Overwegingen bij COM(2009)413 - Standpunt van de EG over een besluit van het bij de Overeenkomst met Zwitserland over samenwerking op het gebied van statistiek ingestelde gemengd comité tot wijziging van bijlage A bij de overeenkomst - EU monitor

EU monitor
Woensdag 21 oktober 2020
kalender

Overwegingen bij COM(2009)413 - Standpunt van de EG over een besluit van het bij de Overeenkomst met Zwitserland over samenwerking op het gebied van statistiek ingestelde gemengd comité tot wijziging van bijlage A bij de overeenkomst

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) Artikel 3 van de overeenkomst voorziet in de oprichting van een comité, bestaande uit vertegenwoordigers van de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat, het 'Statistisch Comité Gemeenschap/Zwitserland' geheten (hierna het 'gemengd comité' genoemd).

(2) Artikel 2 van Besluit 2006/233/EG bepaalt dat het door de Gemeenschap in te nemen standpunt ten aanzien van besluiten van het gemengd comité over de financiële bijdrage van Zwitserland door de Raad, op voorstel van de Commissie, met gekwalificeerde meerderheid wordt vastgesteld.

(3) Ter dekking van alle kosten van zijn deelneming draagt Zwitserland op jaarbasis financieel bij aan de kosten van het communautair statistisch programma.

(4) Artikel 4 van de overeenkomst bepaalt dat het gemengd comité kan besluiten bijlage B bij de overeenkomst inzake regels betreffende de financiële bijdrage van Zwitserland te herzien.

(5) Uit de ervaring die sinds het begin van de uitvoering van de overeenkomst is opgedaan, is gebleken dat de financiële toepassing moet worden vereenvoudigd en dat de administratieve lasten in verband daarmee moeten worden verminderd, waarbij de financiële bijdrage van Zwitserland op hetzelfde niveau moet blijven. Bijlage B bij de overeenkomst moet dan ook worden herzien.