfondsstrategieën in aanmerking komen dan beleggingen in Europese durfkapitaalfondsen (EuVECA’s) of Europese sociaalondernemerschapsfondsen (EuSEF’s). De reikwijdte van instellingen voor collectieve belegging waarin Eltif's kunnen beleggen, moet daarom worden uitgebreid tot instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) en tot alternatieve beleggingsinstellingen van de EU (EU-abi’s) die door EU-abi-beheerders worden beheerd. Om de beleggers doeltreffend te beschermen, moet echter ook worden bepaald dat wanneer een Eltif belegt in andere Eltif's, Europese durfkapitaalfondsen (EuVECA’s), Europese sociaalondernemerschapsfondsen (EuSEF’s), icbe’s en door EU-abi-beheerders beheerde EU-abi’s, deze instellingen voor collectieve belegging ook moeten beleggen in in aanmerking komende beleggingen en zelf niet meer dan 10 % van hun kapitaal in andere instellingen voor collectieve belegging mogen beleggen.

(14) Om beter gebruik te maken van de deskundigheid van de Eltif-beheerders en vanwege diversificatievoordelen kan het in bepaalde gevallen voor Eltif's nuttig zijn om al of bijna al hun activa in de gediversifieerde portefeuille van de master-Eltif te beleggen. Eltif's moeten daarom hun activa kunnen poolen en gebruik kunnen maken van master-feederstructuren door te beleggen in master-Eltif's.

(15) De in de huidige versie van Verordening (EU) 2015/760 vastgestelde diversificatievereisten zijn ingevoerd om ervoor te zorgen dat Eltif's bestand zijn tegen ongunstige marktomstandigheden. Deze diversificatiedrempels impliceren echter dat Eltif's gemiddeld tien verschillende beleggingen moeten doen. Met betrekking tot grootschalige beleggingen in projecten of infrastructuren kan de verplichting om per Eltif tien beleggingen te doen moeilijk haalbaar zijn en duur zijn qua transactiekosten en kapitaalallocatie. Om de transactiekosten en administratieve kosten voor Eltif's en uiteindelijk hun beleggers te beperken, moeten Eltif's derhalve meer geconcentreerde beleggingsstrategieën kunnen volgen en aldus aan minder in aanmerking komende activa worden blootgesteld. De diversificatievereisten voor de blootstellingen van Eltif's aan individuele kwalificerende portefeuillemaatschappijen, enkelvoudige reële activa, instellingen voor collectieve belegging en bepaalde andere in aanmerking komende beleggingsactiva, -contracten en financiële instrumenten moeten daarom worden aangepast. Die extra flexibiliteit in de portefeuillesamenstelling van Eltif's en de beperking van de diversificatievereisten mogen geen wezenlijke invloed hebben op het vermogen van Eltif's om de marktvolatiliteit het hoofd te bieden, aangezien Eltif's doorgaans beleggen in activa die geen onmiddellijk beschikbare marktnotering hebben, zeer illiquide kunnen zijn en vaak een lange looptijd of tijdshorizon hebben.

(16) In tegenstelling tot niet-professionele beleggers kunnen professionele beleggers in bepaalde omstandigheden een langere tijdshorizon, verschillende doelstellingen inzake financieel rendement, meer deskundigheid, een grotere risicotolerantie voor ongunstige marktomstandigheden en een grotere verliesabsorptiecapaciteit hebben. Voor dergelijke professionele beleggers zijn dus minder beleggersbeschermingsmaatregelen vereist dan voor niet-professionele beleggers. Het is daarom passend dat diversificatievereisten voor Eltif's die uitsluitend aan professionele beleggers worden verhandeld, worden geschrapt.

(17) Overeenkomstig de artikelen 28 en 30 van Verordening (EU) 2015/760 moeten Eltif-beheerders of distributeurs momenteel een geschiktheidstest uitvoeren. Dat vereiste is reeds neergelegd in artikel 25 van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad 16 ; Dit dubbele vereiste vormt een extra laag van administratieve lasten die tot hogere kosten voor niet-professionele beleggers leiden en vormt een sterke belemmering voor Eltif-beheerders om nieuwe Eltif's aan te bieden aan niet-professionele beleggers. Daarom moet die dubbele eis uit Verordening (EU) 2015/760 worden geschrapt.

(18) Overeenkomstig artikel 30 van Verordening (EU) 2015/760 moeten Eltif-beheerders of -distributeurs passend beleggingsadvies verstrekken wanneer zijn Eltif's aan niet-professionele beleggers verhandelen. Het gebrek aan nauwkeurigheid in wat passend beleggingsadvies is in Verordening (EU) 2015/760 en het ontbreken van een verwijzing naar Richtlijn 2014/65/EU, die een definitie van beleggingsadvies bevat, hebben geleid tot een gebrek aan rechtszekerheid en verwarring onder beheerders en distributeurs van Eltif's. Bovendien zouden externe distributeurs door de verplichting om beleggingsadvies te verstrekken een vergunning uit hoofde van Richtlijn 2014/65/EU moeten hebben wanneer zij Eltif's verhandelen aan niet-professionele beleggers. Dat zou leiden tot nodeloze belemmeringen voor de verhandeling van Eltif's aan die beleggers. Voor de distributie en de verhandeling van Eltif's mogen geen strengere vereisten gelden dan voor de distributie van andere complexe financiële producten, met inbegrip van de vereisten voor securitisaties van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad 17 en voor in aanmerking komende achtergestelde passiva van Richtlijn 2014/59/EG van het Europees Parlement en de Raad 18 . De verplichting om een geschiktheidstest uit te voeren volstaat om niet-professionele beleggers de nodige bescherming te bieden en is in overeenstemming met de bestaande verplichtingen uit hoofde van Verordening (EU) 2017/2402 en Richtlijn 2014/59. Het is dus niet nodig van distributeurs en beheerders van Eltif's te verlangen dat zij niet-professionele beleggers dergelijk beleggingsadvies verstrekken.

(19) Artikel 30, lid 3, van Verordening (EU) 2015/760 vereist momenteel voor potentiële niet-professionele beleggers met een portefeuille financiële instrumenten van maximaal 500 000 EUR een initiële minimumbelegging van 10 000 EUR in een of meer Eltif's, en vereist dat dergelijke beleggers in totaal niet meer dan 10 % van hun portefeuille financiële instrumenten beleggen in Eltif's. Wanneer de initiële minimale beleggingsparticipatie van 10 000 EUR en de beperking van de geaggregeerde belegging tot 10 % samen worden toegepast, vormen zij voor de niet-professionele belegger een aanzienlijke belemmering om in Eltif's te beleggen, hetgeen indruist tegen het doel van een Eltif, te weten een alternatief beleggingsfondsproduct voor de niet-professionele belegger op te richten. Daarom is het noodzakelijk dat het vereiste van een initiële belegging van minimaal 10 000 EUR en de beperking van de geaggregeerde belegging tot 10 % te schrappen.

(20) In aanmerking komende beleggingsactiva die afzonderlijke reële activa zijn, moeten momenteel overeenkomstig artikel 10, punt e), van Verordening (EU) 2015/760 een waarde van ten minste 10 000 000 EUR hebben. Portefeuilles van reële activa bestaan echter vaak uit een aantal afzonderlijke reële activa met een waarde van minder dan 10 000 000 EUR. De waarde van afzonderlijke reële activa moet daarom worden verlaagd tot 1 000 000 EUR. Dat bedrag is gebaseerd op de geraamde waarde van afzonderlijke reële activa, die doorgaans grote portefeuilles van reële activa vormen, en kan dus bijdragen tot de diversificatie van een beleggingsportefeuille.

(21) Kwalificerende portefeuillemaatschappijen die tot de handel op een gereglementeerde markt of op een multilaterale handelsfaciliteit zijn toegelaten, mogen momenteel overeenkomstig artikel 11, lid 1, punt b), ii), van Verordening (EU) 2015/760 een marktkapitalisatie hebben van ten hoogste 500 000 000 EUR. Veel beursgenoteerde ondernemingen met een lage marktkapitalisatie hebben echter een beperkte liquiditeit, waardoor Eltif-beheerders niet binnen een redelijke termijn een toereikende positie kunnen opbouwen in dergelijke beursgenoteerde ondernemingen, waardoor het bereik aan beschikbare beleggingsdoelstellingen wordt verkleind. Om Eltif's een beter liquiditeitsprofiel te bieden, moet de marktkapitalisatie van de beursgenoteerde kwalificerende portefeuillemaatschappijen waarin Eltif's kunnen beleggen, worden verhoogd van maximaal 500 000 000 EUR tot maximaal 1 000 000 000 EUR. Om te voorkomen dat valutaschommelingen of andere factoren beïnvloeden of dergelijke beleggingen al dan niet in aanmerking komen, mag de marktkapitalisatiedrempel pas op het tijdstip van de initiële belegging worden vastgesteld.

(22) Beheerders van een Eltif die een belang bezitten in een portefeuillemaatschappij kunnen hun eigen belangen op de belangen van de beleggers in de Eltif laat voorgaan. Om een dergelijk belangenconflict te vermijden en een gezonde corporate governance te waarborgen, mag een Eltif volgens de huidige versie van Verordening (EU) 2015/760 alleen beleggen in activa die geen verband houden met de beheerder van de Eltif, tenzij de Eltif belegt in rechten van deelneming of aandelen van andere instellingen voor collectieve belegging die worden beheerd door de beheerder van de Eltif. Het is echter een gevestigde marktpraktijk dat een of meer beleggingsvehikels van de vermogensbeheerder meebeleggen naast een ander fonds met een vergelijkbare doelstelling en strategie als die Eltif. Dergelijke mede-beleggingen door de abi-beheerder en andere verbonden entiteiten die tot dezelfde groep behoren, maken het mogelijk grotere kapitaalpools aan te trekken voor beleggingen in grootschalige projecten. Daartoe beleggen vermogensbeheerders doorgaans parallel met de Eltif in een doelentiteit en structureren zij hun beleggingen via medebeleggingsvehikels. Als onderdeel van het vermogensbeheermandaat moeten portefeuillebeheerders en hoger personeel van de vermogensbeheerders doorgaans meebeleggen in hetzelfde fonds dat zij beheren. Daarom is het passend te specificeren dat de bepalingen inzake belangenconflicten een Eltif-beheerder of een tot die groep behorende onderneming er niet van mogen weerhouden in die Eltif mee te beleggen en samen met die Eltif in hetzelfde actief te beleggen. Wanneer op die manier wordt meebelegd, moeten de Eltif-beheerders organisatorische en administratieve regelingen treffen om belangenconflicten te identificeren, te voorkomen, te beheersen en te monitoren en ervoor zorgen dat zulke belangenconflicten op passende wijze openbaar worden gemaakt, zodat er voldoende waarborgen zijn voor een doeltreffende beleggersbescherming.

(23) Om belangenconflicten te voorkomen, transacties te vermijden die niet op commerciële voorwaarden plaatsvinden en een goed ondernemingsbestuur te waarborgen, staat de huidige versie van Verordening (EU) 2015/760 het personeel van de Eltif-beheerder en van ondernemingen die tot dezelfde groep behoren als de Eltif-beheerder niet toe in die Eltif te beleggen of samen met de Eltif in hetzelfde actief te beleggen. Het is echter een gevestigde marktpraktijk dat van het personeel van de Eltif-beheerder en van andere verbonden entiteiten die tot dezelfde groep behoren en die naast de Eltif-beheerder meebeleggen, met inbegrip van de portefeuillebeheerders en hoger personeel dat verantwoordelijk is voor de belangrijkste financiële en operationele beslissingen van de Eltif-beheerder, vanwege de aard van het mandaat voor activabeheer vaak wordt verlangd of verwacht dat zij meebeleggen in hetzelfde fonds of hetzelfde actief teneinde de financiële prikkels voor dat personeel en voor de beleggers beter op elkaar af te stemmen. Daarom is het passend te specificeren dat de bepalingen inzake belangenconflicten het personeel van de Eltif-beheerder of van tot die groep behorende ondernemingen er niet van mogen weerhouden persoonlijk in die Eltif mee te beleggen en samen met die Eltif in hetzelfde actief te beleggen. Wanneer op die manier wordt meebelegd door het personeel, moeten de Eltif-beheerders organisatorische en administratieve regelingen treffen om belangenconflicten te identificeren, te voorkomen, te beheersen en te monitoren en ervoor zorgen dat zulke belangenconflicten op passende wijze openbaar worden gemaakt, zodat er voldoende waarborgen zijn voor een doeltreffende beleggersbescherming.

(24) Overeenkomstig artikel 13, lid 1, van Verordening (EU) 2015/760 moet een Eltif momenteel ten minste 70 % van haar kapitaal beleggen in in aanmerking komende beleggingsactiva. Deze hoge drempel voor de samenstelling van in aanmerking komende beleggingsactiva in de portefeuilles van Eltif's werd aanvankelijk vastgesteld in het licht van de focus van Eltif's op langetermijnbeleggingen en de bijdrage die dergelijke beleggingen zouden leveren om de duurzame groei van de economie van de Unie te financieren. Gezien de illiquide en unieke aard van bepaalde in aanmerking komende beleggingsactiva binnen de portefeuilles van Eltif's kan het voor Eltif-beheerders echter moeilijk en duur zijn om de liquiditeit van Eltif's te beheren, terugbetalingsverzoeken te honoreren, leenovereenkomsten aan te gaan en andere elementen van de beleggingsstrategieën van Eltif's met betrekking tot de overdracht, waardering en verpanding van dergelijke in aanmerking komende beleggingsactiva uit te voeren. Een verlaging van de drempel voor in aanmerking komende beleggingsactiva zou Eltif-beheerders in staat stellen de liquiditeit van Eltif's beter te beheren.

(25) Hefboomfinanciering wordt vaak gebruikt om de dagelijkse werking van een Eltif mogelijk te maken en om een specifieke beleggingsstrategie uit te voeren. Bescheiden hefboomfinanciering kan rendementen versterken en, indien adequaat gecontroleerd, zonder buitensporige risico’s te lopen of te verergeren. Daarnaast kan hefboomfinanciering vaak door verschillende instellingen voor collectieve belegging worden gebruikt om extra efficiëntieverbeteringen of operationele resultaten te behalen. Aangezien de drempel voor het lenen van contanten momenteel beperkt is tot 30 % van het kapitaal van de Eltif, is het mogelijk dat Eltif-beheerders niet in staat zijn bepaalde beleggingsstrategieën met succes uit te voeren, ook in het geval van beleggingen in reële activa, waarbij het gebruik van hogere hefboomniveaus een sectorale norm is of anderszins vereist is om aantrekkelijke risicogewogen rendementen te behalen. Het is daarom passend de flexibiliteit van Eltif-beheerders te verhogen om tijdens de duur van de Eltif extra kapitaal aan te trekken. Wegens de mogelijke risico’s van de hefboomwerking, moet het Eltif's die aan niet-professionele beleggers zullen worden verhandeld, zijn toegestaan contanten te lenen ten bedrage van maximaal 50 % van de waarde van het kapitaal van de Eltif. De drempel van 50 % is passend gezien de algemene limieten voor het lenen van contanten die gemeenschappelijk zijn voor fondsen die beleggen in reële activa met een vergelijkbaar liquiditeits- en terugbetalingsprofiel. Voor Eltif's die aan professionele beleggers worden aangeboden, moet echter een hogere hefboomdrempel worden toegestaan, omdat professionele beleggers een hogere risicotolerantie hebben dan niet-professionele beleggers. De drempel voor het lenen van contanten voor Eltif's die enkel aan professionele beleggers worden verhandeld, moet daarom worden verhoogd tot 100 % van het Eltif-kapitaal.

(26) Om Eltif's meer beleggingsmogelijkheden te bieden, moeten Eltif's kunnen lenen in de valuta waarin de beheerder naar verwachting het actief zal verwerven. Het is echter noodzakelijk het risico van valutamismatches te beperken en aldus het valutarisico voor de beleggingsportefeuille te beperken. Eltif's moeten daarom ofwel zorgen voor adequate afdekkingen van de blootstelling aan valutarisico’s, ofwel lenen in een andere valuta waarbij blootstellingen in vreemde valuta geen significante valutarisico’s meebrengen.

(27) Eltif's moeten hun activa kunnen bezwaren om hun leningsstrategie uit te voeren. Teneinde evenwel iets te doen aan de zorgen in verband met schaduwbankactiviteiten mogen de door de Eltif geleende contanten niet gebruikt worden voor het verstrekken van leningen aan kwalificerende portefeuillemaatschappijen. Om de flexibiliteit van Eltif's bij de uitvoering van hun leningsstrategie te vergroten, mogen de leningsovereenkomsten echter niet als een lening worden beschouwd wanneer die lening volledig wordt gedekt door de kapitaalverplichtingen van de beleggers.

(28) Gezien de verhoging van de maximumdrempels voor het lenen van contanten door Eltif's en de opheffing van bepaalde beperkingen op het lenen van contanten in vreemde valuta, moeten beleggers uitgebreidere informatie krijgen over de leningsstrategie en de door de Eltif gehanteerde limieten. Daarom is het passend van Eltif-beheerders te verlangen dat zij in het prospectus van de betrokken Eltif expliciet melding maken van de leningsstrategie en de leningslimieten en informatie verstrekken over de wijze waarop hefboomfinanciering zal bijdragen aan de Eltif-strategie en hoe valutarisico’s en durationrisico’s zullen worden beperkt.

(29) Overeenkomstig artikel 18, lid 4, van Verordening (EU) 2015/760 moeten beleggers om de vereffening van een Eltif kunnen verzoeken als aan hun in overeenstemming met het terugbetalingsbeleid van de Eltif ingediende terugbetalingsverzoeken niet is voldaan binnen één jaar vanaf de datum waarop die verzoeken werden ingediend. Gezien de langetermijnoriëntatie van Eltif's en het vaak unieke en illiquide activaprofiel van de portefeuilles van Eltif's, kan het recht van een belegger of een groep beleggers om de vereffening van een Eltif te vragen onevenredig zijn en schadelijk zijn zowel voor de succesvolle uitvoering van de beleggingsstrategie van de Eltif als voor de belangen van andere beleggers of groepen beleggers. Daarom is het passend dat de mogelijkheid voor beleggers wordt geschrapt om de vereffening van een Eltif te eisen wanneer die Eltif niet in staat is aan terugbetalingsverzoeken te voldoen.

(30) De huidige versie van Verordening (EU) 2015/760 is onduidelijk over de criteria om het terugbetalingspercentage binnen een bepaalde periode te beoordelen en over de minimuminformatie die over de mogelijkheid van terugbetalingen aan de bevoegde autoriteiten moet worden verstrekt. Gezien de centrale rol van ESMA bij de toepassing van Verordening (EU) 2015/760 en haar deskundigheid op het gebied van effecten en effectenmarkten, is het passend ESMA te belasten met het opstellen van ontwerpen van technische reguleringsnormen waarin die criteria en die informatie worden gespecificeerd.

(31) Overeenkomstig artikel 19, lid 1, van de huidige versie van Verordening (EU) 2015/760 mag het reglement of de statuten van een Eltif er niet aan in de weg staan dat rechten van deelneming of aandelen van de Eltif worden toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of op een multilaterale handelsfaciliteit. Ondanks deze mogelijkheid hebben Eltif-beheerders, beleggers en marktdeelnemers nauwelijks gebruikgemaakt van het secundaire handelsmechanisme voor de handel in aandelen of rechten van deelneming in Eltif's. Om de secundaire handel in rechten van deelneming of aandelen van Eltif te bevorderen, is het passend om Eltif-beheerders toe te staan om vóór het einde van de duur van de Eltif een vroegtijdige uittreding van Eltif-beleggers mogelijk te maken. Om een doeltreffend werking van een dergelijk secundair handelsmechanisme te waarborgen, mag een dergelijke vroegtijdig uitstap alleen mogelijk zijn wanneer de beheerder van de Eltif een beleid heeft ingevoerd om potentiële beleggers en uitstapverzoeken met elkaar te matchen. In dat beleid moeten onder meer het overdrachtsproces, de rol van de Eltif-beheerder en de Eltif-administrateur, de duur van het liquiditeitsvenster waarin de rechten van deelneming of aandelen van de Eltif kunnen worden uitgewisseld, de uitvoeringsprijs, proratiseringsvoorwaarden, openbaarmakingsvereisten, vergoedingen, kosten en heffingen en andere voorwaarden met betrekking tot een dergelijk liquiditeitsvenster worden gespecificeerd.

(32) Overeenkomstig artikel 26 van de huidige versie van Verordening (EU) 2015/760 moeten Eltif-beheerders lokale voorzieningen opzetten in elke lidstaat waar zij voornemens zijn Eltif's te verhandelen. De verplichting om lokale faciliteiten op te zetten is echter geschrapt bij Richtlijn (EU) 2019/1160 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 19 wat betreft icbe’s en alternatieve beleggingsinstellingen die aan niet-professionele beleggers worden verhandeld, aangezien dergelijke lokale faciliteiten extra kosten en wrijving veroorzaken voor de grensoverschrijdende verhandeling van Eltif's. Bovendien is de voorkeursmethode voor contacten met beleggers verschoven van fysieke bijeenkomsten in lokale faciliteiten naar directe interactie tussen fondsbeheerders of distributeurs en beleggers via elektronische middelen. Het schrappen van deze verplichting uit de Eltif-verordening voor alle Eltif-beleggers zou daarom in overeenstemming zijn met Richtlijn (EU) 2019/1160 en de hedendaagse verhandelingsmethoden van financiële producten, en zou de aantrekkelijkheid van Eltif's kunnen bevorderen voor vermogensbeheerders die niet langer kosten moeten maken die voortvloeien uit de exploitatie van lokale faciliteiten. Artikel 26 moet daarom worden geschrapt.

(33) Overeenkomstig de huidige versie van artikel 21, lid 1, van Verordening (EU) 2015/760 moeten Eltif's een gespecificeerd schema voor de ordelijke vervreemding van hun activa goedkeuren om de rechten van deelneming of aandelen van beleggers na de duur van de Eltif terug te betalen. Deze bepaling verplicht Eltif's ook om dit gespecificeerde schema aan de bevoegde autoriteiten bekend te maken. Deze vereisten betekenen voor Eltif-beheerders aanzienlijke administratieve lasten en nalevingslasten, zonder dat dit tot een overeenkomstige verhoging van de beleggersbescherming leidt. Om deze lasten te verlichten zonder de bescherming van beleggers te verminderen, moeten Eltif's de bevoegde autoriteit van de Eltif informeren over de ordelijke vervreemding van hun activa om de rechten van deelneming of aandelen van beleggers na het einde van de duur van de Eltif terug te betalen, en moeten zij de bevoegde autoriteit van de Eltif alleen een gespecificeerd schema verstrekken indien de bevoegde autoriteit van de Eltif hen daar uitdrukkelijk om verzoekt.

(34) Adequate openbaarmaking van vergoedingen en kosten is voor beleggers van cruciaal belang om de Eltif's als potentiële beleggingsdoelstelling te beoordelen. Een dergelijke openbaarmaking is ook van belang wanneer de Eltif wordt verhandeld aan niet-professionele beleggers in het geval van master-feederconstructies. Het is daarom passend de Eltif-beheerder te verplichten in het jaarverslag van de feeder-Eltif een verklaring op te nemen over de totale kosten van de feeder-Eltif en de master-Eltif.

(35) Verordening (EU) 2015/760 verplicht Eltif-beheerders ertoe in het Eltif-prospectus informatie openbaar te maken over vergoedingen in verband met beleggingen in die Eltif. Verordening (EU) 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad 20 bevat echter ook vereisten met betrekking tot de openbaarmaking van vergoedingen. Om de transparantie voor de vergoedingsstructuur te verhogen moet het vereiste in Verordening (EU) 2015/760 worden afgestemd op het vereiste in Verordening (EU) nr. 1286/2014.

(36) Het is een gevestigde marktpraktijk dat van de portefeuillebeheerder of het hoger personeel van de Eltif-beheerder verlangd of verwacht wordt te beleggen in Eltif's die door die Eltif-beheerder worden beheerd. Dergelijke personen worden verondersteld financieel onderlegd te zijn en goed geïnformeerd te zijn over de desbetreffende Eltif. In die omstandigheden is het overbodig van deze personen te verlangen dat zij voor beleggingen in de Eltif een geschiktheidstest ondergaan. Het is daarom passend dat Eltif-beheerders of distributeurs niet worden verplicht voor zulke personen een geschiktheidstest uit te voeren.

(37) Het prospectus van de feeder-Eltif kan zeer relevante informatie bevatten voor beleggers, waardoor beleggers de potentiële risico’s en voordelen van een belegging beter kunnen beoordelen. Daarom is het passend te eisen dat in geval van een master-feederstructuur het prospectus van de feeder-Eltif informatie bevat over de master-feederstructuur, de feeder-Eltif en de master-Eltif, een beschrijving van alle door de feeder-Eltif te betalen vergoedingen of onkosten en een beschrijving van de fiscale gevolgen van de belegging in de master-Eltif voor de feeder-Eltif.

(38) Overeenkomstig artikel 30, lid 7, van Verordening (EU) 2015/760 moeten beleggers momenteel gelijk worden behandeld en zijn een voorkeursbehandeling voor afzonderlijke beleggers of groepen van beleggers of het verlenen van specifieke economische voordelen aan die beleggers verboden. Eltif's kunnen echter verschillende categorieën aandelen of rechten van deelneming hebben met enigszins of wezenlijk verschillende voorwaarden wat betreft vergoedingen, juridische structuur, verhandelingsregels en andere vereisten. Om rekening te houden met deze verschillen moet worden gespecificeerd dat deze vereisten enkel moeten gelden voor individuele beleggers of groepen beleggers die beleggen in dezelfde categorie of categorieën van Eltif's.

(39) Verordening (EU) 2015/760 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(40) Om Eltif-beheerders voldoende tijd te geven om zich aan te passen aan de nieuwe vereisten, met inbegrip van de vereisten met betrekking tot de verhandeling van Eltif's aan beleggers, moet deze verordening zes maanden na de inwerkingtreding ervan van toepassing worden.