Overwegingen bij COM(2021)727 - Wijziging van Verordening (EU) nr. 600/2014 wat betreft het vergroten van de transparantie van marktgegevens, het wegnemen van belemmeringen voor het ontstaan van een consolidated tape, het optimaliseren van de handelsverplichtingen en het verbod op het ontvangen van betalingen voor het doorgeven van orders van cliënten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) In haar KMU-actieplan van 2020 27 kondigde de Commissie aan dat zij voornemens was een wetgevingsvoorstel in te dienen voor de oprichting van een gecentraliseerde databank die een volledig beeld zou moeten geven van de prijzen en het volume van eigenvermogensinstrumenten en vergelijkbare financiële instrumenten, die in de hele Unie op een groot aantal handelsplatformen worden verhandeld (“consolidated tape”). Op 2 december 2020 heeft de Raad in zijn conclusie over het KMU-actieplan van de Commissie 28 de Commissie aangemoedigd om meer investeringsactiviteiten binnen de Unie te stimuleren door de beschikbaarheid en transparantie van gegevens te verbeteren en nader te onderzoeken op welke wijze de belemmeringen voor een geconsolideerde transactiemeldingsregeling in de EU kunnen worden aangepakt.

(2) In haar routekaart "Het Europese economische en financiële bestel: openheid, kracht en veerkracht stimuleren” van 19 januari 2021 29 bevestigde de Commissie haar voornemen om de transparantie van de kapitaalmarkten te verbeteren, te vereenvoudigen en verder te harmoniseren, als onderdeel van de herziening van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad 30 en Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad 31 . Als onderdeel van het streven naar een sterkere internationale rol voor de euro kondigde de Commissie eveneens aan dat een dergelijke hervorming het vormgeven en toepassen van een consolidated tape zou omvatten, met name voor de uitgifte van bedrijfsobligaties, met als doel de liquiditeit van de secundaire handel in in euro luidende schuldinstrumenten te vergroten.

(3) Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad 32 voorziet in een wetgevingskader voor “verstrekkers van consolidated tape”, zowel voor aandelen als voor andere dan eigenvermogensinstrumenten. Die verstrekkers van consolidated tape zijn momenteel belast met het verzamelen van marktgegevens over financiële instrumenten van handelsplatformen en goedgekeurde publicatieregelingen (“APA’s”) en het consolideren van deze gegevens tot een doorlopende elektronische live gegevensstroom waarmee per financieel instrument marktgegevens worden verstrekt. Het idee achter de invoering van een verstrekker van consolidated tape was dat aan het publiek op geconsolideerde wijze marktgegevens beschikbaar zouden worden gesteld van handelsplatformen en APA’s, met inbegrip van alle handelsmarkten van de Unie, met gebruikmaking van identieke gegevenstags, formats en gebruikersinterfaces.

(4) Tot op heden heeft echter geen enkele onder toezicht staande entiteit een vergunning aangevraagd om als verstrekker van consolidated tape op te treden. De ESMA heeft drie belangrijke belemmeringen geïdentificeerd die onder toezicht staande entiteiten ervan hebben weerhouden een aanvraag tot registratie als verstrekker van consolidated tape in te dienen 33 . Ten eerste is er onduidelijkheid over hoe de verstrekker van consolidated tape marktgegevens van de verschillende plaatsen van uitvoering of van de betrokken aanbieders van datarapporteringsdiensten moet aankopen. Ten tweede is er sprake van onvoldoende kwaliteit wat betreft de harmonisatie van de door die plaatsen van uitvoering gerapporteerde gegevens om een kostenefficiënte consolidatie mogelijk te maken. Ten derde is er een gebrek aan commerciële prikkels om een vergunning als verstrekker van consolidated tape aan te vragen. Daarom moeten die belemmeringen worden weggewerkt. Daarvoor is in de eerste plaats vereist dat alle handelsplatformen en beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling marktgegevens aanleveren aan verstrekkers van consolidated tape (verstrekkingsregel). In de tweede plaats moet de gegevenskwaliteit worden verbeterd door de gegevensverslagen te harmoniseren die handelsplatformen en beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling bij de verstrekker van consolidated tape moeten indienen.

(5) Artikel 1, lid 7, van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad 34 verplicht exploitanten van systemen waarin meerdere koop- en verkoopintenties van derden met betrekking tot financiële instrumenten op elkaar kunnen inwerken (“multilaterale systemen”), ertoe hun bedrijf te exploiteren overeenkomstig de vereisten inzake gereglementeerde markten (“RM’s”), multilaterale handelsfaciliteiten (“MTF’s”) of georganiseerde handelsfaciliteiten (“OTF’s”). De opname van dat vereiste in Richtlijn 2014/65/EU heeft ruimte gelaten voor uiteenlopende interpretaties daarvan, wat heeft geleid tot een ongelijk speelveld tussen multilaterale systemen met een vergunning als RM, MTF of OTF en multilaterale systemen zonder vergunning als zodanig. Om een uniforme toepassing van dat vereiste te garanderen, moet het in Verordening (EU) nr. 600/2014 worden opgenomen.

(6) Artikel 4 van Verordening (EU) nr. 600/2014 biedt de bevoegde autoriteiten de mogelijkheid om aan marktexploitanten en beleggingsondernemingen die een handelsplatform exploiteren, die hun prijzen bepalen op basis van het gemiddelde van de spread op de primaire markt of de qua liquiditeit meest relevante markt, ontheffing van de vereisten met betrekking tot de transparantie vóór de handel te verlenen. Aangezien er geen reden is om de kleinste orders van een transparant orderboek uit te sluiten en om de transparantie vóór de handel te vergroten en aldus het prijsvormingsproces te versterken, moet die ontheffing van toepassing zijn op orders met een omvang die groter is dan of gelijk aan tweemaal de standaardmarktomvang. Wanneer de consolidated tape voor aandelen en op de beurs verhandelde fondsen (“ETF’s”) zal voorzien in bied- en laatprijzen waaruit een gemiddelde spread kan worden afgeleid, moet de ontheffing van de referentieprijs ook beschikbaar zijn voor systemen die het gemiddelde van de spread uit de consolidated tape afleiden.

(7) Handel in dark pools (“dark trading”) is handel zonder pretransactionele transparantie, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ontheffing van de referentieprijs als bedoeld in artikel 4, lid 1, punt a), van Verordening (EU) nr. 600/2014 en de ontheffing voor bilateraal overeengekomen handel als bedoeld in artikel 4, lid 1, punt a), i), van die verordening. Het gebruik van beide ontheffingen wordt begrensd door de dubbele volumebeperking (“double volume cap”). De dubbele volumebeperking is een mechanisme dat het niveau van handel in dark pools beperkt tot een bepaald deel van de totale handel in een eigenvermogensinstrument. De hoeveelheid handel in dark pools in een eigenvermogensinstrument op een individueel handelsplatform mag niet meer bedragen dan 4 % van de totale handel in dat instrument in de Unie. Wanneer deze drempel wordt overschreden, wordt de handel in dark pools in dat instrument op dat handelsplatform opgeschort. Ten tweede mag de hoeveelheid handel in dark pools in een eigenvermogensinstrument in de Unie niet meer bedragen dan 8 % van de totale handel in dat instrument in de Unie. Wanneer deze drempel wordt overschreden, wordt alle handel in dark pools in dat instrument opgeschort. De platformspecifieke drempel laat ruimte voor verder gebruik van die ontheffingen op andere platformen waarop de handel in dat eigenvermogensinstrument nog niet is opgeschort, totdat de drempel voor de hele Unie wordt overschreden. Dit veroorzaakt complexiteit wat betreft het toezicht op de niveaus van de handel in dark pools en de handhaving van de opschorting. Om de dubbele volumebeperking te vereenvoudigen zonder afbreuk te doen aan de doeltreffendheid ervan, moet de nieuwe en enige volumebeperking uitsluitend gebaseerd zijn op de EU-wijde drempel. Die drempel moet worden verlaagd tot 7 % ter compensatie van een mogelijke toename van de handel in het kader van die ontheffingen die het gevolg zou zijn van de afschaffing van de specifieke drempel voor het platform.

(8) Artikel 10 van Verordening (EU) nr. 600/2014 bevat vereisten voor handelsplatformen om informatie bekend te maken over transacties in andere dan eigenvermogensinstrumenten, met inbegrip van de prijs en het volume. Artikel 11 van die verordening bevat de gronden voor de nationale bevoegde autoriteiten om een uitgestelde bekendmaking van die gegevens toe te staan. Het opschorten van de bekendmaking van die gegevens is toegestaan wanneer een transactie de drempel voor aanzienlijke omvang (“large in scale”) overschrijdt en verband houdt met een instrument waarvoor geen liquide markt bestaat, of wanneer die transactie de omvang overtreft die specifiek is voor de drempel van het instrument ingeval bij de transactie liquiditeitsverschaffers betrokken zijn. De nationale bevoegde autoriteiten hebben discretionaire bevoegdheid wat betreft de duur van de opschortingstermijn en de bijzonderheden van de transacties waarvoor de opschorting kan gelden. Die discretionaire bevoegdheid heeft geleid tot uiteenlopende praktijken in de lidstaten en tot ondoeltreffende posttransactionele transparantie in de bekendmakingen. Om transparantie ten aanzien van alle soorten beleggers te waarborgen, is het noodzakelijk de opschortingsregeling op het niveau van de Europese Unie te harmoniseren, de discretionaire bevoegdheid op nationaal niveau weg te nemen en de consolidatie van marktgegevens te vergemakkelijken. Daarom moeten de vereisten inzake transparantie na de handel worden aangescherpt door de bevoegde autoriteiten hun discretionaire bevoegdheid te ontnemen.

(9) Om een passend niveau van transparantie te waarborgen, moet de bekendmaking van de prijs van een transactie zonder aandelenkarakter zo dicht mogelijk bij realtime plaatsvinden en uiterlijk tot het einde van de handelsdag worden opgeschort. Om liquiditeitsverschaffers in andere dan eigenvermogensinstrumenten niet aan onnodig risico bloot te stellen, moet het echter mogelijk zijn transactievolumes te maskeren gedurende een korte periode, die niet langer mag zijn dan twee weken. De exacte kalibratie van de verschillende segmenten die overeenstemmen met verschillende opschortingen van termijnen, moet aan de ESMA worden overgelaten vanwege de technische deskundigheid die vereist is om de kalibratie te specificeren alsmede om flexibiliteit te bieden voor wijziging van de kalibratie. Het verlenen van opschorting moet gebaseerd zijn op de liquiditeit van het niet-eigenvermogensinstrument, de omvang van de transactie en, voor obligaties, de kredietrating, en mag niet langer betrekking hebben op de voor het betrokken instrument specifieke omvang.

(10) Op grond van artikel 13 van Verordening (EU) nr. 600/2014 moeten marktexploitanten en beleggingsondernemingen die een handelsplatform exploiteren, de pretransactionele en posttransactionele informatie over transacties in financiële instrumenten tegen redelijke commerciële voorwaarden ter beschikking stellen van het publiek en moeten zij zorgen voor niet-discriminerende toegang tot die informatie. Dat artikel heeft zijn doelstellingen echter niet bereikt. Met de informatie die handelsplatformen, APA’s en beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling tegen redelijke commerciële voorwaarden verstrekken, zijn gebruikers niet in staat het marktgegevensbeleid en de wijze waarop de prijs voor marktgegevens wordt vastgesteld, te begrijpen. De ESMA heeft richtsnoeren uitgevaardigd om toe te lichten hoe het concept redelijke commerciële voorwaarden moet worden toegepast. Deze richtsnoeren moeten worden omgezet in wettelijke verplichtingen. Gezien de hoge mate van gedetailleerdheid die vereist is voor een nadere omschrijving van het concept redelijke commerciële voorwaarden en de flexibiliteit die vereist is om de toepasselijke regels te wijzigen op basis van het snel veranderende gegevenslandschap, moet de ESMA worden gemachtigd om ontwerpen van technische reguleringsnormen op te stellen waarin wordt gespecificeerd hoe het concept moet worden toegepast, waarbij de geharmoniseerde en consistente toepassing van artikel 13 van Verordening (EU) nr. 600/2014 verder moet worden versterkt.

(11) Om het prijsvormingsproces te versterken en een gelijk speelveld te handhaven tussen handelsplatformen en beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling, legt artikel 14 van Verordening (EU) nr. 600/2014 beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling de verplichting op alle koersen van de eigenvermogensinstrumenten die door deze ondernemingen onder de standaardmarktomvang worden geplaatst, bekend te maken. Het staat beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling vrij te beslissen tot welke omvang zij koersen noteren, mits zij koersen vermelden voor minimaal 10 % van de standaardmarktomvang. Die mogelijkheid heeft er echter toe geleid dat beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling zeer lage niveaus van pretransactionele transparantie in eigenvermogensinstrumenten boden, en vormde een belemmering om een gelijk speelveld tot stand te brengen. Het is derhalve noodzakelijk beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling ertoe te verplichten vaste koersen bekend te maken die betrekking hebben op een minimum van tweemaal de standaardmarktomvang.

(12) Om een gelijk speelveld te creëren, moeten beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling niet alleen de verplichting krijgen om vaste koersen te publiceren met betrekking tot minimaal tweemaal de standaardmarktomvang, maar mag het ook niet langer worden toegestaan om tegen een gemiddelde spread te matchen die lager is dan tweemaal de standaardmarktomvang. Voorts moet duidelijk worden bepaald dat beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling tegen een gemiddelde spread moeten kunnen matchen voor zover zij voldoen aan de regels op het gebied van verhandelingseenheden (“tick-size”) overeenkomstig artikel 49 van Richtlijn 2014/65/EU, wanneer zij verhandelen boven het dubbele van de standaardmarktomvang maar onder de drempel voor aanzienlijke omvang. Wanneer beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling boven een drempel voor aanzienlijke omvang verhandelen, moet het hun toegestaan blijven om tegen een gemiddelde spread te matchen zonder dat zij aan de verhandelingseenhedenregeling voldoen.

(13) Marktdeelnemers hebben kerngegevens van markten nodig om met kennis van zaken beleggingsbeslissingen te kunnen nemen. Overeenkomstig het huidige artikel 27 novies van Verordening (EU) nr. 600/2014 vereist het rechtstreeks betrekken van kerngegevens van de markten over bepaalde financiële instrumenten bij handelsplatformen en APA’s dat verstrekkers van consolidated tape afzonderlijke licentieovereenkomsten sluiten met al deze gegevensverstrekkers. Dat proces is omslachtig, duur en tijdrovend. Het is een van de belemmeringen geweest om verstrekkers van consolidated tape op verschillende markten te laten ontstaan. Deze belemmering moet worden weggenomen zodat verstrekkers van consolidated tape de marktgegevens kunnen verkrijgen en problemen in verband met hun licentie kunnen oplossen. Handelsplatformen en APA’s, of beleggingsondernemingen en beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling zonder tussenkomst van APA’s (“marktgegevensverstrekkers”) moeten ertoe worden verplicht hun marktgegevens te leveren aan verstrekkers van consolidated tape en daartoe gebruik te maken van geharmoniseerde templates die voldoen aan hoogwaardige datanormen. Alleen verstrekkers van consolidated tape die door de ESMA zijn geselecteerd en over een vergunning beschikken, moeten geharmoniseerde marktgegevens uit de afzonderlijke gegevensbronnen kunnen verzamelen overeenkomstig de regel inzake verplichte aanlevering. Om ervoor te zorgen dat marktgegevens nuttig zijn voor beleggers, moet van verstrekkers van marktgegevens worden verlangd dat zij de verstrekker van consolidated tape marktgegevens verschaffen die realtime zo dicht mogelijk benaderen als technisch haalbaar is.

(14) Krachtens de titels II en III van Verordening (EU) nr. 600/2014 moeten handelsplatformen, APA’s, beleggingsondernemingen en beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling (“verstrekkers van marktgegevens”) pretransactionele gegevens over financiële instrumenten openbaarmaken, met inbegrip van bied- en laatprijzen en posttransactionele gegevens over transacties, waaronder de prijs en het volume waarmee een transactie in een specifiek instrument is gesloten. Marktdeelnemers zijn niet verplicht gebruik te maken van de door de verstrekker van consolidated tape geleverde geconsolideerde kerngegevens van markten. Het vereiste om die pretransactionele en posttransactionele gegevens bekend te maken moet daarom van toepassing blijven om marktdeelnemers toegang te verlenen tot marktgegevens. Om onnodige lasten voor verstrekkers van marktgegevens te vermijden, moet het vereiste voor deze verstrekkers om zo veel mogelijk gegevens bekend te maken worden afgestemd op het vereiste om gegevens te leveren aan de verstrekker van consolidated tape.

(15) Vanwege de uiteenlopende kwaliteit van de marktgegevens is het voor marktdeelnemers moeilijk om die gegevens met elkaar te vergelijken, hetgeen de consolidatie van gegevens veel toegevoegde waarde ontneemt. Voor de goede werking van de transparantieregeling van de titels II en III van Verordening (EU) nr. 600/2014 en voor de consolidatie van gegevens door verstrekkers van consolidated tape is het van het grootste belang dat marktgegevens van hoge kwaliteit zijn. Het is dan ook raadzaam de verplichting op te leggen dat die marktgegevens zowel qua inhoud als qua formaat voldoen aan hoge kwaliteitsnormen. Het moet mogelijk zijn de inhoud en het formaat van de gegevens op korte termijn te wijzigen in het licht van veranderende marktpraktijken en -inzichten. Daarom moeten de vereisten voor de kwaliteit van de gegevens door de Commissie bij gedelegeerde handeling worden gespecificeerd en moet rekening worden gehouden met het advies van een specifieke adviesgroep, bestaande uit deskundigen uit de sector en overheidsinstanties.

(16) Met het oog op een betere monitoring van de te melden gebeurtenissen heeft Richtlijn 2014/65/EU de synchronisatie van beursklokken voor handelsplatformen en hun leden geharmoniseerd. Om ervoor te zorgen dat in het kader van de consolidatie van marktgegevens door verschillende entiteiten gerapporteerde tijdstempels op zinvolle wijze kunnen worden vergeleken, moeten de harmonisatievereisten voor de synchronisatie van beursklokken worden uitgebreid tot beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling, APA’s en verstrekkers van consolidated tape. Gezien het vereiste niveau van technische deskundigheid om de voorwaarden voor toepassing van een gesynchroniseerde bedrijfsklok te specificeren, moet de ESMA de bevoegdheid krijgen om ontwerpen van technische reguleringsnormen op te stellen tot nadere bepaling van de nauwkeurigheid waarmee de klokken moeten worden gesynchroniseerd.

(17) Volgens artikel 23 van Verordening (EU) nr. 600/2014 moet het merendeel van de handel in aandelen plaatsvinden op handelsplatformen of via beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling (“handelsverplichting voor aandelen”). Deze verplichting geldt niet voor transacties in aandelen die niet-systematisch, ad hoc of onregelmatig en niet-frequent worden verricht. Het is niet duidelijk wanneer deze vrijstelling van toepassing is. De ESMA heeft dit dan ook verduidelijkt door een onderscheid tussen aandelen te maken op basis van hun internationaal effectenidentificatienummer (ISIN). Volgens dat onderscheid zijn alleen aandelen met een ISIN van de EER onderworpen aan de handelsverplichting voor aandelen. Deze aanpak biedt duidelijkheid aan marktdeelnemers die aandelen verhandelen. Daarom moet de huidige praktijk van de ESMA in Verordening (EU) nr. 600/2014 worden opgenomen en moet tegelijkertijd de vrijstelling voor niet-systematische, adhoc- of onregelmatige en niet-frequente handel in aandelen worden geschrapt. Om marktdeelnemers zekerheid te verschaffen over welke instrumenten onder de handelsverplichting voor aandelen vallen, moet de ESMA de bevoegdheid krijgen om een lijst te publiceren en bij te houden met alle aandelen die onder die verplichting vallen.

(18) Het is belangrijk de datum vast te stellen waarop transacties worden gerapporteerd, zodat zowel toezichthouders als rapporterende entiteiten voldoende voorbereid zijn. Het is ook cruciaal dat de timing van de wijzigingen in de verschillende rapportagekaders onderling wordt afgestemd. Door deze datum in een gedelegeerde handeling vast te leggen zal de nodige flexibiliteit wordt geboden en worden de bevoegdheidsmachtigingen van de ESMA in overeenstemming gebracht met die welke zijn vastgelegd in Verordening (EU) 2019/834. Om de algehele consistentie in de marktrapportage te vergroten, moet de ESMA bij het opstellen van de desbetreffende ontwerpen van technische reguleringsnormen ook rekening houden met internationale ontwikkelingen en met de normen die op Unie- of mondiaal niveau zijn overeengekomen.

(19) Het melden – met name van transacties – op de financiële markten is al sterk geautomatiseerd en de gegevens zijn meer gestandaardiseerd. Sommige inconsistenties tussen kaders zijn reeds weggewerkt in de herziene verordening Europese marktinfrastructuur (EMIR Refit) en de verordening effectenfinancieringstransacties en hergebruik (SFTR). De bevoegdheden voor de ESMA moeten worden afgestemd zodat zij technische normen kan vaststellen en in de melding van transacties meer consistentie kan brengen tussen het EMIR-, het SFTR- en het MiFIR-kader. Zo zal de kwaliteit van transactiegegevens worden verbeterd en worden onnodige extra kosten voor de sector voorkomen. 

(20) Concurrentie tussen verstrekkers van consolidated tape zorgt ervoor dat de consolidated tape op de meest efficiënte manier en onder de beste voorwaarden voor gebruikers wordt aangeboden. Tot dusver heeft echter geen enkele entiteit verzocht om als verstrekker van consolidated tape te mogen optreden. Daarom wordt het passend geacht de ESMA te machtigen om periodiek een concurrerende selectieprocedure te organiseren om één enkele entiteit te selecteren die in staat is de consolidated tape voor elke gespecificeerde activaklasse te verstrekken. Rekening houdend met het feit dat de voorgestelde regeling nieuw is, mag de ESMA de verstrekking van gegevens inzake posttransactionele transparantie alleen verplicht stellen voor de eerste selectieprocedure die zij organiseert met betrekking tot aandelen. Ten minste 18 maanden voor de start van de tweede selectieprocedure moet de ESMA bij de Commissie een verslag indienen waarin wordt beoordeeld of er op de markt vraag is om de aan de tape verstrekte gegevens uit te breiden tot pretransactionele gegevens. Op basis van dit verslag moet de Commissie bij gedelegeerde handeling de bevoegdheid krijgen om de diepte van de pretransactionele gegevens voor de tape nader te specificeren.

(21) Volgens de gegevens in de effectbeoordeling bij het voorstel voor deze verordening zal de verwachte opbrengst van de consolidated tape variëren naargelang van de precieze kenmerken van de tape. De verwachte inkomsten van de consolidated tape zouden aanzienlijk hoger moeten liggen dan de kosten voor de productie en moeten derhalve helpen bij de uitbouw van een solide regeling voor inkomstendeling waarbij de consolidated tape en de verstrekkers van marktgegevens onderling afgestemde commerciële belangen delen. Dit beginsel mag verstrekkers van consolidated tape niet verhinderen over een noodzakelijke marge te beschikken om een levensvatbaar bedrijfsmodel in stand te houden, en de kerngegevens van markten te gebruiken om verdere analyses of andere diensten aan te bieden die erop gericht zijn de inkomstenpool te vergroten.

(22) Er bestaat een objectief verschil tussen een platform voor toelating tot de primaire markt en andere handelsplatformen die als secundaire handelsmarkten fungeren. Een platform voor toelating tot de primaire markt verleent ondernemingen toegang tot de openbare markten en speelt dus een cruciale rol in het bestaan van een aandeel en voor de liquiditeit van dit aandeel. Dit geldt met name voor aandelen die genoteerd staan op kleinere gereglementeerde markten, die meestal nog steeds worden verhandeld op het platform van primaire toelating. Wanneer de pretransactioneel transparante handel in een bepaald aandeel uitsluitend of hoofdzakelijk plaatsvindt op het handelsplatform van primaire toelating, speelt dit kleinere handelsplatform een belangrijkere rol bij de prijsvorming voor dat aandeel. De kerngegevens van markten die een kleinere gereglementeerde markt aan de consolidated tape levert, spelen derhalve een meer bepalende rol bij de prijsvorming voor de aandelen die dit platform tot de handel toelaat. Daarom wordt een preferentiële behandeling in de regeling voor inkomstendeling passend geacht om deze kleinere beurzen in staat te stellen hun plaatselijke toelatingen te behouden en een rijk en levendig ecosysteem in stand te houden dat in overeenstemming is met de doelstellingen van de kapitaalmarktenunie.

(23) Kleine gereglementeerde markten zijn gereglementeerde markten die aandelen toelaten van emittenten waarvoor de handel op de secundaire markt doorgaans minder liquide is dan de handel in aandelen die tot de handel op grotere gereglementeerde markten zijn toegelaten. Om te voorkomen dat kleinere handelsvolumes (of nominale waarden) kleinere beurzen benadelen in de voor de consolidated tape ontworpen regeling voor inkomstendeling, moeten gegevens uit transacties in deze minder liquide aandelen een hogere vergoeding krijgen dan hun notionele handelswaarde zou aangeven. Of een aandeel minder liquide is, moet worden bepaald op basis van het percentage pretransactioneel transparante liquiditeit waarvan blijk wordt gegeven door de gereglementeerde markt die het minder liquide aandeel tot de handel toelaat, in verhouding tot de gemiddelde dagelijkse handelsomzet in dat aandeel.

(24) Aangezien de consolidated tape in de context van de Europese financiële markten een nieuwigheid is, moet de ESMA worden belast met een beoordeling ten behoeve van de Europese Commissie van de regeling voor inkomstendeling die in het kader van de consolidated tape voor aandelen is ontworpen voor gereglementeerde markten. Dit verslag moet worden opgesteld op basis van een periode van ten minste 12 maanden waarin de consolidated tape operationeel is, en vervolgens op verzoek van de Commissie, indien dit noodzakelijk of passend wordt geacht. Bij de beoordeling moet met name nader worden onderzocht of het delen van kleine gereglementeerde markten in de inkomsten van de consolidated tape billijk en doeltreffend is om de rol van deze markten in hun lokale financiële ecosysteem veilig te stellen. De Commissie moet de bevoegdheid krijgen om, waar nodig of passend, het toewijzingsmechanisme door middel van een gedelegeerde handeling te herzien.

(25) Er moet voor worden gezorgd dat verstrekkers van consolidated tape informatieasymmetrieën op de kapitaalmarkten op duurzame wijze verhelpen, alsook dat zij geconsolideerde gegevens verstrekken die betrouwbaar zijn. Verstrekkers van consolidated tape moeten daarom ertoe worden verplicht zich te houden aan organisatorische vereisten en normen voor de kwaliteit van diensten, die te allen tijde blijven gelden zodra hun door de ESMA een vergunning is verleend. Kwaliteitsnormen moeten betrekking hebben op aspecten die verband houden met de verzameling van geconsolideerde kerngegevens over de markt, nauwkeurige tijdstempeling van deze gegevens in verschillende stadia van de leveringsketen, inning en beheer van abonnementsvergoedingen voor marktgegevens en toewijzing van inkomsten aan verstrekkers van marktgegevens.

(26) Om te garanderen dat marktdeelnemers blijven vertrouwen in de werking van een verstrekker van consolidated tape, moeten deze laatste entiteiten periodiek een reeks openbare verslagen opstellen over de naleving van hun verplichtingen uit hoofde van deze verordening, met name met betrekking tot prestatiestatistieken en incidentverslagen betreffende datakwaliteit en datasystemen. Aangezien de inhoud van het verslag van zeer technische aard is, moet de ESMA de bevoegdheid krijgen om de inhoud, de vorm en het tijdschema te specificeren.

(27) Het vereiste dat transactiemeldingen na 15 minuten kosteloos beschikbaar moeten worden gesteld, geldt momenteel voor alle handelsplatformen, APA’s en verstrekkers van consolidated tape. Voor verstrekkers van consolidated tape belemmert dat vereiste de commercialisering van de consolidatie van kerngegevens van markten en het leidt, voor een potentiële verstrekker, tot een aanzienlijke beperking van zijn commerciële levensvatbaarheid, aangezien bepaalde potentiële cliënten mogelijk liever zouden wachten op de geconsolideerde kosteloze gegevens in plaats van zich te abonneren op de consolidated tape. Dit geldt met name voor obligaties en derivaten die over het algemeen niet frequent worden verhandeld en waarvoor de gegevens na 15 minuten vaak het grootste deel van hun waarde hebben behouden. Terwijl de verplichting om de gegevens na 15 minuten kosteloos te verstrekken moet blijven gelden voor handelsplatformen en APA’s, moet deze voor verstrekkers van consolidated tape worden afgeschaft om hun potentiële bedrijfsmodel te beschermen.

(30) Krachtens artikel 28 van Verordening (EU) nr. 600/2014 moeten otc-derivaten die onder de clearingverplichting vallen, op handelsplatformen worden verhandeld. Bij Verordening (EU) 2019/834 van het Europees Parlement en de Raad 35 is Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad 36 gewijzigd om het toepassingsgebied te beperken van de entiteiten die onder de clearingverplichting vallen. Gelet op de nauwe verbondenheid tussen de clearingverplichting uit hoofde van Verordening (EU) nr. 648/2012 en de handelsverplichting voor derivaten uit hoofde van Verordening (EU) nr. 600/2014, en met het oog op een grotere juridische samenhang en een vereenvoudiging van het rechtskader, is het noodzakelijk en passend de handelsverplichting voor derivaten opnieuw af te stemmen op de clearingverplichting voor derivaten. Zonder deze afstemming zouden bepaalde kleinere financiële tegenpartijen en niet-financiële tegenpartijen niet langer onder de clearingverplichting vallen, maar zouden zij aan de handelsverplichting onderworpen blijven.

(31) Artikel 6 bis van Verordening (EU) nr. 648/2012 voorziet in een mechanisme om de clearingverplichting tijdelijk op te schorten wanneer niet langer wordt voldaan aan de criteria op basis waarvan specifieke klassen van otc-derivaten aan de clearingverplichting zijn onderworpen, of wanneer een dergelijke opschorting noodzakelijk wordt geacht om een ernstige bedreiging van de financiële stabiliteit in de Unie te voorkomen. Een dergelijke opschorting kan tegenpartijen echter verhinderen aan hun handelsverplichting zoals bedoeld in Verordening (EU) nr. 600/2014 te voldoen, omdat de clearingverplichting een voorwaarde is voor de handelsverplichting. Daarom moet worden bepaald dat, wanneer de opschorting van de clearingverplichting tot een wezenlijke wijziging van de criteria voor de handelsverplichting zou leiden, het mogelijk moet zijn de handelsverplichting gelijktijdig op te schorten voor dezelfde klasse of klassen van otc-derivaten waarvoor de opschorting van de clearingverplichting geldt.

(32) Er is een ad-hocmechanisme voor opschorting nodig om ervoor te zorgen dat de Commissie snel kan reageren op significante veranderingen in de marktomstandigheden die een wezenlijk effect kunnen hebben op de handel in derivaten en hun tegenpartijen. Wanneer dergelijke marktomstandigheden aanwezig zijn en wanneer de bevoegde autoriteit van een lidstaat daarom verzoekt, moet de Commissie de handelsverplichting kunnen opschorten, los van een eventuele opschorting van de clearingverplichting. Een dergelijke opschorting van de handelsverplichting moet mogelijk zijn wanneer de activiteiten van een EU-beleggingsonderneming met een niet-EER-tegenpartij ten onrechte worden beïnvloed door het toepassingsgebied van de EU-handelsverplichting voor derivaten en wanneer die beleggingsonderneming als marktmaker optreedt in de categorie derivaten waarvoor de handelsverplichting geldt. Het probleem van overlappende handelsverplichtingen voor derivaten is bijzonder acuut wanneer de handel plaatsvindt met tegenpartijen die gevestigd zijn in een rechtsgebied van een derde land dat zijn eigen handelsverplichting toepast. Deze opschorting zou ook de EU-tegenpartijen helpen concurrerend te blijven op de wereldmarkten. Bij het nemen van een besluit over de opschorting van de handelsverplichting moet de Commissie rekening houden met het effect van een dergelijke opschorting op de clearingverplichting van Verordening (EU) nr. 648/2012.

(33) Bepalingen inzake open toegang voor op de beurs verhandelde derivaten maken het minder aantrekkelijk om in nieuwe producten te investeren, aangezien de mogelijkheid bestaat dat concurrenten toegang krijgen zonder de initiële investering. De toepassing van de opentoegangsregeling voor op de beurs verhandelde derivaten, zoals vastgesteld in de artikelen 35 en 36 van Verordening (EU) nr. 600/2014, kan aldus het concurrentievermogen van deze producten beperken doordat stimulansen voor gereglementeerde markten om nieuwe op de beurs verhandelde derivaten te creëren, worden weggenomen. Daarom moet worden bepaald dat die regeling niet op de betrokken centrale tegenpartij of het betrokken handelsplatform van toepassing is met betrekking tot op de beurs verhandelde derivaten, waardoor innovatie en ontwikkeling van op de beurs verhandelde derivaten in de Unie worden bevorderd.

(34) Financiële intermediairs moeten ernaar streven de best mogelijke prijs en de hoogst mogelijke graad van waarschijnlijkheid van uitvoering te bereiken voor transacties die zij namens hun cliënten verrichten. Daartoe moeten financiële intermediairs voor het uitvoeren van hun cliëntentransacties de handelsplatformen of tegenpartijen uitsluitend selecteren op basis van de optimale uitvoering voor de cliënt. Onverenigbaar met dit beginsel van optimale uitvoering zou moeten zijn dat een financiële intermediair een betaling van een handelende tegenpartij ontvangt in ruil voor de uitvoering van cliëntentransacties. Het moet beleggingsondernemingen daarom worden verboden een dergelijke betaling te ontvangen.

(35) De Commissie moet de door de ESMA ontwikkelde ontwerpen van technische reguleringsnormen vaststellen met betrekking tot de precieze kenmerken van de opschortingsregeling voor andere dan eigenvermogenstransacties, het verstrekken van informatie tegen redelijke commerciële voorwaarden, de toepassing van de gesynchroniseerde beursklokken door handelsplatformen, beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling, APA’s en verstrekkers van consolidated tape en de kenmerken van de openbare rapportageverplichting van de verstrekker van consolidated tape. Zij moet die ontwerpen van technische reguleringsnormen vaststellen via gedelegeerde handelingen krachtens artikel 290 VWEU en in overeenstemming met de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1093/2010.

(36) Aangezien de doelstellingen van deze verordening, namelijk de opkomst van een marktoverschrijdende verstrekker van consolidated tape voor elke activaklasse te bevorderen en bepaalde aspecten van de bestaande wetgeving te wijzigen ter verbetering van de transparantie op markten voor financiële instrumenten, alsmede het gelijke speelveld tussen gereglementeerde markten en beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling verder te versterken, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang en de gevolgen ervan beter door de Unie kunnen worden verwezenlijkt, moeten op het niveau van de Unie maatregelen worden genomen overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken. Deze verordening eerbiedigt voorts de grondrechten en neemt de in het Handvest erkende beginselen in acht, met name de vrijheid van ondernemerschap en het recht op consumentenbescherming.