Overwegingen bij COM(2009)97 - Standpunt van de EG over het lidmaatschap van het Raadgevend Comité Cariforum-EG, opgericht bij de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten en de EG en over de selectie van de vertegenwoordigers van in de EG gevestigde organisaties

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) De economische partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds[2], werd op 15 oktober 2008 ondertekend en wordt vanaf 29 december 2008 voorlopig toegepast.

(2) In artikel 232, lid 2, van de overeenkomst wordt bepaald dat de Gezamenlijke Raad beslist over het lidmaatschap van het Raadgevend Comité Cariforum-EG, teneinde een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van alle belanghebbenden te waarborgen.

(3) Het is van cruciaal belang dat wordt gezorgd voor de snelle samenstelling van de in de overeenkomst bedoelde instellingen, met name het Raadgevend Comité Cariforum-EG, in het licht van zijn rol bij de monitoring van de uitvoering van de overeenkomst.

(4) Er moet een interne communautaire procedure worden vastgesteld voor de selectie van vertegenwoordigers van in de EG gevestigde organisaties.

(5) Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft zich bereid verklaard om te helpen bij de identificatie en selectie van vertegenwoordigers van Europese maatschappelijke organisaties en om voorlopig het secretariaat van het Raadgevend Comité te verzorgen.