Overwegingen bij COM(2022)65 - Sluiting van de overeenkomst met de Faeröer betreffende de deelname van de Faeröer aan programma’s van de Unie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) Bij Verordening (EU) 2021/695 van het Europees Parlement en de Raad3 is het Unieprogramma “Horizon Europa — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie” voor de periode 2021-2027 (hierna “het Horizon Europa-programma” genoemd) vastgesteld.

(2) Overeenkomstig artikel 16, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/695 staat het programma open voor de associatie van derde landen en gebieden die aan alle criteria daarvan voldoen.

(3) Overeenkomstig artikel 16, lid 2, van Verordening (EU) 2021/695 moet voor de associatie van dergelijke landen en gebieden met het Horizon Europa-programma een overeenkomst worden gesloten over de deelname van een dergelijk land of gebied aan een Unieprogramma, moet in die overeenkomst worden gezorgd voor een billijk evenwicht tussen de bijdragen van en de voordelen voor het derde land dat aan de programma’s van de Unie deelneemt, de voorwaarden voor deelname aan de Unieprogramma’s, met inbegrip van de berekening van de financiële bijdragen aan afzonderlijke programma’s, en de administratieve kosten ervan worden vastgesteld, het derde land geen beslissingsbevoegdheid ten aanzien van het programma van de Unie worden verleend, en de rechten van de Unie worden gewaarborgd om voor een goed financieel beheer te zorgen en de financiële belangen van de Unie te beschermen.

(4) De Faeröer hebben bij brief van 14 mei 2020 formeel blijk gegeven van hun belangstelling om met het Horizon Europa-programma te worden geassocieerd.

(5) De Raad heeft op 13 juli 2021 machtiging verleend voor het openen van onderhandelingen namens de Europese Unie voor het sluiten van een overeenkomst tussen de Europese Unie enerzijds en de Faeröer anderzijds inzake de algemene beginselen voor de deelname van de Faeröer aan programma’s van de Unie en de associatie van de Faeröer met Horizon Europa — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2021-2027).

(6) De onderhandelingen met de Faeröer zijn met succes afgerond en de overeenkomst is geparafeerd op 8 oktober 2021.

(7) De overeenkomst bevat de bepalingen en voorwaarden voor de associatie van de Faeröer met de programma’s van de Unie. Overeenkomstig artikel 3 van de overeenkomst is de associatie met het programma van de Unie afhankelijk van de vaststelling van protocollen.

(8) Overeenkomstig de machtiging van de Raad is onderhandeld over het protocol betreffende de associatie van de Faeröer met Horizon Europa — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2021-2027) in parallel met de overeenkomst, en maakt het protocol integrerend deel uit van de overeenkomst.

(9) Overeenkomstig Besluit (EU) .../... van de Raad4 is de overeenkomst op [.../.../...] te [Brussel] namens de Unie ondertekend, onder voorbehoud van de sluiting ervan op een latere datum.

(10) Het Europees Parlement heeft op [.../.../...] zijn goedkeuring aan de overeenkomst gehecht5.

(11) De overeenkomst moet namens de Unie worden goedgekeurd.