Overwegingen bij COM(2021)726 - Wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) In haar KMU-actieplan van 2020 14 kondigde de Commissie aan dat zij een wetgevingsvoorstel wilde indienen inzake de oprichting van een gecentraliseerde databank die een volledig beeld moet geven van de prijzen en het volume van aandelen en aan aandelen verwante financiële instrumenten die in de hele Unie op een groot aantal handelsplatformen worden verhandeld (consolidated tape). In zijn conclusies over het KMU-actieplan van de Commissie 15 van 2 december 2020 moedigde de Raad de Commissie aan om meer investeringsactiviteiten binnen de Unie te stimuleren door de beschikbaarheid en transparantie van gegevens te verbeteren door nader te analyseren hoe de belemmeringen voor een geconsolideerde transactiemeldingsregeling in de Unie kunnen worden aangepakt.

(2) In haar routekaart “Het Europees economisch en financieel bestel: openheid, kracht en veerkracht stimuleren” van 19 januari 2021 16 heeft de Commissie bevestigd dat zij voornemens is de transparantie van de kapitaalmarkten te verbeteren, te vereenvoudigen en verder te harmoniseren als onderdeel van de herziening van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad 17 en Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad 18 . Als onderdeel van de inspanningen om de internationale rol van de euro te versterken, heeft de Commissie ook aangekondigd dat een dergelijke hervorming het ontwerp en de invoering van een consolidated tape zou omvatten, met name voor de uitgifte van bedrijfsobligaties, om de liquiditeit van de secundaire handel in in euro luidende schuldinstrumenten te vergroten.

(3) Verordening (EU) nr. 600/2014 is gewijzigd bij Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad 19 om de belangrijkste belemmeringen voor het ontstaan van een consolidated tape weg te nemen. Bij die verordening zijn daarom verplichte bijdragen van marktgegevens aan de verstrekker van consolidated tape ingevoerd, is de gegevenskwaliteit verbeterd en is de synchronisatie van de beursklok geharmoniseerd. Voorts zijn bij die verordening de mogelijkheden beperkt om ontheffing te verlenen van de verplichting inzake pretransactionele transparantie voor handelsplatforms en beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling. Bovendien zijn de handelsverplichtingen aangescherpt en werd het ontvangen van betalingen voor het ter uitvoering doorgeven van orders van cliënten verboden. Aangezien Richtlijn 2014/65 ook bepalingen inzake consolidated tape en transparantie bevat, moeten de wijzigingen van Verordening (EU) nr. 600/2014 worden weerspiegeld in Richtlijn 2014/65/EU.

(4) Artikel 1, lid 7, van Richtlijn 2014/65/EU verplicht exploitanten van systemen waarin meerdere koop- en verkoopintenties van derden met betrekking tot financiële instrumenten op elkaar kunnen inwerken (“multilaterale systemen”) ertoe te werk te gaan overeenkomstig de vereisten met betrekking tot gereglementeerde markten, multilaterale handelsfaciliteiten (“MTF’s”) of georganiseerde handelsfaciliteiten (“OTF’s”). Getuige het eindverslag over de werking van de georganiseerde handelsfaciliteit 20 van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) heeft de marktpraktijk echter aangetoond dat het beginsel van multilaterale handelsactiviteit waarvoor een vergunning vereist is, in de Unie niet in acht is genomen, waardoor een ongelijk speelveld tussen vergunninghoudende en niet-vergunninghoudende multilaterale systemen is ontstaan. Voorts heeft deze situatie voor bepaalde marktdeelnemers rechtsonzekerheid gecreëerd met betrekking tot de regelgevingsverwachtingen voor dergelijke multilaterale systemen. Om de marktdeelnemers duidelijkheid te verschaffen, een gelijk speelveld te waarborgen, de werking van de interne markt te verbeteren en te zorgen en een uniforme toepassing van het vereiste dat hybride systemen alleen multilaterale handelsactiviteiten mogen verrichten indien zij over een vergunning beschikken als gereglementeerde markt, een MTF of een OTF, moet de inhoud van artikel 1, lid 7, van Richtlijn 2014/65/EU naar Verordening (EU) nr. 600/2014 worden verplaatst.

(5) Artikel 2, lid 1, punt d), ii), van Richtlijn 2014/65/EU stelt personen die voor eigen rekening handelen, vrij van het vereiste om een vergunning als beleggingsonderneming of kredietinstelling te hebben, tenzij die personen directe elektronische toegang hebben tot een handelsplatform. Artikel 17, lid 5, en artikel 48, lid 7, van Richtlijn 2014/65/EU schrijven voor dat aanbieders van directe elektronische toegang vergunninghoudende beleggingsondernemingen of kredietinstellingen zijn. Beleggingsondernemingen of kredietinstellingen die directe elektronische toegang verlenen, moeten ervoor zorgen dat hun cliënten voldoen aan de vereisten van artikel 17, lid 5, en artikel 48, lid 7, van Richtlijn 2014/65/EU. Die poortwachtersfunctie is doeltreffend en maakt het voor cliënten van de aanbieder van directe elektronische toegang, waaronder personen die voor eigen rekening handelen, onnodig om onder Richtlijn 2014/65/EU te vallen. Bovendien zou het schrappen van dat vereiste bijdragen tot een gelijk speelveld tussen personen uit derde landen die directe elektronische toegang hebben tot EU-platformen, voor wie Richtlijn 2014/65/EU geen vergunning vereist, en in de Unie gevestigde personen.

(6) Aangezien multilaterale systemen van het toepassingsgebied van artikel 1, lid 7, van Richtlijn 2014/65/EU naar Verordening (EU) nr. 600/2014 zijn verplaatst, is het ook logisch om de definitie van “multilateraal systeem” naar die verordening over te hevelen.

(7) Artikel 27, lid 3, van Richtlijn 2014/65/EU bevat de verplichting voor plaatsen van uitvoering om een lijst met gegevens over de beste uitvoering openbaar te maken. Uit feitelijk bewijsmateriaal en feedback van belanghebbenden is gebleken dat die verslagen zelden worden gelezen en beleggers of andere gebruikers van die verslagen niet in staat stellen om zinvolle vergelijkingen te maken op basis van de erin opgenomen informatie. Als gevolg daarvan is de rapportageverplichting bij Richtlijn (EU) 2021/338 van het Europees Parlement en de Raad 21 voor twee jaar opgeschort om te worden herzien. Verordening (EU) nr. 600/2014 is gewijzigd bij Verordening (EU) XX/XXXX 22 om de belemmeringen voor het ontstaan van een consolidated tape weg te nemen. Tot de gegevens waarvan verwacht wordt dat de consolidated tape ze zal verstrekken, behoort de posttransactionele informatie over alle transacties in financiële instrumenten. Die informatie kan worden gebruikt om de beste uitvoering aan te tonen. De rapportageverplichting van artikel 27, lid 3, van Richtlijn 2014/65/EU zal derhalve niet langer relevant zijn en moet dus worden geschrapt.

(8) De juiste werking van de consolidatie van marktgegevens via een consolidated tape hangt af van de kwaliteit van de gegevens die de verstrekker van consolidated tape ontvangt Verordening (EU) nr. 600/2014 bevat vereisten voor de kwaliteit van de gegevens waaraan verstrekkers van gegevens aan de consolidated tape moeten voldoen. Om ervoor te zorgen dat beleggingsondernemingen en marktexploitanten die een MTF of een OTF exploiteren, en gereglementeerde markten aan die vereisten voldoen, moeten de lidstaten voorschrijven dat die beleggingsondernemingen en marktexploitanten over de nodige regelingen ter zake beschikken.

(9) De ontvangst van hoogwaardige gegevens is van het grootste belang voor de werking van de consolidated tape en de interne markt. Dat betekent ook dat alle verstrekkers van marktgegevens en de verstrekker van consolidated tape hun gegevens op gesynchroniseerde wijze van een tijdstempel moeten voorzien, en dus hun beursklokken moeten synchroniseren. Verordening (EU) nr. 600/2014 is derhalve bij Verordening (EU) XX/XXX 23 gewijzigd om dat vereiste, dat krachtens Richtlijn 2014/65/EU alleen van toepassing was op handelsplatformen en hun leden, uit te breiden tot beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling, goedgekeurde publicatieregelingen en CT-verstrekkers. Aangezien dat vereiste nu is vastgelegd in Verordening nr. 600/2014, kan het uit Richtlijn 2014/65/EU worden geschrapt.

(10) Binnen het kader voor de regulering van de markten voor financiële instrumenten van de Unie vallen vele in Verordening (EU) nr. 600/2014 vastgestelde materiële vereisten onder toezicht en sancties op nationaal niveau in overeenstemming met de artikelen 69 en 70 van Richtlijn 2014/65/EU. Verordening (EU) nr. 600/2014 is bij Verordening (EU) XX/XXXX 24 gewijzigd om nieuwe regels op te nemen inzake het volumebeperkingsmechanisme, verplichte bijdragen van basismarktgegevens aan de consolidated tape, gegevenskwaliteitsnormen waaraan deze bijdragen zijn onderworpen en het verbod op het ontvangen van betalingen voor het ter uitvoering doorgeven van orders van cliënten. Aangezien het toezicht op de betrokken entiteiten bij de nationale autoriteiten berust, moeten deze nieuwe materiële vereisten worden toegevoegd aan de lijst in Richtlijn 2014/65/EU van bepalingen waarvoor de lidstaten sancties op nationaal niveau moeten vaststellen.