Overwegingen bij COM(2021)767 - Wijziging van Besluit 2005/671/JBZ, met betrekking tot de aanpassing aan de EU-voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad 9 voorziet in geharmoniseerde bepalingen inzake de bescherming en het vrije verkeer van persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing of de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid. In de richtlijn wordt bepaald dat de Commissie moet nagaan of andere relevante rechtshandelingen van de Unie aan die richtlijn moeten worden aangepast en, indien nodig, voorstellen tot wijziging van die handelingen moet indienen teneinde een consequente aanpak van de bescherming van persoonsgegevens binnen het toepassingsgebied van die richtlijn te waarborgen.

(2) Besluit 2005/671/JBZ van de Raad 10 voorziet in specifieke voorschriften betreffende informatie-uitwisseling en samenwerking in verband met strafbare feiten van terroristische aard. Om een consistente aanpak van de bescherming van persoonsgegevens in de Unie te waarborgen, moet dat besluit worden gewijzigd om het in overeenstemming te brengen met Richtlijn (EU) 2016/680. Met name moet in dat besluit, op een wijze die in overeenstemming is met Richtlijn (EU) 2016/680, het doel van de verwerking van persoonsgegevens worden bepaald en moet worden aangegeven welke categorieën persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld, overeenkomstig de vereisten van artikel 8, lid 2, van Richtlijn (EU) 2016/680, waarbij terdege rekening wordt gehouden met de operationele behoeften van de betrokken autoriteiten.

(3) Duidelijkheidshalve moeten de verwijzingen in Besluit 2005/671/JBZ naar de rechtsinstrumenten betreffende de werking van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) worden geactualiseerd.

(4) Overeenkomstig artikel 6 bis van Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is gehecht, is Ierland gebonden door Besluit 2005/671/JBZ en neemt het derhalve deel aan de vaststelling van deze richtlijn.

(5) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is gehecht, neemt Denemarken niet deel aan de vaststelling van deze richtlijn en is deze niet bindend voor, noch van toepassing op deze lidstaat.

(6) De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadpleegd overeenkomstig artikel 42 van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad 11 en heeft op XX.XX.20XX advies uitgebracht.