Overwegingen bij COM(2006)754-1 - Ondertekening van een Protocol tussen de EG, Zwitserland en Liechtenstein betreffende de toetreding van Liechtenstein tot de Overeenkomst met Zwitserland inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van Die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) Na de op 27 februari 2006 aan de Commissie verleende machtiging, zijn de onderhandelingen afgerond die werden gevoerd met de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein over een Protocol betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend.

(2) Het protocol voorziet in de voorlopige toepassing van enkele van zijn bepalingen. Deze bepalingen dienen voorlopig te worden toegepast in afwachting van de inwerkingtreding van het protocol.

(3) Behoudens eventuele sluiting op een later tijdstip, moet het op 21 juni 2006 te Brussel geparafeerde protocol worden ondertekend.

(4) Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, dat aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag betreffende de Europese Unie is gehecht, zullen het Verenigd Koninkrijk en Ierland deelnemen aan de aanneming en toepassing van dit besluit.

(5) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol betreffende de positie van Denemarken, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is gehecht, neemt Denemarken niet deel aan de aanneming van dit besluit, dat bijgevolg niet bindend is voor, noch van toepassing is in Denemarken.