Overwegingen bij COM(2022)46 - Kader voor maatregelen ter versterking van het Europese ecosysteem voor halfgeleiders

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) Halfgeleiders vormen de kern van elk digitaal apparaat: van smartphones en auto’s tot kritieke toepassingen en infrastructuur op het gebied van gezondheid, energie, communicatie, automatisering en de meeste andere industriesectoren. Halfgeleiders zijn essentieel voor de werking van onze moderne economie en samenleving, maar de Unie is geconfronteerd met nooit geziene verstoringen van de levering. Het huidige tekort is een symptoom van permanente en ernstige structurele tekortkomingen in de waarde- en toeleveringsketen voor halfgeleiders in de Unie. De verstoringen hebben aanhoudende zwakke punten aan het licht gebracht, met name de sterke afhankelijkheid van derde landen voor de productie en het ontwerp van chips.

(2) Er moet een kader worden vastgesteld om de veerkracht van de Unie op het gebied van halfgeleidertechnologie te vergroten, waarbij investeringen worden gestimuleerd, het vermogen van de toeleveringsketen van de Unie voor halfgeleiders wordt versterkt en de samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie wordt geïntensiveerd.

(3) Met dit kader worden twee doelstellingen nagestreefd. De eerste doelstelling is het scheppen van de nodige omstandigheden voor het concurrentievermogen en de innovatiecapaciteit van de Unie en het waarborgen van de aanpassing van de sector aan structurele wijzigingen als gevolg van snelle innovatiecycli en de nood aan duurzaamheid. De tweede doelstelling, die losstaat van en een aanvulling vormt op de eerste, is de werking van de interne markt te verbeteren door de vaststelling een uniform rechtskader van de Unie om de veerkracht en leveringszekerheid van de Unie op het gebied van halfgeleidertechnologie te versterken.

(4) Er moeten maatregelen worden genomen om capaciteit op te bouwen en de halfgeleiderindustrie van de Unie te versterken overeenkomstig artikel 173, lid 3, van het Verdrag. Die maatregelen hebben geen harmonisatie van de nationale wet- en regelgeving tot gevolg. In dat verband moet de Unie het concurrentievermogen en de veerkracht van de technologische en industriële basis van halfgeleiders versterken en tegelijk de innovatiecapaciteit van de halfgeleiderindustrie versterken, de afhankelijkheid van een beperkt aantal ondernemingen en geografische gebieden uit derde landen verminderen en haar capaciteit versterken om geavanceerde componenten te ontwerpen en te produceren. Het initiatief Chips voor Europa (“het initiatief”) moet die doelstellingen ondersteunen door de kloof te overbruggen tussen het geavanceerde onderzoeks- en innovatievermogen van Europa en de duurzame industriële exploitatie daarvan. Het initiatief moet capaciteitsopbouw bevorderen om de ontwerp-, productie- en systeemintegratie in halfgeleidertechnologieën van de volgende generatie mogelijk te maken, de samenwerking tussen belangrijke spelers in de hele Unie te verbeteren, de toeleverings- en waardeketens voor halfgeleiders in Europa te versterken, belangrijke industriële sectoren te bedienen en nieuwe markten te creëren.

(5) Het gebruik van halfgeleiders is cruciaal voor verscheidene economische sectoren en maatschappelijke functies in de Unie. Daarom is een veerkrachtige bevoorrading essentieel voor de werking van de interne markt. Gezien de brede internationale verspreiding van halfgeleiderproducten kunnen de veerkracht en de leveringszekerheid van halfgeleiders het best worden aangepakt door middel van harmonisatiewetgeving van de Unie op basis van artikel 114 van het Verdrag. Om gecoördineerde maatregelen voor de opbouw van veerkracht mogelijk te maken, zijn geharmoniseerde regels nodig om de uitvoering te faciliteren van specifieke projecten die bijdragen tot de leveringszekerheid van halfgeleiders in de Unie. Het voorgestelde monitoring- en crisisresponsmechanisme moet eenvormig zijn om een gecoördineerde aanpak van crisisparaatheid voor de grensoverschrijdende waardeketen voor halfgeleiders mogelijk te maken.

(6) De verwezenlijking van die doelstellingen zal worden ondersteund door een governancemechanisme. Op het niveau van de Unie wordt bij deze verordening een Europese Raad voor halfgeleiders opgericht, samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de Commissie. De Europese Raad voor halfgeleiders zal de Commissie adviseren en bijstaan met betrekking tot specifieke kwesties, waaronder de consistente toepassing van deze verordening, de bevordering van de samenwerking tussen de lidstaten en de uitwisseling van informatie over kwesties die verband houden met deze verordening. De Europese Raad voor halfgeleiders moet afzonderlijke vergaderingen houden over zijn taken in het kader van de verschillende hoofdstukken van deze verordening. Voor die vergaderingen kunnen verschillende vertegenwoordigers op hoog niveau worden uitgenodigd, en de Commissie kan subgroepen oprichten.

(7) Gezien het geglobaliseerde karakter van de toeleveringsketen voor halfgeleiders is internationale samenwerking met derde landen een belangrijk element om tot een veerkrachtig ecosysteem voor halfgeleiders in de Unie te komen. De maatregelen die in het kader van deze verordening worden getroffen, moeten de Unie ook in staat stellen om als expertisecentrum een sterkere rol te spelen in een beter functionerend mondiaal, onderling afhankelijk ecosysteem voor halfgeleiders. De Commissie moet, bijgestaan door de Europese Raad voor halfgeleiders, samenwerken en partnerschappen aangaan met derde landen om oplossingen te vinden waarmee verstoringen van de toeleveringsketen voor halfgeleiders zo goed mogelijk worden aangepakt.

(8) De halfgeleiderindustrie wordt gekenmerkt door zeer hoge ontwikkelings- en innovatiekosten en zeer hoge kosten voor de bouw van geavanceerde test- en experimenteerfaciliteiten ter ondersteuning van de industriële productie. Dat heeft rechtstreekse gevolgen voor het concurrentievermogen en de innovatiecapaciteit van de industrie in de Unie, alsook voor de zekerheid en de veerkracht van de levering. In het licht van de lessen die zijn getrokken uit de recente Europese en wereldwijde tekorten en gezien de snelle ontwikkeling van technologische uitdagingen en innovatiecycli die gevolgen hebben voor de waardeketen voor halfgeleiders, is het noodzakelijk het concurrentievermogen, de veerkracht en de innovatiecapaciteit van de Unie te versterken door het opzetten van het initiatief.

(9) De verantwoordelijkheid voor een sterke industriële, competitieve, duurzame en innovatieve basis in de Unie ligt in de eerste plaats bij de lidstaten. De aard en de omvang van de innovatie-uitdaging in de halfgeleiderindustrie vereisen echter een gezamenlijk optreden op het niveau van de Unie.

(10) Horizon Europa, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie dat is vastgesteld bij Verordening (EU) 2021/695 van het Europees Parlement en de Raad 51 , heeft tot doel de Europese onderzoeksruimte te versterken en concurrerender te maken, ook in de industrie, en tegelijk alle activiteiten op het gebied van onderzoek en innovatie te bevorderen om de strategische prioriteiten en verbintenissen van de Unie na te komen, die uiteindelijk gericht zijn op het bevorderen van de vrede, de waarden van de Unie en het welzijn van haar bevolking. Aangezien het om belangrijke prioriteit van de Unie gaat, mogen de totale aan het programma toegewezen financiële middelen niet worden verlaagd en moet de vermindering van de financiële middelen van Horizon Europa, gericht op de versterking van de financiële middelen van het programma Digitaal Europa als bijdrage voor het chipinitiatief, worden gecompenseerd door een andere bron. Onverminderd de institutionele prerogatieven van het Europees Parlement en de Raad moet bijgevolg voor Horizon Europa in de periode 2023-2027 een bedrag aan vastleggingskredieten beschikbaar worden gesteld dat gelijk is aan de verlaging en dat afkomstig is van niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerde projecten in het kader van dat programma of de voorloper ervan, zoals bepaald in artikel 15, lid 3, van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad 52 (het Financieel Reglement). Dat bedrag komt boven op de 0,5 miljard EUR (in prijzen van 2018) die reeds is vermeld in de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over het hergebruik van vrijgemaakte middelen in verband met het onderzoeksprogramma.

(11) Om de Unie te voorzien van de nodige onderzoeks- en innovatiecapaciteit op het gebied van halfgeleidertechnologie zodat zij haar leidende positie op het vlak van investeringen in onderzoek en industrie kan behouden en de huidige kloof tussen O&O en fabricage wordt overbrugd, moeten de Unie en haar lidstaten hun inspanningen beter coördineren en samen investeren. Daartoe moeten de Unie en de lidstaten de tweeledige doelstellingen van de digitale en de groene transitie in overweging nemen. Het initiatief moet, voor zover mogelijk, in alle onderdelen en acties de voordelen van de toepassing van halfgeleidertechnologie integreren en maximaliseren als krachtige katalysatoren voor de transitie naar duurzaamheid, die kan leiden tot nieuwe producten en een efficiënter, doeltreffender, schoner en duurzamer gebruik van hulpbronnen, waaronder energie en de nodige materialen voor de productie en het gebruik van halfgeleiders gedurende de hele levenscyclus.

(12) Om de algemene doelstelling te verwezenlijken en de uitdagingen aan zowel de aanbod- als vraagzijde van het huidige ecosysteem voor halfgeleiders aan te pakken, moet het initiatief vijf hoofdcomponenten omvatten. Ten eerste moet het initiatief, om de ontwerpcapaciteit van Europa te versterken, maatregelen ondersteunen voor de bouw van een virtueel platform dat in de hele Unie beschikbaar is. Het platform moet de communities van ontwerpbedrijven, kmo’s, start-ups en leveranciers van intellectuele eigendom en instrumenten in contact brengen met organisaties voor onderzoek en technologie om virtuele prototype-oplossingen te leveren op basis van de gezamenlijke ontwikkeling van technologie. Ten tweede moet het initiatief, om de leveringszekerheid en -veerkracht te versterken en de afhankelijkheid van de Unie van de productie in derde landen te verminderen, de ontwikkeling van en toegang tot proeflijnen ondersteunen. De proeflijnen moeten de industrie een faciliteit bieden om halfgeleidertechnologie en systeemontwerpconcepten te testen, te beproeven en te valideren op technologische paraatheid tussen niveau 3 en niveau 8, en tegelijk de milieueffecten zoveel mogelijk te beperken. De Unie moet samen met de lidstaten en de particuliere sector investeren in proeflijnen om het bestaande structurele probleem en het marktfalen aan te pakken dat ontstaat als dergelijke faciliteiten in de Unie niet beschikbaar zijn en het innovatiepotentieel en het mondiale concurrentievermogen van de Unie worden belemmerd. Ten derde moet het initiatief, om investeringen mogelijk te maken in alternatieve technologieën die bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van de halfgeleiderindustrie, zoals kwantumtechnologie, acties ondersteunen op het gebied van onder meer ontwerpbibliotheken voor kwantumchips, proeflijnen voor de fabricage van kwantumchips en test- en experimenteerfaciliteiten voor kwantumcomponenten. Ten vierde moet het initiatief, om het gebruik van halfgeleidertechnologie te bevorderen, toegang tot ontwerp- en proeflijnfaciliteiten te bieden en vaardigheidstekorten in de hele Unie aan te pakken, de oprichting van kenniscentra voor halfgeleiders in elke lidstaat ondersteunen. Het competentienetwerk en de door de overheid gefinancierde infrastructuur, zoals proef- en testfaciliteiten, moeten openstaan voor een breed scala aan gebruikers en moeten op transparante en niet-discriminerende basis en tegen marktvoorwaarden (of kosten plus een redelijke marge) worden aangeboden aan grote ondernemingen, terwijl kmo’s kunnen profiteren van een bevoorrechte toegang of lagere prijzen. Een dergelijke toegang, ook voor internationale onderzoeks- en handelspartners, kan leiden tot bredere kruisbestuiving en voordelen op het gebied van knowhow en uitmuntendheid, en tegelijk bijdragen tot het terugverdienen van de kosten. Ten vijfde moet de Commissie een specifieke ondersteuning van de investeringsfaciliteit voor halfgeleiders opzetten (als onderdeel van de faciliteringsactiviteiten die gezamenlijk worden omschreven als het “chipfonds”), waarbij zowel aandelen- als schuldoplossingen worden voorgesteld, met inbegrip van een blendingfaciliteit in het kader van het InvestEU-fonds dat is opgericht bij Verordening (EU) 2021/523 van het Europees Parlement en de Raad 53 , in nauwe samenwerking met de Europese Investeringsbank Groep en samen met andere uitvoerende partners zoals nationale stimuleringsbanken en -instellingen. De activiteiten van het “chipfonds” moeten de ontwikkeling van een dynamisch en veerkrachtig ecosysteem voor halfgeleiders ondersteunen door kansen te bieden voor een ruimere beschikbaarheid van middelen ter ondersteuning van de groei van start-ups en kmo’s, alsook van investeringen in de hele waardeketen, waaronder voor andere ondernemingen in de waardeketen voor halfgeleiders. In dat verband zal de Europese Innovatieraad verder gerichte steun verlenen door middel van subsidies en investeringen in eigen vermogen voor marktcreërende innovatoren met een hoog risico.

(13) Om de beperkingen van de huidige gefragmenteerde inspanningen op het gebied van publieke en particuliere investeringen te overwinnen, om integratie, kruisbestuiving en rendement op investering in de lopende programma’s te bevorderen en om een gemeenschappelijke strategische visie van de Unie op halfgeleiders na te streven als middel om de ambitie van de Unie en haar lidstaten voor een blijvende leidende rol in de digitale economie te verwezenlijken, moet het initiatief Chips voor Europa een betere coördinatie en nauwere synergieën tussen de bestaande financieringsprogramma’s op Unie- en nationaal niveau, betere coördinatie en samenwerking met het bedrijfsleven en belangrijke belanghebbenden uit de particuliere sector, en aanvullende gezamenlijke investeringen met de lidstaten faciliteren. De uitvoering van het initiatief is zo opgebouwd dat middelen worden gebundeld van de Unie, de lidstaten, bij de bestaande Unieprogramma’s betrokken derde landen en de particuliere sector. Het succes van het initiatief kan derhalve alleen worden gebaseerd op een collectieve inspanning van de lidstaten, samen met de Unie, om zowel de aanzienlijke kapitaalkosten als de ruime beschikbaarheid van virtuele ontwerp-, test- en proefmiddelen en de verspreiding van kennis, vaardigheden en competenties te ondersteunen. Gezien de specifieke kenmerken van de activiteiten moeten de doelstellingen van het initiatief, met name de activiteiten van het “chipfonds”, indien nodig ook worden ondersteund via een blendingfaciliteit in het kader van het InvestEU-fonds.

(14) De steun van het initiatief moet worden gebruikt voor een proportionele aanpak van tekortkomingen van de markt of suboptimale investeringssituaties, en de acties mogen particuliere financiering niet overlappen of verdringen, noch de concurrentie op de interne markt verstoren. De acties moeten een duidelijke meerwaarde voor de Unie hebben.

(15) Het initiatief moet voortbouwen op de sterke kennisbasis, en de synergieën versterken met acties die momenteel door de Unie en de lidstaten worden ondersteund door middel van programma’s en activiteiten voor onderzoek en innovatie op het gebied van halfgeleiders en voor ontwikkelingen in een deel van de toeleveringsketen, met name Horizon Europa en het programma Digitaal Europa, dat is vastgesteld bij Verordening (EU) 2021/694 van het Europees Parlement en de Raad 54 , met als doel tegen 2030 de positie van de Unie te versterken als mondiale speler op het gebied van halfgeleidertechnologie en de toepassingen daarvan, met een groeiend aandeel in de wereldproductie. Als aanvulling op die activiteiten zou het initiatief nauw samenwerken met andere relevante belanghebbenden, waaronder de industriële alliantie op het gebied van processors en halfgeleidertechnologieën.

(16) Om de uitvoering van de acties van het initiatief te versnellen, moet worden voorzien in de mogelijkheid om een aantal van die acties, met name in het kader van proefprojecten, uit te voeren door middel van een nieuw rechtsinstrument: het Europees consortium voor chipinfrastructuur (ECIC). Het ECIC moet rechtspersoonlijkheid hebben. Dat betekent dat bij het aanvragen van de door het initiatief te financieren acties het ECIC zelf, en niet de afzonderlijke entiteiten die het ECIC vormen, de aanvrager kan zijn. Het ECIC moet als voornaamste doel hebben een doeltreffende en structurele samenwerking aan te moedigen tussen juridische entiteiten, waaronder organisaties voor onderzoek en technologie. Daarom moeten aan het ECIC ten minste drie juridische entiteiten uit drie lidstaten deelnemen en moet het worden beheerd als een publiek-privaat consortium voor een specifieke actie. De oprichting van het ECIC mag niet gepaard gaan met de daadwerkelijke oprichting van een nieuw orgaan van de Unie en mag niet gericht zijn op één specifieke actie in het kader van het initiatief. Het moet de leemte in het instrumentarium van de Unie opvullen om financiering uit de lidstaten, de begroting van de Unie en particuliere investeringen te combineren voor de uitvoering van de activiteiten van het initiatief. Sterke synergieën kunnen met name worden bereikt door de gecombineerde ontwikkeling van de verschillende proeflijnen in het ECIC, waarbij de bijdrage van de Unie wordt gebundeld met de collectieve middelen van de lidstaten en andere deelnemers. De begroting van het ECIC, die door de lidstaten en deelnemers uit de particuliere sector beschikbaar zou worden gesteld gedurende de geplande looptijd ervan, moet in overeenstemming zijn met de termijnen van de activiteiten die in het kader van het initiatief worden uitgevoerd. De Commissie mag geen rechtstreekse partij bij het consortium zijn.

(17) De primaire uitvoering van het initiatief moet worden toevertrouwd aan de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips, die wordt opgericht bij Verordening XX/XX van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2021/2085 tot oprichting van de gemeenschappelijke ondernemingen in het kader van Horizon Europa, wat de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips betreft 55 .

(18) Overheidssteun kan aangewezen zijn om de totstandbrenging van het nodige productievermogen en het bijbehorende ontwerpvermogen aan te moedigen en aldus de leveringszekerheid in de Unie te waarborgen. In dat verband moeten criteria worden vastgesteld voor het bevorderen van de uitvoering van specifieke projecten die bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening, en moet een onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten faciliteiten, namelijk: faciliteiten voor geïntegreerde productie en open EU-gieterijen.

(19) Faciliteiten voor geïntegreerde productie en open EU-gieterijen zijn pioniersfaciliteiten die vermogen voor de fabricage van halfgeleiders bieden en bijdragen tot de leveringszekerheid en een veerkrachtig ecosysteem in de interne markt. De determinerende factor voor de bouw van een pioniersfaciliteit kan betrekking hebben op de technologienode, het substraatmateriaal, zoals siliciumcarbide en galliumnitride, en andere productinnovaties die betere prestaties, procestechnologieën of energie- en milieuprestaties kunnen bieden. Binnen de Unie mag nog geen faciliteit met een vergelijkbaar vermogen op industriële schaal daadwerkelijk aanwezig zijn, noch mag de bouw ervan zijn toegezegd, met uitzondering van faciliteiten voor onderzoek en ontwikkeling of kleinschalige productielocaties.

(20) Als een open EU-gieterij productiecapaciteit aanbiedt aan ondernemingen die geen banden hebben met de exploitant van de faciliteit, moet zij een adequate en doeltreffende functionele scheiding vaststellen, toepassen en handhaven om de uitwisseling van vertrouwelijke informatie tussen interne en externe productie te voorkomen. Dat moet voor alle informatie gelden die tijdens het ontwerp en tijdens front- of back-end processing wordt verkregen.

(21) Om in aanmerking te komen als faciliteit voor geïntegreerde productie of als open EU-gieterij, moeten de oprichting en de exploitatie van de faciliteit een duidelijk positief effect hebben op de waardeketen voor halfgeleiders in de Unie, met name wat betreft een veerkrachtige levering van halfgeleiders aan gebruikers op de interne markt. Het effect op verschillende lidstaten, met inbegrip van de cohesiedoelstellingen, moet worden beschouwd als een van de indicatoren voor een duidelijk positief effect van een faciliteit voor geïntegreerde productie en een open EU-gieterij op de waardeketen voor halfgeleiders in de Unie.

(22) Het is belangrijk dat faciliteiten voor geïntegreerde productie en open EU-gieterijen niet worden onderworpen aan de extraterritoriale toepassing van door derde landen opgelegde openbaredienstverplichtingen die hun vermogen zouden kunnen ondermijnen om hun infrastructuur, software, diensten, faciliteiten, activa, middelen, intellectuele eigendom of knowhow te benutten om te voldoen aan de verplichting inzake als prioritair aangemerkte bestellingen uit hoofde van deze verordening, waarvan zij de uitvoering zouden moeten waarborgen.

(23) In het licht van de snelle ontwikkeling van halfgeleidertechnologieën en om het toekomstige industriële concurrentievermogen van de Unie te versterken, moeten faciliteiten voor geïntegreerde productie en open EU-gieterijen zich ertoe verbinden om op efficiënte wijze te blijven investeren in halfgeleiders van de volgende generatie, onder meer door het testen van en experimenteren met nieuwe ontwikkelingen via prioritaire toegang tot de door het initiatief Chips voor Europa opgezette proeflijnen, zonder afbreuk te doen aan de daadwerkelijke toegang van anderen.

(24) Om een uniforme en transparante procedure voor erkenning als faciliteit voor geïntegreerde productie en als open EU-gieterij mogelijk te maken, moet het erkenningsbesluit door de Commissie worden vastgesteld nadat een onderneming of een consortium van verschillende ondernemingen een aanvraag heeft ingediend. Wegens het belang van een gecoördineerde en gezamenlijke uitvoering van de geplande faciliteit, moet de Commissie bij haar beoordeling rekening houden met de bereidwilligheid van de lidstaat of lidstaten waar de aanvrager zijn faciliteiten wil vestigen, om de bouw te ondersteunen. Bovendien kan de Commissie bij de beoordeling van de levensvatbaarheid van het bedrijfsplan rekening houden met de algemene staat van dienst van de aanvrager. In het licht van de voorrechten die verbonden zijn aan de erkenning als faciliteit voor geïntegreerde productie of open EU-gieterij, moet de Commissie controleren of faciliteiten waaraan die status is toegekend, blijven voldoen aan de criteria van deze verordening.

(25) Gezien hun belang voor de leveringszekerheid en een veerkrachtig ecosysteem voor halfgeleiders, moeten faciliteiten voor geïntegreerde productie en open EU-gieterijen worden beschouwd als zijnde van algemeen belang. Het waarborgen van de leveringszekerheid van halfgeleiders is ook belangrijk voor de digitalisering, die de groene transitie van vele andere sectoren mogelijk maakt. Om bij te dragen tot de leveringszekerheid van halfgeleiders in de Unie, kunnen de lidstaten steunregelingen toepassen en administratieve ondersteuning bieden in nationale vergunningsprocedures. Dat laat in voorkomend geval de bevoegdheid van de Commissie onverlet op het gebied van staatssteun uit hoofde van artikel 107 en 108 van het Verdrag. De lidstaten moeten de oprichting van faciliteiten voor geïntegreerde productie en open EU-gieterijen ondersteunen overeenkomstig het recht van de Unie.

(26) Faciliteiten voor geïntegreerde productie en open EU-gieterijen moeten zo snel mogelijk worden opgezet, waarbij de administratieve lasten tot een minimum moeten worden beperkt. Daarom moeten de lidstaten aanvragen voor de planning, de bouw en de exploitatie van faciliteiten voor geïntegreerde productie en van open EU-gieterijen zo snel mogelijk behandelen. Zij moeten een instantie aanwijzen die de vergunningsprocedures zal vereenvoudigen en coördineren, en een coördinator benoemen die fungeert als enig aanspreekpunt voor het project. Indien nodig voor het verlenen van een afwijking uit hoofde van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad 56 en Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad 57 , kunnen de oprichting en de exploitatie van die faciliteiten bovendien worden beschouwd als zijnde van hoger openbaar belang in de zin van de bovengenoemde wetteksten, mits aan de overige voorwaarden van die bepalingen is voldaan.

(27) De interne markt zou veel baat hebben bij gemeenschappelijke normen voor groene, betrouwbare en veilige chips. Slimme apparaten, systemen en connectiviteitsplatforms zullen in de toekomst afhankelijk zijn van geavanceerde halfgeleidercomponenten en moeten voldoen aan voorschriften op het vlak van milieu, betrouwbaarheid en cyberbeveiliging, die grotendeels zullen afhangen van de kenmerken van de onderliggende technologie. Daartoe moet de Unie referentiecertificeringsprocedures ontwikkelen en de industrie verzoeken om gezamenlijk dergelijke procedures te ontwikkelen voor specifieke sectoren en technologieën die grote maatschappelijke impact kunnen hebben.

(28) In het licht daarvan moet de Commissie, in overleg met de Europese Raad voor halfgeleiders, de weg bereiden voor de certificering van groene, betrouwbare en veilige chips en ingebedde systemen die afhankelijk zijn of uitgebreid gebruik maken van halfgeleidertechnologie. Zij moeten met name overleg plegen over het aanwijzen van belangrijke sectoren en producten waarvoor een dergelijke certificering nodig is.

(29) In het licht van de structurele tekortkomingen van de toeleveringsketen voor halfgeleiders en het daaruit voortvloeiende risico op toekomstige tekorten, voorziet deze verordening in instrumenten voor een gecoördineerde aanpak van het toezicht op en de doeltreffende aanpak van mogelijke marktverstoringen.

(30) Gezien de complexe, snel evoluerende en onderling verbonden waardeketens voor halfgeleiders met daarin verschillende spelers, is een gecoördineerde benadering van regelmatige monitoring vereist om de risico’s die de levering van halfgeleiders kunnen benadelen, te beperken. De lidstaten moeten toezicht houden op de waardeketen voor halfgeleiders, met bijzondere aandacht voor indicatoren voor vroegtijdige waarschuwing en voor de beschikbaarheid en integriteit van de diensten en goederen die door cruciale marktdeelspelers worden geleverd, maar op zodanige wijze dat dit geen buitensporige administratieve lasten voor ondernemingen met zich meebrengt.

(31) Alle belangwekkende bevindingen, waaronder de door belanghebbenden en brancheorganisaties verstrekte informatie, moeten aan de Europese Raad voor halfgeleiders worden verstrekt om de regelmatige uitwisseling van informatie tussen hooggeplaatste vertegenwoordigers van de lidstaten en de opname van de informatie in een monitoringoverzicht van de waardeketen voor halfgeleiders mogelijk te maken.

(32) Het is belangrijk om rekening te houden met de specifieke inzichten in de leveringssituatie van gebruikers van halfgeleiders. Daarom moeten de lidstaten de belangrijkste categorieën gebruikers op hun nationale markt in kaart brengen en regelmatig met hen contact opnemen. Voorts moeten de lidstaten organisaties van belanghebbenden, waaronder brancheorganisaties en vertegenwoordigers van de belangrijkste categorieën gebruikers, de mogelijkheid bieden om informatie te verstrekken over belangrijke veranderingen in vraag en aanbod en over bekende verstoringen van hun toeleveringsketen, zoals het niet beschikbaar zijn van kritieke halfgeleiders of grondstoffen, een langer dan gemiddelde aanlooptijd, vertraging bij de levering en uitzonderlijke prijspieken.

(33) Het is mogelijk dat de bevoegde autoriteiten van de lidstaten voor die monitoringactiviteiten informatie nodig hebben die niet voor het publiek toegankelijk is, zoals informatie over de rol van een individuele onderneming in de waardeketen voor halfgeleiders. In de beperkte omstandigheden waarin het noodzakelijk en evenredig is voor het verrichten van de monitoringactiviteiten, moeten de bevoegde autoriteiten van de lidstaten die informatie kunnen opvragen bij de onderneming in kwestie.

(34) De lidstaten moeten de Commissie waarschuwen als bepaalde factoren op een potentiële halfgeleidercrisis wijzen. Met het oog op een gecoördineerde respons op dergelijke crises moet de Commissie na een waarschuwing van een lidstaat of op basis van andere bronnen, waaronder informatie van internationale partners, een buitengewone vergadering van de Europese Raad voor halfgeleiders bijeenroepen waarin wordt beoordeeld of de crisisfase moeten worden geactiveerd en wordt besproken of het passend, noodzakelijk en evenredig is dat de lidstaten gecoördineerde gezamenlijke aanbestedingen doen. De Commissie moet overleg plegen en samenwerken met betrokken derde landen om verstoringen in de internationale toeleveringsketen aan te pakken, overeenkomstig de internationale verplichtingen en onverminderd de procedurele vereisten uit hoofde van het Verdrag inzake internationale overeenkomsten.

(35) In het kader van het toezicht moeten de nationale bevoegde autoriteiten ook de op hun grondgebied gevestigde ondernemingen die in de Unie actief zijn in de toeleveringsketen van halfgeleiders, in kaart brengen en die informatie aan de Commissie meedelen.

(36) Om een doeltreffend toezicht te bevorderen, is een grondige beoordeling van de risico’s in de verschillende stadia van de waardeketen voor halfgeleiders nodig, onder meer met betrekking tot de oorsprong en de bronnen van leveringen buiten de Unie. Dergelijke risico’s kunnen verband houden met kritieke inputs en apparatuur voor de industrie, waaronder digitale producten met eventuele zwakke plekken, het mogelijke effect van nagemaakte halfgeleiders, de productiecapaciteit en andere risico’s die de toeleveringsketen kunnen verstoren, in gevaar kunnen brengen of negatief kunnen beïnvloeden. Die risico’s zouden toeleveringsketens kunnen omvatten die één enkel zwak punt vertonen of die op een andere manier sterk geconcentreerd zijn. Andere factoren zijn onder meer de beschikbaarheid van vervangingsmiddelen of alternatieve bronnen voor kritieke inputs en een veerkrachtig en duurzaam vervoer. De Commissie moet, bijgestaan door de Europese Raad voor halfgeleiders en rekening houdend met informatie van de belangrijkste categorieën gebruikers, een risicobeoordeling op het niveau van de Unie ontwikkelen.

(37) Om toekomstige verstoringen van de verschillende stadia van de waardeketen voor halfgeleiders in de Unie te kunnen voorspellen en erop voorbereid te zijn, moet de Commissie, bijgestaan door de Europese Raad voor halfgeleiders, in de risicobeoordeling van de Unie indicatoren voor vroegtijdige waarschuwing vaststellen. Dergelijke indicatoren kunnen onder meer betrekking hebben op de beschikbaarheid van de nodige grondstoffen en halffabrikaten en het nodige menselijke kapitaal voor de productie van halfgeleiders, geschikte productieapparatuur, de voorspelde vraag naar halfgeleiders op de markt van de Unie en de wereldmarkt, prijsstijgingen die normale prijsschommelingen overstijgen, de gevolgen van ongevallen, aanvallen, natuurrampen of andere ernstige gebeurtenissen, het effect van handelsbeleid, tarieven, uitvoerbeperkingen, handelsbelemmeringen en andere handelsgerelateerde maatregelen, en het effect van bedrijfssluitingen, bedrijfsmigratie of overnames van belangrijke marktdeelnemers. De lidstaten moeten die indicatoren voor vroegtijdige waarschuwing monitoren.

(38) Een aantal ondernemingen die halfgeleiderdiensten of -goederen leveren, wordt geacht essentieel te zijn voor een doeltreffende toeleveringsketen voor halfgeleiders in het ecosysteem voor halfgeleiders in de Unie wegens het aantal ondernemingen in de Unie dat van hun producten afhankelijk is, hun marktaandeel in de Unie of op de wereldmarkt, hun belang om een toereikend leveringsniveau te waarborgen of de mogelijke gevolgen van een verstoorde levering van hun producten of diensten. De lidstaten moeten die cruciale marktspelers op hun grondgebied in kaart brengen.

(39) Overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EU) 2019/452 tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie 58 kunnen de lidstaten en de Commissie bij het bepalen of een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde, rekening houden met de mogelijke gevolgen voor kritieke technologie en producten voor tweeërlei gebruik zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 1, van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad 59 , waaronder halfgeleiders.

(40) In het kader van het toezicht zouden de lidstaten specifiek rekening kunnen houden met de beschikbaarheid en integriteit van de diensten en goederen van cruciale marktspelers. Dergelijke kwesties zouden door de betrokken lidstaat onder de aandacht van de Europese Raad voor halfgeleiders kunnen worden gebracht.

(41) Met het oog op een snelle, efficiënte en gecoördineerde respons van de Unie op een halfgeleidercrisis is het noodzakelijk om de besluitvormers tijdig actuele informatie te bezorgen over de zich ontwikkelende operationele situatie en te waarborgen dat doeltreffende maatregelen kunnen worden genomen om de levering van halfgeleiders aan de getroffen kritieke sectoren veilig te stellen.

(42) De crisisfase moet worden geactiveerd als er concrete, ernstige en betrouwbare aanwijzingen voor een halfgeleidercrisis zijn. Een halfgeleidercrisis doet zich voor bij ernstige verstoringen van de levering van halfgeleiders die tot aanzienlijke tekorten leiden, met aanzienlijke vertragingen en negatieve gevolgen voor een of meer belangrijke economische sectoren in de Unie, hetzij rechtstreeks, hetzij door rimpeleffecten van het tekort, aangezien de industriële sectoren van de Unie een sterke gebruikersbasis van halfgeleiders vormen. In plaats daarvan of als aanvulling daarop doet een halfgeleidercrisis zich ook voor als een ernstig verstoorde levering van halfgeleiders tot aanzienlijke tekorten leidt die de levering, de reparatie en het onderhoud onmogelijk maken van essentiële producten die door kritieke sectoren worden gebruikt, zoals medische en diagnostische apparatuur.

(43) Om een soepele en doeltreffende reactie op een halfgeleidercrisis te waarborgen, moet de Commissie de bevoegdheid krijgen om de crisisfase te activeren door middel van uitvoeringshandelingen, voor een vooraf bepaalde periode, rekening houdend met het advies van de Europese Raad voor halfgeleiders. De Commissie moet oordelen of de crisisfase moet worden verlengd en, als dat het geval is, de duur van de crisisfase met een vooraf bepaalde periode verlengen, rekening houdend met het advies van de Europese Raad voor halfgeleiders.

(44) Nauwe samenwerking tussen de Commissie en de lidstaten en coördinatie van alle nationale maatregelen die met betrekking tot de toeleveringsketen van halfgeleiders worden getroffen, zijn onontbeerlijk om tijdens de crisisfase verstoringen met de nodige samenhang, veerkracht en doeltreffendheid aan te pakken. Indien nodig moet de Europese Raad voor halfgeleiders daartoe buitengewone vergaderingen houden. De getroffen maatregelen moeten strikt beperkt blijven tot de duur van de crisisfase.

(45) Als de crisisfase wordt geactiveerd, moeten passende, doeltreffende en evenredige maatregelen worden vastgesteld en uitgevoerd, zonder afbreuk te doen aan mogelijke verdere internationale contacten met relevante partners om de veranderende crisissituatie op te vangen. Indien nodig moet de Commissie ondernemingen in de toeleveringsketen van halfgeleiders om informatie verzoeken. Voorts moet de Commissie, waar nodig en evenredig, faciliteiten voor geïntegreerde productie en open EU-gieterijen kunnen verplichten om een bestelling voor de productie van in een crisis relevante producten te aanvaarden en te prioriteren, en kunnen optreden als aankoopcentrale als de lidstaten daartoe de opdracht geven. De Commissie kan de maatregelen beperken tot bepaalde kritieke sectoren. Daarnaast kan de Europese Raad voor halfgeleiders advies uitbrengen over de noodzaak om een uitvoercontroleregeling in te voeren overeenkomstig Verordening (EU) 2015/479 van het Europees Parlement en de Raad 60 . De Europese Raad voor halfgeleiders kan ook andere passende en doeltreffende maatregelen beoordelen en daarover advies uitbrengen. Het gebruik van al die noodmaatregelen moet evenredig zijn en beperkt blijven tot wat noodzakelijk is om de aanzienlijke verstoringen in kwestie aan te pakken, voor zover dat in het belang van de Unie is. De Commissie moet het Europees Parlement en de Raad regelmatig informeren over de getroffen maatregelen en de onderliggende redenen. De Commissie kan, na overleg met de Europese Raad voor halfgeleiders, nadere richtsnoeren verstrekken over de invoering en de toepassing van noodmaatregelen.

(46) Sommige sectoren zijn cruciaal voor de goede werking van de interne markt. Die kritieke sectoren zijn opgenomen in de bijlage bij het voorstel van de Commissie voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veerkracht van kritieke entiteiten 61 . Voor de toepassing van deze verordening moeten defensie en andere activiteiten die van belang zijn voor de openbare veiligheid en beveiliging, ook als kritieke sectoren worden beschouwd. Bepaalde maatregelen mogen alleen worden vastgesteld om de levering aan kritieke sectoren veilig te stellen. De Commissie kan de noodmaatregelen beperken tot een aantal van die sectoren of tot bepaalde delen daarvan als de halfgeleidercrisis de werking ervan heeft verstoord of dreigt te verstoren.

(47) Het doel van het verzoek om informatieverstrekking door in de Unie gevestigde ondernemingen in de toeleveringsketen voor halfgeleiders tijdens de crisisfase, is een grondige beoordeling van de halfgeleidercrisis om mogelijke beperkende of noodmaatregelen op nationaal of Unieniveau vast te stellen. Het kan gaan om informatie over productievermogen, productiecapaciteit, primaire verstoringen en knelpunten. Die aspecten kunnen onder meer betrekking hebben op de typische en actuele voorraad van in een crisis relevante producten in productiefaciliteiten van de onderneming in de Unie en in faciliteiten in derde landen die zij exploiteert, waarmee zij contracten sluit of waar zij voorraden aankoopt; de typische en actuele gemiddelde aanlooptijd voor de meest gangbare gefabriceerde producten; de verwachte productie voor de volgende drie maanden voor elke productiefaciliteit in de Unie; redenen die het benutten van de volledige productiecapaciteit in de weg staan; of andere gegevens om de aard van de halfgeleidercrisis of mogelijke beperkende of noodmaatregelen op nationaal of Unieniveau te beoordelen. Elk verzoek moet evenredig zijn en rekening houden met de legitieme doelstellingen van de onderneming en de nodige kosten en inspanningen om de gegevens beschikbaar te stellen; er moet een passende termijn worden vastgesteld voor het verstrekken van de informatie. Ondernemingen zijn verplicht om aan het verzoek te voldoen en kunnen worden beboet als zij dat niet doen of foute informatie verstrekken. Voor alle verkregen informatie moeten vertrouwelijkheidsregels gelden. Als een onderneming om informatie wordt verzocht over haar halfgeleideractiviteiten vanuit een derde land, moet zij de Commissie daarvan in kennis stellen, zodat kan worden beoordeeld of een verzoek om informatie van de Commissie gerechtvaardigd is.

(48) Om te waarborgen dat kritieke sectoren tijdens een crisis kunnen blijven opereren en als dit daartoe noodzakelijk en evenredig is, kunnen faciliteiten voor geïntegreerde productie en open EU-gieterijen door de Commissie worden verplicht om bestellingen van in een crisis relevante producten te aanvaarden en voorrang te geven. Die verplichting kan worden uitgebreid tot installaties voor de fabricage van halfgeleiders die met deze mogelijkheid hebben ingestemd in het kader van overheidssteun. Het besluit over een als prioritair aangemerkte bestelling moet worden genomen overeenkomstig alle toepasselijke wettelijke verplichtingen van de Unie, rekening houdend met de omstandigheden van het geval. De verplichting moet voorrang krijgen op elke private of publiekrechtelijke prestatieverplichting, maar er moet rekening worden gehouden met de legitieme doelstellingen van de ondernemingen en met de nodige kosten en inspanningen voor elke verandering in de productiesequentie. Ondernemingen kunnen aan sancties worden onderworpen als zij de verplichting om als prioritair aangemerkte bestellingen te aanvaarden, niet nakomen.

(49) De onderneming moet worden verplicht om een als prioritair aangemerkte bestelling te aanvaarden en daaraan voorrang te geven. In uitzonderlijke en naar behoren gemotiveerde gevallen kan de onderneming de Commissie verzoeken om de verplichting te herzien. Dat is van toepassing als de faciliteit niet in staat is om de bestelling, ook al heeft die voorrang, uit te voeren, hetzij omdat het productievermogen of de productiecapaciteit ontoereikend is, hetzij omdat dit een onredelijke economische last en bijzondere problemen voor de faciliteit met zich mee zou brengen.

(50) In de uitzonderlijke omstandigheid dat een onderneming in de toeleveringsketen van halfgeleiders in de Unie een als prioritair aangemerkte bestelling krijgt vanuit een derde land, moet zij de Commissie daarvan in kennis stellen zodat kan worden beoordeeld of, indien er sprake is van aanzienlijke gevolgen voor de leveringszekerheid in kritieke sectoren en er aan de andere vereisten inzake noodzakelijkheid, evenredigheid en wettigheid is voldaan, de Commissie eveneens een verplichting tot het uitvoeren van een als prioritair aangemerkte bestelling moet opleggen.

(51) Gezien het belang van de leveringszekerheid voor kritieke sectoren die cruciale maatschappelijke functies vervullen, mag de naleving van de verplichting om een als prioritair aangemerkte bestelling uit te voeren, geen aansprakelijkheid voor schade jegens derden inhouden voor inbreuken op contractuele verplichtingen die het gevolg kunnen zijn van de noodzakelijke tijdelijke wijziging van de operationele processen van de desbetreffende fabrikant, beperkt tot de mate waarin de inbreuk op de contractuele verplichtingen noodzakelijk was om aan de opgelegde prioriteit te voldoen. Ondernemingen die voor een als prioritair aangemerkte bestelling in aanmerking komen, moeten in de voorwaarden van hun commerciële contracten op die mogelijkheid anticiperen. Onverminderd de toepasselijkheid van andere bepalingen wordt de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, zoals bepaald in Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 62 , door deze vrijstelling van aansprakelijkheid onverlet gelaten.

(52) De verplichting om voorrang te geven aan de fabricage van bepaalde producten, eerbiedigt de wezenlijke inhoud van de vrijheid van ondernemerschap, de contractvrijheid (artikel 16 van het Handvest) en het recht op eigendom (artikel 17 van het Handvest), en tast die niet onevenredig aan. Elke beperking van die rechten in deze verordening zal, overeenkomstig artikel 52, lid 1, van het Handvest, bij wet worden gesteld, de wezenlijke inhoud van die rechten en vrijheden eerbiedigen en in overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel.

(53) Als de crisisfase wordt geactiveerd, kunnen twee of meer lidstaten de Commissie de opdracht geven de vraag te bundelen en namens hen op te treden voor overheidsopdrachten in het algemeen belang, overeenkomstig de bestaande regels en procedures van de Unie, en zo haar koopkracht benutten. De opdracht zou de Commissie kunnen machtigen om overeenkomsten te sluiten voor de aankoop van in een crisis relevante producten voor bepaalde kritieke sectoren. De Commissie moet in overleg met de Raad voor halfgeleiders voor elk verzoek het nut, de noodzaak en de evenredigheid beoordelen. Als zij niet van plan is het verzoek in te willigen, moet zij de betrokken lidstaten en de Raad daarvan in kennis stellen en de redenen daarvoor vermelden. Voorts moeten de deelnemende lidstaten het recht hebben vertegenwoordigers aan te wijzen om richtsnoeren en advies te verstrekken tijdens de aanbestedingsprocedures en de onderhandelingen over de aankoopovereenkomsten. De uitrol en het gebruik van aangekochte producten moeten onder de bevoegdheid van de deelnemende lidstaten blijven.

(54) Tijdens een crisis door een tekort aan halfgeleiders kan het noodzakelijk worden dat de Unie beschermende maatregelen overweegt. De Europese Raad voor halfgeleiders kan zijn standpunt kenbaar maken ter onderbouwing van de beoordeling door de Commissie van de vraag of de marktsituatie een aanzienlijk tekort aan essentiële producten inhoudt overeenkomstig Verordening (EU) 2015/479.

(55) Om een soepele, doeltreffende en geharmoniseerde uitvoering van deze verordening, alsmede samenwerking en informatie-uitwisseling te bevorderen, moet een Europese Raad voor halfgeleiders worden opgericht. Die Raad moet de Commissie adviseren en bijstaan bij specifieke kwesties. Daartoe behoort het verstrekken van advies over het initiatief Chips voor Europa aan de raad van overheidsinstanties van de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips; het uitwisselen van informatie over de werking van de faciliteiten voor geïntegreerde productie en de open EU-gieterijen; het bespreken en voorbereiden van de identificatie van specifieke sectoren en technologieën met een potentieel groot maatschappelijk effect en van de respectieve veiligheidsaspecten waarvoor een certificering voor betrouwbare producten nodig is, en het aanpakken van gecoördineerde monitoring en crisisrespons. Voorts moet de Europese Raad voor halfgeleiders de consistente toepassing van deze verordening waarborgen, en de samenwerking tussen de lidstaten en de uitwisseling van informatie over kwesties in verband met deze verordening vergemakkelijken. De Europese Raad voor halfgeleiders moet de Commissie ondersteunen bij internationale samenwerking overeenkomstig internationale verplichtingen, onder meer voor het verzamelen van informatie en het beoordelen van crisissen. Daarnaast moet de Raad afstemmen, samenwerken en informatie uitwisselen met andere structuren voor crisisrespons en crisisparaatheid van de Unie met het oog op een coherente en gecoördineerde aanpak van de Unie met betrekking tot crisisrespons- en crisisparaatheidsmaatregelen voor halfgeleidercrises.

(56) De Europese Raad voor halfgeleiders moet worden voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie. Elk nationaal centraal contactpunt moet ten minste één vertegenwoordiger op hoog niveau in de Europese Raad voor halfgeleiders benoemen. De lidstaten kunnen ook verschillende vertegenwoordigers voor de verschillende taken van de Europese Raad voor halfgeleiders benoemen, afhankelijk van bijvoorbeeld welk hoofdstuk van deze verordening op een vergadering van de Raad wordt besproken. De Commissie kan subgroepen oprichten en moet het recht hebben werkafspraken te maken door deskundigen uit te nodigen die op ad-hocbasis aan de vergaderingen deelnemen, of door in haar subgroepen organisaties die de belangen van de halfgeleiderindustrie van de Unie vertegenwoordigen, zoals de industriële alliantie op het gebied van processors en halfgeleidertechnologieën, uit te nodigen als waarnemers.

(57) De Europese Raad voor halfgeleiders zal apart vergaderen over zijn taken in het kader van hoofdstuk II en over zijn taken in het kader van de hoofdstukken III en IV. De lidstaten moeten streven naar een effectieve en efficiënte samenwerking in de Europese Raad voor halfgeleiders. De Commissie moet uitwisselingen tussen de Europese Raad voor halfgeleiders en andere organen, bureaus, agentschappen en adviesgroepen van de Unie kunnen faciliteren. Gezien het belang van de levering van halfgeleiders voor andere sectoren en de daaruit voortvloeiende behoefte aan coördinatie, moet de Commissie ervoor zorgen dat andere instellingen en organen van de Unie als waarnemers deelnemen aan de vergaderingen van de Europese Raad voor halfgeleiders waar dat relevant en passend is in verband met het bij hoofdstuk IV ingestelde monitoring- en crisisresponsmechanisme. Om de werkzaamheden na de uitvoering van de aanbeveling van de Commissie betreffende een gemeenschappelijke toolbox van de Unie voor de aanpak van halfgeleidertekorten voort te zetten en te benutten, moet de Europese Raad voor halfgeleiders de taken van de Europese deskundigengroep voor halfgeleiders uitvoeren. Zodra de Europese Raad voor halfgeleiders operationeel is, moet die deskundigengroep ophouden te bestaan.

(58) De lidstaten zullen een sleutelrol spelen bij de toepassing en handhaving van deze verordening. In dat verband moet elke lidstaat een of meer nationale bevoegde autoriteiten aanwijzen voor de doeltreffende uitvoering van deze verordening en ervoor zorgen dat die autoriteiten over voldoende bevoegdheden en middelen beschikken. De lidstaten kunnen een of meer bestaande autoriteiten aanwijzen. Om de efficiëntie van de organisatie in de lidstaten te vergroten en een officieel contactpunt in te stellen voor het publiek en andere tegenhangers op het niveau van de lidstaten en de Unie, met inbegrip van de Commissie en de Europese Raad voor halfgeleiders, moet elke lidstaat onder de instanties die hij krachtens deze verordening als bevoegde autoriteit heeft aangewezen, één nationaal contactpunt aanwijzen dat verantwoordelijk is voor de coördinatie van kwesties in verband met deze verordening en voor grensoverschrijdende samenwerking met bevoegde autoriteiten van andere lidstaten.

(59) Om een betrouwbare en constructieve samenwerking van bevoegde autoriteiten op nationaal en Unieniveau te waarborgen, moeten alle partijen die betrokken zijn bij de toepassing van deze verordening, de vertrouwelijkheid eerbiedigen van de informatie en gegevens die zij bij de uitvoering van hun taken verkrijgen. De Commissie en de nationale bevoegde autoriteiten, hun ambtenaren, personeelsleden en andere personen die onder toezicht van die autoriteiten werken, alsmede ambtenaren en andere personeelsleden van andere autoriteiten van de lidstaten, mogen geen informatie openbaar maken die zij op grond van deze verordening hebben verkregen of uitgewisseld en die onder de geheimhoudingsplicht vallen. Dat moet ook gelden voor de Europese Raad voor halfgeleiders en het Comité voor halfgeleiders die bij deze verordening worden opgericht. In voorkomend geval moet de Commissie uitvoeringshandelingen kunnen vaststellen tot nadere bepaling van de praktische regelingen voor de behandeling van vertrouwelijke informatie in het kader van de verzameling van informatie.

(60) De naleving van de uit hoofde van deze verordening opgelegde verplichtingen moet door middel van geldboeten en dwangsommen kunnen worden afgedwongen. Daartoe moeten ook passende niveaus van geldboeten en dwangsommen worden vastgesteld voor de niet-naleving van de verplichtingen. Naast de verjaringstermijnen voor de uitvoering van sancties moeten verjaringstermijnen gelden voor het opleggen van geldboeten en dwangsommen. Bovendien moet de Commissie de desbetreffende onderneming of representatieve organisaties van ondernemingen het recht geven te worden gehoord.

(61) De bevoegdheid om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen moet aan de Commissie worden overgedragen, tot wijziging van bijlage I bij deze verordening, teneinde rekening te houden met technologische veranderingen en marktontwikkelingen, met betrekking tot de daarin vermelde acties op een wijze die met de doelstellingen van deze verordening strookt, tot wijziging van bijlage II bij deze verordening met betrekking tot de meetbare indicatoren, waar dat nodig wordt geacht, en tot aanvulling van deze verordening met bepalingen inzake de vaststelling van een monitoring- en evaluatiekader. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven 63 . Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

(62) Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van deze verordening te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend met betrekking tot de selectie van de ECIC’s, de procedure voor de oprichting en omschrijving van de taken van de kenniscentra en de procedure voor de oprichting van het netwerk, zodat de doelstellingen van het initiatief worden verwezenlijkt. Voorts moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend met betrekking tot het activeren van de crisisfase in een halfgeleidercrisis, teneinde een snelle en gecoördineerde reactie mogelijk te maken, en voor het specificeren van de praktische regelingen voor de behandeling van vertrouwelijke informatie. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad 64 .

(63) Daar de doelstellingen van deze verordening niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang of de gevolgen van het optreden beter door de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.