Overwegingen bij COM(2021)725 - Wijziging van bepaalde verordeningen wat betreft de oprichting en het functioneren van het European Single Acces Point

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) In het actieplan voor de kapitaalmarktenunie 15 (“KMU”) heeft de Commissie voorgesteld om de publieke toegang tot financiële en niet-financiële informatie van entiteiten te verbeteren door een European Single Access Point (“ESAP”) te bouwen. De strategie van de Commissie voor het digitale geldwezen 16 zette op hoofdlijnen uiteen hoe Europa de digitale transformatie van het geldwezen de komende jaren kan ondersteunen, om met name een datagedreven geldwezen te bevorderen. In haar strategie voor de financiering van de transitie naar een duurzame economie 17 maakte de Commissie van het duurzame geldwezen de hoeksteen van het financiële stelsel, als een essentieel middel om de groene transitie van de EU-economie te verwezenlijken, als onderdeel van de Green Deal 18

(2) ESAP zal worden opgericht overeenkomstig Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad [ESAP-verordening] 19 om data gemakkelijk toegankelijk te maken voor besluitvormers in de economie en de samenleving, zodat zij doordachte besluiten kunnen nemen die het doeltreffende functioneren van de markt ten goede komen. De uitrol van gemeenschappelijke Europese dataruimtes in cruciale sectoren, zoals de financiële sector, zou daarbij kunnen helpen. De verwachting is dat de financiële wereld de komende jaren een digitale transformatie zal doormaken, en de Unie moet een en ander ondersteunen, met name door een datagedreven geldwezen te bevorderen. Voorts is het centraal stellen van het duurzame geldwezen in het financiële stelsel een cruciaal middel om een groene transitie van de economie van de Unie te verwezenlijken. Wil de groene transitie via het duurzame geldwezen slagen, dan is het van essentieel belang dat informatie over de duurzaamheid van bedrijven gemakkelijk toegankelijk is voor beleggers, zodat zij beter geïnformeerd zijn wanneer zij beleggingsbeslissingen nemen. Daartoe moet de publieke toegang tot financiële en niet-financiële informatie over natuurlijke personen of rechtspersonen die informatie openbaar moeten maken of die op vrijwillige basis financiële en duurzaamheidsinformatie over hun economische activiteiten aanleveren bij een verzamelende instantie (“entiteiten”), worden verbeterd. Een efficiënt middel om dat op Unieniveau te doen is de oprichting van een centraal platform – ESAP – dat elektronische toegang geeft tot alle betrokken informatie.

(3) ESAP moet het publiek een eenvoudige, gecentraliseerde toegang bieden tot informatie over entiteiten en hun producten wat betreft financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid die entiteiten en autoriteiten overeenkomstig een aantal richtlijnen op dat terrein moeten bekendmaken. Hoe dan ook kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen informatie over hun economische activiteiten die relevant is voor financiële diensten of voor kapitaalmarkten of op het punt van duurzaamheid, indienen bij een verzamelende instantie, zodat die informatie overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] op ESAP toegankelijk kan worden gemaakt.

(4) Een aantal verordeningen op het gebied van financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid moet worden gewijzigd om ESAP te kunnen laten functioneren. Om op evenredige wijze een robuust en efficiënt functioneren van ESAP mogelijk te maken, moet het verzamelen en aanleveren van de informatie stapsgewijs worden opgeschaald.

(5) Voor het functioneren van ESAP moeten verzamelende instanties worden aangewezen die bij de betrokken entiteiten de informatie met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid verzamelen. Wanneer er nog geen verzamelende instantie op grond van Unierecht is opgericht, wijzen de lidstaten een van de op grond van Richtlijn 2004/109/EG 20 opgerichte officieel aangewezen mechanismen aan die de informatie moet verzamelen en opslaan, en stellen zij de Europese Autoriteit voor effecten en markten (“ESMA”) daarvan in kennis. Dat officieel aangewezen mechanisme moet dan functioneren als een verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] en moet de in die verordening genoemde specifieke taken uitvoeren. Wanneer een Europese toezichthoudende autoriteit of een bevoegde autoriteit op grond van Unierecht informatie wat betreft financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid over de betrokken entiteiten en hun financiële producten moet opstellen en op haar website bekendmaken, moet zij handelen als een verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening]. Die autoriteit moet informatie publiceren in een voor data-extractie geschikt formaat, en de namen en, voor zover beschikbaar, de identificatiecode voor juridische entiteiten opnemen en het type informatie vermelden.

(6) Om ervoor te zorgen dat ESAP tijdig toegang biedt tot informatie die relevant is voor financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid, als beschreven in Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening], moeten entiteiten hun informatie bij een verzamelende instantie aanleveren op hetzelfde tijdstip als dat waarop zij die informatie publiek maken.

(7) Wil de informatie digitaal bruikbaar zijn, dan moeten entiteiten de informatie bij de verzamelende instanties aanleveren in een formaat dat voor data-extractie geschikt is of, wanneer dat door Unierecht wordt voorgeschreven, in een machinaal leesbaar formaat. Entiteiten moeten de informatie die zij bij de verzamelende instanties aanleveren, vergezeld laten gaan van de door die verzamelende instanties verlangde metadata. Aan de Commissie moet de bevoegdheid worden toegekend om technische uitvoeringsnormen vast te stellen die door de betrokken Europese toezichthoudende autoriteiten zijn ontwikkeld tot specificatie van de metadata voor elk informatie-element, de datastructurering van de informatie en de informatie waarvoor een machinaal leesbaar formaat vereist is en de vraag welk machinaal leesbaar formaat in dat geval moet worden gebruikt.

(8) Entiteiten moeten aansprakelijk worden gehouden voor de informatie die zij bij verzamelende instanties aanleveren. Door de data-integriteit en de geloofwaardigheid van de bron ervan te garanderen, kunnen entiteiten worden beschermd tegen ongeoorloofde aanpassing van hun informatie en kan het vertrouwen van het publiek in ESAP worden opgebouwd. Daartoe moeten documenten die entiteiten bij de verzamelende instanties aanleveren, vergezeld gaan van een gekwalificeerd elektronisch zegel dat door de rapporterende entiteit in de bij de verzamelende instanties aangeleverde informatie wordt opgenomen wanneer dat zegel vereist is, in overeenstemming met de specificaties in Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

(9) Overeenkomstig artikel 42, lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 is de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming geraadpleegd 21 , en op [datum invoegen] heeft hij een advies uitgebracht 22 .

(10) Daar de doelstelling van deze verordening – het harmoniseren van de openbaarmakingsvereisten voor de publieke informatie die via ESAP toegankelijk moet zijn – niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve wegens de omvang of de gevolgen ervan beter door de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

(11) De volgende verordeningen moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd:

–Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus 23 ;

–Verordening (EU) nr. 236/2012 betreffende shortselling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps 24 ;

–Verordening (EU) nr. 648/2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters 25 ;

–Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen 26 ;

–Verordening (EU) nr. 346/2013 inzake Europese sociaalondernemerschapsfondsen 27 ;

–Verordening (EU) Nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen 28 ;

–Verordening (EU) nr. 537/2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang 29 ;

–Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik (Verordening marktmisbruik) 30 ;

–Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten 31 ;

–Verordening (EU) nr. 909/2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie en betreffende centrale effectenbewaarinstellingen 32 ;

–Verordening (EU) nr. 1286/2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP’s) 33 ;

–Verordening (EU) 2015/760 betreffende Europese langetermijnbeleggingsinstellingen 34 ;

–Verordening (EU) 2015/2365 betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik 35 ;

–Verordening (EU) 2016/1011 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten 36 ;

–Verordening (EU) 2017/1129 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten 37 ;

–Verordening (EU) 2017/1131 inzake geldmarktfondsen 38 ;

–Verordening (EU) 2019/1238 inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) 39 ;

–Verordening (EU) 2019/2033 betreffende prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen 40 ;

–Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector 41 ;

–Verordening (EU) 2020/852 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen 42 ;

–Verordening (EU) 2021/23 betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen 43 .