Overwegingen bij COM(2021)724 - Wijziging van bepaalde richtlijnen wat betreft de oprichting en het functioneren van het European Single Acces Point

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) In het actieplan voor de kapitaalmarktenunie 15 (“KMU”) heeft de Commissie voorgesteld om de publieke toegang tot financiële en niet-financiële informatie van entiteiten te verbeteren door een European Single Access Point (“ESAP”) te bouwen. De strategie van de Commissie voor het digitale geldwezen 16 zette op hoofdlijnen uiteen hoe Europa de digitale transformatie van het geldwezen de komende jaren kan ondersteunen, om met name een datagedreven geldwezen te bevorderen. In haar strategie voor de financiering van de transitie naar een duurzame economie 17 maakte de Commissie van het duurzame geldwezen de hoeksteen van het financiële stelsel, als een essentieel middel om de groene transitie van de EU-economie te verwezenlijken, als onderdeel van de Green Deal 18

(2) ESAP zal worden opgericht overeenkomstig Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad [ESAP-verordening] 19 om data gemakkelijk toegankelijk te maken voor besluitvormers in de economie en de samenleving, zodat zij doordachte besluiten kunnen nemen die het doeltreffende functioneren van de markt ten goede komen. De uitrol van gemeenschappelijke Europese dataruimtes in cruciale sectoren, zoals de financiële sector, zou daarbij kunnen helpen. De verwachting is dat de financiële wereld de komende jaren een digitale transformatie zal doormaken, en de Unie moet een en ander ondersteunen, met name door een datagedreven geldwezen te bevorderen. Voorts is het centraal stellen van het duurzame geldwezen in het financiële stelsel een cruciaal middel om een groene transitie van de economie van de Unie te verwezenlijken. Wil de groene transitie via het duurzame geldwezen slagen, dan is het van essentieel belang dat informatie over de duurzaamheid van bedrijven gemakkelijk toegankelijk is voor beleggers, zodat zij beter geïnformeerd zijn wanneer zij beleggingsbeslissingen nemen. Daartoe moet de publieke toegang tot financiële en niet-financiële informatie over natuurlijke personen of rechtspersonen die informatie openbaar moeten maken of die op vrijwillige basis financiële en duurzaamheidsinformatie over hun economische activiteiten aanleveren bij een verzamelende instantie (“entiteiten”), worden verbeterd. Een efficiënt middel om dat op Unieniveau te doen is de oprichting van een centraal platform – ESAP – dat elektronische toegang geeft tot alle betrokken informatie.

(3) ESAP moet het publiek een eenvoudige, gecentraliseerde toegang bieden tot informatie over entiteiten en hun producten wat betreft financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid die autoriteiten en entiteiten overeenkomstig een aantal richtlijnen op dat terrein moeten bekendmaken. Hoe dan ook kunnen entiteiten informatie over hun economische activiteiten die relevant is voor financiële diensten of voor kapitaalmarkten of op het punt van duurzaamheid, indienen bij een verzamelende instantie, zodat die informatie overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] op ESAP toegankelijk kan worden gemaakt.

(4) Een aantal richtlijnen op het gebied van financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid moet worden gewijzigd om ESAP te kunnen laten functioneren. Om op evenredige wijze een robuust en efficiënt functioneren van ESAP mogelijk te maken, moet het verzamelen en aanleveren van de informatie stapsgewijs worden opgeschaald.

(5) Voor het functioneren van ESAP moeten verzamelende instanties worden aangewezen die bij de entiteit de informatie met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid verzamelen. Wanneer er nog geen verzamelende instantie op grond van Unierecht is opgericht, wijzen de lidstaten een van de op grond van Richtlijn 2004/109/EG 20 opgerichte officieel aangewezen mechanismen aan die de informatie moet verzamelen en opslaan, en stellen zij de Europese Autoriteit voor effecten en markten (“ESMA”) daarvan in kennis. Dat officieel aangewezen mechanisme moet dan functioneren als een verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] en moet de in die verordening genoemde specifieke taken uitvoeren. Wanneer een Europese toezichthoudende autoriteit of een bevoegde autoriteit op grond van Unierecht informatie wat betreft financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid over de entiteiten en hun financiële producten moet opstellen en op haar website bekendmaken, moet zij handelen als een verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening]. Die autoriteit moet de informatie publiceren in een voor data-extractie geschikt formaat, en de namen en, voor zover beschikbaar, de identificatiecode voor juridische entiteiten opnemen en het type informatie vermelden.

(6) Om ervoor te zorgen dat ESAP tijdig toegang biedt tot informatie die relevant is voor financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid, als beschreven in Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening], moeten entiteiten hun informatie bij een verzamelende instantie aanleveren op hetzelfde tijdstip als dat waarop zij die informatie publiek maken.

(7) Wil de informatie digitaal bruikbaar zijn, dan moeten de entiteiten de informatie bij de verzamelende instanties aanleveren in een formaat dat voor data-extractie geschikt is of, wanneer dat door Unierecht wordt voorgeschreven, in een machinaal leesbaar formaat. De entiteiten moeten de informatie die zij bij de verzamelende instanties aanleveren, vergezeld laten gaan van de door die verzamelende instanties verlangde metadata. Aan de Commissie moet de bevoegdheid worden toegekend om technische uitvoeringsnormen vast te stellen die door de betrokken Europese toezichthoudende autoriteiten zijn ontwikkeld tot specificatie van de metadata voor elk informatie-element, de datastructurering van de informatie en de informatie waarvoor het machinaal leesbare formaat vereist is en de vraag welk machinaal leesbaar formaat in dat geval moet worden gebruikt.

(8) Entiteiten moeten aansprakelijk worden gehouden voor de informatie die zij bij verzamelende instanties aanleveren. Door de data-integriteit en de geloofwaardigheid van de bron ervan te garanderen, kunnen de entiteiten worden beschermd tegen ongeoorloofde aanpassing van hun informatie en kan het vertrouwen van het publiek in ESAP worden opgebouwd. Daartoe moeten documenten die entiteiten bij de verzamelende instanties aanleveren, vergezeld gaan van een gekwalificeerd elektronisch zegel dat door de rapporterende entiteit in de bij de verzamelende instanties aangeleverde informatie wordt opgenomen wanneer dat zegel vereist is, in overeenstemming met de specificaties in Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

(9) Overeenkomstig artikel 42, lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 is de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming geraadpleegd 21 , en op [datum invoegen] heeft hij een advies uitgebracht 22 .

(10) Daar de doelstelling van deze richtlijn – het harmoniseren van de openbaarmakingsvereisten voor de publieke informatie die via ESAP toegankelijk moet zijn – niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve wegens de omvang of de gevolgen ervan beter door de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

(11) De volgende richtlijnen moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd:

–Richtlijn 2002/87/EG betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat 23 ;

–Richtlijn 2004/25/EG betreffende het openbaar overnamebod 24 ;

–Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten 25 ;

–Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen 26 ;

–Richtlijn 2007/36/EG betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen 27 ;

–Richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) 28 ;

–Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) 29 ;

–Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen 30 ;

–Richtlijn 2013/34/EU betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen 31 ;

–Richtlijn 2013/36/EU betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen 32 ;

–Richtlijn 2014/59/EU betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen 33 ;

–Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten 34 ;

–Richtlijn (EU) 2016/97 betreffende verzekeringsdistributie 35 ;

–Richtlijn (EU) 2016/2341 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) 36 ;

–Richtlijn (EU) 2019/2034 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen 37 ;

–Richtlijn (EU) 2019/2162 betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties 38 .