Overwegingen bij COM(2021)776 - Wijziging van Verordening (EU) nr. 549/2013 en intrekking van elf wetgevingsbesluiten op het gebied van nationale rekeningen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad 6 , waarin het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR 2010) wordt ingesteld, bevat het referentiekader voor gemeenschappelijke normen, definities, classificaties en registratieregels voor de opstelling van de rekeningen van de lidstaten die voor de statistische behoeften van de Unie worden gebruikt, zodat de resultaten van de lidstaten onderling vergelijkbaar zijn.

(2) Bijlage A bij Verordening (EU) nr. 549/2013 voorziet in de methode voor het opstellen van de rekeningen van de lidstaten.

(3) Bij de toepassing van Verordening (EU) nr. 549/2013 zijn in bijlage A bij die verordening kleine inconsistenties in de tekst vastgesteld, en deze inconsistenties moeten worden gecorrigeerd.

(4) Bijlage B bij Verordening (EU) nr. 549/2013 (het “schema voor het verstrekken van gegevens”) bevat een reeks tabellen met gegevens van de nationale rekeningen die voor Uniedoeleinden binnen vastgestelde termijnen moeten worden ingediend.

(5) Het programma voor de indiening van gegevens van de nationale rekeningen moet worden bijgewerkt om rekening te houden met de veranderende gebruikersbehoeften, met nieuwe beleidsprioriteiten en met de ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten in de Unie.

(6) Tijdens de 49e zitting van de Statistische Commissie van de Verenigde Naties werd de herziene classificatie voor de classificatie van individuele verbruiksfuncties per doel (COICOP 2018) als internationaal aanvaarde norm beschouwd en goedgekeurd. Verordening (EU) nr. 549/2013 verwijst naar de vorige classificatie (COICOP 1999) in zowel bijlage A als bijlage B, en daarom moeten die verwijzingen worden bijgewerkt.

(7) Verordening (EU) nr. 549/2013 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8) Sinds de inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. 549/2013 en Verordening (EU) 2019/516 van het Europees Parlement en de Raad 7 zijn elf rechtshandelingen op basis van het vorige Europees systeem van rekeningen, dat is ingesteld bij Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad 8 , niet langer relevant. De in deze verordening uiteengezette maatregelen moeten de maatregelen vervangen van Verordeningen (EG) nr. 359/2002 9 , (EG) nr. 1267/2003 10 , (EG) nr. 1392/2007 11 , (EG) nr. 400/2009 12 , (EG) nr. 1221/2002 13 , (EG) nr. 501/2004 14 en (EG) nr. 1161/2005 15 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 1222/2004 16 van de Raad en Verordening (EG) nr. 264/2000 17 en Besluiten 2002/990/EG 18 en 98/715/EG van de Commissie 19 . Die handelingen moeten daarom worden ingetrokken.

(9) Deze verordening treedt in werking op 1 september 2024 om te vallen met het overeengekomen tijdschema voor de herziening van geharmoniseerde benchmarks voor de nationale rekeningen in de lidstaten. Dit belet de lidstaten niet hun statistieken vóór die algemene toepassingsdatum overeenkomstig de gewijzigde bijlagen samen te stellen.

(10) Aangezien de doelstelling van deze verordening, namelijk invoering van gemeenschappelijke statistische maatstaven om geharmoniseerde gegevens te verkrijgen, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve beter door de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan wat nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

(11) Het Comité voor het Europees statistisch systeem is geraadpleegd,