Overwegingen bij COM(2007)583 - Financiële bijdragen van de lidstaten die aan het Europees Ontwikkelingsfonds bijdragen (3e tranche van 2007) - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 19 januari 2021
kalender

Overwegingen bij COM(2007)583 - Financiële bijdragen van de lidstaten die aan het Europees Ontwikkelingsfonds bijdragen (3e tranche van 2007)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) Op 18 oktober 2006 heeft de Commissie de Raad haar raming inzake de betalingen voor het begrotingsjaar 2007 meegedeeld, alsook het tijdschema voor de afroepingen van de bijdragen. Op 18 december heeft de Raad het tijdschema voor de afroeping van de bijdragen bij de lidstaten uit hoofde van het EOF voor het begrotingsjaar 2007 vastgesteld.

(2) De Raad heeft op 18 december 2006 de door de lidstaten als eerste tranche van 2007 aan de Commissie en de Europese Investeringsbank te storten bijdragen vastgelegd. De Raad heeft op 30 juni 2006 de door de lidstaten als tweede tranche van 2007 aan de Commissie en de Europese Investeringsbank te storten bijdragen vastgelegd.

(3) Artikel 38, lid 2, derde alinea, van het financieel reglement van het 9e EOF bepaalt dat het voorstel voor de derde tranche van het lopende begrotingsjaar door de Commissie vóór 10 oktober wordt ingediend.

(4) Artikel 38, lid 2, derde alinea, van het financieel reglement van het 9e EOF bepaalt dat de Raad uiterlijk 21 kalenderdagen na de indiening van het voorstel door de Commissie een besluit neemt over deze tranche en dat de lidstaten de uit hoofde van deze tranche verschuldigde bedragen uiterlijk 21 kalenderdagen na de datum waarop zij van het besluit van de Raad in kennis werden gesteld, betalen.

(5) Artikel 121, eerste alinea, van het financieel reglement van het 9e EOF bepaalt dat de Europese Investeringsbank de Commissie de bijgewerkte vastleggings- en betalingsramingen doet toekomen.

(6) In artikel 133, leden 2, 3 en 4, van het financieel reglement van het 9e EOF is bepaald dat de procedure voor de afroeping van de bijdragen van het 9e EOF eveneens van toepassing is voor de tenuitvoerlegging van de besluiten in het kader van de voorgaande Fondsen.